Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling våren 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling våren 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling våren 2006 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Tilblivelse Innholdet i forpliktelsene Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudds- sanksjoner Hvor er vi nå? Oppfyllelse av forpliktelser Vederlags- spørsmålet

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Fastleggelse av innholdet i kontraktsforpliktelser –Konkret fastleggelse - tolking »Tolking av avtalens ordlyd, partenes formål og omstendigheter ved inngåelsen –Abstrakt fastleggelse – utfylling av tomrom »Konkret utfylling av avtalen »Utfylling med bakgrunnsrett Eksempel: alminnelig god vare –Glidende overgang fra tolking via konkret utfylling til utfylling med bakgrunnsrett »Tilsvarende fra tolking til sensur (ikke utfylling av tomrom)

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Betydningen av å fastlegge forpliktelsens innhold –Utgangspunkter »Debitor har påtatt seg visse forpliktelser »Avvikende oppfyllelse kan innebære kontraktsbrudd og erstatningsansvar »Avvikende oppfyllelse kan medføre at vederlaget ikke opptjenes –For å kunne ta stilling til »om det foreligger et avvik – og dermed et mulig kontraktsbrudd – og; »om debitor har krav på vederlag; –må først innholdet i forpliktelsen fastlegges

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Innholdet i forpliktelsene(kontraktsmessig ytelse) Oppfyllelse etter sitt innhold Oppfyllelsessvikt (objektivt avvik) Kontraktsbrudd Kreditormora Kreditorrisiko Hvorfor er det viktig å fastlegge forpliktelsenes innhold? Vederlaget? Erstatnings ansvar?

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Mange måter å dele inn forpliktelser på: –Real- og pengeforpliktelser –Resultat- og omsorgsforpliktelser –Individuelt (specie) og generisk bestemte forpliktelser –Hoved- og biforpliktelser –Engangs-, rate- og løpende forpliktelser –Handle- og unnlatelsesforpliktelser (oppfyllelsesforpliktelser) –Ansvars- og garantiforpliktelser –…

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Hvor kommer sondringene fra? –Hensiktsmessige kategorier – viser trekk ved forpliktelser –Kategorisering av en plikt som det ene eller andre beror i prinsippet på en tolking av avtalen –Kategoriene er et hjelpemiddel for tanken Hvilken rettslig betydning har disse sondringene? –Selve sondringene har ikke rettslig betydning – man kan prinsipielt ikke trekke slutninger fra kategoriene –Derimot bygger sondringene til dels på rettslige forskjeller »For eksempel: resultat- og omsorgsforpliktelser

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Realforpliktelser og pengeforpliktelser B Realdebitor A Realforpliktelse Pengeforpliktelse Realkreditor Debitor og kreditor Realforpliktelser og pengeforpliktelser PengekreditorPengedebitor Kontrakt Pengeforpliktelse Pengedebitor Pengekreditor

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Rettslig betydning av om en forpliktelse er en realforpliktelse eller en pengeforpliktelse –Ytelsene »Pengeforpliktelser er alltid generiske »Kun sammenbrudd i betalingsformidling kan forhindre oppfyllelse –Erstatningsansvar ved kontraktsbrudd »Objektivt ansvar for pengemangel »Forsinkelsesrente uten hensyn til faktisk tap –Andre kontraktsbruddsanksjoner »Naturaloppfyllelse – ingen misforholdsbegrensning »Prisavslag er ikke aktuelt »Heving – begrenset hevingsadgang for pengekreditor dersom han har overgitt realytelsen

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Hoved- og biforpliktelser –Hovedforpliktelsene er det sentrale element i kontrakten »Typisk én realforpliktelse og én pengeforpliktelse »Unntak: Pengelån – to pengeforpliktelser –Hovedrealforpilktelsen er grunnlag for klassifikasjon av kontraktstyper »Eksempler: Levere bruktbilen - kjøp Overlevere husrommet - husleie –Flere typer biforpliktelser »Medvirknings- og mottaksforpliktelser (kreditorplikter) »Lojalitetsplikter (hensyn, aktsomhet, varsling)

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Resultat- og omsorgsforpliktelser –Resultatforpliktelser: »Debitor påtar seg å fremskaffe et bestemt resultat »Eksempel: Kjøp, entreprise –Omsorgsforpliktelser (innsatsforpliktelser): »Debitor skal gjøre en innsats for å nå et resultat, men innestår ikke for at resultatet nås »Eksempel: lege, advokat –Mange kontrakter kan inneholde både resultat- og innsatselementer »Eksempel: ytelsen og tidspunktet for ytelsen »Innholdet i forpliktelsen beror på en tolking –Pengeforpliktelser er alltid resultatforpliktelser

