Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Obligasjonsrett I Kilder Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Obligasjonsrett I Kilder Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett I Kilder Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

2 Kilder Kontraktslovgivning Alminnelige prinsipper Rettspraksis Standardkontrakter Kutymer Nordisk rett A-nasjonale kilder Reelle hensyn Kontrakten

3 Kilder Kontraktslovgivning Alminnelige prinsipper Rettspraksis Standardkontrakter Kutymer Nordisk rett A-nasjonale kilder Reelle hensyn Kontrakten

4 Kontraktslovgivning: Kjøpsloven Kjøpsloven 1907 (nordisk samarbeid) – Lovfester alminnelige prinsipper Kjøpsloven 1988 (nordisk samarbeid og CISG) – Lovbestemmelser og forarbeider ble premisseleverandør for senere lovgivning

5 Betydningen av CISG for tolkningen av kjøpsloven 1980 Vienna Convention on contracts for the international sale of goods Kjøpsloven implementerer CISG i norsk rett Internasjonalt kjøp – Før: §§ 88-99 transformerte CISG – L. 28.2.14 nr 2: § 87 inkorporerer CISG Bør tolkes autonomt Internasjonalt kjøp: Er direkte implementering Interne kjøp: Av hensyn til intern konsistens Litteratur og rettspraksis om CISG: http://www.cisg.law.pace.edu/

6 Tolkning av kjl. ikke alltid i tråd med CISG VH om kontrollansvaret som faktisk mulighet til å utøve kontroll, s. 506-511, 514: Underleverandør anses utenfor kontroll CISG art. 79: Underleverandør er innenfor kontroll – Se også Rt. 2004 s. 675 Agurkpinne avs 53 G. Cordero-Moss, International Commercial Contracts, Cambridge University Press 2014, s. 110-115

7 Kontraktslovgivning inspirert av kjøpsloven – Håndverkertjenestelov - hvtjl., LOV-1989-06-16- 63 – Avhendingslova - avhl., LOV-1992-07-03-93 – Bustadoppføringslova - buofl., LOV-1997-06-13- 43 – Husleieloven - husll., LOV-1999-03-26-17 – … Anses ofte som uttrykk for almenne prinsipper – Rt. 1998 s. 1510 Ektehussopp – Rt. 1999 s. 408 Borettslagsleilighet Kan ha positivrettslig regulering uten overføringsverdi – Kjl. § 25, 54, 55 Tilleggsfrist

8 Kontraktslovgivning basert på EU-direktiver – Forsikringsavtaleloven - fal., LOV-1989-06-16-69 – Agenturloven - agl., LOV- 1992-06-19-56 – Pakkereiseloven - pakrl., LOV- 1995-08-25-57 – Finansavtaleloven - finansavtl., LOV-1999-06-25- 46 – Forbrukerkjøpsloven, LOV- 2002-06-21-34 – Tidspartloven, LOV-2012-05- 25-27 – Angrerettloven - angrl., LOV- 2014-06-20-27 – … Implementering av EU- direktiver - spesielt på forbrukerområdet EUD-praksis er av betydning http://eur- lex.europa.eu/homepage.ht ml http://eur- lex.europa.eu/homepage.ht ml

9 Preseptorisk og deklaratorisk lovgivning Kan ikke fravikes ved avtale – Avtl §36, – Grovt uaktsomhet – Forsett Kan være delvis preseptorisk – Forbrukerbeskyttelse Kan omgås ved lovvalg i internasjonale kontrakter Enkelte bestemmelser griper inn i lovvalget G. Cordero-Moss, Internasjonal privatrett få formuerettens område, Universitetsforlaget 2013, s. 93-96 Kan fravikes ved avtale Har betydning ved tolkning av avtale (klar hjemmel for avvik) Utfyller avtalen – Rt. 2012 s.1779 Victocor avs 53-64

10 Kilder Kontraktslovgivning Alminnelige prinsipper Rettspraksis Standardkontrakter Kutymer Nordisk rett A-nasjonale kilder Reelle hensyn Kontrakten

11 Alminnelige prinsipper Generalisering fra lovgivning, rettspraksis eller andre kilder – Eksempler: – Rt. 1978 s. 1157 på s. 1160 Rett til å holde arbeidsprestasjoner tilbake ved forsinket betaling – Rt. 1998 s. 1510 Ekte hussopp på s. 1518 Vesentlig kontraktsbrudd som forutsetning for hevning – Rt. 2012 s.1779 Victocor avs 55 Lojalitetskrav som grunnlag for reklamasjonsplikt

