Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i det offentlige – Saksbehandlersystemer mm DRI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i det offentlige – Saksbehandlersystemer mm DRI"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i det offentlige – Saksbehandlersystemer mm DRI1 001 -111004
Hva er saksbehandling og saksbehandlersystem Eksempler på saksbehandlersystem Noen krav til saksbehandlersystem Automatisering eller informatisering Beslutningsstøtte eller automatiserte beslutninger Pensumstoff Sørgaard, P. (red) IT i offentlig sektor, kap. 2 (kompendium) Braadland, Innføring i Informasjonsteknologi. Kap. 4. Statskonsult (2002) IKT i det offentlige.. DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

2 DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen
Hva er saksbehandling En prosess som utføres for å behandle saker på vegne av en virksomhet og som leder fram til en autorisert beslutning Består ofte av mottak av sak, innsamling av informasjon, dvs. opplysninger om faktiske forhold (”fakta”) og annen type informasjon, vurderinger, vedtak mm Saksbehandling består i å behandle informasjon, bruke lover og regler, følge prosedyrer, kommunisere med aktører som saken gjelder, Ofte en lovpålagt framgangsmåte for å ta en beslutning i en konkret sak DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

3 Saksbehandling er lovregulert
Viktige lover som gjelder alle typer saker Forvaltningsloven, Offentlighetsloven Personopplysningsloven Arkivloven m. tilhørende forskrifter Pålagt journalføring (etter Noark-4 standarden) Generelle krav til saksbehandlersystemer Statens generelle kravspesifikasjon DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

4 Eksempler på saksbehandling i offentlig virksomhet
Behandling av henvendelse fra innbyggere Eks. søknad om ytelse fra stat eller kommune, eks. søknad til lånekasse, samordnet opptak, bostøtte,… Søknad om barnehageplass Byggesøknad eller lignende Behandling av henvendelse fra næringslivet Søknad om godkjenning av tiltak, Knyttet til lovpålagt innrapportering fra innbyggere eller næringslivet Skatt, moms, Trygdeetaten, Tollvesenet Utarbeidelse av større saksdokument, Prosjektplan, kommuneplan DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

5 Elektronisk saksbehandling
Innebærer at saksbehandlingen kan utføres med støtte av IKT. Et applikasjonsprogram som sikrer tilgang på nødvendige dokumenter, og understøtter arbeidet med å håndtere saksdokumenter korrekt og i riktig rekkefølge Beslutnings(støtte)system En applikasjon som bistår en bruker i å ta en beslutning i henhold til regelverk Beslutningssystem En applikasjon som tar en beslutning etter gitte kriterier, f eks. forenklet ligning, bostøtte, med basert på rettsregler som er representert i form av programkode. DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

6 Hvordan foregår saksbehandling - en enkel framstilling
Motta henvendelse eller initiere en sak Avklare formålet med saken Innsamling av alle relevante dokumenter for saken Alle faktaopplysninger i saken Relevante rettskilder, inkludert tidligere vedtak [Politiske føringer] Innhenting av synspunkter/vurdering av andre Sammenstilling av relevante fakta og vurderinger [Forslag] til vedtak Hva av dette kan understøttes og eventuelt utføres ved IKT? Kan vanlig kontorstøtteverktøy være tilstrekkelig DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

7 Hvordan IKT kan understøtte fasene i en saksbehandlingsprosess
Motta henvendelse i en sak Lagre dokument[ene] i et elektronisk arkiv, omnødvendig først skanne inn papirbaserte dokument Registrere og journalføre saken Føre postlisten Føre saken inn i virksomhetens lovpålagte arkiv. Det skjer i henhold til Arkivloven og spesielt NoArk-4 Avklare formålet med saken Ofte er formålet definert gjennom henvendelser, f eks. ved søknad Men enkelte saker krever nærmere avgrensning, F eks. behandling av prinsippsak for politisk behandling DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

8 Hvordan IKT kan understøtte fasene- II
Innsamling av alle relevante dokumenter for saken Alle faktaopplysninger i saken Relevante rettskilder, inkludert tidligere vedtak Politiske føringer Innhenting av synspunkter/vurdering av andre instanser Det meste av dette foreligger på elektronisk form og verktøy for søking i databaser og fritekstsystemer DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

9 Hvordan IKT kan understøtte fasene- III
Sammenstilling av relevante fakta og vurderinger [Forslag] til vedtak Her vil verktøy for elektronisk samhandling, dvs. utveksling og samredigering av dokumenter være nyttig Imidlertid, mange av disse dokumenter vil ikke kunne brukes i en automatisert behandlingsproses Forsatt vil en ofte bruke IKT som beslutningsstøtte, men ikke beslutningssystem. DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

10 IKT-baserte fagsystemer
Knyttet til den enkelte etats spesielle saksområde Forankret i en delegert myndighet fra Storting og departement Hjemlet i lov(er) forskrifter og annet regelverk Eks: Lånekassa, trygdesystemer, skatt – og ligning, Et fagsystem vil som regel ha formalisert og helt eller delvis automatisert en eller flere rettsregler DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

