Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning 8. september Systemutvikling –III: Utvikling av vev-tjenester Temaer: Systemutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning 8. september Systemutvikling –III: Utvikling av vev-tjenester Temaer: Systemutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning 8. september Systemutvikling –III: Utvikling av vev-tjenester Temaer: Systemutvikling av nettsteder/vevtjenester Hard, myk og dialektiske tilnærming i SU Ulike perspektiver på kvalitet Organisatorisk kontekst for utvikling og bruk Litteratur Dahlbom og Mathiassen, kap. 4-8(utdrag) Avison & Fitzgerald, Information Systems, 20-24 utdrag Kvalitetskriterier: http://www.kvalitetpaanett.net/OmKvalitet.htm http://www.kvalitetpaanett.net/OmKvalitet.htm

2 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 2 Repetisjon D&M, kap. 1-3 Hard system tenkning Problemområdet (og verden ) oppfattes som stabil og overblikkbar Mulig med en klar, eksakt og sann representasjon av verden Oppgaven er å løse et ’veldefinert’ problem, dvs. å definer, planlegge, utforme, vurdere og iverksette et system for å dekke et gitt behov. Spesifisere de ulike behov Planlegge arbeidsorganisasjon Planlegge og konstruere de tekniske delene Implementere nye tekniske og organisatoriske løsninger

3 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 3 Myk system tenkning Bygger på at det finnes flere likeverdige perspektiver på verden Vi må hanskes med en verden som har stor variasjonsrikdom og er i kontinuerlig forandring Ulike antagelser, erfaringer innebærer ulike system perspektiver som må forstås gjennom fortolkninger Utviklingsarbeidet må ta utgangspunkt i : Realistisk og helhetlig problemforståelse Inkludere også ’bottom-up’-tilnærming Evolusjonær (og iterativ) utvikling, med prototyping, Prøving og feiling - Brukerorientering - brukerdeltagelse Vekt på prosessorientering og læring Men også Mindre vekt på planlegging og utforming Mer vekt på prosjektledelse - samarbeid og koordinering Skrittvis utprøving og tilpasning av løsningen

4 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 4 Dialektisk system tenkning Verden er i endring som skyldes motsetninger Motsetninger skyldes interessekonflikter i den virkelige verden ( f eks. forhold ledelse-ansatt, sentralt - lokalt,, mellom ulike brukere, Konflikter kan f eks. knyttes til ulike tekniske eller organisatoriske løsninger ( f eks standarder versus variasjon) Vi må akseptere konflikter som grunnlag for design Konfliktene er grunnleggende og vil føre til stadige endringer - lar seg ikke løse men må forstås og håndteres. Metodologiske implikasjoner Nødvendig med en rik virkelighetsbeskrivelse, og analysere ulike interesser, roller, strukturer og prosesser Fokus på handlinger som basis for å håndtere konflikter (design is action) som vil kunne bidra til prosesser som resulterer i løsninger Motsetninger må håndteres gjennom handlinger som endrer organisasjoner (mange motsetninger kan ikke løses) Dialektikken innebærer ikke en 3.type systemer: En dialektisk systemtilnærming er både hard og myk, men organisatoriske aktører overseer ofte grunnleggende konflikter

5 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 5 D&M, kap. 4-6 Ulike tilnærminger i utviklingsarbeidet Tre ulike tilnærmingsmåter for systemutvikling : Konstruksjon Antar verden er stabil og problemområdet veldefinert En rasjonell, analytisk topp-down framgangs-måte, Evolusjon Realistisk, helhetlig virkelighetsforståelse, usikkerhet og at problemene er upresist. Anvender eksperimentell strategi for systemløsning Bruker-orientering, prosessorientering og læring Intervensjon Problemet er ikke (klart) definert Utviklingsarbeidet kan ikke skilles fra løpende aktiviteter i organisasjonen Utviklingen skjer gjennom direkte inngripen i brukerorganisasjonen

6 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 6 Utviklingsarbeidet som ’Intervensjon’ - 2 Strategi ’Gjennombrudd ved sammenbrudd’ - ved at motsetningene blir synlige og kan håndteres Forårsake at systemet skifter fra å kunne brukes til ’å bli brukt Motsetninger må håndteres gjennom handlinger som endrer organisasjonen Systemutvikling endrer ofte karakter av organisasjons-utviklingsprosesser fordi systemet ikke kan løse problemet (alene) Systemutvikler må delta i ’organisasjonsspill’ Vekt på systemkvalitet i bruk - og hva dette i praksis betyr Intervensjonstenkningen skal ikke erstatte supplere de øvrige tenkemåtene.

7 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 7 Hva er kvalitet Datakvalitet = kvaliteten på dataene (informasjonen) korrekthet, nøyaktighet, relevant, a jour, fullstendig,.integritet,.. Systemkvalitet = kvalitetene på de systemene som behandler dataene: Effektivitet, funksjonalitet, brukervennlighet, driftsikkerhet, sikring, fleksibilitet, flyttbarhet, vedlikeholdbarhet, testbarhet,... Prosesskvalitet = kvaliteten på de prosesser (aktiviteter, handlinger ) som leder fram til et gitt resultat Holde tidsfristen og økonomiske rammer, følge fastsatte lover, regler og forskrifter, fastlagte prosedyrer og krav,..

