Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge FORNY-forum 21.04.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge FORNY-forum 21.04.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge FORNY-forum

2 Formål ”Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk
lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.” Legg vekt på disse ordene Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Regional næringsutvikling tilpasset regioners forutsetninger, mål og strategier vil stå sentralt. Strategien uttrykker derfor at Innovasjon Norge kontinuerlig skal gjøre prioriteringer knytta til geografi og næring for å medvirke til å ”utløse” distrikters og regioners næringsmessige muligheter. Viktige oppgaver vil være å utvikle vekstkraftige områder og vekstsentra, utløse regioners næringsmessige muligheter og potensiale for verdiskaping, samt bidra til omstilling innenfor og utvikling innenfor prioriterte bransjer og verdikjeder.

3 Vi gir lokale ideer globale muligheter
Visjon Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skaperevne og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen SND, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon Med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder. Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor Norges landegrenser.

4 Forretningsidé Innovasjon Norge bidrar med, kobler og utløser kompetanse, nettverk og risikokapital. Innovasjon Norge prioriterer etablerere samt små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner og potensial. Innovasjon Norge skal realisere nasjonale og regionale innovasjonspolitiske mål, herunder medvirke til omstilling og fornyelse av definerte næringer og distrikter. Innovasjon Norge medvirker til og initierer innovasjon, internasjonalisering og markedsføring for å skape økt lønnsmhet i og varige konkurransefortrinn for norske bedrifter. Innovasjon Norge har distriktskontorer i alle Norges fylker og befinner seg der kundene er lokalisert. Innovasjon Norge har utenlandskontorer i 34 land – de viktigst markeder for dagens og morgendagens næringsliv. Alt på ett sted – pluss litt til. Alle virkemidlene fra de fire organisasjonene på ett sted. Og over tid vil også øvrige deler av det offentlige virkemiddelapparat finnes på samme sted. (Forskningsrådet, Designrådet, etc)

5 Sømløse tilbud ut fra kundenes behov
Fokus Virkemidler Innovasjon Internasjonalisering Profilering Kompetansebasert finansiering Rådgivning Nettverkskobling Markedsføring Sømløst tilbud (NB Vi har IKKE 72 virkemidler – kun 4 virkemidler som vi kan sette sammen og dosere på ulik måte Sterk kundeorientering Med utgangspunkt i de behov som finnes hos bedrifter og mennesker med skaperevne og pågangsmot Fra den kreative oppfinner/gründer/entrepenør til de innovative og ekspansive bedrifter som skal ut i global konkurranse. Finansieringsløsninger utløse innovasjonsprosjekter styrke innovasjonsevne og kompetanse Styrke internasjonal konkurransekraft ved eksport og markedsintroduksjoner og ute etableringer evnen til global innovasjon Styrke samarbeidsrelasjoner mellom kunder for at de i sammen (eller clusters, næringsmiljøer, etc) skal ha en større sannsynlighet for å lykkes. Profilere og markedsføre norsk næringsliv og Norge Profilere norsk næringsliv og bygge omdømme for å styrke bedrifters markedsmessige konkurranseposisjon ute Profilere Norge som turistland overfor utenlandske reiseoperatører og turister. Profilere Norge som et investor land for utenlandsk risiko kapital og ny etableringer (Norge har fortsatt den ”billigste” høykompetansen internasjonalt sett) Som kunde har du et behov – sammen finner vi løsningen

6 Innovasjon Norges styrker
Desentralisert og kundenær Internasjonal og markedsnær Bred kompetanse på kommersialisering, internasjonalisering, forretnings- og næringsutvikling og profilering Bredt tilbud av finansieringsordninger for risikoavlastning Nettverk til andre kompetanse-, finans- og virkemiddelaktører Nær kontakt med myndigheter nasjonalt og regionalt Nær kontakt med utenrikstjenesten

7 Innovasjon Norge – en aktiv samarbeidspartner
Fylkeskommunene Utenriksdepartementet NHO Kommunene Norges forskningsråd SIVA Norsk Designråd Ordinært bankvesen og finansieringsinstitusjoner

