Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringslivets betraktninger - på kommunal utvikling KS høstkonferanse Alta, 12.-13.10.2010Regiondirektør Marit Helene Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringslivets betraktninger - på kommunal utvikling KS høstkonferanse Alta, 12.-13.10.2010Regiondirektør Marit Helene Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringslivets betraktninger - på kommunal utvikling KS høstkonferanse Alta, 12.-13.10.2010Regiondirektør Marit Helene Pedersen

2 Dette er NHO i Nord-Norge  Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon  22 landsforeninger, 15 regionkontorer og Brusselkontor  20.020 medlemsbedrifter med 500.000 årsverk på landsbasis  2.410 medlemsbedrifter med 40.331 årsverk i Nord-Norge  Driver Næringsforum Nord sammen med LO

3 Norge i dag 30.03.2015 Privat sektor / Folketallet = 35% Arbeidsstyrken / Befolkningen = 72% AKU 4. kvartal 2009 3 Folketallet 4 843 000 Arbeidsstyrken 2 572 000 Barn og unge, studenter, pensjonister og personer på trygd 2 271 000 Sysselsatte 2 497 000 Arbeidsledige 75 000 Privat sektor 1 700 000 Offentlig sektor 800 000

4 Arbeidsklemma – kampen om arbeidskraft Lengre ferie Utdanning Uføre Levealder øker Permisjoner Sykefravær Opplevelser Kortere arbeidstid Tidlig- pensjon 800 100 Unge Yrkesaktive Eldre Yrkesdeltakelse -> Pensjon

5 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 30.03.20155 Salderingspost

6 Kommunene som tilretteleggere for næringsliv og tilflytting:  Hva betyr det å være tilrettelegger for næringsutvikling – hva vektlegger dere mest ?  Arealer, vann og vei, industri, kunnskapsnæringer, reiseliv, kreative miljøer, innovative miljøer ?  Hvordan trekker dere ungdom og kvinner til kommunen?  Hvordan svarer dere som kommuner på fylkeskommunen som regionalutvikler ?  Rekruttering av arbeidskraft og kompetanse ?  Kunnskap om eget næringsliv og kommunikasjon med bedriftsledere?  Fra NHO: Alta er det gode eksempel i Finnmark ! 30.03.2015[Presentasjonsheading]6

7

8 8 NæringsNM - indikatorer NæringsNM Nyetableringer Etableringsfrekvens: Antall nyregistrerte foretak som andel av eksisterende foretak i begynnelsen av året Bransjejustert etableringsfrekvens: Basert på etablerings­frekvens, justert for effekten av bransjestrukturen Vekst i antall foretak: Etableringsfrekvensen fratrukket nedlagte foretak Lønnsomhet Andel foretak med positivt resultat før skatt Bransjejustert lønnsomhet: Andel foretak med positivt resultat før skatt, justert for effekten av bransjestrukturen Andel foretak med positiv egenkapital Vekst Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen (KPI) Andel foretak med realvekst justert for effekten av bransjestrukturen Andel foretak med vekst i verdiskaping Næringslivets størrelse Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen Finn din kommune i NæringsNM og Attraktivitetsbarometeret på www.nho.no NHOs NæringsNM og Attraktivitetsbarometer viser hvilke kommuner og regioner som er best på nærings- og bostedsutvikling

9 Vekst: 30.03.2015[Presentasjonsheading]9

10 Attraktivitet:  Hensikten med attraktivitetsbarometeret er å måle kommuners og regioners attraktivitet når det gjelder å trekke til seg innbyggere. Tradisjonelt har en forklart flyttemønstrene med arbeidsplassutviklingen i regionene, men etter hvert har bostedsattraktivitet blitt stadig mer viktig. I våre analyser betrakter vi derfor arbeidsplassutvikling og bostedsattraktivitet som likeverdige drivkrefter for å forklare regioners og kommuners utvikling  Attraktivitetsbarometeret måler nettoflyttingen når virkninger av arbeidsplassveksten er trukket fra 30.03.201510

11 30.03.201511

12 30.03.201512

13 30.03.201513

14 Attraktivitet unge voksne og barnefamilier: 30.03.2015[Presentasjonsheading]14 2009Unge voksne 18-28Barnefamilier Sør-Varanger39379 Alta62349 Hammerfest10411

15 30.03.201515 Øst-Finnmark 79 Nord-Troms 80 Vest-Finnmark 81 Midt-Finnmark 82 Indre Troms 83 Samlet NæringsNM og attraktivitet, regionvist

16 Mest vellykka kommune: (NM + Attr.) 2009 Alta136 Nesseby Tana 197 227 Sør-Varanger274 Hammerfest298 Vadsø339 Vardø430 (helt sist i landet) 30.03.201516

