Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oksidasjon av fettsyrer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oksidasjon av fettsyrer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oksidasjon av fettsyrer
Winnie Eskild, IMBV 2004

2 Fettsyrer hentes tre forskjellige steder
Kroppen henter fettsyrer til forbrenning fra tre kilder: Fett i kosten I vestlige, industrialiserte lande kommer 35-40% av daglig energiinntak fra fett i kosten Fettlagret i celler Fett lagres i spesialisert vev, fettvev Fett, i form av triglyserider, er ikke vannløselig. Det lagres i dråper i cytosol. Dråpene er omgitt av et enkeltlag av fosfolipider som igjen er dekket av et lag perilipiner. Perilipiner regulerer adgang for enzymer som katalyserer nedbrytning av lipider. Triglyserider er lite reaktive og skader ikke cellen selv i store mengder Fett som er syntetisert fra andre næringsstoffer (karbohydrat, protein) Inntak av energi utover behov medfører lagring som fett (litt glykogen) Noen vev bruker helst fett som energikilde: lever, hjerte, muskel ( i ro) henter over 50% av energien fra fett

3 Fettabsorpsjon Fett i kosten deles opp i små partikler av gallesalter, amfipatiske forbindelser som fungerer som detergenter De dannete micellene angripes av lipase som spalter triglyseridene i mono- og diglyserider, frie fettsyrer og glyserol Disse nedbrytningsprodukter diffunderer gjennom tarmcellens membran I tarmcellen gjendannes triglyseridene og pakkes i kylomikroner sammen med apolipoproteiner, fosfolipider og cholesterol

4 Kylomikroner Kylomikroner er kjempemiceller
Hydrofobe forbindelser i midten: Triglyserider og kolesterylester Amfipatiske forbindelser på overflaten: Apolipoproteiner, kolesterol og fosfolipider

5 Fettabsorpsjon I kylomikroner og andre lipoproteiner ligger triglyseridene og andre hydrofobe lipider i midten og de amfipatiske proteiner og fosfolipider på overflaten Kylomikronene sendes ut i lymfe-systemet og går derfra videre over i blodbanen I muskle- og fettvev aktiverer apo CII på kylomikronets overflate lipoprotein lipase Dette enzymet spalter triglyserider i frie fettsyrer og glyserol som begge tas opp i cellene I muskel oksideres fettsyrene som energikilde I fettvev reforestres fettsyrene til triglyserider og lagres til senere bruk

6 Fettabsorpsjon Kylomikronresten tas opp av leveren
Gjenværende triglyserider kan ta 3 veier: Oksidasjon (leverens eget behov) Omdannelse til ketonlegemer (energikilde for hjernen) Ompakking i VLDL (very low density lipoproteins) som sendes til fettvev via blodet. Her lagres triglyseridene til det er behov for dem

7 Mobilisering av triglyserider fra fettvev
Adrenalin og glukagon (via cAMP) signaliserer lavt blodglukose og behov for mobilisering av fettsyrer fra fettvevet cAMP aktiverer en kinase som aktiverer den hormonfølsomme triacylglyserol lipase (viktigst). Kinasen fosforylerer også perilipin som da gir enzymet adgang til lipidene. Lipasen katalyserer spalting av esterbindingen mellom glyserol og fettsyrene Fettsyrene diffunderer ut i blodbanen og bindes ikke-kovalent til serum albumin Fettsyrene inneholder 95% av triglyseridenes totale energiinnhold og glyserol inneholder 5%

8 Glyserols skjebne Glyserol fosforyleres til L-glyserol-3-fosfat av enzymet glyserol kinase. Fosfatgruppen kommer fra ATP Glyserol-3-fosfat oksideres til dihydroksyacetonefosfat av enzymet glyserol-3-fosfat dehydrogenase. To elektroner og en proton overføres til kofaktoren NAD+ og en proton avgis Dihydroksyacetonefosfat isomeriseres til D-glyseraldehyd-3-fosfat av enzymet triose fosfat isomerase Glyseraldehyd-3-fosfat går inn i glykolysen

9 Fettsyren aktiveres for transport til mitokondriet
Fettsyrer kan ikke passere mitokondriemembranen Fettsyren aktiveres ved kopling til acetyl-CoA i en to-trinns-prosess Først koples AMP på fettsyren av enzymet fettsyre-CoA syntetase. PPi spaltes fra Tre typer fettsyre-CoA syntetase: langkjedete, medium kjedelengde og kortkjedete fettsyrer har hver sin gruppe av isoenzymer

10 Fettsyren aktiveres for transport til mitokondriet
Fettsyre-CoA syntetase katalyserer utbytting av AMP med acetyl-CoA Energien fra spalting av anhydridbindingen er ikke helt tilstrekkelig til å sikre dannelse av thioesterbindingen