12 Kilder Kontraktslovgivning Alminnelige prinsipper Rettspraksis Standardkontrakter Kutymer Nordisk rett A-nasjonale kilder Reelle hensyn Kontrakten

13 Rettspraksis Eldre rettspraksis: – Argumentasjonsmønstret er godt forankret i norsk rettstradisjon, eller – De reelle hensyn som ligger under argumentasjonen gjenspeiler ikke lenger samfunnet Innenfor næringsjus: Voldgift – ND; ellers: Fragmentarisk Nemnder – Ikke bindende Rt. 2013 s. 388, Røeggen

14 Kilder Kontraktslovgivning Alminnelige prinsipper Rettspraksis Standardkontrakter Kutymer Nordisk rett A-nasjonale kilder Reelle hensyn Kontrakten

15 Standardkontrakter Standardvilkår utarbeidet av én part Alminnelige betingelser Battle of the forms Utsatt for sensur som urimelige avtalevilkår: EU dir 13/93 (gjennomført i avtl § 36, § 37). Strengt vedtagelseskrav – Rt. 2004 s. 675 Agurkpinne avs 73 Standardisering av ordlyd gir falsk ensartethet G. Cordero-Moss, International Commercial Contracts, Cambridge 2014, s. 80-132 Agreed documents Enterprise – NS 8405 2008 – NS 8407 2011 Off-shore Kontraktsfester alminnelige regler Avtaleskapte ordninger – Rt. 1973 s. 967 Speditør på s. 971: Anvendes selv om de ikke er inkorporert – Rt. 1994 s.626 på s. 630: Vilkår godtas selv om de er i strid med preseptoriske prinsipper Det er allikevel rom for utfyllende tolkning – Rt. 1978 s. 1157 på s. 1160: Ikke grunn til å anse angivelse av misligholdsbeføyelser som uttømmende

16 Standardvilkår utarbeidet av internasjonale organisasjoner Noen er alminnelig anerkjente og gir uttrykk for handelsbruk (kjl. § 3) (men de er ikke tilstrekkelig som bakgrunnsrett) – INCOTERMS – UCP 600 Noen nyter ikke utbredt anerkjennelse – URD458 Noen konkurrerer med hverandre (og kan derfor vanskelig anses som uttrykk for alminnelig anerkjente prinsipper) – FIDIC, Orgalime G. Cordero-Moss, International Commercial Contracts, Cambridge 2014, s. 74-77

17 Kilder Kontraktslovgivning Alminnelige prinsipper Rettspraksis Standardkontrakter Kutymer Nordisk rett A-nasjonale kilder Reelle hensyn Kontrakten

18 Kutymer Sedvane, god forretningsskikk Kjl § 3: Bestemmelsene i loven gjelder ikke for så vidt annet følger av avtalen, etablert praksis mellom partene, eller handelsbruk eller annen sedvane som må anses bindende mellom partene. Avtl §36: En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Utbredt, fast og varig praksis Utøvd i den tro at man følger rettsregler: Opinio juris ac necessitatis

19 Kilder Kontraktslovgivning Alminnelige prinsipper Rettspraksis Standardkontrakter Kutymer Nordisk rett A-nasjonale kilder Reelle hensyn Kontrakten

20 Nordisk rett Nordisk litteratur og rettspraksis kan tillegges vekt Spesielt på områder – med felles nordisk lovgivning – med få norske rettskilder At de øvrige nordiske land har implementert EU-rett kan ha betydning der vi ikke har egne lovfestede løsninger (lovvalg)

21 Kilder Kontraktslovgivning Alminnelige prinsipper Rettspraksis Standardkontrakter Kutymer Nordisk rett A-nasjonale kilder Reelle hensyn Kontrakten

22 A-nasjonale kilder UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts (UPICC) http://www.unidroit.org/english/principles/co ntracts/principles2010/integralversionprincipl es2010-e.pdf http://www.unidroit.org/english/principles/co ntracts/principles2010/integralversionprincipl es2010-e.pdf Principles of European Contract Law (PECL) Draft Common Frame of Reference (DCFR) http://ec.europa.eu/justice/contract/files/eur opean-private-law_en.pdf http://ec.europa.eu/justice/contract/files/eur opean-private-law_en.pdf

23 Restatements som alminnelig anerkjente prinsipper? Ikke bindende Ikke (utelukkende) kodifisering av alminnelig anerkjente prinsipper Inneholder også “best rules” UPICC er ikke egentlig en generalisering av CISG – CISG lot med vilje være å kodifisere lojalitetsplikt mellom partene (good faith kun ved tolkning av konvensjonen, art 7) – UPICC gir lojalitetsplikt sentral rolle G. Cordero-Moss, International Commercial Contracts, Cambridge 2014, s. 52-57

