Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Obligasjonsrett I Innholdet av ytelsespliktene Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Obligasjonsrett I Innholdet av ytelsespliktene Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett I Innholdet av ytelsespliktene Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

2 Hva skal ytes? Mangel Forsinkelse Når og hvor skal det ytes? Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Misligholdsbeføyelser Reklamasjon Passivitet [Foreldelse] Forbehold Undersøkelses plikt Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Virkninger for mislig-holderens ytelse Brudd som kreditor ikke svarer for Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Kreditormora

3 Realdebitor/ Fordringshaver /Pengekreditor Realdebitor/ Fordringshaver /Pengekreditor Realkreditor/ Skyldner/Pen gedebitor Realytelse Pengeytelse

4 Realdebitor Realkreditor Hovedforpliktelse Motytelse Biforpliktelser

5 Hjemmel for biforpliktelser Ulovfestet Lojalitetsplikt (plikt til å ivareta den annen parts interesser) – for eks Rt. 1988 s. 1078 på s. 1084 Misbruk av rett – Rt. 1934 s. 779, Rt. 1998 s. 761 Kina Hansen på s. 772 Lovfestet Kjl. § 28: Hindres selgeren å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi kjøperen melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Husll kap 5 …

6 Hvor langt går biforpliktelsene? Lojalitetsprinsipp Rt. 1998 s. 761 Kina Hansen på s. 772: Banken må ha saklig grunn til å trekke seg - selv om den ikke var forpliktet til fullfinansiering Rt. 1971 s. 757: Kjøper er forpliktet til å kjøpe etter 10 år selv om bygget skulle oppføres “snarest mulig” - forbehold var ikke tilstrekkelig utvetydig Forutsigbarhet Early termination No waiver No oral amendments Entire Agreement Sole remedy … Lenke til avhandlingene i Anglo-prosjektet: http://www.jus.uio.no/ifp/english /research/projects/anglo/essays/

7 Klassifiseringens formål Biforpliktelser som springer ut av lojalitetsplikten trenger ikke å være eksplisitt avtalt Brudd på biforpliktelser anses sjelden som vesentlig kontraktsbrudd (og grunn til hevning), men: – Kjl.§ 22(2) – Avhl.§ 4-1(2) – Hvtjl.§ – Husll. § 5-2, jf. 9-9

8 Realdebitor Realkreditor Innsatsforpliktelse Resultats forpliktelse Resultats forpliktelse

9 Resultatsforpliktelse Innsatsforpliktelse Kjøp – Levere tingen i henhold til spesifikasjoner Husleie – Stille avtalt husrom til disposisjon Håndverkertjenester – Hvtjl.§ 5: fagmessig – Hvtjl.§ 9(3): med omsorg – Hvtjl.§ 6: sikkerhet Agentur – Agl.§ 5: lojalt og redelig ivareta hovedmannens interesser Personlig arbeidsinnsats – Rt. 1997 s. 825 på s. 832f.: forsvarlig faglig innsats

10 Klassifiseringens formål Mangelvurderingen avhenger av forpliktelsens innhold – Overleverer selgeren en ting som ikke tilsvarer spesifikasjoner (med mindre det skyldes kreditor eller forhold på hans side), er det kontraktsbrudd – Taper advokaten rettssaken, er det ikke kontraktsbrudd OBS! Er det avtalt frist, kan innsatsforpliktelse bli til resultatsforpliktelse Rt. 2011 s. 670 Nye Major avs. 31

11 Realdebitor Realkreditor Genusytelse Speciesytelse

12 Klassifiseringens formål Tradisjonelt: – Erstatningsansvar forutsetter culpa for species- forpliktelser – Erstatningsansvar er objektivt for genusforpliktelser Hevning er lettere for genusforpliktelser (dekningstransaksjoner er enklere)

13 Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Innholdet av ytelsespliktene Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse

14 Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Innholdet av ytelsespliktene Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse

15 Prestere den ytelse som følger av avtalen og ledsagende omstendigheter riktig tolket og utfylt Konkret vurdering Abstrakt vurdering Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse

16 Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Innholdet av ytelsespliktene Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Hva som er uttrykkelig avtalt i lys av debitors opplysninger og kreditors feilslåtte forventninger

