Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til rådgivning & innovasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til rådgivning & innovasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til rådgivning & innovasjon
Velkommen ! SPED 4000 Introduksjon til rådgivning & innovasjon 25. August 2008 Liv M. Lassen

2 Rådgivning og innovasjon 1. Fellesforelesning Høsten 2008
Studiets Struktur, Mål & Innhold Anbefalt lesing: Lassen 2002: s.11-58, LML/ISP

3 Den 25. August 2008 10:15 – 10:50 Introduksjon til studiet
11:05 – 11:45 Begreper & former 11:45 -12:15 Lunsj 12:15 – 13:00 Modeller & Perspektiver 13: Rammer for studiet Anbefalt lesing - Lassen (2002) Rådgivning - Kunsten å hjelpe, side19-44, 59-68

4 Studiets Mål Faglige mål: “Reflektiv rådgiver” Teoretisk oversikt
Bevisste refleksjoner Tilstrekkelige ferdigheter i møte med rådsøker Trygghet Formidling og faglig profilering Profesjonelt møte med rådsøkere

5 Liv M. Lassen, 1. Amanuensis ISP, UiO
Tidligere Erfaring Skolepsykologisk Kontor Oslo: P.p.t Bærum : ungdomsskoler, barneskoler, veiledning miljø -& ledelse, klassemiljøutvikling Forebyggende ungdomsarbeid Behandling av unge stoff misbrukere Utdannelse: Cand. psychol; Dr. Philos. Forskning: identitetsutvikling, lese/skrivevansker, rådgivning, mestringsstrategier, salutogenese

6 Hva er rådgivning? ”Enhver situasjon der det foreligger gjensidighet om at et menneske skal gå inn i et samarbeid med et annet menneske(r), i et forsøk på å yte hjelp.” Davis 1995:16

7 Den profesjonelle samtalen & møtet
Davis 1995: Rådgivning er å lytte til og snakke med mennesker. Lassen 2002: Rådgivning er en kommunikativ prosess mellom to eller flere mennesker hvor samspillet er definert i klare rammer med hensyn til forholdets karakter, dets innhold og tidsbegrensning.

8 Rådgivning -- En prosess
Fra en nåværende situasjon (som er vanskelig) Til en ønsket situasjon Gjennom å igangsette tiltak. Innebærer: klargjøring av situasjonene utløsning av ressurser igangsetting av tiltak (Egan,1994) LML/ISP

9 ”Flow” – M. Csikszentmihalyi
Utfordringer Høy Angst Flyt Kanal = Optimal trivsel & A læring A4 A A Kjedsomhet Lav Høy Ferdigheter

10 Rådgivers rolle Å tilrettelegge prosessen Å lede prosessen
Å sørge for å fullføre prosessen + Å være “modell”

11 Det profesjonelle ansvaret
Legge så mye til rette som mulig med reflektert bevissthet med tilstrekkelige ferdigheter med varhet og etisk sensitivitet

12 Prosessens resultat “For det bedre eller for det verre”
(Carkhuff & Anthony, 1988) bedring- økt forståelse for problemet utvidet handlingsrepertoar høynet sikkerhet forverring- økt frustrasjon/forvirring forhastet avslutning/oppgitthet LML/ISP

13 Hindringer av prosessen
Naturlig problemløsning og vekst er hindret hindret at individet/instansen trenger Rådgivning en hjelp til selvhjelp for å overkomme hindringen. Caplan’s analyse (1970) av 4 hindringer: mangel på tilstrekkelig kunnskap mangel på ferdigheter mangel på selvtillit mangel på objektivitet LML/ISP

14 Sikring av vekst Sakskompetanse - faglig spisskompetanse
systemkompetanse etiske rammer Prosesskompetanse- prosess forståelse profesjonelle rådgivningsholdninger/ egenskaper kommunikative evner LML/ISP

15 Det viktigste profesjonelle redskapet
Deg selv Engasjement Kunnskap Ferdigheter Kompetanse Verdier

16 Rådgiveren ” Du” er ditt arbeidsredskap Studiet Kunnskap
Grunnleggende holdninger til vekst Kommunikasjons ferdigheter Evne til refleksjon Aldri ferdig utviklet Studiet Egenutvikling av kompetanse En formell kvalifisering

17 Rådgivning ”En hjelp til selvhjelp”
Å bestyrke dem som søker hjelp Å fremme deres kompetanse Å støtte dem til å utvikle muligheter og ressurser til tross for begrensninger ” En planlagt endring til det bedre” Å bidra med å igangsette en prosess for de som søker din hjelp fra et vanskelig ståsted til et ønsket ståsted

18 Spesielle utfordringer
Flere økologiske nivåer å forholde seg til “flere klienter samtidig” Mange ledd i prosessen “lang vei til brukeren” Fra det ideelle til virkeligheten “ fagekspertise, utstyr, osv” Utredning/Informasjon ----//---- Oppfølging LML/ISP

