Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling og aktuelle bibliotekpolitiske tema Leikny Haga Indergaard 15.mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling og aktuelle bibliotekpolitiske tema Leikny Haga Indergaard 15.mars."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling og aktuelle bibliotekpolitiske tema Leikny Haga Indergaard 15.mars 2005

3 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Hvorfor etablere ABM-utvikling? Felles digital utfordring Fokus på sambruk av ressurser Behov for nyorientering i de sammenslåtte institusjonene med sterkere fokus på utvikling og nedtoning av kontroll og forvaltning Samarbeid bør gi sterkere posisjon i det offentlige og politiske bildet

4 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Utgangspunktet for ABM-utvikling Norsk museumsutvikling Statens bibliotektilsyn Riksbibliotektjenesten Oppbygging av arkivkompetanse

5 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Vedtektene § 2 ABM-utvikling har til hovudoppgåve å driva aktivt, strategisk utviklingsarbeid for å samordna, effektivisera og styrkja arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet. ABM- utvikling skal setja institusjonane og sektorane betre i stand til å løysa faglege oppgåver og til å møta nye utfordringar i samfunnet og skal arbeida med heile spekteret av funksjonar innanfor arkiv, bibliotek og museum.

6 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Vedtektene § 3 ABM-utvikling skal fremja samarbeid mellom dei tre sektorane der dette framstår som formålstenleg, men skal leggja vekt på den faglege eigenarten og dei funksjonane som kvar av sektorane og dei spesifikke samlingane deira representerer. ABM-utvikling skal samarbeida fagleg med Arkivverket og Nasjonalbiblioteket og tilpassa eiga verksemd i høve til den kompetansen og dei funksjonane som desse etatane er tillagde.

7 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Visjon Arkiv, bibliotek og museer gir kunnskap og opplevelser til alle.

8 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Verdigrunnlag toleranse, ytringsfrihet og demokrati rett til tilgang til informasjon kulturens egenverdi kulturelt mangfold sosial inkludering universell utforming effektiv bruk av samfunnets ressurser

9 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Hovedstrategier fokus på brukerne stimulere og initiere til utvikling og omstilling i og på tvers av de enkelte sektorene åpen dialog med fagmiljøene utvikle og styrke samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museer og andre institusjoner, organisasjoner og virksomheter fremme kunnskap om arkiv, bibliotek og museer løfte fram gode forbilder være pådriver overfor offentlige myndigheter

10 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Hovedsatsinger 2004 - 2006 Fremme læring og formidling i arkiv, bibliotek og museer Utvide nettbasert tilgang til kunnskap og kultur Kartlegge og utvikle det regionale og lokale arkivlandskapet Utvikle ny bibliotekpolitikk som avspeiler endringer i samfunnet i forhold til teknologi, kunnskapsbehov og kultur Heve museenes kvalitet gjennom museumsreformen Synliggjøre arkiv, bibliotek og museers funksjoner og roller i samfunnet

11 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Delegerte tiltak på kulturbudsjettet Tilskudd til en rekke institusjoner, organisasjoner og tiltak på ABM-feltet Særlige utfordringer nå: Prosjektmidler/utviklingsmidler Støtteordning for bevaring av lokal- og privatarkiv Fengselsbibliotek Det flerspråklige bibliotek Sikringsmidler til museer (utvidelse av rammene?)

12 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Noen andre løpende arbeidsoppgaver Statistikk Publikasjoner, Utredningsoppgaver som for eksempel: Døvespråk som offisielt språk og Dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie Forhandling av konsortieavtaler for biblioteksektoren Sekretariat for Den kulturelle skolesekken Sekretariat for NORDBOK – Nordisk ministerråds bok- og bibliotekkomité

13 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotektiltak i ABM-meldinga ABM-utvikling, samarbeid mellom sektorene, synergieffekter særlig på det digitale feltet økonomisk opptrappingsplan (bibl.72 mill) Det sømløse bibliotek: Ny visjon for organisering av et likeverdig bibliotektilbud i Norge på tvers av skille mellom fag- og folkebibliotek Statlige prosjektmidler for samarbeidsmodeller i folkebiblioteksektoren spes. mellom små bibliotek på tvers av kommunegrenser utviklingsprogram for kompetanseoppbygging i folkebibliotek-sektoren og på tvers av sektorene

14 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekutredningen Et overordnet strategidokument som skisserer en plan for helhetlig utvikling av en samlet biblioteksektor Et bakgrunnsdokument som svar på mandatet for øvrig Delutredninger og undersøkelser FRIST MAI 2006

15 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Utfordringer Få frem bibliotekenes mangfoldige og komplekse roller Identifisere utfordringene Utforme strategier - for et sømløst bibliotektilbud Kommunikasjon – hvordan formulere budskapet slik at det når fram!

