Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversiktsforelesninger 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversiktsforelesninger 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversiktsforelesninger 1
Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad

2 Formuerett Sentral del av privatretten Privatrett Formuerett
Familie- og arverett Personrett

3 Formuerettigheters særpreg
(i) Har økonomisk verdi (ii) Kan stiftes, endres og overdras ved private disposisjoner (avtale, gavedisposisjoner mv.) (iii) Kan overføres til andre ved arv og kreditorbeslag

4 Formuesgode ”Gjenstanden” for formuesrettighetene
Immaterialrettigheter Fordrings- rettigheter Tingsrettigheter Andre rettigh. Selskaps- andeler, konsesjoner mv. Fast eiendom Løsøre Åndsverk Patenter Varemerker mv. Fordringer

5 Tingsrettigheter Rettigheter i: Fast eiendom Løsøre

6 Rettigheter i fast eiendom
Hva er fast eiendom? Grunnen Bygninger Trær og vekster Faste innretninger (tilbehør) Hvilke rettigheter? Eiendomsrett Begrensede rettigheter Totale bruksrettigheter, servitutter, grunnbyrder, løsningsrettigheter

7 Rettigheter i fast eiendom (forts.)
Eiendomsretten Alminnelig adgang til å råde over eiendommen Fysiske disposisjoner (bygge, grave, hugge osv.) Rettslige disposisjoner (leie ut, pantsette, gi veirett osv.) Rett til å forby andres disposisjoner over eiendommen Men ikke ubegrenset rådighet Underlagt offentlig regulering Totale bruksrettigheter Rett til faktisk bruk av hele eiendommen (husleie, tomtefeste, forpaktning, jordleie)

8 Rettigheter i fast eiendom (forts.)
Servitutter Skillet positive/negative servitutter Positive: Begrensede bruksrettigheter (veirett, hugstrett, jaktrett, fiskerett etc.) Negative: Rett til å forby en viss bruk (villaklausuler, utsiktsklausuler, støyklausuler osv.) Skillet personlige/reelle servitutter Personlige: Knyttet til servitutthaverens person Reelle: Knyttet til den eiendommen servitutten tilligger Løsningsrettigheter Forkjøpsrett mv.

9 Rettigheter i fast eiendom (forts.)
Grunnbyrder Kårytelser mv. Sikkerhetsrettigheter (panterett)

10 Rettigheter i løsøre Hva er løsøre? Hvilke rettigheter?
Andre ting enn fast eiendom, inkl. dyr Ting: Legemlige gjenstander, ikke strøm, signaler, gass osv. Hvilke rettigheter? Eiendomsrett, bruksrett (leie, lån), løsningsrettigheter, sikkerhetsrettigheter (panterett, tilbakeholdsrett)

11 Immaterialrettigheter
Opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett mv. Enerettigheter knyttet til intellektuelle prestasjoner eller forretningsverdier Rett til selv å råde over det man har frembrakt Rett til å forby andre å råde over det Må skilles mellom immaterialrettighetene og fysiske eksemplarer av det som beskyttes Eks.: Skille mellom opphavsrettighetene til en roman og eiendomsretten til eksemplar av romanen (bokeksemplaret)

12 Opphavsrett Rettigheter i litterære og kunstneriske åndsverk
Skrifter, kunstverk, film, musikk, fotografier, dataprogrammer osv. I tillegg: Visse ”nærstående rettigheter” Artistrettigheter, produsentrettigheter mv. Oppnås i kraft av selve prestasjonen; ikke krav om registrering mv.

