Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune HELSESTASJONS-OG SKOLEHELSETJENESTEN LOVVERK VEILEDENDE PROGRAM OMFANG OG TJENESTER I BERGEN –HELSESTASJON INKLUDERT SVANGERSKAPSOMSORG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune HELSESTASJONS-OG SKOLEHELSETJENESTEN LOVVERK VEILEDENDE PROGRAM OMFANG OG TJENESTER I BERGEN –HELSESTASJON INKLUDERT SVANGERSKAPSOMSORG."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune HELSESTASJONS-OG SKOLEHELSETJENESTEN LOVVERK VEILEDENDE PROGRAM OMFANG OG TJENESTER I BERGEN –HELSESTASJON INKLUDERT SVANGERSKAPSOMSORG –SKOLEHELSETJENESTE –HELSESTASJON FOR UNGDOM MÅLSETTINGER

2 © Bergen kommune HELSESTASJONS-OG SKOLEHELSETJENESTEN Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. –§ 1-1. Formål Formålet med forskriften er gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten å: a)fremme psykisk og fysisk helse, b)fremme gode sosiale og miljømessige forhold c)forebygge sykdommer og skader.

3 © Bergen kommune HELSESTASJONS-OG SKOLEHELSETJENESTEN § 2-3. Tilbud til gravide og til barn og ungdom 0 - 20 år Helsestasjonens tilbud til gravide skal omfatte: –-helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov –opplysningsvirksomhet, samlivs- og foreldreveiledning.

4 © Bergen kommune Helsestasjons- og skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom 0 - 20 år skal omfatte: –-helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov –forebyggende psykososialt arbeid –opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper –hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet –samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever –bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det –samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede –informasjon om og tilbud om Barnevaksinasjonsprogrammet, jf. kapittel III.

5 © Bergen kommune HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDENDE PROGRAM –DETALJERT OPPSETT OVER ANBEFALT PROGRAM FOR ALDERSGRUPPEN 0-20 ÅR (overhead)

6 © Bergen kommune BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET AlderVaksinasjon mot 3 månederDifteri-tetanus-kikhoste (DTP), Haemophilus influenzae type b (Hib), Poliomyelitt, Pneumokokksykdom 5 månederDTP, Hib, poliomyelitt, pneumokokksykdom 12 månederDTP, Hib, poliomyelitt, pneumokokksykdom 15 månederMeslinger, kusma, røde hunder (MMR) 7 årDTP, poliomyelitt 12-13 årMMR UngdomsskolenTuberkulose (BCG), DT, poliomyelitt 0-18 årHepatitt B (til barn av foreldre fra land utenfor lavendemisk område)

7 © Bergen kommune VAKSINASJONSSTATUS 2-ÅRINGER 31122006

8 © Bergen kommune OMFANG AV TJENESTENE I BERGEN HELSESTASJONER/SVANGERSKAPSOMSORG –25 HELSESTASJONER HELSESTASJON FOR GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER MED RUSPROBLEM HELSESTASJON FOR FLYKTINGER OG ASYLSØKERE –SKOLEHELSETJENESTEN ALLE GRUNNSKOLER OG VIDEREGÅENDE SKOLER (127) –HELSESTASJON FOR UNGDOM

9 © Bergen kommune OMFANG I BERGEN PERSONELL: –HELSESØSTRE: 95 ÅRSVERK –JORDMØDRE:14 ÅRSVERK –LEGER: 11 ÅRSVERK –PSYKOLOG: 7,5 ÅRSVERK –FYSIOTERAPEUTER: 12 ÅRSVERK AKTIVITET (2007) –2516 GRAVIDE TIL KONTROLL OG OPPFØLGING (AV TOTALT CA 3300 GRAVIDE) –CA 14500 KONTAKTER FRA 0 ÅR TIL SKOLESTART –BETYDELIG AKTIVITET I GRUPPER

10 © Bergen kommune HELSESTASJONS-OG SKOLEHELSETJENESTEN: HELSESTASJON FOR UNGDOM

11 © Bergen kommune STRATEGIER OG MÅLSETTINGER POLITISKE SAKER: –MELDING OM SKOLEHELSETJENESTEN, BYSTYRESAK 71/06 –OPPTRAPPINGSPLANEN PSYKISK HELSE –MELDING OM HELSESTASJONSTJENESTEN INKL. SVANGERSKAPSOMSORGEN (UNDER ARBEID) STYRINGSKORT

