Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Herman Bruserud og Sondre Dyrland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Herman Bruserud og Sondre Dyrland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Herman Bruserud og Sondre Dyrland
3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling våren 2006 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Oppfyllelse av forpliktelser Tilblivelse Innholdet i forpliktelsene Opphør og endring av forpliktelser Vederlags-spørsmålet Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Hvor er vi nå? Kontraktsbrudds-sanksjoner

3 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Fastleggelse av innholdet i kontraktsforpliktelser Konkret fastleggelse - tolking Tolking av avtalens ordlyd, partenes formål og omstendigheter ved inngåelsen Abstrakt fastleggelse – utfylling av tomrom Konkret utfylling av avtalen Utfylling med bakgrunnsrett Eksempel: alminnelig god vare Glidende overgang fra tolking via konkret utfylling til utfylling med bakgrunnsrett Tilsvarende fra tolking til sensur (ikke utfylling av tomrom)

4 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Betydningen av å fastlegge forpliktelsens innhold Utgangspunkter Debitor har påtatt seg visse forpliktelser Avvikende oppfyllelse kan innebære kontraktsbrudd og erstatningsansvar Avvikende oppfyllelse kan medføre at vederlaget ikke opptjenes For å kunne ta stilling til om det foreligger et avvik – og dermed et mulig kontraktsbrudd – og; om debitor har krav på vederlag; må først innholdet i forpliktelsen fastlegges

5 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Oppfyllelse etter sitt innhold Innholdet i forpliktelsene (kontraktsmessig ytelse) Kreditormora Kreditorrisiko Vederlaget? Oppfyllelsessvikt (objektivt avvik) Erstatningsansvar? Hvorfor er det viktig å fastlegge forpliktelsenes innhold? Kontraktsbrudd

6 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Mange måter å dele inn forpliktelser på: Real- og pengeforpliktelser Resultat- og omsorgsforpliktelser Individuelt (specie) og generisk bestemte forpliktelser Hoved- og biforpliktelser Engangs-, rate- og løpende forpliktelser Handle- og unnlatelsesforpliktelser (oppfyllelsesforpliktelser) Ansvars- og garantiforpliktelser

7 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Hvor kommer sondringene fra? Hensiktsmessige kategorier – viser trekk ved forpliktelser Kategorisering av en plikt som det ene eller andre beror i prinsippet på en tolking av avtalen Kategoriene er et hjelpemiddel for tanken Hvilken rettslig betydning har disse sondringene? Selve sondringene har ikke rettslig betydning – man kan prinsipielt ikke trekke slutninger fra kategoriene Derimot bygger sondringene til dels på rettslige forskjeller For eksempel: resultat- og omsorgsforpliktelser

8 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Realforpliktelser og pengeforpliktelser Kontrakt A B Realdebitor Realforpliktelse Realkreditor Pengekreditor Pengeforpliktelse Pengedebitor Pengedebitor Pengeforpliktelse Pengekreditor Debitor og kreditor Realforpliktelser og pengeforpliktelser

9 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Rettslig betydning av om en forpliktelse er en realforpliktelse eller en pengeforpliktelse Ytelsene Pengeforpliktelser er alltid generiske Kun sammenbrudd i betalingsformidling kan forhindre oppfyllelse Erstatningsansvar ved kontraktsbrudd Objektivt ansvar for pengemangel Forsinkelsesrente uten hensyn til faktisk tap Andre kontraktsbruddsanksjoner Naturaloppfyllelse – ingen misforholdsbegrensning Prisavslag er ikke aktuelt Heving – begrenset hevingsadgang for pengekreditor dersom han har overgitt realytelsen

10 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Hoved- og biforpliktelser Hovedforpliktelsene er det sentrale element i kontrakten Typisk én realforpliktelse og én pengeforpliktelse Unntak: Pengelån – to pengeforpliktelser Hovedrealforpilktelsen er grunnlag for klassifikasjon av kontraktstyper Eksempler: Levere bruktbilen - kjøp Overlevere husrommet - husleie Flere typer biforpliktelser Medvirknings- og mottaksforpliktelser (kreditorplikter) Lojalitetsplikter (hensyn, aktsomhet, varsling)

11 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Resultat- og omsorgsforpliktelser Resultatforpliktelser: Debitor påtar seg å fremskaffe et bestemt resultat Eksempel: Kjøp, entreprise Omsorgsforpliktelser (innsatsforpliktelser): Debitor skal gjøre en innsats for å nå et resultat, men innestår ikke for at resultatet nås Eksempel: lege, advokat Mange kontrakter kan inneholde både resultat- og innsatselementer Eksempel: ytelsen og tidspunktet for ytelsen Innholdet i forpliktelsen beror på en tolking Pengeforpliktelser er alltid resultatforpliktelser