11 Elektronisk saksbehandling system Skjematisk modell
DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

12 Elektronisk saksbehandling Automatisering eller informatisering?
Erstatte menneskelige arbeid (utføring og kontroll) med maskiner Datamaskiner er vel skreddersydd for dette Ønsker vi dette ? Informatisering : Utnytte datamaskinen positive egenskaper til effektiv og forutsigbar informasjonsbehandling , men la menneskene foreta endelige vurderinger og ha styring og kontroll DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

13 Kort om utviklingen av arbeidslivet – i et perspektiv historisk
Håndverkstradisjonen: Planlegging, konstruksjon (design) og realisering en sammenhengende (integrert ) prosess Vekt på uformelle kunnskaper og ferdigheter Mekanisering: Maskiner erstatter enkeltoppgaver Automatisering Maskinene overtar arbeidet eller Informatisering : Maskinene støtter menneskene i arbeidet? DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

14 Konsekvenser av en ‘tayloristisk’ arbeidsorganisering:
Vitenskapelig ledelse (Taylorisme) Bygger på teori om at effektivitet kan maksimeres ved 1. Fullstendig forhåndsplan 2. Atskille plan og utføring 3. Detaljstyre og kontrollere Eksempler: Samlebåndet, dagligvarebutikken, standardisert saksbehandling. Noen fordeler: + Effektivt for rutineopppgaver, forutsigbar, lett å planlegge + Ansvaret klart plassert (hos ledelsen) + Dokumentdrevet, veldokumentert, lav kompetanse blant de ansatte DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

15 Konsekvenser av en ‘tayloristisk’ arbeidsorganisering: :
Noen ulemper Standardisering og ensretting av arbeidet Kunnskaps- og kompetanseforvitring - stimulerer læring Ansvarsfraskrivelse blant de ansatte Dårlig arbeidsmiljø og økende sjukefravær/skader Rigid, lite fleksibelt. (Omstilling blir toppstyrt og derfor motarbeidet) ) Ansatte føler seg lite verdsatt, DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

16 Alternativet til ’taylorisering’
Sosio-teknisk teori: En organisasjon består av både et teknisk og et sosialt system Strategi for beste (optimale) løsning: Finne et kompromiss mellom krav til effektivitet og ønske om godt arbeidsmiljø og arbeidsforhold Det er mulig å finne en optimal løsning gjennom et samspill mellom teknikkens fleksibilitet og tilfredstillelse av både økonomiske og sosiale krav Baserer seg på enighet om mål for virksomheten (kvalitet, effektiv Optimale løsninger Sosialt system Teknisk system DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

17 DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen
Noen konsekvenser ved en sosio-teknisk tilnærming i utvikling av IKT-systemer Fordeler: + Fleksibelt og robust for endringer (Omstilling gjennom medvirkning & samarbeid) + Utviklende og kompetansehevning, ansatte deltar i omstillingsarbeidet + Alle føler (og må ta) ansvar + Arbeidsmiljø og sosiale forhold blir vektlagt + Stimulerer læring og kompetansehevning Men - Utviklingsarbeidet tar lengre tid og mer ressurser - Vanskeligere å planlegge (tid, ressurser) - Krever høy kompetanse hos de ansatte - Ofte vanskeligere å dokumentere nøyaktig hva som er gjort - Rutinearbeid tar lengre tid DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

18 Saksbehandling og beslutnings[støtte]
Saksbehandlerssystem Et applikasjonsprogram som bistår saksbehandlere i å håndtere saksdokumenter i henhold til regelverk Beslutnings(støtte)system En applikasjon som bistår en bruker i å ta en beslutning Beslutningssystem En applikasjon som tar en beslutning etter gitte kriterier, f eks. forenklet ligning, bostøtte I dagens forvaltning finner vi alle typer systemer, avhengig av type regelverk og former for saksbehandling DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

19 Samarbeidsstøtte som del saksbehandlersystemet
E-post med et ’regelverk’ for hvordan det skal brukes Rutiner for å sende og svare Arkivrutiner sikkerhetsrutiner: Elektroniske kalendre, møteplanleggere mm Forutsetter også disiplin Dokumenthåndtering Støtte for utveksling av dokumenter Definisjon av roller og rettigheter Godkjenning og underskrift av dokumenter DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

20 Noen krav til dokumentsikkerhet
Sikker lagring betyr at dokumentet ikke kan fjernes av uvedkommende, ikke kan leses/skrives ut/ eller kopieres av uautorisert personell, Sikkerhet mot endringer av andre enn eier eller andre autoriserte, Sikkerhet for autentisitet, dvs at dokumentet er korrekt. Sikkerhet mot at elektroniske versjoner blir uleselige eller får endret utseende i nye versjoner av programvare DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen

21 Datamaskin-løken – og standardisering
Saksbehandlersystem: saksspesifik : fagsystem + dokumenthåndtering .. Saksbehandlersystemer – basis : basisfunksjoner: dokumentarkiv,, sikkerhet Andre hjelpeprogrammer Basis brukerprogramvarer Kontorstøtte, e-post, nettlesere (MS Office,.. Utstyret (Hardware) Operativsystem mm, (MS Windows, Unix/Linux, Mac DRI1001 h04 - Forelesning 11. oktober Arild Jansen


Laste ned ppt "IKT i det offentlige – Saksbehandlersystemer mm DRI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google