Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehageloven. Lov- og avtalesystemet Tariffavtaler Hovedtariffavtalen Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehageloven. Lov- og avtalesystemet Tariffavtaler Hovedtariffavtalen Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehageloven

2 Lov- og avtalesystemet Tariffavtaler Hovedtariffavtalen Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven Pensjonsloven Folketrygdloven Arbeidstvistloven Lover Parter Stortinget Hovedavtalen

3 Hvorfor skolere i denne loven? Kunnskap om lov og forskrifter er et viktig grunnlag for godt tillitsvalgtarbeid Enkelte bestemmelser i selve loven eller merknadene regulerer de ansattes arbeidsvilkår for eksempel: - utdanningskrav/kompetansekrav - norm for pedagogisk bemanning

4 Barnehageloven med forskrifter er det rettslige grunnlaget for barnehagen (17.06.2005) Følgeendringer grunnet ny formålsparagraf (Januar 2011) Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift (01.03.2006) Følgeendringer grunnet ny formålsbestemmelse ( 2011) Barnehageloven endres

5 Barnehageloven er lik for alle Alle godkjente barnehager, både private og offentlige, må følge loven og forskriftene Barnehageloven en rammelov Barnehageloven; viktigste styringsdokument for å sikre kvalitet i barnehagene Loven framhever barnehagens pedagogiske oppdrag §1 Formål §2 Barnehagens innhold §3 Barns medvirkning

6 Formålet med loven – NY § 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ……… §2 Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet

7 Årsplan og rammeplan Årsplan Merknad til §2 Barnehagens innhold: Årsplanen har flere funksjoner,: Må inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse og læring for å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Rammeplan, kap. 4: Barnehagens arbeid skal vurderes: beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier i barnehageloven, rammeplanen og eventuelt lokale retningslinjer og planer.

8 Barnehageloven – innholdskapitler Kapittel I – Barnehagens formål og innhold Kapittel II – Barns og foreldres medvirkning Kapittel III – Godkjenningsplikt og oppgavefordeling Kapittel IV – Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv Kapittel V – Personalet Kapittel VI – Forskjellige bestemmelser Kapittel VII – Ikrafttredelse og endringer i andre lover

9 Barnehageloven Loven og forskrifter med merknader: Kompetansekrav/utdanningskrav −§17 Styrer og §18 Barnehagens øvrige personale Norm for pedagogisk bemanning. −18Barnehagens øvrige personale −Forskrifter om pedagogisk bemanning

10 Krav til styrer § 17 Styrer Førskolelærer eller Annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse - allmennlærer - faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktisk/estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse fra 1. klassetrinn) - Kompetanse lik den som kreves for pedagogisk leder

11 Krav til pedagogisk leder Førskolelærer eller Annen treåring pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk (20vt) el. hovedfag/master i barnehage/førskolepedagogikk - allmennlærer - faglærer (noen varianter) - spesialpedagog - barnevernspedagog

12 Dispensasjon fra utdanningskravet Det skal søkes dispensasjon dersom man ikke får søkere med godkjent utdanning (etter utlysning) Kan innvilges for inntil et år Det kan stilles spørsmål om hva eier har gjort for å skaffe kvalifisert søker Ved varig dispensasjon skal vurderingen være strengere

13 Hva ligger i begrepet ”Hver barnehage” ? ”En lokal enhet som driver pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder” Styrer skal kunne være mest mulig tilstede Hver barnehage skal ha en styrer. Alle andre løsninger blir å betrakte som unntakstilfeller. Blir virksomheten for stor eller avstanden for lang vil styrer vanskelig kunne utføre de oppgaver loven krever.

14

15 Pedagogisk bemanning § 18 Forskrift om ped. bemanning: Minimum en pedagogisk leder pr 14-18 barn o/3 år Minimum en pedagogisk leder pr 7-9 barn u/3 år Blir det mer enn 18 barn skal det tildettes en pedagogisk leder til i 100 % stilling - Praktiseres på barnehagen som helhet -De som utfører ped.leder arbeid kan regnes med i pedagogisk bemanning, ikke andre

16 Fra veilederen: Alle ansatte som oppfyller det formelle utdanningskravet satt for pedagogisk leder i barnehageloven § 18, er relevante ved vurderingen av om pedagognormen i forskrift om pedagogisk bemanning § 1 er oppfylt. De må reelt utføre oppgaver som ligger innenfor ansvarsområdet til en pedagogisk leder

17 Fra veilederen: Pedagogisk leder har et helhetlig ansvar for planlegging og vurdering, daglig omsorg for det enkelte barnet, for utviklingen av det sosiale miljøet og lærings- og danningsmiljøet i barnegruppen og for samarbeidet med barnas foreldre og et veiledningsansvar overfor det øvrige personalet. I samarbeid med barnehagestyrer vil en pedagogisk leder ha oppgaver som inngår som del i arbeidet med å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens samarbeid med andre tjenester. Det følger av dette at oppgavene til en pedagogisk leder ikke er begrenset til gjennomføring av daglige aktiviteter, men også vil omfatte for eksempel kontakt med foreldre og helhetlig planlegging i samsvar med rammeplanen

18 Tilstrekkelig bemanning ”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet” § 19 - Vurderes ut fra barnegruppens størrelse, barnehagens organisering og barnas behov. -Bemanningen skal sikre at barnehagelovens formål og rammeplanens intensjoner blir oppfyllt

19 Godkjenning Hver barnehage har fått en godkjenning fra kommunen Den sier bl.a. hvor mange barn man har lov å ha ut fra godkjent leke og oppholdsareal Den tillitsvalgte har rett til å se godkjenningen, det er et offentlig dokument

20 Fylkesmannen i Hordaland Har som oppgave å føre tilsyn med kommunenes forvaltning av barnehagene De kommer på tilsyn og ser hvordan lovens krav blir oppfylt Driver opplæring for dem som er barnehage-ansvarlige i hver kommune

21 Forskrifter og merknader Forskriftene utdyper loven og er like bindende Merknader utdyper ytterligere og sier mer om intensjonen med bestemmelsene Veiledere fra departementet, f.eks - veiledere til ulike fagområder i rammeplanen - veileder om tilsyn - veileder om norm for pedagogisk bemanning

22 Barnehageloven i praksis Et hefte utarbeidet av Utdanningsforbundet, Gir god hjelp i å sikre god praktisering av loven Lastes ned fra www.utdanningsforbundet.no/barnehage http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Pdf- filer/Publikasjoner/Brosjyrer/Barnehageloven25.pdfhttp://www.utdanningsforbundet.no/upload/Pdf- filer/Publikasjoner/Brosjyrer/Barnehageloven25.pdf

23 Forslag til case 1: Barnehagelovens § 18 – Barnehagens øvrige personale, har blant annet denne formuleringen: ”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.” Hvordan vil dere beskrive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet? Hvilken bemanning trenger denne virksomheten?


Laste ned ppt "Barnehageloven. Lov- og avtalesystemet Tariffavtaler Hovedtariffavtalen Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google