17 Resultater kommuneundersøkelse for Finnmark Gjennomført for NHO juni/juli 2010 10. august 2010

18 Tekniske og metodiske kommentarer  Gjort av Perduco analyse og kommunikasjon på oppdrag fra NHO  Metode:  Populasjonsundersøkelse  Undersøkelsen i Finnmark er en del av en større undersøkelse hvor alle landets ordførere og rådmenn er invitert til å delta  Populasjon:  Ordførere og rådmenn i Finnmark  Datainnsamling :  Metode: Webbasert  Tidspunkt: 16. juni til 8. juli 2010  Antall intervjuer:  10 ordførere og 9 rådmenn er intervjuet  Svarrespons: Alle: 50,0 prosent. Ordførere: 52,6 prosent  15 av totalt 19 kommuner er representert i undersøkelsen (78,9 prosent av kommunene) Kommuneundersøkelse NHO, Finnmark

19 Hovedfunn Kommuneundersøkelse NHO, Finnmark

20 Er det fordeler ved å åpne for konkurranse? Er det etter din oppfatning noen fordeler ved å åpne for konkurranse i kommunal tjenesteproduksjon? Spm. 2 Totalt hele landet: 76,3 % sier ja Totalt hele landet: 73,9% sier ja Totalt hele landet: 78,8 % sier ja Kommuneundersøkelse NHO, Finnmark

21 Hvilke forhold er viktig? I hvilken grad vurderer du forholdene nedenfor som viktige fordeler ved bruk av konkurranse som virkemiddel i tjenesteproduksjon? Svarene gis på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er uviktig og 5 er svært viktig 1 og 2 er slått sammen til uviktig, 3 er verken eller, og 4 og 5 er slått sammen til viktig n=17 (alle) Spm. 3 Kommuneundersøkelse NHO, Finnmark

22 Hva begrenser konkurransen? I hvilken grad oppfatter du forholdene nedenfor som viktige begrensninger ved å øke bruken av konkurranse som virkemiddel i kommunal tjenesteproduksjon? Svarene gis på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er uviktig og 5 er svært viktig 1 og 2 er slått sammen til uviktig, 3 er verken eller, og 4 og 5 er slått sammen til viktig n=19 (alle) Spm. 4 Kommuneundersøkelse NHO, Finnmark

23 Vil innovasjon løse fremtidige utfordringer? Spm. 5 Kommunesektoren kjøper samlet sett varer og tjenester for rundt 120 mrd. kroner årlig. Dette gjelder alt fra kjøp av hyllevare til utvikling av bygg og infrastruktur og kjøp av ulike tjenester. Tror du at mer innovative innkjøp, for eksempel kjøp av nye teknologiske løsninger, kan bidra til å løse din kommunes framtidige utfordringer når det gjelder eldrebølge og klimautslipp? Totalt hele landet: 64,3 % sier ja Totalt hele landet: 64,4% sier ja Totalt hele landet: 64,1 % sier ja Kommuneundersøkelse NHO, Finnmark

24 Har kommunen innovasjonsmål og –strategier? Spm. 6 Er det innarbeidet klare målformuleringer og strategier om innovative innkjøp i planene i din kommune? Totalt hele landet: 25,7 % sier ja Totalt hele landet: 28,3% sier ja Totalt hele landet: 22,9 % sier ja Kommuneundersøkelse NHO, Finnmark

25 Er det fordeler ved kommunesammenslåing? Spm. 8 Kommunesammenslåing er et tema som er oppe til diskusjon i flere kommuner. Er det, etter din vurdering, noen fordeler ved kommunesammenslåing? Totalt hele landet: 75,1 % sier ja Totalt hele landet: 68,9% sier ja Totalt hele landet: 81,8 % sier ja Kommuneundersøkelse NHO, Finnmark

26 Viktige fordeler ved kommunesammenslåing I hvilken grad vurderer du forholdene nedenfor som viktige fordeler ved kommunesammenslåing? Svarene gis på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er uviktig og 5 er svært viktig 1 og 2 er slått sammen til uviktig, 3 er verken eller, og 4 og 5 er slått sammen til viktig n=12 (alle) Spm. 9 Kommuneundersøkelse NHO, Finnmark

27 Hindringer for kommunesammenslåing I hvilken grad anser du forholdene nedenfor for å være viktige hindringer for kommunesammenslåing i din region? Svarene gis på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er uviktig og 5 er svært viktig 1 og 2 er slått sammen til uviktig, 3 er verken eller, og 4 og 5 er slått sammen til viktig n=19 (alle) Spm. 11 Kommuneundersøkelse NHO, Finnmark

28 Til slutt :  Verdiskaping og bolyst for folk må stå i fokus  Vi må sammen skape de trivelige samfunn  Vi må realisere tillit mellom kommuner og regioner, grensene er kun muligheter  Lage sterke allianser mellom LU, FK, KS, LO og NHO i enkeltsaker  ”Dere må ta det mentale sjumilssteget og tørre å ta den strategiske styringa i nord slik at de lenger sør skjønner Nord-Norges posisjon” – sitat John O. Egeland  Stemmen fra Finnmark og nord må bli sterkere – og spille sammen  www.nho.no/finnmark www.nho.no/finnmark 30.03.201528


Laste ned ppt "Næringslivets betraktninger - på kommunal utvikling KS høstkonferanse Alta, 12.-13.10.2010Regiondirektør Marit Helene Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google