Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til etikk for farmasøyter Inger Wabø august 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til etikk for farmasøyter Inger Wabø august 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til etikk for farmasøyter Inger Wabø august 2004

2 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø2 Hva er moral? Moral vurderer og foreskriver hva som er god/dårlig, rett/gal handling og væremåte Moral innebærer bør-utsagn Objekt for moralsk vurdering kan være: Personer Handlingsvalg Institusjonelle ordninger

3 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø3 Hvorfor yrkesetikk? Fordeling av omsorgsoppgaver mellom det sivile og det offentlige Den enkelte er bestandig den primære moralske aktør Hvilke verdier ønsker vi å beskytte Likhet i verd mellom alle mennesker Krav om effektivitet Uforutsigbarhet inngår i alt arbeid med mennesker

4 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø4 Naturrettstenkning Etisk/politisk filosofi som hevder at noen ting og handlinger er rette eller gale av naturen, og ikke fordi mennesker er blitt enige om det. (Thomas Aquinas)

5 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø5 Måter å reagere på i møte med etiske problemstillinger 1. Konvensjonelt 2. Juridisk 3. Emosjonelt 4. Dogmatisk 5. Argumentativt

6 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø6 Grunnlagsetikk og områdeetikk Grunnlagsetikk er generell Områdeetikk vil si systematisk anvendelse av etiske teorier på et avgrenset samfunnsområde

7 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø7 Etiske teorier Deontologi (pliktetikk) Teleologi (formålsetikk) Konsekvensialisme (konsekvensetikk) Sinnelagsetikk Relasjonsetikk

8 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø8 Pliktetikk (Deontologi) Det moralsk høyverdige virkeliggjør moralloven Det finnes visse plikter man må følge uansett hvilke følger det måtte få

9 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø9 Kants kategoriske imperativ Jeg skal alltid handle slik at jeg vil ønske at den regelen jeg handler etter, skal kunne gjøres til en lov for alle andre som er i samme situasjon som meg Et menneske skal aldri behandles bare som et middel for å oppnå noe, men som et mål i seg selv.

10 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø10 Teleologi (formålsetikk) Det moralsk høyverdige virkeliggjør menneskets mål En god handling er bestemt av et godt motiv

11 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø11 Sinnelagsetikk Tar for seg motivene bak handlingen

12 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø12 Konsekvensetikk Det er nytten og konsekvensene som avgjør om en handling er moralsk god eller ikke Det moralsk høyverdige er det som fører til noe godt/bedre

13 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø13 Nærhetssetikk Starter i møtet med den Annens ansikt Det moralsk høyverdige er å ta innover seg den etiske fordring

14 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø14 Momenter i en profesjonsetisk vurdering Profesjonens lover og forskrifter Profesjonsetiske retningslinjer Profesjonsetiske verdier og/eller prinsipper Plikten Nytten og konsekvensen av handlingen Den handlendes moralske egenskaper Allmennmoralske verdier Moralske forbilder

15 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø15 Taushetsplikten § 21 Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell

16 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø16 Pasientrettighetsloven Rett til helsehjelp Rett til medvirkning og informasjon Samtykke Rett til journalinnsyn

17 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø17 Rett til medvirkning og informasjon Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder Medvirkingens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger

18 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø18 Etiske regler 1) Farmasøyten skal arbeide for at legemidler fremstilles, distribueres og brukes til gavn for individ og samfunn slik at helse og livskvalitet fremmes. Arbeidet skal preges av respekt for liv og hensyn til individets selvstendighet og integritet 2) Farmasøyten skal utføre sitt arbeid i henhold til faglige standarder og i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige prinsipper

19 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø19 Etiske regler 3) Farmasøyten skal gi faglige råd og informasjon om legemidler, og ved veiledning og oppfølging av legemiddelbruk bidra til å løse helseproblemer for den enkelte og for samfunnet 4) Farmasøyten skal ivareta taushet om sykdomsforhold og privatliv til brukerne av farmasøytiske tjenester, og respektere retten til diskresjon

20 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø20 Etiske regler 5) Farmasøyten skal ikke la personlige eller kollegiale hensyn hindre en yrkesutøvelse preget av faglig integritet og profesjonalitet 6) Farmasøyten har plikt til å vedlikeholde og oppdatere sine yrkesrelaterte kunnskaper og ferdigheter 7) Farmasøyten skal bidra til å utvikle gode samarbeidsforhold

21 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø21 BRA (Bransjestandarder for Apotek) Kvalitetsstandarder for apotekene i Norge på områder definert som apotekenes kjernevirksomhet

22 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø22 Genev- og Helsinki deklarsjonen  Geneve deklarasjonen: Legeløfte (moderne versjon av den Hippokratiske ed)  Helsinkideklarasjonen: Gjelder forskning på mennesker. Hensynet til individet er viktigere enn hensynet til vitenskapen og samfunnet.

23 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø23 Farmasien profesjonsspesifikke verdier Samfunnsansvar Anerkjente vitenskapelige prinsipper Informasjonsplikt Taushetsplikt Faglig integritet og profesjonalitet

24 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø24 KLOK: En modell for etisk stillingstagen Kjerne Likhet Omstendigheter Konsekvenser Kilde: Jan-Olav Henriksen og Arne Johan Vetlesen. Nærhet og distanse. Oslo. Gyldendal 2000

25 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø25 En annen modell 1. Hva er situasjonen/problemet (sakens fakta)? (K) 2. Hva sier lover og retningslinjer? (O) 3. Hva sier de yrkesetiske reglene? (O) 4. Hvem er de berørte parter? (O) 5. Hva består den moralske konflikten i? (K) 6. Hvilke verdier står på spill? 1. Hvem vil jeg være hvis jeg gjør A i stedet for B? 2. Hva er mine plikter som yrkesutøver og person? (L) 3. Hvilke konsekvenser kan forventes? (K) 4. Ivaretar jeg den Annen på en god måte (L) 7. Hvilke alternativer finnes? (L) 8. Hva bør gjøres og hvorfor (avveiing av hensyn)? Kilde: Tom Eide. Forelesning i etikk for farmasøyter. VETT-kurs. Kommunikasjon i apotek. 2001

26 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø26 Etisk vurdering – en test Kan jeg vedstå meg dette valget? Overfor meg selv og min samvittighet Overfor kunden og kundens pårørende Overfor faget/tilsynsinstansene Overfor arbeidsplassen og bransjen Overfor min familie Kilde: Brurås: Etikk for journalister (2000)

27 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø27 Fellesskapet I apotek utvikles ofte en egen lagånd med egne regler. Nye medlemmer sosialiseres inn. Det bli tatt for gitt hvordan man skal forholde seg til andre. Det er viktig å kunne utvikle evnen til å stille seg på utsiden, til å rette et spørsmålstegn ved om det flertallet gjør og de reglene de har virkelig er de beste

28 Etikk for farmasøyter august 2004 Inger Wabø28 Anbefalt lesing  Jan-Olav Henriksen og Arne Johan Vetlesen. Nærhet og distanse. Del II Teori om praktisk yrkesutøvelse. Gyldendal 2000  Arnt Stabell-Kulø. Yrkesetikk for farmasøyter. Cygnus forlag AS 1999


Laste ned ppt "Introduksjon til etikk for farmasøyter Inger Wabø august 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google