Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til etikk for farmasøyter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til etikk for farmasøyter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til etikk for farmasøyter
Inger Wabø august 2004

2 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Hva er moral? Moral vurderer og foreskriver hva som er god/dårlig, rett/gal handling og væremåte Moral innebærer bør-utsagn Objekt for moralsk vurdering kan være: Personer Handlingsvalg Institusjonelle ordninger Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

3 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Hvorfor yrkesetikk? Fordeling av omsorgsoppgaver mellom det sivile og det offentlige Den enkelte er bestandig den primære moralske aktør Hvilke verdier ønsker vi å beskytte Likhet i verd mellom alle mennesker Krav om effektivitet Uforutsigbarhet inngår i alt arbeid med mennesker Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

4 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Naturrettstenkning Etisk/politisk filosofi som hevder at noen ting og handlinger er rette eller gale av naturen, og ikke fordi mennesker er blitt enige om det. (Thomas Aquinas) Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

5 Måter å reagere på i møte med etiske problemstillinger
Konvensjonelt Juridisk Emosjonelt Dogmatisk Argumentativt Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

6 Grunnlagsetikk og områdeetikk
Grunnlagsetikk er generell Områdeetikk vil si systematisk anvendelse av etiske teorier på et avgrenset samfunnsområde Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

7 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Etiske teorier Deontologi (pliktetikk) Teleologi (formålsetikk) Konsekvensialisme (konsekvensetikk) Sinnelagsetikk Relasjonsetikk Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

8 Pliktetikk (Deontologi)
Det moralsk høyverdige virkeliggjør moralloven Det finnes visse plikter man må følge uansett hvilke følger det måtte få Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

9 Kants kategoriske imperativ
Jeg skal alltid handle slik at jeg vil ønske at den regelen jeg handler etter, skal kunne gjøres til en lov for alle andre som er i samme situasjon som meg Et menneske skal aldri behandles bare som et middel for å oppnå noe, men som et mål i seg selv. Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

10 Teleologi (formålsetikk)
Det moralsk høyverdige virkeliggjør menneskets mål En god handling er bestemt av et godt motiv Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

11 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Sinnelagsetikk Tar for seg motivene bak handlingen Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

12 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Konsekvensetikk Det er nytten og konsekvensene som avgjør om en handling er moralsk god eller ikke Det moralsk høyverdige er det som fører til noe godt/bedre Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

13 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Nærhetssetikk Starter i møtet med den Annens ansikt Det moralsk høyverdige er å ta innover seg den etiske fordring Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

14 Momenter i en profesjonsetisk vurdering
Profesjonens lover og forskrifter Profesjonsetiske retningslinjer Profesjonsetiske verdier og/eller prinsipper Plikten Nytten og konsekvensen av handlingen Den handlendes moralske egenskaper Allmennmoralske verdier Moralske forbilder Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

15 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Taushetsplikten § 21 Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

16 Pasientrettighetsloven
Rett til helsehjelp Rett til medvirkning og informasjon Samtykke Rett til journalinnsyn Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

17 Rett til medvirkning og informasjon
Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder Medvirkingens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

18 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Etiske regler Farmasøyten skal arbeide for at legemidler fremstilles, distribueres og brukes til gavn for individ og samfunn slik at helse og livskvalitet fremmes. Arbeidet skal preges av respekt for liv og hensyn til individets selvstendighet og integritet Farmasøyten skal utføre sitt arbeid i henhold til faglige standarder og i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige prinsipper Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

19 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Etiske regler Farmasøyten skal gi faglige råd og informasjon om legemidler, og ved veiledning og oppfølging av legemiddelbruk bidra til å løse helseproblemer for den enkelte og for samfunnet Farmasøyten skal ivareta taushet om sykdomsforhold og privatliv til brukerne av farmasøytiske tjenester, og respektere retten til diskresjon Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

20 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Etiske regler Farmasøyten skal ikke la personlige eller kollegiale hensyn hindre en yrkesutøvelse preget av faglig integritet og profesjonalitet Farmasøyten har plikt til å vedlikeholde og oppdatere sine yrkesrelaterte kunnskaper og ferdigheter Farmasøyten skal bidra til å utvikle gode samarbeidsforhold Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

21 BRA (Bransjestandarder for Apotek)
Kvalitetsstandarder for apotekene i Norge på områder definert som apotekenes kjernevirksomhet Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

22 Genev- og Helsinki deklarsjonen
Geneve deklarasjonen: Legeløfte (moderne versjon av den Hippokratiske ed) Helsinkideklarasjonen: Gjelder forskning på mennesker. Hensynet til individet er viktigere enn hensynet til vitenskapen og samfunnet. Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

23 Farmasien profesjonsspesifikke verdier
Samfunnsansvar Anerkjente vitenskapelige prinsipper Informasjonsplikt Taushetsplikt Faglig integritet og profesjonalitet Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

24 KLOK: En modell for etisk stillingstagen
Kjerne Likhet Omstendigheter Konsekvenser Kilde: Jan-Olav Henriksen og Arne Johan Vetlesen. Nærhet og distanse. Oslo. Gyldendal 2000 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

25 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
En annen modell Hva er situasjonen/problemet (sakens fakta)? (K) Hva sier lover og retningslinjer? (O) Hva sier de yrkesetiske reglene? (O) Hvem er de berørte parter? (O) Hva består den moralske konflikten i? (K) Hvilke verdier står på spill? Hvem vil jeg være hvis jeg gjør A i stedet for B? Hva er mine plikter som yrkesutøver og person? (L) Hvilke konsekvenser kan forventes? (K) Ivaretar jeg den Annen på en god måte (L) Hvilke alternativer finnes? (L) Hva bør gjøres og hvorfor (avveiing av hensyn)? Kilde: Tom Eide. Forelesning i etikk for farmasøyter. VETT-kurs. Kommunikasjon i apotek. 2001 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

26 Etisk vurdering – en test
Kan jeg vedstå meg dette valget? Overfor meg selv og min samvittighet Overfor kunden og kundens pårørende Overfor faget/tilsynsinstansene Overfor arbeidsplassen og bransjen Overfor min familie Kilde: Brurås: Etikk for journalister (2000) Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

27 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Fellesskapet I apotek utvikles ofte en egen lagånd med egne regler. Nye medlemmer sosialiseres inn. Det bli tatt for gitt hvordan man skal forholde seg til andre. Det er viktig å kunne utvikle evnen til å stille seg på utsiden, til å rette et spørsmålstegn ved om det flertallet gjør og de reglene de har virkelig er de beste Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø

28 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø
Anbefalt lesing Jan-Olav Henriksen og Arne Johan Vetlesen. Nærhet og distanse. Del II Teori om praktisk yrkesutøvelse. Gyldendal 2000 Arnt Stabell-Kulø. Yrkesetikk for farmasøyter. Cygnus forlag AS 1999 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø


Laste ned ppt "Introduksjon til etikk for farmasøyter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google