17 Hva som er uttrykkelig avtalt… Utgangspunkt Avtalen tolkes etter sin ordlyd (forstått i lys av kutymer Spesielt for kommersielle kontrakter: objektiv tolkning uten rom for Utvidende tolkning (Rt.1994 s. 581 på s. 587) Innskrenkende tolkning (Rt. 2002 s. 696 NEBB-tomten på s. 702 Men: Utfyllende tolkning i tråd med bakgrunnsretten Rt. 2012 s. 1779 Victocor avs. 54 Kontraktsklausuler får ikke betydning Rt. 1992 s. 796 Pepsi, Rt. 1992 s. 295 Custos Kreditors synbare formål og foutsetninger Rt.1972s.1032, kjl.§17(2)(b), avhl.§3-2, fkjl.§15(2)(c) Kontraktsforhandlinger

18 Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Innholdet av ytelsespliktene Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse

19 … i lys av debitors opplysninger… Ytelsen skal svare til debitors opplysninger Det er en mangel hvis debitor gir – Uriktige eller villedende opplysninger Kjl. § 18(1), avhl. § 3-8, buofl. § 27, hvtjl. § 18(1)a, fkjl. § 16, husll. § 2-3 Rt.1930 s.1462, Rt. 1959 s.581, Rt. 2005 s. 277 avs. 36 – Som kan antas å ha vært motiverende Innvirkningskravet er ikke strengt: Rt. 2005 s.257 Hårfjerningsapparat avs. 37

20 Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Innholdet av ytelsespliktene Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse

21 … og kreditors feilslåtte forventninger Ved misligholdt opplysningsplikt… Debitor tilbakeholder opplysninger om vesentlige forhold Som han kjente eller måtte kjenne til Som kreditor hadde grunn til å regne med å få Og det kan antas at det innvirket på avtalen …fastsettes ytelsen i samsvar med kreditors forventninger Kjl.§1(1)b, avhl.§3-7, buofl.§26, hvtjl.§19, fkjl.§16b, husll.§ 2-4

22 Vesentlige forhold Redelighet og lojalitet Partenes sakkunnskap og stilling – Profesjonelle parter: Rt. 1983 s. 716, Rt. 1988 s. 1078 – Ikke likevektige parter: Rt. 1953 s. 449, Rt. 1975 s. 478

23 Som debitor kjente eller måtte (burde) kjenne til Forankret i avtl. §33 …omstændigheter, som forelaa, da den anden part fik kundskap om erklæringen, og som det maa antages, at han kjendte til, vilde stride mot redelighet eller god tro, om han gjorde erklæringen gjældende Og i ulovfestede lojalitetskrav: Debitors uaktsomhet er tilstrekkelig (“burde kjenne til”) Rt. 1984 s. 28 Tromsø Sparebank på s. 34 Kontraktslovgivning: Grov uaktsomhet (“måtte kjenne til”) Rt. 2002 s. 696 NEBB- Tomten,, Rt. 2002 s. 1110 Bodum Ulovfestet lojalitetsprinsipp går lenger enn kontraktslovgivning (?)

24 Som kreditor hadde grunn til å regne med å få Utgangspunktet er at hver part har risikoen for egne forventninger og forutsetninger Krav til kjøperens kunnskap og innsikt: – Rt. 2012 s. 1926 Fokus Bank – Rt. 2013 s. 388 Røeggen

25 Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Innholdet av ytelsespliktene Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse

26 Krav som i alminnelighet kan stilles til ytelser av det slag kontrakten gjelder Art 35(2)a CISG: fit for the purposes for which goods of the same description would ordinarily be used Kjl. § 17(2)a: passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til – Ut fra pris – I en rimelig driftsperiode Rt. 1998 s. 774 Videospiller, Rt. 2007 s. 1274 Mobiltelefon

27 Ikke nødvendigvis kun for fungible ytelser Absolutte kriterier uansett overholdt opplysningsplikt: Skjulte feil i fast eiendom er en mangel Rt. 1926 s. 535, Rt. 1926 s. 821, Rt. 1933 s. 1218 Tatt i betraktning slit og elde, tingens synbare tilstand og vedlikeholdstilstand Rt. 2010 s. 103 Kistebakkane, Rt. 2008 s. 963 Rottedom