8 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 8 Datakvalitet Datakvalitet gjelder krav til innholdet og måles gjerne ut fra blant annet disse kriterier Korrekthet, nøyaktighet, relevante, oppdatert, fullstendige, integritet (helhetlige), konfidensialitet (beskyttelse) Andre krav som også gjelder systemene rundt Tilgjengelighet, brukervennlige Oppfylle Personopplysningsloven, Forvaltningsloven,.. Brukere og tilbydere vil kunne ulike ha oppfatninger om kvalitetskravene

9 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 9 Systemkvalitet Vi kan angi noen ulike typer krav til systemkvalitet Krav ved bruk av programvaren Effektivitet, funksjonalitet, brukervennlig, enkelt å lære, Tekniske krav til programvaren Driftsikker, sikkert, fleksibilitet, flyttbar, enkelt å vedlikeholde, testbarhet, kapasitet, modularitet, konsistens Krav til omgivelsene Sikkerhet, integrasjon med annen programvare, stabilitet Problem: Brukere og systemutviklere har ofte ulike oppfatninger om kvalitet

10 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 10 Prosesskvalitet: Kvalitet i utviklingsarbeidet Dette gjelder kvaliteten på de aktiviteter/handlinger som inngår i arbeidet med å produsere resultatet Overholde tidsfrister, Ressursforbruk : Ligge innenfor økonomiske rammer, Følge relevante lover, regler og forskrifter, Fastlagte prosedyrer og krav (f eks. ISO 9000) Sikre gode arbeidsmiljø,.. Problem: Her vil det kunne være interessekonflikter mellom ulike parter

11 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 11 Kvalitet og kvalitetssikring Kvalitet (1) Et systems evne til å tilfredsstille de krav og forventninger og ønsker (2) Grad av systemets overensstemmelse med med skriftlige spesifikasjoner (3) Forholdet mellom forventet og opplevd ytelse av et system Opplevd kvalitet: subjektiv vurdering av den enkelte bruker eller aktør som er involvert Kvalitetssikring (engelsk Quality Assurance, QA) Arbeidet med planlegging, utforming, vedlikehold og kontroll som tar sikte på øke eller sikre kvaliteten av et produkt eller en prosess.

12 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 12 Evaluering (måling) av kvalitet -1 I henhold til kravspesifikasjoner Hva er det brukerne har bedt om? Hva er det brukerne virkelig ønsker /forventer I henhold til hvordan systemet fungerer i bruk Hva er det brukerne faktisk trenger I henhold til systemets plass/rolle i organisasjonen

13 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 13 Beskrive eller evaluere artefakter Beskrivelsen vektlegger bestemte egenskaper eller kvaliteter egenskaper som det antas skal være en del artefaktene objektive kvalitet ved artefaktene Evaluering søker å avdekke alle sider ved en artifakt som ansees å være viktig for brukeren egenskaper som vises seg i praksis å være viktige, også estetiske og symbolske Subjektive, opplevde egenskaper

14 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 14 Noen problem med kvalitet og kvalitetssikring Ulike parter har ulike oppfatninger om kvalitetskrav og dere prioritet Eks: funksjonalitet versus brukervennlighet Vi mennesker opplever systemer forskjellig Omgivelsene påvirker oppfatninger om kvalitet Ulike kvalitetskrav er ofte ikke helt forenlige Eks: brukervennlighet versus sikkerhet Ikke alle brukerkrav lar seg enkelt måle Kvalitet koster resurser (og tar mer tid?)

15 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 15 3 nivåer av organisatorisk praksis 1. Formelle rutiner og prosedyrer 2. Oppfatningene blant de ansatte av hvordan arbeidet bør gjøres, dvs. tolkningen/forståelsen av rutiner og prosedyrer 3. Det faktiske adferden de har i arbeidet, den rotfestede praksis som utvikles over lang tid) For å endre organisatorisk praksis må alle 3 nivåene håndteres (ikke bare den formelle)

16 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 16 Funksjonelle, estetiske og symbolsk egenskaper Teknologi som funksjon hvordan de fungerer i praksis - Oppfyller forventninger i bestemte bruksmessig sammenheng - i en gitt ’virkelighet’ Teknologi har også estetiske egenskaper - Utseende, arkitektonisk, visuelt inntrykk, Uavhengig av andre egenskaper, må oppleves - Teknologi som symbolsk uttrykksform?

17 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 17 Symbolske og politiske egenskaper Teknologi som symbolsk uttrykksform formidler kulturelle verdier i en organisasjon Formidler kulturelle verdier i en organisasjon, f eks. å være tidlig ute i å bruke nyeste ’teknologi’,: Utstyret på sjefen skrivebord Nettsteder utseende oppfattes som et bilde av organisasjonen. Utseende på PC’er, mobiltelefoner, Teknologiens politiske innhold Som bærere av verdier knyttet til f eks. demokrati, makt, likestilling, likeverd,.. Datamaskinen og fargete i reklamen i USA Ny teknologi og eldre, kvinner i Norge

18 FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 18 Objektive eller subjektive kvalitetskrav Objektive krav Funksjonskrav Ytelseskrav Tekniske krav Økonomiske krav Subjektive Bruksmessige krav Estetiske krav Symbolske krav ’Politiske’ krav Nødvendig å utvikle metoder for å evaluere alle typer ’kvaliteter’, basert på krav & preferanser fra ulike brukermiljøer.


Laste ned ppt "FINF- H -05, 08 september 2005 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning 8. september Systemutvikling –III: Utvikling av vev-tjenester Temaer: Systemutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google