Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Postdoktor, dr.scient Eva Simonsen Spesialpedagogikk som profesjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Postdoktor, dr.scient Eva Simonsen Spesialpedagogikk som profesjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 MULIGE TEMAER / PROBLEMSTILLINGER TIL MASTEROPPGAVE Prosjektpresentasjon Mandag 18. april 2005

2 1 Postdoktor, dr.scient Eva Simonsen Spesialpedagogikk som profesjon
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Spesialpedagogikk som profesjon 1. Dokumentanalyser. Intervjuer. 2. Intervjuer. Observasjoner. 1) På hvilke måter avspeiles den spesialpedagogiske profesjonskvalifiseringen i vitenskapelig virksomhet og i studieplaner ved Institutt for spesialpedagogikk? 2) Hvilke læringsløp gjennomfører kandidatene etter fullførte studier ved Institutt for spesialpedagogikk? Postdoktor, dr.scient Eva Simonsen 1

3 2 Førsteamanuensis, dr.scient. Sven Nilsen
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Spesialpedagogisk læreplanarbeid i grunnskolen. Kvalitativ tilnærming. Intervju med henholdsvis skoleledere, lærere, elever eller PPT-ansatte. Innholdsanalyse av spesialpedagogiske læreplaner/Individuelle opplæringsplaner. Ledelsens perspektiver på og erfaringer med spesialpedagogisk læreplanarbeid/individuelle opplæringsplaner Lærernes perspektiver og erfaringer Elevenes opplevelse av/erfaring med opplæringen Forholdet mellom planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialundervisning i norsk eller matematikk Forholdet mellom spesialpedagogisk læreplan for enkeltelever (IOP) og planlegging av opplæringen for klassen/elevgruppen (klassens plan) Førsteamanuensis, dr.scient. Sven Nilsen 2

4 Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Prosjekt Skolelivskvalitet (PS-prosjektet): Skolelivskvalitet og mestring hos elever som møter funksjonshemmende barrierer i skolelivet. Begrepet ”skolelivskvalitet” – utvikling og anvendelse, basert på empiriske studier av elevers skolelivserfaringer og framtidsperspektiver, elevers arbeids-, lærings- og sosiale vilkår i skolen 1.am. Reidun Tangen 3

5 4 Reidar Säfvenbom – Norges Idretteshøgskole
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Idrett Fysisk aktivitet og helse Reidar Säfvenbom – Norges Idretteshøgskole 4 Studier knyttet til fysisk aktivitet, leik, friluftsliv og idrett med et spesialpedagogisk perspektiv Det er behov for studier basert på spesialpedagogisk teori innefor kroppsøving

6 5 Kirsti Tveitereid – Lillegården kompetansesenter.
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Diverse tema innen temaet forskningsbasert utviklingsarbeid. For problemstillinger, se eget oppsett. (Presentert v/ Kirsti Tveitereid og Ivar Bø) Kirsti Tveitereid – Lillegården kompetansesenter. 5

7 6 Forsker, dr. scient. Inger-Lise Sæther Velo-cardio-facialt syndrom
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Velo-cardio-facialt syndrom Case-studier med ulike innfallsvinkler (observasjoner, intervjuer med mer.) Barnets første leveår (0-3år): Å få kunnskap om barnets første leveår vedrørende: Spiseferdigheter, Samspill og babling, joint attention, sosiale ferdigheter, motoriske ferdigheter, hørselsvansker. 4-6 år : Språk – atferd Forsker, dr. scient. Inger-Lise Sæther 6

8 Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Barnehagen som tidlig intervensjon for småbarn i risikofamilier. Kopling av forskning og utvikling. Fokus på barn som vekker bekymring i barnehagen. Er bekymringen reell? Hva vil i så fall være gode arbeidsmetoder for barnehagen? Vil det være grunnlag for å trekke inn hjelp fra andre instanser? 1. am. Anne Sagbakken 7