16 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Sentralt statlig nivå Fylkeskommunalt nivå Privat sektor Nasjonalbiblioteket ABM-utvikling statlig samordnings- og utviklingsorgan for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling statlig samordnings- og utviklingsorgan for arkiv, bibliotek og museum Bibliotek i videregående opplæring Bibliotek i videregående opplæring Fylkes- bibliotek Fylkes- bibliotek Universitets- bibliotek Høgskole- bibliotek Folke- bibliotek Folke- bibliotek Bibliotek i grunnskolen Fagbibliotek Kommunalt nivå Statlig regionalt nivå Utdannings- og forskningsdepartementet Utdannings- og forskningsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet

17 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Det norske biblioteklandskapet 2003 folke- og fylkesbibliotek 892 bibliotekavdelinger 24,8 millioner utlån 22,9 millioner besøk

18 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Biblioteklandskapet er i endring 30 filialer nedlagt årlig de siste 10 år 59 filialer nedlagt i 2003 Reduksjon i mediekjøp fra 34 til 28 kr.pr innb. Åpningstider stabilt Besøkstall og lån stiger (også boklån) I fornyelse, men ujevnt. Forskjellene øker Ny profil og nye tilbud lite kjent i samfunnet

19 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Biblioteklandskapet er i endring- gjelder også fagbibliotek Færre fagbibliotek Økte ressurser ( 9 % siste år) Fra trykt til digitalt materiale Digitalt materiale økt med 30 % siste år Økt besøk, 20 % siste 2 år Forskjellene øker Nasjonale oppgaver og infrastruktur ”het potet”

20 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Fylkesbibliotekenes rolle –etter Lov om folkebibliotek Rådgiving og kompetanseutvikling Samordning Forsøks- og utviklingsarbeid ivareta fjernlånsvirksomhet inkl. felles plan for anskaffelse og oppbevaring av litteratur

21 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Trekk ved dagens kommunestruktur (1)

22 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

23 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Endringer i kommunestruktur og regional struktur Distriktskommisjonens forslag Debatt om kommunestørrelse og kommunesammenslåinger Debatt om det regionale nivået Bibliotekutredningens strategier og forslag må ta høyde for at beslutningene ikke er tatt – må ha fleksibilitet i forslagene

24 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Kulturmeldinga ” På bibliotekområdet står vi overfor store utfordringar i åra framover. Når det gjeld den meir heilskaplege utviklinga på området, tar kulturmeldinga utgangspunkt i to overordna føringar som det på mange måtar er nær samanheng mellom. Det eine er ideen om det saumlause bibliotektilbodet; det andre er utviklingsprosjektet eit norsk digitalt bibliotek.” ( Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland 20.04.2004)

25 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Det sømløse bibliotek Målet er et samarbeidende nettverk av integrerte tjenester for å møte brukerens behov uavhengig av hvilket bibliotek hun bruker.

26 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Innbyggernes behov for bibliotektjenester Sammensatte behov – barn, ungdom, voksne Utdanning og livslang læring Kultur og dannelse Mitt bibliotek- alt hva jeg behøver – IT gir muligheter

27 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Utgangspunkt for regionalt biblioteksamarbeid Mange små kommuner med deltidsbibliotek = Begrensede personalressurser Begrenset kompetanse Begrensede ressurser til utvikling av medier, teknologi, tjenester til ulike brukergrupper

28 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Noen regionale samarbeidsprosjekt Biblioteket Østfold VeTeBu Namdalen Nesna Surnadal/Rindal og Ørskog/Skodje Sambiblioteket Drammen

