Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo IKT i barnehagen IKT/digitale verktøy i pedagogisk arbeid i barnehagen Fellesforelesning for kullet 05 – august 05 Nina Bølgan Førskolelærerutdanningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo IKT i barnehagen IKT/digitale verktøy i pedagogisk arbeid i barnehagen Fellesforelesning for kullet 05 – august 05 Nina Bølgan Førskolelærerutdanningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo IKT i barnehagen IKT/digitale verktøy i pedagogisk arbeid i barnehagen Fellesforelesning for kullet 05 – august 05 Nina Bølgan Førskolelærerutdanningen Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Oslo Telefon: + 47 22 45 22 31 E-mail:nina.bolgan@lu.hio.no Hjemmeside: http://home.hio.no/~bolgan/

2 Alle bilder som ledsager denne presentasjonen på fellesforelesningen 29. august, og som er tatt i barnehagene, er fjernet. Jeg har tillatelse til å bruke bildene når jeg foreleser, men ikke til å legge dem ut på en slik måte at andre kan kopiere dem.

3 Fra IKT og PC til digitale verktøy

4 1)Myter og fordommer om IKT og små barn 2)Gjeldende og revidert rammeplan 3)Prosjekter som har bidratt til til kunnskap om bruk av digitale verktøy med barn i barnehagen 4)De voksnes rolle –hvordan forholder personalets seg til digitale verktøy i dag? –førskolelærerstudentene må skaffe seg kunnskaper om pedagogisk bruk av digitale verktøy –behov for kompetanseheving 5)Digital dokumentasjon av barns utvikling og læring 6)Litt om faglige, juridiske og etiske rammer for bruk av digitale redskaper sammen med barn.

5 1) Myter og fordommer om IKT/digitale verktøy og små barn

6 Noen argumenter mot: l en trussel mot leken l skader barns helse l ser ingen grunn til å endre innarbeide rutiner og arbeidsmåter l det tar for mye tid l mangler kunnskap l er usikker på tekniske verktøy

7 Noen argumenter for: l nytenkende l fremtidsrettet l utviklende –sosialt samspill og språk l verktøy alle bør kjenne til l morsomt for barn og voksne

8 l mest synsing, lite forskning l mange myter, få fakta

9 2) Gjeldende og revidert rammeplan for barnehagen

10 Barnehagen bør følge opp og videreutvikle ulike erfaringer. På enkelte områder, for eksempel bruk av data der barnehagen har tilgang til det, kan det være særlig viktig å oppmuntre jentene til å prøve seg (Gjeldende Rammeplan for barnehagen s 84) 5.2.4 Natur, miljø og teknikk

11 REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN Forslag fra en arbeidsgruppe nedsatt av Barne- og familiedepartementet Forslag fra en arbeidsgruppe nedsatt av Barne- og familiedepartementet Levert til Barne- og familiedepartementet 5. juli 2005 Skal ut på høring høsten 2005 Skal gjelde fra 1. januar 2006

12 Det er allment akseptert at IKT er et forsømt område som har stor pedagogisk potensiale. I forbindelse med utjevning av sosiale ulikheter mellom familiene, kan det være betydningsfullt at alle barn i barnehagen møter og får en viss grunnleggende fortrolighet med IKT. (rev. RP s vii)

13 IKT bør være en selvfølgelig del av aktivitetene og temaene i en framtidsrettet barnehage. Å ta i bruk digitale redskaper i barnehagen dreier seg både om barnekultur, om å utvikle sosiale og kommunikative ferdigheter og om likestilling. (rev. RP s 49 - IKT i barnehagen)

14 Tanken om bruk av IKT i barnehagen vekker fortsatt delte reaksjoner blant pedagoger. Det er ubestridt at det mangler dokumenterte erfaringer, kunnskap og kompetanse om bruksmuligheter og begrensninger i praksisfeltet (rev. RP s vii).

15 Early Learning Program Førstelektorprogrammet ved HiO: ”Datateknologi for lek og læring” (snakk med Nina B) MediaGuide ICT/multimedia in the Early YearsICT/multimedia in the Early Years (studenter kan ta 20 stp i IKT/multimedia i Groeningen i Holland) IKT i barnehagen 3) Prosjekter som har bidratt til kunnskap om bruk av digitale verktøy med barn i barnehagen:

16 4) De voksnes rolle - hvordan forholder personalets seg til digitale verktøy i dag? - førskolelærerstudentene må skaffe seg kunnskaper om pedagogisk bruk av digitale verktøy - behov for kompetanseheving

17 Økende interesse for datamaskinen og andre digitale verktøy i barnehagen. Økt kompetanse er nødvendig for at digitale verktøy blir brukt til noe nyttig og spennende. Digitale verktøy er først og fremst en utfordring for personalet