12 © Bergen kommune Bystyresak 71/06 Byrådets forslag til målsettinger og strategier for organisering og styrking av skolehelsetjenesten i Bergen kommune: Byrådet foreslår følgende målsettinger for skolehelsetjenesten i Bergen: –Et likeverdig skolehelsetilbud til alle byens barn og unge. –En skolehelsetjeneste som er en faglig ressurs for trivsels- og helsefremmende skoler –En skolehelsetjeneste som bidrar til at barn får rett hjelp til rett tid, slik at barn skal få utnytte sine muligheter best mulig i skolen –En skolehelsetjeneste som er faglig oppdatert med motiverte medarbeidere –En skolehelsetjeneste med særlig fokus på forebyggende psykososialt arbeid og rusforebygging

13 © Bergen kommune BYSTYRESAK 71/06 For å kunne oppfylle målsettingene foreslår Byrådet følgende strategier eller tiltak: Det opprettes et skolehelseråd som et forpliktende samarbeid mellom skolehelsetjenesten i bydelene, Helsevernetaten og andre helsefaggrupper som er involvert i barne- og ungdomshelsetjenesten, som fysio- og ergoterapitjenesten og psykiatritjenesten. Målet med et slikt samarbeid må være:

14 © Bergen kommune BYSTYRESAK 71/06 (SKOLEHELSERÅDET) –ha oversikt over skolehelsetjenestens innhold og ressursbruk –å påvirke det faglige innhold i tjenesten, basert på medisinsk kunnskap og statlige og kommunale målsetninger, blant annet ved kontakt mot fagmiljø i høyskoler og universitet –å utvikle rollen som faglig rådgiver for skolene i oppgaven med å utvikle ”eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring” i skolen –se til at skolehelsetjenestens lokalkunnskap om barn og unges helse systematiseres og blir bidrag til kommunal planlegging, kfr forskriftskrav om kartlegging. –se til at nye tiltak som settes i gang blir evaluert

15 © Bergen kommune Bystyresak 71/06 Formalisere samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skoleeiere på overordnet nivå for å samordne helsefremmende tiltak i skolene. Byrådet vil legge til rette for at det i hver bydel blir opprettet større skolelegestillinger (en eller flere skoleoverleger i minst 20 % stilling som erstatning for det små stillingshjemlene på 1-3 timer/uke). Skoleoverlegene skal som hovedregel arbeide systemrettet, men skal også ha ansvar for en eller flere skoler i bydelen og på disse skolene delta i arbeid med enkeltelever der det ikke er naturlig å benytte fastlegen.

16 © Bergen kommune Bystyresak 71/06 Byrådet vil arbeide for at samhandlingen mellom skolehelsetjenesten og fastlegene styrkes i tråd med det som fremkommer i høringsuttalelsen fra Allmennlegeutvalget for fastlegene i Bergen. Helsesøstertjenesten prioriteres budsjettmessig de neste 5 årene, gjennom psykiatrimidler og kommunal egenfinansiering slik at alle barn får tilbud om basisprogrammet samtidig som tilbudet om ”åpen dør” hos helsesøster styrkes. Samordning av skolehelsetjenestens tilbud og Helsestasjon for ungdom (HFU) videreutvikles og evalueres. Utvikle et mer likeverdig tilbud i bydelene.

17 © Bergen kommune STYRINGSKORT Styringskort for helsestasjon- og skolehelsetjenesten 2008 1. Strategisk plattform Virksomhetside Fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdommer og skader. Visjon - Forebygging nytter -Strategisk destinasjon (i et tre til fem års perspektiv)  Melding om skolehelsetjenesten er implementert  Melding om helsestasjons- og jordmortjenesten er vedtatt og implementert  Helsestasjonstjenesten i Bergen er blitt en del av et nasjonalt kompetansesenter


Laste ned ppt "© Bergen kommune HELSESTASJONS-OG SKOLEHELSETJENESTEN LOVVERK VEILEDENDE PROGRAM OMFANG OG TJENESTER I BERGEN –HELSESTASJON INKLUDERT SVANGERSKAPSOMSORG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google