29 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Regionalt biblioteksamarbeid – bidrag til bedre bibliotektjenester? Fagutdannet biblioteksjef i flere kommuner Faglig fellesskap – flere ansatte Felles kompetanseutvikling Bedre tjenesteutvikling, samlingsutvikling, distribusjon av bibliotektjenester Nettverkskoordinator Leverandør av nettbaserte tjenester (De store yter, de små nyter) Regionalt og nasjonalt innsatsprogram

30 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Nettverk mellom bibliotekene Differensierte bibliotektjenester ut fra størrelse og ressurser Abm-perspektivet Regionnivåets instrumentelle rolle- redskap for å gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk Samhandling med et lokalt nivå i endring Samhandling over forvaltningsnivå Samhandling med konkurrenter Ikke mindre behov for bibliotektjenester i mindre kommuner enn i større – hvordan overkomme strukturelle hindringer?

31 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Hybridbiblioteket Å kunne tilby informasjonsforsørging til alle innbyggere forutsetter et hybridbibliotek, at virtuelle bibliotektjenester utvikles som supplement til det fysiske bibliotekrommet og bidrar til økt ressursutnyttelse og økt kvalitet på det totalt tjenestetilbudet Et bibliotektilbud uavhengig av bosted og ressursene i det enkelte lokalbibliotek.

32 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Hybridbiblioteket og tilgjengelighet Vi bygger bibliotekbygg som aldri før, og besøket øker Digitalt tjenester eksploderer, nye barrierer for ”det sømløse”, digitalt fjernlån, lisensavtaler, klareringssystemer Det sømløse bibliotek gir ulikt innhold til ulike brukere

33 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Det sømløse bibliotek Bibliotekene er viktige kulturelle og læringsmessige fellesarenaer i lokalsamfunnet, og blir svært mye brukt. De er del av et felles nettverk bundet sammen i en lokal og regional struktur. Uten en strategi for videreutvikling av dette står nettverket i fare for å forvitre. Det er behov for samhandling mellom det nasjonale, regionale og lokale nivået. Det er behov for det sømløse biblioteket

34 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 4 strategier framover Etablering av nye - særlig digitale -tjenester tilpassing av den organisatoriske struktur til en ny teknologisk virkelighed IT-oppgradering av bibliotekene for å delta i nettverkssamfunnet utvikling av profesjonelle kompetanser hos bibliotekpersonale

35 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Problemstillinger Mange små biblioteker/’deltidsbiblioteker’ få store biblioteker som kan fungere som lokomotiv gode nettverksdannelser på vei - behov for flere og mere landsdekkende For lite penger på riktig plass ? - den nødvendige oppgradering koster

36 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Problemstillinger...men svar? Det sømløse biblioteknettverket: Nettverkssamarbeid er nødvendig, faglig sterke biblioteker skal være piloter i utviklingen Finansiering av infrastrukturen en utfordringer, må tilpasses samfunnets kjøreregler Faglig koordinering må skje på grunnlag av felles visjon og ”sikker” kompetanse Kompetanseutvikling av personale må integreres i alle biblioteker Projektarbeid er et godt utviklingsredskap

37 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Nye utfordringer Visjonen: lett tilgang til informasjon & kunnskap integrert i hver enkelts dagligdag - ’det personlige bibliotek’ krever infrastruktur - virtuelt og fysisk nasjonalt koordinert innsats for produksjon av nye tjenester tilpassing av den organisatoriske struktur økt kompetanseutvikling av personalet

38 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum To tendenser Infrastruktur og e-service - også digitalt innhold- vil bli utviklet på makroniveau: nasjonalt, tendens mot globale løsninger Tjenester i det fysiske bibliotek kommer nærmere brukerne. Universitetsbiblioteket går inn i undervisningen og forskingen, folkebiblioteket blir læringsrom og opplevelseshus

39 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekene som endringsagenter Bibliotekene er viktige samfunnsinstitusjoner !!! Bibliotekene ER digitale: utvid handlingsrommet og utnytt de digitale muligheter for formidling Del kunnskap Presenter suksesshistorier, NB - ikke bare for hverandre


Laste ned ppt "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling og aktuelle bibliotekpolitiske tema Leikny Haga Indergaard 15.mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google