9 8 1. Amanuensene Liv M. Lassen og Jorun B. Holmberg
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Forebygging av problematferd, sikring av Inkludering gjennom "empowering" av ansatte i Sagene Barne- og ungdomsavdelingen. Vi ønsker studenter som kan analysere innovasjonene ift resiliens, empowerment og/eller et løsningsfokusert perspektiv. Det finnes i dag 27 innovative oppgaver som de ansatte i Sagene BOU har gjennomført med bakgrunn i å sikre barns mestring og inkludering. Disse tar utgangspunkt i barnehager, barnevern, ungdomstiltak, SFO eller helsestasjon. De er på individ og systemnivå. 1. Amanuensene Liv M. Lassen og Jorun B. Holmberg 8

10 9 1. Amanuensene Liv M. Lassen og Jorun B. Holmberg
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Kartlegging og anvendelse av læringsstiler til barn og ungdom med sosiale og emosjonelle vansker. Vi har 200 besvarelser (av klassinger) som vi ønsker at 4-6 studenter analyserer og går videre i forhold til. Formålet med prosjektet er å utvikle oppdatert kunnskap om hvordan kartlegge individuelle måter å lære på for dernest best mulig å kunne tilrettelegge opplæringen og mestring (Antonovsky, Bandura). 1. Amanuensene Liv M. Lassen og Jorun B. Holmberg 9

11 10 Nanna Due, Høgskolen i Oslo
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Livet i en ungdomsklubb for utviklingshemmede. For eksempel observasjoner eller intervjuer. - Er klubben en sosialiseringsarena som skaper mulighet for varige vennskap? - Hvordan fungerer et sånt tiltak sett med foreldrenes øyne? - Har de foreldrene som følger sine barn noe utbytte av møtene for sin egen del? Nanna Due, Høgskolen i Oslo 10

12 11 Professor Kjell Skogen
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Evnerike barn og behov for spesialpedagogisk kompetanse. Case-studier hvor en klasse eller skole er enheten. Nordisk prosjekt med fokus på pedagogiske utfordringer i arbeidet med evnerike barn. Professor Kjell Skogen 11

13 Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Tunghørte elever i barnehage og skole Metodetilnærming vil variere avhengig av temaer og problemstillinger. - Hvordan er tunghørte elevers livskvalitet og mestringsstrategier? - Tilpasset undervisning kontra spesialundervisning: Hvilke behov har tunghørte elever? - Hvilken betydning har samlinger og felles kurs med andre tunghørte for elevene? - Tunghørte elever og engelsk undervisning i grunnskolen - hvordan behov og pedagogisk tilrettelegging Avdelingsleder Lise Kristoffersen, FoU-enheten, Skådalen kompetansesenter 12

14 Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Fremmedspråklige elever med hørselstap Metodetilnærming vil variere avhengig av temaer og problemstillinger. - Hvilke pedagogiske behov har fremmedspråklige elever med hørselstap? - Hvordan legges undervisningen til rette? Avdelingsleder Lise Kristoffersen, FoU-enheten, Skådalen kompetansesenter 13

15 Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Foreldre til barn med cochleaimplantat Metodetilnærming vil variere avhengig av temaer og problemstillinger. - Hvilke krav stilles til tverrfaglig samarbeid? - Hva innebærer begrepet empowerment i denne sammenhengen? Avdelingsleder Lise Kristoffersen, FoU-enheten, Skådalen kompetansesenter 14

16 15 Elisabeth Mikkelsen – Nedre Gausen kompetansesenter
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Ulike tema i tilknytning til hørselsfeltet. Kvalitative tilnærminger. For problemstillinger, se eget oppsett. (Presentert v/ Elisabeth Mikkelsen) Elisabeth Mikkelsen – Nedre Gausen kompetansesenter 15

17 16 Førsteamanuensis, Eva-Signe Falkenberg
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Tidlig hørselstesting av barn. Både kvalitativ og kvantitativ metode. Spørreskjema, survey og intervju. 1) Tidlig hørselsscreening. Hvordan fungerer eksisterende pedagogisk, teknisk og medisinsk oppfølging? Er det behov for flere tiltak, og i så fall hvilke? 2) Subjektiv testing av hørselsfunksjonen hos barn under fire år. Hvilke tester anvendes, og gir testene relevant informasjon? Finnes det andre tester som gir bedre informasjon? Førsteamanuensis, Eva-Signe Falkenberg 16

