Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kva treng helsevesenet av kompetanse for å takle dei utfordringar vi står overfor framover.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kva treng helsevesenet av kompetanse for å takle dei utfordringar vi står overfor framover."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kva treng helsevesenet av kompetanse for å takle dei utfordringar vi står overfor framover.

2 Føringer om samhandling ”Pasientene taper på at samhandling mellom sykehus og kommune ikke er bra nok. Det er ikke vond vilje, men det er systemet som svikter” Bjarne Håkon Hansen ”Kommunene og HF’ene må finne løsninger sammen for å arbeide med pasientforløp – unngå ”søylefokus” og unngå ”brudd” i forløpet Samhandlingsreformen 2009 Regionale helseforetak skal tilby pasienter og brukeren helhetlig tjeneste som er godt samordnet, preget av kontinuitet og med helhetlige behandlingskjeder og pasientforløp som ivaretar god behandlingskvalitet Oppdragsdokumentet 2011

3 Begrunnelse –Ny kommunerolle –Demografisk utvikling –Endrede behandlingsformer –Mer fokus på forebyggende helsearbeid –Økt fokus på pasientrettigheter

4 Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Pasientens egenomsorg Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste Pasientbehandlingen i makroperspektiv Verdi for pasienten, og skal være styrende for alt vi gjør

5 Ny kommunerolle Før, istedenfor, etter sykehus Tverrfaglige team Læring og mestring Forebygging Samfunnsmedisinske oppgaver

6 Endring i spesialisthelsetjenesten –Utflating av døgnopphold –Økning i poliklinikk og dagbehandling

7 Erfaringer medsamhandlingsreformen Pasientene kommer raskt ut fra sykehus Tettere dialog om oppfølging mellom helseforetak og kommune Utskrivingsklare pasienter er ikke ”ferdigbehandlet” – Oppfølging krever god planlegging og faglige ferdigheter

8 Ø-hjelpsenger i kommunene En vesentlig del av samhandlingsreformens intensjoner er å bygge ut helsetilbud der folk bor. Ett av tiltakene er at det skal etableres døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i alle kommuner. Basiskompetansen skal være en kvalifisert sykepleietjeneste 24/7.

9 Erfaring fra Øhjelp senger – type diagnoser Kols, diabetes, ernæringsproblemer, dehydrering, mageplager, smertebehandling og lindring for terminale pasienter, kreftpasienter, cellegift, urinplager, lungebetennelse, blodoverføring, infeksjoner i fbm kreft, alkoholabstinens hvis pasienten er håndterbar, psykiatri, med mer.

10 Demografisk uvikling – forventede konsekvenser når det gjelder helse Økningen i antall eldre vil føre til en vekst i de store sykdomsgruppene: kols, hjertekarsykdommer, demens, diabetes, kreft og psykiske lidelser.

11 Samhandlingsreformen – Synspunkt på kompetansebehov fra mellomledere God på fag, klinisk kunnskap, sykdomslære og observasjon Behov for myndiggjorte sykepleiere. Takle å jobbe sjølstendig. Beherske prosedyrene. Være flink med folk – både pasienter, pårørende og kollegaer. Kunne kommunisere og være skrivefør

12 Kompetansebehov: Dokumentasjon og lovverk – det juridiske Endringskompetanse Medikament Mer kompetanse om den kritisk syke Mer kompetanse om de store sykdomsgrupper Rus/psykiatri (livstilssykdommer) Etikk, respekt

13 Kompetansebehov : ” Du skal vite hvor du kan bruke deg selv og hvor det gjelder eksakte størrelser”. ”Det trengs profesjonelle sykepleiere som kan fagkunnskapen og se pasienten som menneske”.

14 Refleksjon - ”close the cap” Hva er særlig viktig å vektlegge i mht til kompetanse sett fra ditt ståsted?

15 Samarbeid om forskning, kunnskapsutvikling og utdanning Tettere kontakt mellom og internt i yrkesfeltet og utdanning Det er behov for å videreutvikle dagens utdanninger og å etablere nye studier som møter framtidas kompetansebehov.

16 Utvikling innenfor fag- og behandlingstilbud Det skjer svært mye fagutvikling i og mellom tjenestenivå I og mellom yrkesfelt og utdanning

17 Kompetanse ”I fremtiden trenger vi sykepleiere med utvidet kompetanse” Professor Marit Kirkevold

18 Klinisk ekspertsykepleier Samhandlingsreformen er en utvikling som også skjer i flere andre vestlige land. USA, Danmark, Finland, England og Nederland har sett betydningen av og muligheten til å vurdere nye og utvidede roller for sykepleiere og annet helsepersonell. Et eksempel: I Danmark pågår et arbeid for å etablere en rolle som klinisk ekspertsykepleier i kommunehelsetjenesten. Kompetansen rettes inn mot pasienter med kroniske sykdommer som kols, kreft, diabetes, hjertelidelser, psykiske lidelser og demens.

19 Sykepleie for framtida Rollen som klinisk ekspertsykepleier blir også vurdert i Norge. Det blir knapphet både på helsearbeidere, sykepleiere og leger i framtiden. Det er viktig at tilgjengelige helsepersonellressurser blir brukt på en god måte.

20 Sluttord Det er i høy grad de mennesker vi møter, som avgjør om vi føler, at behandling, kommunikasjon og oppfølgning er god eller dårlig. En skal lære og sno sig og forsøke å forbedre og utvikle systemer, der en har innflytelse og mulighet. Hver især har en daglig kjempe betydning for andre


Laste ned ppt "Kva treng helsevesenet av kompetanse for å takle dei utfordringar vi står overfor framover."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google