28 Innsatsforpliktelser Hvtjl. § 5(1): Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig Buofl. § 7: Entreprenøren skal utføre arbeidet på fagleg godt vis

29 Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Innholdet av ytelsespliktene Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse

30 Oppfyllelsessted Hentekjøp: Kjl. § 6: Tingen hentes på selgerens forretningsted da kjøpet ble inngått Plasskjøp: Kjl. §7(1): Hvor selgeren vanligvis bringer ut slike ting Sendekjøp: Kjl § 7(2): Sendes tingen til et bestemt sted, ved levering til første fraktfører INCOTERMS

31 Oppfyllelsestid Oppfyllelsestid: Når oppfyllelsen senest kan skje – Avtalte frister – Presumsjon: ytelse mot ytelse – Kjl.§ 9: Levering innen rimelig tid etter kjøpet – Hvtjl. § 10, buofl. § 11: Oppdrag utføres innen rimelig tid – Avhl.§ 2-3, husll. § 2-1: Ved 3.månedskifte etter kontraktsinngåelse Frigjøringstid: Når debitor har rett til å oppfylle

32 Bortfall av avtalemessige forpliktelser Avbestilling Oppsigelse Endrede forhold (Revisjon) Endrede forhold (Revisjon) Hevning (Mislighold) Hevning (Mislighold) Mot erstatning Uten erstatning

33 Avbestilling - Hjemmel Mot erstatning/vederlag Særlig avtalehjemmel Kutyme Hvtjl. § 39, § 40 Uten erstatning/vederlag Kutyme Angrerettslov Kommisjonslov § 52 Hvtjl. § 40 (2)

34 Bortfall av avtalemessige forpliktelser Avbestilling Oppsigelse Endrede forhold (Revisjon) Endrede forhold (Revisjon) Hevning (Mislighold) Hevning (Mislighold) Mot erstatning Uten erstatning

35 Erstatning Ting som skal tilvirkes særskilt Kjl.§ 52(2): Plikt til å svare erstatning for det positive kontraktsinteresse (med fradrag for besparelsene) – Før levering – Med mindre betydelig ulempe – Ikke hvis tapet risikerer å ikke bli ertsattet Hvtjl. § 40 (2): Tjenesteyteren kan videre kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen. Dette gjelder også tapt fortjeneste så langt det godtgjøres at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag for andre. Rt. 2003 s. 486 Block Watne Rt. 1933 s. 207 Ellers Dekningstransaksjon

36 Vederlag Hvtjl. § 40: For del av tjenesten som er utført eller blir utført i samsvar med § 39 ( Er arbeidet påbegynt, kan forbrukeren kreve at tjenesteyteren så snart som mulig innstiller arbeidet helt eller delvis ), kan tjenesteyteren kreve vederlag som svarer til det prisen ville utgjøre dersom oppdraget bare omfattet denne del.

37 Bortfall av avtalemessige forpliktelser Avbestilling Oppsigelse Endrede forhold (Revisjon) Endrede forhold (Revisjon) Hevning (Mislighold) Hevning (Mislighold) Mot erstatning Uten erstatning

38 Oppsigelse Vedvarende forpliktelser Aml. §58, husll.§ 9-4, 9-5, agl. § 25,… Opphør ved utløpet av fristen (ex nunc) Vern mot urimelig/usaklig oppsigelse (aml. §60, husll.§ 9-5 d, agl. § 28 (avgangsvederlag – Rt. 1980 s. 243 Tampax, Rt. 2014 s. 118: ikke utenfor lovregulerte tilfelle ) Det forretningsmessige skjønn kan ikke overprøves (Rt. 1984 s. 1058 Skuespiller)

39 Kontraktspraksis Early termination-klausuler Blir trolig ikke håndhevet etter sin ordlyd når det ligner på rettsmisbruk: Rt. 1998 s.761, VH s. 69, 78


Laste ned ppt "Obligasjonsrett I Innholdet av ytelsespliktene Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google