18 l den voksnes holdninger er en av de viktigste læreforutsetningene for barn l hvordan barnet opplever responsen fra personalet, vil påvirke lærings- og utviklingsprosessene l det er viktig at personalet erkjenner sin rolle som kulturformidler gjennom egen væremåte l de voksne i barnehagen må være seg bevisst at de skal bidra til å oppdra jenter og gutter i et likestilt samfunn (rev. RP s 12-21)

19 Kjønn Både jenter og gutter er nysgjerrige på hva de digitale redskapene kan brukes til, men de kan foretrekke ulike tilnærmingsformer. Begge kjønn skal fa prøve og eksperimentere med de digitale redskapene. Men interessen for datamaskinen er i like stor grad et spørsmål om forskjeller mellom individer som mellom kjønn. Personalet må derfor skape rom der tilbakeholdne barn får trygghet til å prøve. (rev. RP s 50 – IKT i barnehagen)

20 Hvordan forholder personalets seg til digitale verktøy i dag? A.Vi er mest opptatt av kultur vi (ikke-brukere) B.Vi bruker datamaskinen til dataspill (begynnere) C.Vi utforsker datamaskinen pedagogiske muligheter (brukere) D.Den fremtidsrettede barnehage (reflekterte brukere)

21 Kultur er atferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer og sammenhengende tankemønstre og uttrykksmåter. Kultur handler ikke bare om arv og tradisjoner. Det handler også om å skape, om å levendegjøre, fornye og aktualisere. (rev. RP s 20) A) Vi er mest opptatt av kultur vi (ikke-brukere)

22 Barna skal ikke bare bruke datamaskinen til spill, men gjennom teknologien få tilgang til et bredt spekter av digitale redskaper i lek og læring (rev RP s 49 - IKT i barnehagen) b) Vi bruker datamaskinen til dataspill (begynnere)

23 Dataspill og språkstimulerende programmer kan også være et viktig og motiverende moment i språk- og begrepsinnlæringen, både for barn med norsk som morsmål og barn med andre morsmål. (Rev. RP s 39-41- Fagområdet Språk, tekst og kommunikasjon)

24 C) Vi utforsker datamaskinen pedagogiske muligheter (brukere)

25 Gjennom teknologien skal barna få tilgang til et bredt spekter av digitale redskaper i lek og læring. (rev. RP s 49 IKT i barnehagen )

26 . Barnas læring og utvikling krever kontinuerlige endringer og tilpasninger i personalets pedagogiske virksomhet. Barnehagen som institusjon må derfor orientere seg mot en stadig selvfornyelse og kvalitetsutvikling, en prosess der barna og foreldrene er viktige bidragsytere. Læring på personalsiden er en grunnleggende forutsetning for å realisere dette (rev. RP s 25)

27 Personalet må interessere seg for hva barna gjør ved datamaskinen og ta ansvar for hva som skjer gjennom en veiledende væremåte. ( rev RP s 49- IKT i barnehagen ). Også førskolelærerstudentene må skaffe seg kunnskaper om pedagogisk bruk av digitale verktøy

28 Rammeplanen for førskolelærerutdanning 2003 Prinsipper for arbeids- og vurderingsformer: Arbeidsformene skal legges opp slik at studentene bruker IKT i barnegrupper og i administrasjon av barnehager. Fagplanen skal blant annet omfatte IKT som hjelpemiddel for organisering, kommunikasjon, lek og læring.

29 Den fremtidsrettede barnehagen (reflektere brukere): Personalet har kunnskaper og en reflektert holdning til digitale verktøy, og der digitale verktøy er en naturlig del av barnehagens innhold og aktiviteter.

30 I arbeidet med sosial forståelse og sosiale ferdigheter skal barnehagen målrettet bidra til at barnet utvikler evner og ferdigheter til å ta og opprettholde kontakt med andre ta andres rolle og se en sak fra flere synsvinkler utvikle et godt muntlig språk kommunisere effektivt på ulike plan utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til seg selv (egen læringsevne) utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet i gruppesammenheng og samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre. (rev. RP s 29-30 – Læring gjennom sosialt samspill)

31 Bruk av mikrofon og program for lydopptak gjør det mulig å lagre sanger og fortellinger digitalt…… og ….. barna kan bruke videokamera eller webkamera og på den måten dokumentere det de er opptatt av. (rev. RP s49 - IKT i barnehagen)

32 Barna skal gjennom IKT kunne bruk fantasi, kreativitet og skaperevne. Personalet bør støtte barns teknologiske nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær aktivt. De bør gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (rev. RP s 49- IKT i barnehagen)

33 Barn lærer gjennom kommunikasjon med voksne og andre barn, og denne kommunikasjonen bygger på erfaringer og handlinger i konkrete situasjoner. Barn lærer språk når de selv får uttrykke seg språklig, men også de voksnes og mer erfarne barns språklige uttrykk er viktig for barns læring av språk. (rev RP s 39 – Fagområdet Språk, tekst og kommunikasjon)