8 Handlingskraftig og resultatfokusert
Ca 4 mrd kroner til styrking av norsk næringsliv Innovasjon Norge bidrar til etablering og sikring av arbeidsplasser pr. år Kundeundersøkelser viser at vel 90 % av Innovasjon Norges midler går til prosjekter som betraktes som viktige for bedriftenes overlevelse og lønnsomhetsutvikling 70 % av bedriftene med tilsagn i 2000 mener prosjektene i stor grad vil medføre kompetanseheving på ett eller flere fagområder

9 Våre kontorer

10 Én inngangsdør for kundene
Regionale prioriteringer Foredling Forstå Beslutte Kundens prosjekt Myndighetenes føringer

11 En kundenær organisasjon
Vadsø Tromsø Regional kunnskap om nærings- og samfunnsliv Regional differensiering i Innovasjon Norges produkter og tjenester Bodø Steinkjer Trondheim Molde Ålesund Tynset Førde All saksbehandling nær kunden Inngangsportal for avtalepartnerne: Norges forskningsråd SIVA Norsk Designråd Nært samarbeid og avtaler med: Alle fylkeskommunene Sparebankforeningen Forvalter virkemidler fra 5 departementer Hermansverk Lillehammer Hamar Tinn Bergen Drammen Oslo og Akershus Tønsberg Stavanger Skien Sarpsborg Arendal Kristiansand Distriktskontor Lokalkontor Pr

12 En markedsnær organisasjon
Belgia Brasil Canada Danmark Estland Filippinene Finland Frankrike Hellas Italia Japan Kina Korea Kroatia Latvia Litauen Malaysia Nederland Polen Portugal Russland Serbia Singapore Spania Storbritannia Sverige USA Taiwan Tsjekkia Tyrkia Tyskland Ungarn Thailand Sør Afrika - 41 kontorer i 34 land

13

14 Handlingsplan for helhetlig innovasjonspolitikk

15 Helhetlig innovasjonspolitikk
Regjeringen la høsten 2003 fram handlingsplanen for innovasjon. Regjeringens visjon: ”Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet.” Hva er HIPen ment å være fra regjeringens side? Første skritt på veien av en langsiktig oppgave med å utvikle og implementere en helhetlig innovasjonspolitikk (side 5) En helhetlig innovasjonspolitikk skal stimulere verdiskaping i hele landet som grunnlag for å nå velferdspolitiske mål (side 14) Et forsøk på koordinere og målrette innsatsen på tvers av ulike sektorpolitiske områder slik at disse virker i samme retning (side 5) Styrke samarbeidet mellom private og offentlige aktører på ulike nivåer (side 5) Disse punktene oppsummerer intensjonen med HIPen – og reflekterer en underliggende erkjennelse om at innovasjonspolititiske strategier er riktig vei å gå for å skape verdier og trygge den nasjonale velferden. Dette er i tråd med hva vi selv etterstreber, og Innovasjon Norge er derfor enig i intensjonen med HIPen. Hvilken innovasjonsforståelse er lagt til grunn? At en innovasjon først er realisert når det skapes en økonomisk verdi i et marked (side 9). At innovasjoner oppstår i samspill mellom ulike aktører (side 10) At ansvaret og drivkraften for innovasjon ligger hos personer og bedrifter i næringslivet. Myndighetene har en tilretteleggende rolle (side 9). Disse punktene reflekterer den faglige forståelsen av innovasjon slik det uttrykkes i HIPen, og er i tråd med Innovasjon Norges egen oppfatning. Visjonen Vi er enig i visjonen, fordi den er ambisiøs og setter bedriftene i sentrum – den harmonerer med inngangen – og reflekterer de verdier som ligger til grunn for Innovasjon Norges virksomhet.