19 Muligheter Mange former: Direkte rådgivning, veiledning, konsultasjon
Mange nivåer: individuelt, gruppe, system, organisasjon Mange teorier Mange modeller

20 Rådgivningsformer Direkte rådgivning Veiledning Terapi Under-
Konsultasjon visning

21 Modeller Carkhuff & Anthony - Skills of Helping
Egan- The Skilled Helper Kokkersvold & Vedeler- Spesialped.Rådg. Lazarus & Folkman - Stress & Coping Problemløsningsmodell for Innovasjon

22 Innovasjon “planlagt endring av praksis for det bedre”
PS- Problemsløsning som utganspunkt RDD-Research-development-diffusion som spredning av informasjon SI- Sosial interaksjon som en nødvendig forutsetning for økologisk arbeid

23 Innovasjonsmuligheter innen en rådgivningsprosess
At endringsprosessen kommer igang Utvidelse av perspektiv og forståelse Forløsning av krefter Å finne de “beste” strategier/tiltak Utvide handlingsrepetoire Vedlikeholde motivasjon for endring

24 “Communicare” Å gjøre felles Samhandling i en vid forstand
De som inngår i en relasjon er begge ansvarlig for den Mennesker kan ikke la være å kommunisere. Å ikke kommunisere er også kommunikasjon (Bateson)

25 ”Alt er kommunikasjon”
Det verbale (ord; språk) og ikke verbale (gester, tonefall kroppsspråk, hvordan vi uttrykker, osv.) Konteksten: sted, kultur, språket, osv. Hovedbudskap vs. underliggende spor : symfonien vs. hver instrument reflektiv praktikker : holdninger, teori, praksis, prosess analyse ulike versjoner av virkelighet -- fortolkninger / respons fokus -- hva hører man selv on man lytter (assosiasjoner, egne tanker, forberedelse av replikk) W.L. Hurwitz

26 Møtet Grunnleggende holdninger - legger en ramme for møtet mellom rådsøker og rådgiver slik at interaksjon kan skje “relasjonen kommer først” for at kommunikasjonen skal flyte - G. Bateson

27 Å skape de gode møtene Tre Grunnleggende Egenskaper:
Empati- å forstå en annens perspektiv så godt som mulig. Kongruens- å være seg selv på en genuine måte. Positiv Aktelse- respekt og gjensidighet LML/ISP

28 Kommunikative ferdigheter og rådgivningsprosessen
Rådgivers evner Fremmer rådsøkerens genuin oppmerksomhet involvering & kontakt anerkjennende respons utforskning (problem/ønske) personliggjøring innsikt & eierskap igangsetting av forsøk handling & bestyrking

29 Paradigmeskift 1. Fra fokusering på selve individet til
fokusering på individet i systemet. Fra problemfokusering til mulighetsfokusering.

30 Løft ! Fra problemløsning (Carkhuff, Egan) til
“Solution-focused brief counseling” (SFBC) av Steven de Shazer & Insoo Kim Berg til LØFT - Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling og konfliktløsning (Gro Johnsrud Langslet)

31 Fokus på suksess er veien til bedring
Fokus på fremtiden gir mulighet for frigjøring Synker ned i gjørmen Fanget av fortidens uløste konflikter & falliter

32 “Empowerment”- som prinsipp
(Dunst, Trivette, Deal, 1994) “Empowerment”- som prinsipp Mulig å bestyrke mennesker gjennom: Å vektlegger mestringsopplevelser & kompetanseheving. Frambringe de iboende kreftene & ferdighetene hos impliserte. Identifisere muligheter for utvikling. Anerkjenner personlige valg.

33 3 Hoved Teser Alle har eksisterende styrker & evner & muligheter for å bli mer kompetente Svikt å vise kompetanse ligger like mye med systemets vansker for å legge tilrette for læringsmuligheter som individ mangel. Læring skjer best når erfaringer fører mennesker mot selv attribusjon

34 4 Nivåer Individ - sosial kompetanse, ferdighetsutvikling, selvtillit, selvkontroll Gruppe - tilhørighet, løsningsfokuserte ferdigheter, inkludering, samarbeid Organisasjoner - delt lederskap, effektiv kommunikasjon, muligheter til å øke ferdigheter Samfunn - muligheter for bruker deltagelse/ bestemmelse

35 Sirkulære Prosesser 1. Nivå Barn/ Ungdom/Bruker
Pedagogen/ helse personel Foreldre 2-3. Nivå Klasse/avdelings/klubb miljø Skole/barnehage/arbeidsmiljø Hjemme/bomiljø 3-4. Nivåer Kommune/ Bydel Etatene Befolkningen

36 “Salutogenese” Aron Antonovsky
Sense of Coherence og Bevegelse Comprehen- Manage Meaning- sibility ability fulness Move: UP High Low High UP Low Low High Down High High Low Down High Low Low

37 Hele Studiet Hele Studiet Høst 2008: Rådgivnings & innovasjonsprosser
Egenskaper & Ferdigheter Teoretisk oversikt Vår 2009: Rådgivningspraksis Kartlegging- Innføring WISC, gjennomføring av protokoller & rapport Hjemmeeksamen