34 En vel gjennomtenkt bruk av digitale media kan være til hjelp for at barna selv kan bidra til og være delaktige i tekstskaping, noe som igjen kan inngå som en del av den pedagogiske dokumentasjonen av barnehagens virksomhet. Gjennom arbeid med området språk, tekst og kommunikasjon skal barna blant annet ” bli kjent med bilder og media som kommunikasjonsmiddel”. (rev. RP s 39-41- Fagområdet Språk, tekst og kommunikasjon)

35 For barna har lek med PC-en mange fellestrekk med andre former for lek. I programvare for førskolebarn inngår ofte elementer av spill og oppgaveløsning. Når personalet inkluderer spill som en del av leken, utvider det lekeperspektivet og inkluderer den moderne dataverdenen. ( rev RP s 50 - IKT i barnehagen)

36 Gjennom de estetiske fagområdene lærer barn også om håndverk, verktøy og materialer. Dermed bidrar området både til kulturformidling og læring av viktige ferdigheter. (Rev. RP s 37-38 –fagområdet Estetiske fagområder)

37 Barna kan skrive tall og bokstaver, lage egne spill og prøve ut animasjoner. (rev. RP s 49)

38 Some use softeware to produce animations like the “rubbish-play”. Children took photos, decided what should happen in the play, and the adult did the technical things. Enkelte har prøvd softeware som lager animasjoner. Til “Søppelspillet” tok barna bildene og bestemte hvordan spillet skulle fungere. De voksne gjorde det tekniske arbeidet.

39

40 Bruken av IKT kan være et hjelpemiddel i søken etter barneperspektivet når en skal tilrettelegge for barns medvirkning. ( rev RP s 49- IKT i barnehagen). 5) Digital dokumentasjon av barns utvikling og læring

41 Digital portefølje bilder, lyd og video viser barnets utvikling tydlig inspirere barnet til å samtale styrker barnets selvfølelse

42 Porteføljens innhold l barnets er med å bestemmer hva porteføljen skal inneholde l selvportrett l barnet forteller om seg selv l dokumenter som viser barnets utvikling og hva det har lært l barnens intresser l samtaler med barnet

43 Hvordan porteføljen kan brukes l foreldresamatalen l samtaler med barnet l barnet får med seg porteføljen på en DVD-CD når det slutter l kan følge barnet over i skolen

44 Foreldre Daglig kontakt og samarbeid med foreldre er en viktig side ved arbeidet. Bruk av digitale redskaper og internett kan aktivisere foreldres interesse for og deltakelse i barnehagen. Å ta i bruk redskaper som er vanlige i familiene kan bygge opp et tettere samarbeid mellom foreldrene og barnehagen (rev RP s 50 – IKT i barnehagen)

45 6) Litt om faglige, juridiske og etiske rammer for bruk av digitale redskaper sammen med barn.

46 –BarnevaktenBarnevakten –Datatilsynet – Personvern i skolen/barnehagenDatatilsynetPersonvern i skolen/barnehage –Ikt for barnehagesektorenIkt for barnehagesektoren –SAFTSAFT –SkolenettetSkolenettet

47 Stortinget ber Regjeringen komme tilbake i egnet form med en plan for kompetanseheving innenfor barnehagesektoren. Innst. O. nr 117 (2004-2005) Lov om barnehager s24

48 Forslag til litteratur: Appelberg, L. og M-L, Eriksson (2001): Barn erobrer datamaskinen – en utfordring for de voksne. Kommuneforlaget. Barne. Og Familiedepartemenetet: Forslag til revidert rammeplan for Barnehagen. http://odin.dep.no/bfd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/004051- 070404/dok-bn.html Bølgan, N. (2004): Ny kunnskap for barn og voksne. I: Barnehagefolk nr 2, Pedagogisk Forum, Oslo Bølgan, N. (2004): Det er gøy, frustrerende og inspirerende på en gang” Rapport fra pilotprosjektet KidSmart i Norge. IBM Norge. http://home.hio.no/%7Ebolgan/Kidsmart/KidSmart_sluttrapport.pdf Fønnebø, B. (2003): Gjør barnehagen synlig! I: Barnehagefolk nr. 1. 2003. IKT I barnehagen. Barnehagefolk nr 4/2000, Pedagogisk Forum, Oslo Wallin, K. (1997) Reggio Emilia og de hundrede sprog. Dafolio forlag, Danmark


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo IKT i barnehagen IKT/digitale verktøy i pedagogisk arbeid i barnehagen Fellesforelesning for kullet 05 – august 05 Nina Bølgan Førskolelærerutdanningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google