18 17 Førsteamanuensis, Eva-Signe Falkenberg
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Offentlige dokumenter på fagfeltet audiopedagogikk. Eksempel: St. Meld nr 30 ( ) ”kultur for læring” og Veiledning til §§8 og 9 i opplæringsloven. Både kvantitativ (survey) og kvalitativ (intervju). Hva skal til for at hørselshemmede kan utvikle sosiale ferdigheter og gode læringsstrategier? Hva skal til for å ta inkluderingsbegrepet på alvor, både sosialt, faglig og kulturelt? Differensieringsmuligheter og dagens praksis? Hva skal til for at hørselshemmede skal være aktive deltakere i skolefellesskapet? Førsteamanuensis, Eva-Signe Falkenberg 17

19 18 Førsteamanuensis, Eva-Signe Falkenberg
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Tinnitus og tinnitusbehandling. Oppfølging av gjennomført behandlingsopplegg. Kvantitativ, survey. Er det endringer i behandlingsresultatene etter habitueringsterapi 5 år etter avsluttet behandling, og i så fall hvilke? Førsteamanuensis, Eva-Signe Falkenberg 18

20 19 Bente Kristiansen – Huseby kompetansesenter.
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Ulike tema i tilknytning til synsfeltet Kvalitative tilnærminger, for eksempel intervju, observasjon, case-studier, dokumentanalyse med mer. For problemstillinger, se eget oppsett. (Presentert v/ Sidsel Brøndmo) Bente Kristiansen – Huseby kompetansesenter. 19

21 20 Avdelingsleder Anne Berit Andreassen
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Diverse temaer fra Bredtvedt Kompetansesenter. Diverse problemstillinger inne logopediske temaområder, for eksempel afasi, stemmevansker etc. Se egen oversikt. Avdelingsleder Anne Berit Andreassen 20

22 21 Førsteamanuensis, Anne- Lise Rygvold
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Internasjonalt adopterte barn og språk Kartlegging av ulike sider ved internasjonalt adopterte barn og unges språklige utvikling og mestring. Likheter og forskjeller mellom enspråklig, tospråklig og brutt språkutvikling. Dette gjelder både talespråk og skriftspråk så vel som språklige forutsetninger for skriftspråket. Barns morfologiske mestring i 4-års alder, språklig bevissthet i 5 – 6 års alder, språkforståelse, leseforståelse etc. er aktuelle stikkord. Førsteamanuensis, Anne- Lise Rygvold 21

23 22 Førsteamanuensis, Ivar Morken Skole-hjem-samarbeid:
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Skole-hjem-samarbeid: Minoritetsforeldre i møte med norsk grunnskole. 1) Hvilke former for samarbeid finner sted 2) Minoritetsforeldres deltakelse 3) Minoritetsforeldres erfaringer 4) Læreres erfaringer 5) Forskjeller mellom minoritetsforeldre og majoritetsforeldre 6) Har foreldrene tillit til skolen? Førsteamanuensis, Ivar Morken 22

24 23 Torshov kompetansesenter, se vedlegg.
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Ulike tema, - Jenter og ADHD, Minoritetsspråklige og lærevansker, Multifunksjonshemmede m.fl. For problemstillinger: se eget oppsett. Torshov kompetansesenter, se vedlegg. 23

25 24 Christian Aashamar, Frambu
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Ulike prosjekter i tilknytning til funksjonshemming, mobbing av søsken til utviklingshemmede, m.fl. Se vedlegg. Christian Aashamar, Frambu 24

26 25 Dr.polit. Kari Trøften Gamst
Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder ”Den vanskelige samtalen”: Barns egne opplevelser av ulike psykososiale vansker. ”Den vanskelige samtalen”: Barneintervjuet som utredn.metode i barnevernsfaglig virksomhet. Barns selvrapportering av ulike typer omsorgssvikt. Se vedlegg. Dr.polit. Kari Trøften Gamst 25


Laste ned ppt "1 Postdoktor, dr.scient Eva Simonsen Spesialpedagogikk som profesjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google