12 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Rettslig betydning av sondring resultat – omsorg For spørsmålet om kontraktsbrudd Innholdet i forpliktelsen = kontraktsmessig ytelse Kontraktsbrudd forutsetter avvik fra kontraktsmessig ytelse Resultatforpliktelse: resultatet nås ikke Omsorgsforpliktelse: ikke avgjørende at resultatet ikke nås – avvik dersom innsatsen er for dårlig For vederlagsopptjeningen (normalt) Vederlaget opptjenes når debitor oppfyller sine forpliktelser Resultatforpliktelse – fremskaffe resultatet Innsatsforpliktelse – gjøre den nødvendige innsats Normalt sammenfall mellom kontraktsmessig ytelse og vederlagsopptjening, men ikke alltid Eksempel på unntak: Provisjonssalg

13 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Individuelt og generisk bestemte forpliktelser Generisk Ytelsen er artsbestemt i avtalen Debitor kan velge oppfyllelseseksemplar Typiske generiske forpliktelser: Penger, råvarer, masseproduserte varer, energi Specie Ytelsen er individuelt bestemt i avtalen – det som skal ytes er et bestemt eksemplar (gjenstand) Typiske specie-ytelser: fast eiendom, arbeid, brukte ting, unika I praksis ofte et vanskelig å ta stilling til om forpliktelsen er specie eller genus (tolking av avtalen) Utstillingsmodell/vareprøve Hele eller deler av et parti/lagerbeholdning Ytelser sammensatt av både genus- og specie-elementer Eksempel: entreprise – varer-arbeid-ledelse

14 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Fungible og ikke-fungible ytelser Fungibel: Ombyttbar med et annet eksemplar av samme slag Eksempel: penger, bestemt mengde bulk- eller råvare Ikke-fungibel: ikke ombyttbar Eksempel: unika, spesialtilvirket utstyr Forholdet mellom begreps-parene generisk/specie og fungibel/ikke-fungibel Likhetstrekk, men ikke sammenfallende Forpliktelsens karakter – rettslig ombyttbar Ytelsens karakter – faktisk ombyttbar

15 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
En fungibel ytelse kan alltid bestemmes generisk i avtalen Ombyttbarhet forutsetter mer enn et eksemplar En ytelse kan være fungibel selv om den er angitt som en specie forpliktelse (fungible specie-ytelser) Eksempel: en bestemt mengde gass fra Troll-feltet Fungibel Ikke-fungibel Specie Genus

16 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Sondringene genus/specie og fungibel/ikke-fungibel gjelder bare for realforpliktelser Penger er alltid både generisk bestemte og fungible ytelser Rettslig betydning av sondringene Sondringen genus – specie er forlatt i kjøpsloven Kan fortsatt være et relevant skille i ulovregulerte kontraktstyper, men problematisk i praksis Fokus på delforpliktelsenes karakter, ikke kontraktstypen For ansvarsgrunnlag og ansvarsfrihet Kontrollansvar på ulovregulert grunnlag for generisk bestemte forpliktelser Muligheten til å overvinne en hindring Rettslig mulighet – generisk bestemt forpliktelse – eller likevel avhjelpsplikt? Faktisk mulighet – fungibel ytelse

17 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Engangs-, rate- og løpende forpliktelser Engangsforpliktelser Én, samlet oppfyllelseshandling – ett oppfyllelsestidspunkt Eksempel: kjøp, entreprise, transport (selv om det tar tid!) Rateforpliktelser Gradvis oppfyllelse ved separate oppfyllelseshandlinger – mulig å definere separate oppfyllelsestidspunkter Hver enkelt oppfyllelseshandling reduserer den gjenstående forpliktelsen Eksempel: pengelån, avbetalingskjøp, levering etter hvert Løpende forpliktelser Kontinuerlig oppfyllelse – ikke flere, separate oppfyllelsestidspunkter Ingen gradvis avvikling (nedtelling) av kontraktsforholdet Eksempel: leie, strømabonnement, arbeidsforhold

18 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Handle- og unnlatelsesforpliktelser (positive og negative forpliktelser) Handleforpliktelser: Plikt til å foreta en bestemt handling Eksempel: levere, bygge, arbeide etc. Unnlatelsesforpliktelser: Plikt til å unnlate å foreta en handling Eksempel: taushetsplikt, pantsettelsesforbud Både handle- og unnlatelsesforpliktelser er oppfyllelsesforpliktelser I motsetning til ansvars- og garantiforpliktelser

19 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Ansvars- og garantiforpliktelser Innebærer at debitor påtar seg ansvar for noe han ellers ikke ville hatt ansvar for Eksempel: forsikring, kausjon I motsetning til oppfyllelsesforpliktelser hvor debitor skal gjøre noe (handle) eller la være å gjøre noe (unnlatelse) Debitor skal ikke verken gjøre eller unnlate noe Likhetstrekk med betingede forpliktelser Men det er selve det at debitor påtar seg risikoen som utgjør ansvarsforpliktelsen


Laste ned ppt "Herman Bruserud og Sondre Dyrland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google