24 Restatements og kontraktspraksis Gjenspeiler ikke internasjonal kontraktspraksis – Kontraktspraksis påvirket av common law – Restatements basert på civil law G. Cordero-Moss, International Commercial Contracts, Cambridge 2014, s. 81-90

25 Restatements som bakgrunnsrett? Kan ikke velges som bakgrunnsrett Kan velges som bakgrunnsrett i voldgift (vogl. § 31) G. Cordero-Moss, Internasjonal privatrett få formuerettens område, Universitetsforlaget 2013, s. 225-229

26 Restatements sikrer ikke ensartet regulering Utstrakt bruk av prinsippet om “good faith” Good faith tolkes ulikt i ulike rettstradisjoner Anvendelse av Restatements vil variere avhengig av rettsanvenderens tradisjon G. Cordero-Moss, International Commercial Contracts, Cambridge 2014, s. 43-57

27 Integrasjonsklausul The Contract constitutes the whole agreement between the Parties and supersedes any previous arrangement, understanding or agreement between them relating to the subject matter it covers

28 Art. 2.1.17 UPICC A contract in writing which contains a clause indicating that the writing completely embodies the terms on which the parties have agreed cannot be contradicted or supplemented by evidence of prior statements or agreements. However, such statements or agreements may be used to interpret the writing.

29 Spesifikasjoner som ble avtalt under forhandlinger, men ikke inkorporert i kontrakten UPICC art 1.8 A party cannot act inconsistently with an understanding it has caused the other party to have and upon which that other party reasonably has acted in reliance to its detriment. Kontraktspraksis Det som ikke er uttrykkelig nevnt i dokumentets “four corners”, er ikke en del av kontrakten

30 http://www.unilex.info/case.cfm?pid= 2&id=129&do=List Specs er med ICC 9117 of 1998 Proforce Recruit Ltd Scotia Homes Specs er ikke med Milan Chamber 2002 Lemire v. Ukraine

31 Restatements kan bli nasjonal rett 11.10.2011: COM(2011) 635 final on a Common European sales law (CESL) Vedtatt i European Parliament 26 February 2014 Må vedtas av Rådet EØS-relevant: Vil bli implementert i norsk rett

32 CESL: Optional instrument, second regime Må vedtas av partene Creates “within each member State’s national law a second contract law regime  …  identical throughout the Union and  existing  alongside the pre-existing  !  rules of national contract law” (recital 9) Should “not amount to, and not be confused with, a choice of the applicable law within the meaning of the conflict-of-law rules and should be without prejudice to them (recital10)

33 Kilder Kontraktslovgivning Alminnelige prinsipper Rettspraksis Standardkontrakter Kutymer Nordisk rett A-nasjonale kilder Reelle hensyn Kontrakten

34 Reelle hensyn (Verdistandpunkter) Rt. 1998 s. 774 Videospiller på s 782: Utligning gjennom prisene på samtlige produkter er en velgrunnet rettspolitisk løsning Rt. 2006 s. 179 Stiletto avs 38: Omleveringkrav er med på å etablere bruk og kast-ordning Rt. 2005 s. 268 avs 55: Kravet til lojalitet i kontraktsforhold er skjerpet – Lære om misbruk av rett – Passivitet – Opplysningsplikt Må veies opp mot hensyn til forutsigbarhet i kommersielle forhold – Rt. 1994 s.581 på s. 587, Rt. 2000 s. 806 på s. 815, Rt. 2002 s. 1155 på s. 1158f.

35 Kilder Kontraktslovgivning Alminnelige prinsipper Rettspraksis Standardkontrakter Kutymer Nordisk rett A-nasjonale kilder Reelle hensyn Kontrakten

36 Kontrakten er hovedkilden for de konkrete vilkår mellom partene Deklaratorisk rett utfyller kontrakten Preseptorisk rett kan ikke fravikes

37 Kontrakten og bakgrunnsretten Moderne kontraktspraksis prøver å regulere forholdet uttømmende og løsrive seg fra bakgrunnsretten Boilerplateklausuler for å sikre at kontrakten tolkes etter sin ordlyd Lojalitetsplikt, biforpliktelser, kontraktstolkning kan føre til at kontrakten ikke håndheves i tråd med sin ordlyd G. Cordero-Moss, International Commercial Contracts, Cambridge 2014, s. 91-117


Laste ned ppt "Obligasjonsrett I Kilder Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google