16 Statsministeren “Innovasjon Norge er etablert som vårt fremste redskap i dette arbeidet. Regionale myndigheter, bransjer og bedrifter skal sammen analysere utfordringene vi står overfor på disse områdene, hva som skal til for å lykkes.” Kilde: NHOs årskonferanse januar 2004

17 Hva er innovasjon?

18 Innovasjon En innovasjon kan være et nytt produkt, en ny produksjonsprosess eller organisasjonsform, som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjon, eller i organiseringen av denne, for å skape økonomiske verdier. Det kan også dreie seg om å finne fram til helt nye markeder. Kilde : Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FOR ET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV

19 Innovasjonsprosessen
Innovasjonsprosessen, eller det å innovere (fram til en innovasjon), forutsetter samspill (konkurranse og samarbeid) mellom en rekke private og offentlige aktører, og foregår i det man kaller innovasjonssystemet. Innovasjon skjer lokalt med koblinger nasjonalt og internasjonalt. Kilde : Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FOR ET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV

20 Innovasjon Kreativitet er å skape noe nytt Innovasjon er å
gjøre noe med det Kreativitet er å skape noe nytt

21 Organisering

22 Organisering Adm. direktør Gunn Ovesen Stab Kultur/profilering
Børre Berglund Divisjon Norge Kolbjørn Almlid Tjeneste/produkt Roar Tobro Divisjon Utland Randi Hestnes Stab Finn Kr. Aamodt Adm. direktør Gunn Ovesen                                                                                                                                       Ansvarlige for å realisere og benytte disse styrkene er styret og ledelsen i Innovasjon Norge Navnene på avdelingene er foreløpige arbeidstitler.

23 Tjenester og Produkter
Teknologi- og vekstbedrifter Geir Jacobsen Nettverksbygging og internasjonalisering Tore Lasse By Reiseliv og tjenester Marianne von Krogh Premissgiving og innovasjon Pål Rune Simonsen Ledelse Roar Tobro Marin, kreditt- og risikostyring Nils Roald Landbruk Trude Andersen Fondsforvaltning Erik Welle-Watne Entreprenørskap Katinka Greve Leiner

24 Styret i Innovasjon Norge
Steinar Olsen, leder Styreleder for Kverneland ASA, MI Norge A/S, Technor ASA og Helse Stavanger. Bakgrunn fra Rogalandsbanken og internasjonal offshoreindustri. Driver Jemso AS.  Elin Bolann Adm. direktør i Fjord Norge AS. Hun satt i Norges Turistråds styre, og har tidligere ledet Turistrådets kontor i USA. Knut Lægreid Regionsjef for Linjegods i Nord-Norge, leder i Tromsø Høyre, bakgrunn fra NHO og med erfaring fra fiskeri og reiseliv. Gisele Marchand Adm. direktør i Statens Pensjonskasse, tidligere medlem av konsernledelsen i DnB. Styremedlem i GIEK. Kjell Storeide Adm. direktør i Stokke-gruppen. Erfaring fra Sunnmørsbanken. Var styremedlem i SND. Kjell Sundsli Direktør i Allied Technology. Var styreleder i Norges Eksportråd. Kirsten Indgjerd Værdal Arbeider for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Landbruksdepartementet. Tidligere leder i Norges Bondelag, og tidligere styremedlem i Tine Norske Meierier. I tillegg har de ansatte to representanter i styret.

25 Satsing på entreprenørskap (Under utvikling!)

26 Stort potensial for entreprenørskap
Ca 4 mrd kroner til styrking av norsk næringsliv 850 MNOK i risikolån til etableringer/nyskaping 85 MNOK til etablererstipend (2/3 får avslag) 17 MNOK til inkubatorstipend 22 MNOK internasjonalisering (Entr.prgr. NTC) 3000 oppfinnere (SVO), ca. 400 får aktiv hjelp Lite rådgiving uten potensial for økonomisk støtte Entreprenører som har etablert seg har fått/kan få noe mer rådgiving, blant annet fra tidligere NTC

27 Med etablereren i sentrum
Avklaring Vekst Oppstart

28 Vårt mål – og strategier (under utvikling!)
IN skal bidra til at Norge innen 2010 er det land i verden der relativt sett flest etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal: Øke antallet etablerere gjennom holdningsskapende og motiverende arbeid Øke etablerernes gjennomføringsevne ved tilførsel av kompetanse, nettverk og finansiering.


Laste ned ppt "Innovasjon Norge FORNY-forum 21.04.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google