11 Fettsyren aktiveres for transport til mitokondriet
Ekstra energi hentes fra spalting av PPi. Dette katalyseres av uorganisk pyrofosfatase Nettoreaksjon: fettsyre + acetyl-CoA + ATP => fettsyre-CoA + AMP + 2 Pi DG’o = - 34 kJ/mol

12 Transport av fettsyren inn i mitokondriet
Fettsyre-CoA kan ikke passere mitokondriemembranen CoA byttes ut med karnitin Enzymet karnitin acyltransferase I, på mitokondriemembranens utside, kataly-serer en transesterifiseringsreaksjon hvor fettsyren bindes til karnitins OH-gruppe Acyl-karnitin/karnitin transportøren fører fettsyre-karnitin gjennom membranen i bytte for karnitin. Prosessen er en fasilitert diffusjon

13 Transport av fettsyren inn i mitokondriet
På matrikssiden av membranen finnes isoenzymet karnitin acyltransferase II, som katalyserer en ny transesterifisering hvor karnitin byttes ut med CoA og det dannes fettsyre-CoA igjen Denne tretrinnsprosess tillater total atskillelse av CoA poolene i cytosol og mitokondriematriks. Disse har forskjellige formål CoA i cytosol brukes til syntese av fettsyrer CoA i mitokondriet brukes til katabolisme av pyruvat, fettsyrer og noen aminosyrer

14 Transport av fettsyren inn i mitokondriet
Transport av fettsyren inn i mitokondriet CH3 er det hastighetsbegrensende trinnet i CH3-N-CH2-CH-CH2-COO- oksidasjon av fettsyrer CH3 OH Dette trinnet reguleres av malonyl-CoA Karnitin FFA

15 Fettsyrenedbryting Trinn 1: b-oksidasjonen er første trinn i den fullstendige nedbryting av fettsyrer og syntese av ATP b-oksidasjonen består av fire reaksjoner og resulterer i fjerning av en 2-karbon enhet fra den fettsyren som kataboliseres Trinn 2: Hver 2-karbonenhet koples til CoA og sendes videre til sitronsyre-syklus for videre nedbryting til CO2 og 2 ATP dannes Trinn 3: De ekstraherte elektronene fra både b-oksidasjonen og sitronsyresyklus sendes gjennom elektrontransportkjeden og fører til dannelse av flere ATP

16 Første reaksjon i b-oksidasjonen
Oksidasjon av acyl-CoA og dannelse av trans-D2-enoyl-CoA Enzymet er acyl-CoA dehydrogenase og bruker FAD som kofaktor til å ta imot de to elektronene og to protonene Her innføres en dobbelbinding (i transkonfigurasjon) mellom Ca og Cb Enzymet er festet til indre membran Acyl-CoA dehydrogenase finnes i 3 isoformer; en for langkjedete fett- syrer (12-18 C-atomer), en for medium lengde fettsyrer (4-14 C-atomer) og en for kortkjedete fettsyrer (4-8 C-atomer)

17 FADH2 overfører sine é til ETF i ETK
FADH2 overfører elektronene sine til elektronoverførende flavoprotein (ETF) i elektron-transportkjeden Acyl-CoA dehydrogenase er bundet til mitokondrie-membranen Disse elektronene vil senere gi opphav til dannelse av 1,5 ATP

18 Andre reaksjon i b-oksidasjonen
Hydrering av dobbelbindingen i trans-D2-enoyl-CoA Fører til dannelse av L-b-hydroksy-acyl-CoA Enzymet enoyl-CoA hydratase er spesifikt for transkonfigurasjon av substratet og for L-konfigura-sjon av produktet

19 Tredje reaksjon i b-oksidasjonen
L-b-hydroksyacyl-CoA oksideres og det dannes b-ketoacyl-CoA Enzymet er b-hydroksyacyl-CoA dehydrogenase. Her brukes NAD+ som kofaktor. NADH overfører elektronene sine til NADH dehydrogenase i elektron-transportkjeden og fører til dannelse av 2,5 ATP De tre første reaksjonene har hatt som mål å svekke bindingen mellom metylenkarbonet Ca og nabokarbon-atomet Cb

20 Fjerde reaksjon i b-oksidasjonen
Cb SH-gruppen i CoA retter et nukleofilt angrep mot Cb-atomet og spalter bindingen mellom Ca- og Cb-atomet Acetyl-CoA frigjøres Det nytilkomne CoA etablerer en thioesterbinding til resten av fettsyren, nå to C-atomer kortere. Denne er nå klar til å starte forfra med reaksjon 1 i b-oksidasjonen Enzymet er acyl-CoA acetyltransferase eller thiolase

