Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2011 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2011 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2011 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Formuerett Sentral del av privatretten Privatrett FormuerettFamilie- og arverett Personrett

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Formuerettigheters særpreg (i) Har økonomisk verdi (ii) Kan stiftes, endres og overdras ved private disposisjoner (avtale, gavedisposisjoner mv.) (iii) Kan overføres til andre ved arv og kreditorbeslag

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Formuesgode ”Gjenstanden” for formuesrettighetene Tingsrettigheter Fast eiendomLøsøre Immaterialrettigheter ÅndsverkPatenterVaremerker mv. Fordringer Selskaps- andeler, konsesjoner mv. Fordrings- rettigheter Andre rettigh.

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tingsrettigheter Rettigheter i: –Fast eiendom –Løsøre

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Rettigheter i fast eiendom Hva er fast eiendom? –Grunnen –Bygninger –Trær og vekster –Faste innretninger (tilbehør) Hvilke rettigheter? –Eiendomsrett –Begrensede rettigheter Totale bruksrettigheter, servitutter, grunnbyrder, løsningsrettigheter

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Rettigheter i fast eiendom (forts.) Eiendomsretten –Alminnelig adgang til å råde over eiendommen Fysiske disposisjoner (bygge, grave, hugge osv.) Rettslige disposisjoner (leie ut, pantsette, gi veirett osv.) Rett til å forby andres disposisjoner over eiendommen –Men ikke ubegrenset rådighet Underlagt offentlig regulering Totale bruksrettigheter –Rett til faktisk bruk av hele eiendommen (husleie, tomtefeste, forpaktning, jordleie)

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Rettigheter i fast eiendom (forts.) Servitutter –Skillet positive/negative servitutter Positive: Begrensede bruksrettigheter (veirett, hugstrett, jaktrett, fiskerett etc.) Negative: Rett til å forby en viss bruk (villaklausuler, utsiktsklausuler, støyklausuler osv.) –Skillet personlige/reelle servitutter Personlige: Knyttet til servitutthaverens person Reelle: Knyttet til den eiendommen servitutten tilligger Løsningsrettigheter –Forkjøpsrett mv.

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Rettigheter i fast eiendom (forts.) Grunnbyrder –Kårytelser mv. Sikkerhetsrettigheter (panterett)

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Rettigheter i løsøre Hva er løsøre? –Andre ting enn fast eiendom, inkl. dyr –Ting: Legemlige gjenstander, ikke strøm, signaler, gass osv. Hvilke rettigheter? –Eiendomsrett, bruksrett (leie, lån), løsningsrettigheter, sikkerhetsrettigheter (panterett, tilbakeholdsrett)

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Immaterialrettigheter Opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett mv. –Enerettigheter knyttet til intellektuelle prestasjoner eller forretningsverdier Rett til selv å råde over det man har frembrakt Rett til å forby andre å råde over det –Må skilles mellom immaterialrettighetene og fysiske eksemplarer av det som beskyttes Eks.: Skille mellom opphavsrettighetene til en roman og eiendomsretten til eksemplar av romanen (bokeksemplaret)

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett Rettigheter i litterære og kunstneriske åndsverk –Skrifter, kunstverk, film, musikk, fotografier, dataprogrammer osv. I tillegg: Visse ”nærstående rettigheter” –Artistrettigheter, produsentrettigheter mv. Oppnås i kraft av selve prestasjonen; ikke krav om registrering mv.