13 Patentrett Rettigheter i oppfinnelser
Praktiske løsninger på tekniske problemer Eksempel på forskjellen mellom opphavsrettens og patentrettens ”beskyttelsesobjekter” Rettighetene oppnås i kraft av registrering

14 Designrett En slags hybrid av opphavsrett og patentrett: Vern for produkters utforming og utseende Krav om registrering

15 Kjennetegnsrett Rettigheter til varemerker og firmanavn (foretaksnavn)
Forutsetter normalt registrering, men rett til varemerker kan også oppnås ved innarbeidelse i markedet

16 Immaterialrettigheter: Hvilke rettigheter?
”Eiendomsrett”?: Omstridt om det bør kalles det. Ikke rettigheter i knapphetsgoder Men kan i alle fall skille mellom totale og begrensede rettigheter (lisenser)

17 Andre immaterielle formuesgoder
Selskapsandeler (aksjer mv.) Overdragelige konsesjoner/tillatelser Fiskekvoter, utvinningstillatelser for olje/gass

18 Fordringer Krav på å motta oppfyllelse
Penger eller naturalia (varer eller tjenester) Skillet tinglige/obligatoriske rettigheter Ikke lenger gangbart Men kan være ulike regler for rettigheter i bestemte formuesgoder og typiske fordringsrettigheter

19 Erverv av formuerettigheter
(1) Originære erverv Okkupasjon Eksempel: Dereliksjon av løsøre Produksjon Fast eiendom: Bygninger mv. Løsøre Alminnelig produksjon Særlige problemer ved bearbeidelse, sammenføyning og sammenblanding Særlig om immaterialrettigheter Originære rettigheter i kraft av lovgivningen Ulike ervervsmåter: ”Produksjon”, innarbeidelse, registrering

20 Erverv av formuerettigheter (forts.)
(2) Avtaleerverv Den vanligste/viktigste ervervsmåten Skille derivativt/ekstinktivt erverv (3) Arveerverv Legalarv Testamentsarv (4) Kreditorbeslag Enkeltforfølgning i bestemte formuesgoder Konkurs (masseforfølgning i debitors bo)

21 Erverv av formuerettigheter (forts.)
(5) Hevd Erverv ved langvarig bruk i god tro Eiendomshevd (erverv av eiendomsrett) Brukshevd (erverv av bruksrettigheter) (6) Andre ervervsmåter Erstatning (for pengekrav) Felleseieskifte Lovbestemte løsningsrettigheter (eks.: odelsrett) Ekspropriasjon

22 Bortfall av formuerettigheter
(1) Lovbestemt tidsbegrensning Typisk: Immaterialrettigheter (2) Avtalte tidsbegrensninger F.eks. tidsbegrensede leierettigheter (3) Samme bortfalls- som ervervsgrunnlag Eks.: Salg av eiendom: Erverv for kjøper, bortfall for selger; Arv: Erverv for arving, bortfall for arvelater (4) Andre bortfallsgrunnlag Ettergivelse, frafallelse, dereliksjon, foreldelse

23 Kolliderende rettighetserverv
Utgangspunkt: Først i tid, best i rett Unntak: Ekstinktive erverv Bare for tingsrettigheter (rettigheter i fast eiendom og løsøre) og visse typer fordringer, ikke f.eks. immaterialrettigheter To typer kollisjonserverv: Dobbeltsuksesjon og hjemmelsmannskonflikter To typer ekstinksjon: Avtaleekstinksjon (godtroeerverv) og kreditorekstinksjon

24 Dobbeltsuksesjon Fast eiendom: Ekstinksjon S
hvis B tinglyser før A i god tro (tingl. § 20 jf. § 21) S A Løsøre: Ekstinksjon hvis B får overlevert tingen av A i god tro (godtrol. § 1) B

25 Hjemmelskonflikter Fast eiendom: Hvis A står som
rettighetshaver i tingslysnings- registeret vinner B hvis god tro (tingl. § 27) ”ugyldig” H A B Løsøre: B vinner hvis god tro (godtrol. § 1)

26 Kreditorekstinksjon Fast eiendom og løsøre: Kreditor S
kan ta beslag hvis S ikke har foretatt nødvendige ”sikrings- handlinger” (fast eiendom: tinglysning, jf. tingl. § 20; løsøre: overlevering e.l., jf. ulovfestet rett) S D K Bare kreditorekstinksjon i dobbelt- suksesjonstilfellene, ikke ved hjemmelskonflikter


Laste ned ppt "Oversiktsforelesninger 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google