Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional skulering for ATB Hordaland Oktober/november 2011 Aktuelle saker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional skulering for ATB Hordaland Oktober/november 2011 Aktuelle saker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional skulering for ATB Hordaland Oktober/november 2011 Aktuelle saker

2 Ny barnehagelærerutdanning Nytt navn på utdanningen Fortsatt 3 årig utdanning (bachelor) Organiseres i kunnskapsområder med stor vekt på tverrfaglighet Store muligheter for fordypning, men en felles stamme som alle må ha Forslag for forskrift ferdig i disse dager, høringsrunde i des. Retningslinjer ferdig 20. januar 2012 Skal settes i gang neste høst Stats2

3 Finansiering av barnehagar Store utfordringar etter fjerning av øremerkete tilskudd Rammefinansiering har ført til kutt Foreldre i mange kommuner slår alarm om underbemanning, det same har styrere gjort. Utdanningsforbundet har også jobbet for å få fokus på det. Generelt nivå i Hordaland er skremmende lavt, få kommuner ligger over nasjonal gjennomsnittsnorm i 2011 Politikerne står fritt til å redusere eller øke tilskuddet Endringer via de kommunale bhg. Likebehandling innen 2014, gradvis økning, 91 % i 2012 Stats3

4 Budsjettsats kommunale bhg 0-3 år 2011 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Tilskotsats private bhg 0-3 år 2011 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Budsjett for barnehagesektoren 2012 Hva kan vi gjøre? Følg med på budsjettforslaget i din kommune, si fra! Skriv leserinnlegg, meld fra til lokallaget Vi må -Bruke vårt profesjonelle skjønn. Bruke HMS rutiner og SAU -Melde fra når det ikke er forsvarlig drift etter lov og rammeplan -Utdanningsforbundet arbeider politisk i kommunen og sentralt Mål: reell bedring i budsjettet ( mer enn 3% økning) Stats6

7 Barnehagelov-utvalget (tidl. Brustad utvalget) Utvalget skal blant annet vurdere: behovet for nasjonale reguleringer, endring i loven? Flere bestemmelsen som sikrer kvalitet? Bemanningsnorm, pedagognorm? Kommunen sine redskaper for styring med barnehagesektoren i kommunen og som lokal tilsynsmyndighet Hvordan videreutvikle tilsynet – forholdet mellom statlig og kommunalt tilsyn Hvilken kompetanse trengs for dem som jobber med bhg på kommunenivå for å sikre barnehagedrift i tråd med lov og rammeplan? Utvalget skal legge frem sin innstilling (NOU) 15. januar 2012 – evt. lovendringer i løpet av et år eller to Stats7

8 Veiledning av nyutdannete førskolelærere og lærere er et arbeidsgiveransvar Pedagogavtalen: KD og KS ”Alle nytilsatte nyutdannede førskolelærere skal få tilbud om veiledning i løpet av 2011/2012” Modellavtale for samarbeid mellom PBL bhg og kommunene Intensjon om at veiledning skal foregå i alle barnehager.

9 Veiledning av nyutdannete – enda en oppgave? Husk å drøfte med styrer hvordan veiledning kan gjennomføres i din barnehage, dersom dere har nyutdannete Hvem skal være veileder ? Når skal det skje? Kan det gjennomføres med den bemanningen vi har ? Konsekvenser for hvem ? Kompetanseutvikling? Veilederutdanning? Mentor? ”Ny i Hordaland” programmet pågår fortsatt, men dekker bare en del av intensjonen om veiledning av nyutdannete Stats9

10 Fsorslag: Lovendring om regler for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling § 14 a. Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke- kommunale barnehager Offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Dette hindrer ikke at barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt: a) Barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen, og b) barnehagen kan ikke belastes kostnader til blant annet arbeidsgodtgjørelse, kjøp av varer og tjenester, eller foreta øvrige transaksjoner fra eier eller eiers nærstående, på vilkår eller med beløp som overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager Stats10

11 Sist, men ikke minst… Sammen er vi sterke – verv flere!! Rekrutteringspotensiale – det er ca 27,5 % er ikke medlem Private barnehagar i Hordaland: 772 Kommunale bhg Hordaland : ca 100 Stats11

12 Takk for i dag! Husk evalueringsskjema Husk reiseregning Stats12


Laste ned ppt "Regional skulering for ATB Hordaland Oktober/november 2011 Aktuelle saker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google