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Patentrett Rettigheter i oppfinnelser –Praktiske løsninger på tekniske problemer Eksempel på forskjellen mellom opphavsrettens og patentrettens ”beskyttelsesobjekter” Rettighetene oppnås i kraft av registrering

14 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Designrett En slags hybrid av opphavsrett og patentrett: Vern for produkters utforming og utseende Krav om registrering

15 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Kjennetegnsrett Rettigheter til varemerker og firmanavn (foretaksnavn) Forutsetter normalt registrering, men rett til varemerker kan også oppnås ved innarbeidelse i markedet

16 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Immaterialrettigheter: Hvilke rettigheter? ”Eiendomsrett”?: Omstridt om det bør kalles det. Ikke rettigheter i knapphetsgoder Men kan i alle fall skille mellom totale og begrensede rettigheter (lisenser)

17 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Andre immaterielle formuesgoder Selskapsandeler (aksjer mv.) Overdragelige konsesjoner/tillatelser –Fiskekvoter, utvinningstillatelser for olje/gass

18 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fordringer Krav på å motta oppfyllelse –Penger eller naturalia (varer eller tjenester) Skillet tinglige/obligatoriske rettigheter –Ikke lenger gangbart Men kan være ulike regler for rettigheter i bestemte formuesgoder og typiske fordringsrettigheter

19 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Erverv av formuerettigheter (1) Originære erverv –Okkupasjon Eksempel: Dereliksjon av løsøre –Produksjon Fast eiendom: Bygninger mv. Løsøre –Alminnelig produksjon –Særlige problemer ved bearbeidelse, sammenføyning og sammenblanding –Særlig om immaterialrettigheter Originære rettigheter i kraft av lovgivningen –Ulike ervervsmåter: ”Produksjon”, innarbeidelse, registrering

20 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Erverv av formuerettigheter (forts.) (2) Avtaleerverv –Den vanligste/viktigste ervervsmåten –Skille derivativt/ekstinktivt erverv (3) Arveerverv –Legalarv –Testamentsarv (4) Kreditorbeslag –Enkeltforfølgning i bestemte formuesgoder –Konkurs (masseforfølgning i debitors bo)

21 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Erverv av formuerettigheter (forts.) (5) Hevd –Erverv ved langvarig bruk i god tro Eiendomshevd (erverv av eiendomsrett) Brukshevd (erverv av bruksrettigheter) (6) Andre ervervsmåter –Erstatning (for pengekrav) –Felleseieskifte –Lovbestemte løsningsrettigheter (eks.: odelsrett) –Ekspropriasjon

22 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Bortfall av formuerettigheter (1) Lovbestemt tidsbegrensning –Typisk: Immaterialrettigheter (2) Avtalte tidsbegrensninger –F.eks. tidsbegrensede leierettigheter (3) Samme bortfalls- som ervervsgrunnlag –Eks.: Salg av eiendom: Erverv for kjøper, bortfall for selger; Arv: Erverv for arving, bortfall for arvelater (4) Andre bortfallsgrunnlag –Ettergivelse, frafallelse, dereliksjon, foreldelse

23 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Kolliderende rettighetserverv Utgangspunkt: Først i tid, best i rett Unntak: Ekstinktive erverv –Bare for tingsrettigheter (rettigheter i fast eiendom og løsøre) og visse typer fordringer, ikke f.eks. immaterialrettigheter To typer kollisjonserverv: Dobbeltsuksesjon og hjemmelsmannskonflikter To typer ekstinksjon: Avtaleekstinksjon (godtroeerverv) og kreditorekstinksjon

24 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Dobbeltsuksesjon A S B Fast eiendom: Ekstinksjon hvis B tinglyser før A i god tro (tingl. § 20 jf. § 21) Løsøre: Ekstinksjon hvis B får overlevert tingen av A i god tro (godtrol. § 1)

25 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Hjemmelskonflikter HA B Fast eiendom: Hvis A står som rettighetshaver i tingslysnings- registeret vinner B hvis god tro (tingl. § 27) ”ugyldig” Løsøre: B vinner hvis god tro (godtrol. § 1)

26 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Kreditorekstinksjon D S K Fast eiendom og løsøre: Kreditor kan ta beslag hvis S ikke har foretatt nødvendige ”sikrings- handlinger” (fast eiendom: tinglysning, jf. tingl. § 20; løsøre: overlevering e.l., jf. ulovfestet rett) Bare kreditorekstinksjon i dobbelt- suksesjonstilfellene, ikke ved hjemmelskonflikter


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2011 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google