38 Modul I Høsten 2008 Rådgivningsprosesser: definisjoner, begreper & modeller Grunnleggende egenskaper & sentrale kommunikative ferdigheter i rådgivning (Teoretisk oversikt, barnesamtalen og praktisk trening) Teoretiske retninger innen rådgivning: oversikt & fordypning & egen refleksjon. Systemrettet rådgivning: familier, klasser, skole Innovasjon LML/ISP

39 3 Fora ; 3 Funksjoner KULLET - et utvidet faglig nettverk
deling av kunnsakap STUDIE GRUPPER- reflekterende team for diskusjon & trening INDIVIDUELT - egenutvikling, logg & literaturstudier LML/ISP

40 Formelle mål: Masters Studiet 20 studiepoeng
1.Teoretisk fordypning & skriftlig grupperapport - (Arbiedskrav I) 2. Gruppetrening av rådgivningsferdigheter & individuell rapport- (Arbeidskrav II) 3. Rådgivningspraksis våren 2009 4. Skriftlig Hjemme Eksamen (Våren 2009) 5. WISC protokoller & rapport

41 Arbeidskrav I: Teorifordypning i gruppe.
Gruppen skal bestå av 5-6 studenter med basis i egentreningsgruppene. Teorifordypningene velges blant de rådgivningsteoriene som presenteres i forelesninger, finnes i pensum og i (annen) anerkjent faglitteratur på området. Eksempler på teorier kan være humanistiske (inkl. gestalt), kognitive, psykodynamiske, systemiske. Den skriftlige oppgaven kan utarbeides på ulike måter. Eksempelvis kan den ta for seg bakgrunn/historikk, sentrale komponenter, relevans for spesialpedagogisk rådgivning etc. Det skal utarbeides litteraturliste. Henvisning til litteratur i teksten følger instituttets vanlige regler for oppgaveskrivning. I forkant av innlevering skal gruppene presentere arbeidet for medstudenter og faglig ansvarlig(e). Presentasjonen varer minutter. Det er anledning til å bruke ulike presentasjonsformer. Kriteriene for vurdering av det endelige arbeidet er: faglig presisjon, klarhet i begrepsbruk og eksemplifisering drøfting i forhold til retningens relevans for spesialpedagogisk rådgivning kritisk analyse (fordeler, ulemper, dilemmaer og anvendelse) av den teoretiske retningen Omfang: 5-7 sider tekst, inkludert et kortfattet sammendrag. Litteraturliste kommer i tillegg. Den skriftlige besvarelsen leveres til endelig godkjenning senest innen kl. 15:00.

42 Arbeidskrav II: Individuelt refleksjonsnotat
Arbeidskravet er et individuelt refleksjonsnotat hvor studenten skal reflektere over de erfaringer som gjøres i egentreningen (rollespill) i lys av rådgivningsteorier. Erfaring fra fordypningspraksis eller arbeidserfaring kan også trekkes inn. Oppgaven kan utformes personlig i den forstand at det blant annet kan reflekteres over valg og dilemmaer som en møter i rådgivning, for eksempel i hvilken grad og på hvilken måte en som rådgiver er i stand til å ta rådsøkers perspektiv. Det skal utarbeides litteraturliste. Henvisning til litteratur i teksten følger instituttets vanlige regler for oppgaveskrivning. Kriterier for vurdering av arbeidet er refleksjoner over egen rolle og funksjon som rådgiver, hvordan kommunikasjonsferdigheter kan brukes i rådgivningsprosessen og sider ved en selv som oppleves viktig å videreutvikle. Omfang: 4-6 sider tekst. Litteraturliste kommer i tillegg. Innleveringsfrist er innen kl. 15:00

43 EKSAMEN: Eksamen gjennomføres som en individuell hjemmeeksamen og skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Denne skal godkjennes av fagansvarlig. Det er ønskelig at oppgaven knyttes til ett eller flere av arbeidskravene. Eksempler på temaer kan være forholdet mellom individrettet og systemrettet endringsarbeid i spesialpedagogisk virksomhet, rådgivning rettet mot bestemte brukergrupper og hvordan kommunikativ kompetanse kan påvirke ulike rådgivningssituasjoner. Tema og problemstilling må kunne begrunnes som relevant for spesialpedagogisk rådgivnings- og endringsarbeid. Omfang: sider tekst. Litteraturliste kommer i tillegg. Henvisning til litteratur følger instituttets vanlige regler for oppgaveskrivning. Innleveringsfrist: 23. mars innen kl. 15:00

44 Pensumliste:

45 Valg Velg – teoretisk retning og litteratur som er relevant for deg (Velg150 s. fra Counseling Children) Velg rollespill som er relevant for din utvikling / din praksis Velg refleksjonstemaer / fokus som gir deg mening Velg eksamensoppgave


Laste ned ppt "Introduksjon til rådgivning & innovasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google