Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning i grupper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning i grupper"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning i grupper

2 Karriereveiledning i grupper
Introduksjon Kort om karriereveiledning ved Asker vgs Gruppeveiledning Vi praktiserer Vi reflekterer

3 Asker videregående skole
Ellen Marie Hals Karriereveileder 60% Faglærer – matematikk 40% Ca 700 elever SSP Idrett Delt rådgiver- tjeneste

4 Asker videregående skole
TRIVSEL KUNNSKAP MULIGHETER

5 Karriereveiledning INNOVER Hvem er jeg? - selvinnsikt, drømmer, talenter, potensiale UTOVER Hva finnes der ute? - muligheter, kunnskap, informasjon FRAMOVER Hvordan komme dit? - mål, alternative planer, eventuelle hindringer INNOVER: Sokrates: Kjenn deg selv! UTOVER: Utvide horisonen FRAMOVER: Sette mål, Plan A, B og C. Realitetsorientering. KRUMBOLTZ: Planlegge for usikkerhet.

6 Veiledning i grupper Gruppeveiledning – har vi noe valg?!?

7 § Utdannings- og yrkesrådgiving har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv. ... Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkes- og utdanningsval. Rådgivinga skal også utvikle eleven sine evner til å vurdere moglege konsekvensar av val og førebyggje feilval. Kommentar: Det inngår her også en dimensjon for å gi eleven kompetanse til å ta egne valg vedrørende utdanning og yrke. Denne hjelpen til selvhjelp vil være viktig for at eleven skal kunne ta egne valg knyttet til utdanning og yrkesvalg.

8 …om grupper: § 22-1 Rådgivinga kan vere både individuell og gruppevis. Eleven sitt behov og ønskje vil avgjere forma som blir teken i bruk. Kommentar: Skoleeier vil ikke kunne tilby bare gruppevis rådgivning. Elever som kun tilbys gruppevis, får ikke oppfylt sin rett til nødvendig rådgivning. Dette er ikke annet enn det som følger av opplæringsloven § 9-2, men er inntatt her fordi det er viktig å synliggjøre elevens rett til individuell rådgivning. Hvilken rådgivningsform som benyttes avhenger av elevens ønske og behov.

9 Hvordan finner vi tid til gruppeveiledning?
Ledelsen må være med og «spikre» planene Gruppeveiledning inn i skolestartprogrammet – hos oss på Vg1 og Vg2 Fagvalgsprosessen – gruppeveiledning klassevis Tverrfaglig prosjektarbeid Klassevis gruppe-veiledning før messebesøk Klassens time Prosjekt til fordypning – yrkesfaglige utd.progr. Frivillig påmelding utenfor timeplanen Jo mer du får gjort i grupper, jo mindre tid vil gå til individuelle veiledningstimer 

10 Fordeler God bruk av tid – vi når alle
Åpner for mange veiledningsmetoder Deltakerne veileder hverandre (medveiledere) Elever deler kunnskap og erfaring med hverandre Støtte for egne synspunkter/tanker/usikkerhet Videreutvikler elevens selvinnsikt og valgkompetanse Reduserer veileders rolle: Dette er basert på en grunnholdning med tro på at elevene har det som skal til for å lede seg selv (og andre). En-til-en samtaler med veileder kan bli anstrengt og for preget av assymmetrisk kommunikasjon. Å lykkes og prestere kan fort bli en ensom oppgave som mange unge ikke makter å bære. “Når man læres opp til å tro at man har alle muligheter til å leve ut sine drømmer, blir det raskt ens egen feil dersom disse sjansene ikke blir utnyttet.” Sitatet er fra Per Arne Løkke og hentet fra Dagsavisen. Som spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi uttrykte han bekymring for unges selvforakt. Han mener ungdom i dag er oppvokst med en illusjon om at de kan skape seg selv bare utfra egne ressurser, og finne seg selv helt uten å identifisere seg med andre. Gruppeveiledning kan derfor være en motvekt mot samfunnets økende individualisering.

11 Fordeler Kan hjelpe eleven til å ta selvstendige valg
Bevissthet om hvem som påvirker ens egne valg Eleven må reflektere over egne valg og – ikke minst – lære å stå i valgene sine Deltakerne oppmuntrer hverandre Fint å benytte gruppeveiledning både i karriereveiledning og sos.ped.veiledning

12 Mulige ulemper Krever organisering og planlegging
Vi må finne «rom» til å gjennomføre det Mister kontroll over utbyttet/resultatet Krever god gruppe-/klasseledelse Deltakerne eksponeres mer Deltakere kan bli passive eller dominere Elever kan bli ukomfortable En gruppe kan bli et utrygt sted

13 Grunnleggende holdning
Veileder inntar en «likeverdig» posisjon Åpen, nysgjerrig, respektfull, undrende Skape håp, oppmuntre, avklare, vise omsorg Akseptere at både lærer og elev har ulik «bagasje», ulikt språk og ulike løsninger Svarene skal «skapes» ikke «finnes» Tro på og motivere til selvledelse og handlekraft hos eleven Holdning inspirert av et konstruktivistisk menneskesyn. Skape håp: Øvelse der man skal tenke på en situasjon man mestret – beskrive følelsen

14 Forutsetninger Tydelig ledelse Skape trygge rammer
Vite hvor grensene for egen kompetanse går og balansere veiledningen Passe på at ingen blir stående alene uten samtalepartner Fange opp negative signaler og gripe inn dersom ubehagelige situasjoner oppstår Tilpasse aktivitetene godt til elevgruppen Ikke legge føringer på eller ta ansvaret for resultatet av veiledningen


Laste ned ppt "Karriereveiledning i grupper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google