Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011

2 Bortfall av leigeforhold – oversyn Leigetida etter tidsbestemt avtale er ute Leigaren seier opp ein oppseieleg avtale Utleigaren seier opp ein oppseieleg avtale Ein av partane hevar avtalen etter mishald Leigarens død

3 Tvangsfråviking – oversyn Tvangsfullføringslova § 13-2 tredje ledd Fråvikingsklausul –leiga blir ikkje betalt –leigetida er ute Oppseiing Heving

4 Eigarseksjonar bruksrett eige

5 Eigarseksjonar – bakgrunnen Sameige i eigedommar med fleire bustader er gammalt Frå 1960-åra utvikling med eigne grunnbokblad Forbodslova frå 1976 Eigarseksjonslov 1983 Eigarseksjonslov 1997

6 Eigarseksjon Eigarseksjonslova § 1: –sameigepart i bygd eigedom –einerett til bruk av brukseining i eigedommen –tilknyting mellom sameigepart og bruksrett

7 Eldre eigarmodell Lova omfattar også sameigepart til eigedom med tilknytt eigedomsrett til brukseining, § 1 andre ledd Kan ikkje etablere nye slike seksjonar, § 3

8 Irregulære seksjonar Bakgrunn –forbodslova 1976 –standardkrav i 1983-lova –kjøperett etter 1983-lova Mange etablerte «eigerett med sameigepart» osv. Usikkert kor langt 1983-lova galdt

9 Forbod mot andre sameigeformer Eigarseksjonslova § 2 –avtale om at sameigar skal ha bruksrett for meir enn ti år, er ugyldig –avtale om panterett i sameigepart er ugyldig dersom sameigaren har einerett til brukseining

10 Eldre irregulære seksjonar Eigarseksjonslova § 47 –bruksrettar eldre enn lova kan halde fram –utviding, fornying eller lenging blir rekna som stifting av ny bruksrett –eldre panterettar fell ikkje bort

11 Verkeområdet for lova Lova gjeld seksjonar som er formelt oppretta –etter 1997-lova –eller tilsvarande eldre reglar Lova gjeld for eldre seksjonar etter eigedomsmodellen Lova gjeld ikkje for irregulære seksjonar

12 Seksjonering Tinglysing av kommunalt seksjoneringsvedtak (§ 5)

13 Kravsmål om seksjonering Kan setjast fram av heimelshavar Nødvendige opplysningar m.a. om –føremål med seksjonane –sameigebrøk –vedtekter

14 Grunnlag for å nekte seksjonering Eigarseksjonslova § 8 –seksjonane oppfyller ikkje krava i § 6 –kravsmålet formelt ikkje i orden –ikkje betalt gebyr –vedtak om utbetring eller fornying

15 Seksjonen eller anleggseigedom? Ny type eining: anleggseigedom: bygning eller konstruksjon –over eller under ein annan eigedom –eller i eigarlaust «volum» Skal ikkje brukast dersom seksjonering passar (§ 11 fjerde ledd)

16 Kva seksjoneringa kan gå ut på Eigarseksjonslova § 6 Brukseininga –hovuddel –tilleggsdel Fellesareal Fullstendig seksjonering Planlagt bygning

17 Hovuddelen Hovuddelen av brukseininga skal vera –del av bygning, –klårt avgrensa, –samanhengande og med –eigen inngang

18 Tilleggsdel Tilleggsdel av brukseining kan vera –areal inne eller ute, og –treng ikkje vera samanhengande

19 Standardkrav Hovuddel av bustad må ha –kjøken, –bad og wc (i eige eller eigne rom)

20 Fellesareal Alt som ikkje er brukseining Obligatorisk fellesareal –nødvendig for bruk –følgjer av offentleg vedtak Obligatorisk fellesareal ved seksjoneringa –vaktmeisterbustad –sams garasje m.m.

21 Samleseksjon I «blanda» eigedommar kan –alle bustader utgjera ein samleseksjon, –alle andre brukseiningar utgjera ein samleseksjon, –eller begge (to samleseksjonar) Samleseksjon bustad kan typisk tilhøyre burettslag

22 Bruksføremål Lova skil mellom –bustadseksjonar og –næringsseksjonar Bruk i samsvar med arealplan

23 Sameigebrøk Rekvirenten står fritt til å fastsetje sameigebrøk Sensur av urimeleg fastsetjing?


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google