21 De fire b-oksidasjonsreaksjoner gjentas
For hvert gjennomløp av de fire reaksjonene frigis en 2-karbonenhet (acetyl-CoA) og 4 é + 4H+ ekstraheres Restproduktet, acyl-CoA 2 C-atomer kortere sendes pånytt gjennom de fire reaksjonene Palmitoyl-CoA med 16 C-atomer går 7 ganger gjennom de fire b-oksidasjons-reaksjonene Nettoreaksjon: palmitoyl-CoA + 7 CoA + 7 FAD + 7 NAD+ +7 H2O => 8 acetyl-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+ Etter oksidativ fosforylering: palmitoyl-CoA + 7 CoA + 7 O Pi + 28 ADP => 8 acetyl-CoA + 28 ATP + 7 H2O

22 Fullstendig oksidasjon av palmitat
Hver acetyl-CoA oksideres: Acetyl-CoA + 2 O Pi + 10 ADP => CoA + 10 ATP + 2 H2O + 2 CO2 Totalreaksjon: palmitoyl-CoA + 23 O Pi ADP => CoA ATP + 16 CO H2O Det koster 2 ATP å aktivere palmitat 106 ATP: 106 x 30,5 kJ/mol = 3239 kJ/mol ( ca. 33%) DG’o for total nedbrytning av palmitat = kJ/mol Reelt energiutbytte i form av ATP er ca 60%

23 Regulering av b-oksidasjonen
Når en fettsyre er koplet til CoA i cytosol har den to muligheter: Hvis cellen trenger energi kan den gå inn i mitokondriet og oksideres i b-oksidasjonen slik at det dannes mere ATP Hvis cellen har tilstrekkelig med ATP koples fettsyren til glyserol og de dannete triglyserider lagres som lipiddråper i cytosol til det igjen er behov for mere ATP Dette valg styres av den hastighet hvormed acyl-CoA transporteres inn i mitokondriet Karnitintransferase reaksjonene kontrolleres av malonyl-CoA som hemmer disse reaksjonene når nivået øker Nivå av malonyl-CoA øker når en organisme har tilgang på tilstrekkelig karbohydrat til å dekke sine behov for ATP Når forholdet NADH / NAD+ er høyt hemmes 3. reaksjon, enzymet b-hydroksyacyl-CoA dehydrogenase Høyt nivå acetyl-CoA hemmer thiolase

24 Ketonlegemer Acetyl-CoA fra b-oksidasjonen kan enten gå til sitronsyresyklus eller omdannes til ketonlegemer: Acetone Acetoacetat b-hydroksybutyrat

25 Ketonlegemer Ketonlegemer dannes i leverens mitokondrier fra acetyl-CoA De er vannløselige og overføres til andre vev via blodbanen I skjelettmuskel, hjerte, nyrebark bidrar de med en viktig del av energiforsyningen I lever er b-oksidasjonen alltid aktiv. Når leveren ikke selv trenger energi fra acetyl-CoA kanaliseres den til ekstrahepatiske vev i form av ketonlegemer.

26 Syntese av ketonlegemer
Første reaksjon er en kondensering av to acetyl-CoA Her får vi dannet acetoacetyl-CoA Reaksjonen katalyseres av thiolase og tilsvarer en reversering av siste trinn i b-oksidasjonen

27 Syntese av ketonlegemer
Andre reaksjon: acetoacetyl-CoA kondenserer med en til acetyl-CoA og vi får dannet b-hydroksy-b-methylglutaryl-CoA Reaksjonen katalyseres av HMG-CoA syntase

28 Syntese av ketonlegemer
I tredje reaksjon spaltes HMG-CoA til acetoacetat og CoA-SH Reaksjonen katalyseres av HMG-CoA lyase

29 Syntese av ketonlegemer
I siste reaksjon reduseres meste-parten av acetoacetat til D-b-hydroksybutyrat Reaksjonen katalyseres av D-b-hydroksybutyrat dehydrogenase

30 Syntese av ketonlegemer
En liten del av acetoacetaten dekarboksylerer til acetone Reaksjonen er enten spontan eller katalysert av acetoacetat dekarboksylase Acetone utskilles via pusten

31 Utnyttelse av ketonlegemer
D-b-hydroksybutyrat tas opp i ekstrahepatiske vev hvor det brukes til energi-produksjon Her oksideres det først acetoacetat av enzymet D-b-hydroksybutyrat dehydrogenase som benytter NAD+ som kofaktor

32 Utnyttelse av ketonlegemer
I neste trinn aktiveres acetoacetat ved å bli omdannet til den tilsvarende CoA-esteren acetoacetyl-CoA Reaksjonen katalyseres av b-ketoacyl-CoA transferase

33 Utnyttelse av ketonlegemer
Til slutt spaltes acetoacetyl-CoA til to molekyler acetyl-CoA Reaksjonen katalyseres av thiolase


Laste ned ppt "Oksidasjon av fettsyrer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google