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Rettslig betydning av sondring resultat – omsorg –For spørsmålet om kontraktsbrudd »Innholdet i forpliktelsen = kontraktsmessig ytelse »Kontraktsbrudd forutsetter avvik fra kontraktsmessig ytelse Resultatforpliktelse: resultatet nås ikke Omsorgsforpliktelse: ikke avgjørende at resultatet ikke nås – avvik dersom innsatsen er for dårlig –For vederlagsopptjeningen (normalt) »Vederlaget opptjenes når debitor oppfyller sine forpliktelser Resultatforpliktelse – fremskaffe resultatet Innsatsforpliktelse – gjøre den nødvendige innsats –Normalt sammenfall mellom kontraktsmessig ytelse og vederlagsopptjening, men ikke alltid »Eksempel på unntak: Provisjonssalg

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Individuelt og generisk bestemte forpliktelser –Generisk »Ytelsen er artsbestemt i avtalen »Debitor kan velge oppfyllelseseksemplar »Typiske generiske forpliktelser: Penger, råvarer, masseproduserte varer, energi –Specie »Ytelsen er individuelt bestemt i avtalen – det som skal ytes er et bestemt eksemplar (gjenstand) »Typiske specie-ytelser: fast eiendom, arbeid, brukte ting, unika –I praksis ofte et vanskelig å ta stilling til om forpliktelsen er specie eller genus (tolking av avtalen) »Utstillingsmodell/vareprøve »Hele eller deler av et parti/lagerbeholdning »Ytelser sammensatt av både genus- og specie-elementer Eksempel: entreprise – varer-arbeid-ledelse

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Fungible og ikke-fungible ytelser –Fungibel: Ombyttbar med et annet eksemplar av samme slag »Eksempel: penger, bestemt mengde bulk- eller råvare –Ikke-fungibel: ikke ombyttbar »Eksempel: unika, spesialtilvirket utstyr Forholdet mellom begreps-parene generisk/specie og fungibel/ikke-fungibel –Likhetstrekk, men ikke sammenfallende »Forpliktelsens karakter – rettslig ombyttbar »Ytelsens karakter – faktisk ombyttbar

15 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser En fungibel ytelse kan alltid bestemmes generisk i avtalen –Ombyttbarhet forutsetter mer enn et eksemplar En ytelse kan være fungibel selv om den er angitt som en specie forpliktelse (fungible specie-ytelser) –Eksempel: en bestemt mengde gass fra Troll-feltet Specie Genus Ikke-fungibelFungibel

16 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Sondringene genus/specie og fungibel/ikke- fungibel gjelder bare for realforpliktelser –Penger er alltid både generisk bestemte og fungible ytelser Rettslig betydning av sondringene –Sondringen genus – specie er forlatt i kjøpsloven –Kan fortsatt være et relevant skille i ulovregulerte kontraktstyper, men problematisk i praksis »Fokus på delforpliktelsenes karakter, ikke kontraktstypen For ansvarsgrunnlag og ansvarsfrihet –Kontrollansvar på ulovregulert grunnlag for generisk bestemte forpliktelser –Muligheten til å overvinne en hindring »Rettslig mulighet – generisk bestemt forpliktelse – eller likevel avhjelpsplikt? »Faktisk mulighet – fungibel ytelse

17 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Engangs-, rate- og løpende forpliktelser –Engangsforpliktelser »Én, samlet oppfyllelseshandling – ett oppfyllelsestidspunkt »Eksempel: kjøp, entreprise, transport (selv om det tar tid!) –Rateforpliktelser »Gradvis oppfyllelse ved separate oppfyllelseshandlinger – mulig å definere separate oppfyllelsestidspunkter »Hver enkelt oppfyllelseshandling reduserer den gjenstående forpliktelsen »Eksempel: pengelån, avbetalingskjøp, levering etter hvert –Løpende forpliktelser »Kontinuerlig oppfyllelse – ikke flere, separate oppfyllelsestidspunkter »Ingen gradvis avvikling (nedtelling) av kontraktsforholdet »Eksempel: leie, strømabonnement, arbeidsforhold

18 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Handle- og unnlatelsesforpliktelser (positive og negative forpliktelser) –Handleforpliktelser: Plikt til å foreta en bestemt handling »Eksempel: levere, bygge, arbeide etc. –Unnlatelsesforpliktelser: Plikt til å unnlate å foreta en handling »Eksempel: taushetsplikt, pantsettelsesforbud –Både handle- og unnlatelsesforpliktelser er oppfyllelsesforpliktelser »I motsetning til ansvars- og garantiforpliktelser

19 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Ansvars- og garantiforpliktelser –Innebærer at debitor påtar seg ansvar for noe han ellers ikke ville hatt ansvar for »Eksempel: forsikring, kausjon –I motsetning til oppfyllelsesforpliktelser hvor debitor skal gjøre noe (handle) eller la være å gjøre noe (unnlatelse) »Debitor skal ikke verken gjøre eller unnlate noe –Likhetstrekk med betingede forpliktelser »Men det er selve det at debitor påtar seg risikoen som utgjør ansvarsforpliktelsen


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling våren 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google