Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstillatelser og bosettingstillatelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstillatelser og bosettingstillatelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstillatelser og bosettingstillatelse
Kort gjennomgang av: De innvandringsregulerende bestemmelsene i utlendingsloven og utlendingsforskriften; Unntak: reglene for EØS/EU-borgere og familiegjenforening Reglene om bosettingstillatelse

2 Historikk, formål mv. Tidligere fremmedlover av 1927 og 1956; utgangspunkt i at arbeidstillatelse skulle gis til personer som hadde skaffet seg arbeid i riket Vendepunkt: innvandringsstoppen i 1975; arbeidstillatelse skulle ikke gis med mindre bestemte vilkår var oppfylt Utgangspunktet i innvandringsstoppen videreført på permanent basis gjennom utlendingsloven av 1991 Utlendingslovens formål: Kontroll med innvandringen i tråd med norsk innvandringspolitikk; bl.a. skaffe nødvendig arbeidskraft som ikke er tilgjengelig på det norske arbeidsmarkedet Utlendingers rettssikkerhet – rett til tillatelse når vilkårene er oppfylt

3 Formålsbetraktninger gjenspeiles i regelverket - kasuistisk tilnærming
Fordel: rettighet når vilkårene er oppfylt Ulempe: komplekst og uoversiktlig regelverk Formålet om å sikre arbeidskraft som er ikke er tilgjengelig gjenspeiles i endringer i forskriften over tid Eks. kvoteordningen, økt mulighet til å søke fra riket for arbeidstakere ol. Andre særlige politiske hensyn; Religionsfrihet – jf ”misjonærbestemmelsen” Helseinnvandring – forskriften § 5 (2) b – resultat av anførsler om behov for behandling i Norge i forbindelse med søknad om asyl Internasjonalt samarbeid – Passkontrolloverenskomsten og EØS Internasjonale begivenheter – ”Jernteppets” fall: ”Kolanordmenn” – jf bestemmelsen om etterkommere av norske borgere Særlige bestemmelser for ”barentsrussere”, russiske torghandlere

4 De innvandringsregulerende bestemmelsene
Utlendingsloven § 5 annet ledd og §§ 6-8 Utlendingsforskriften §§ 2-20 Utgangspunkt: En person som vil arbeide i Norge må ha arbeidstillatelse, jf lovens § 6 første ledd En person som vil oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder uten å arbeid, må ha oppholdstillatelse, jf lovens § 6 annet ledd

5 De innvandringsregulerende bestemmelsene – generelle krav
Tillatelse må i være gitt før innreise, § 6 (7) Underhold og bolig må være sikret i tillatelsesperioden § 8 (1) nr. 1 De vilkår for arbeids- og oppholdstillatelse som er fastsatt ved forskrift i medhold av lovens § 5 annet ledd må være oppfylt § 8 (1) nr. 2 Det må ikke foreligge omstendigheter som gir grunn til å nekte adgang til riket i medhold av andre regler i loven § 8 (1) nr. 3

6 Alminnelige vilkår for arbeids- og oppholdstillatelser
Forskriften § 2 Konkret arbeidstilbud Lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn gjeldende tariffavtale, regulativ eller normallønn for vedkommende yrke/sted Som hovedregel; heltidsarbeid for én arbeidsgiver Tillatelsen knyttes til bestemt arbeid og bestemt arbeidssted Unntak, bl.a. for: Etablerer av varig ervervsvirksomhet Journalister og annet personell i utenlandsk media Torghandlere fra Russland, Barentsregionen Skille mellom varig og midlertidig behov for arbeidskraft – forskjellen ml § 3 og §§ 4-5a

7 Nærmere om arbeidsbegrepet
Det avgjørende er om det foreligger arbeidshensikt Ikke nødvendig at arbeid er påbegynt Konkret vurdering av faktiske omstendigheter – eks inngått arbeidskontrakt Begrepet er gitt omfattende rekkevidde for å unngå misbruk og ivareta lovens formål – ”fysisk ytelse som kan antas å representere et potensial på det norske arbeidsmarkedet” Vederlag har ingen betydning – vennetjenester, byttehandel ol. kan falle innenfor begrepet – og prøvespill for norske fotballklubber under visum/visumfritt opphold Tigging, gatemusikanter, prostitusjon Mangel på tillatelse der dette skulle foreligget kan være bortvisnings- og utvisningsgrunn, samt selvstendig grunnlag for å avslå tillatelse

8 Tillatelser som danner grunnlag for bosettingstillatelse
Forskriften § 3 Etterkommere av norske borgere Hvis minst en av foreldrene var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt Utenlandske sjøfolk ansatt på norske skip Skip registret i NOR, og ansatt i minst 4 av de siste 6 år før søknad fremsettes Fagutdannet/spesialist; Nødvendig kompetanse for virksomheten – varig; sml § 5 (3) At søkeren er omfattet av kvoteordningen eller at stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS/Eftaområdet Nasjonalitetskokker og religiøse ledere/lærere – egne retningslinjer

9 Tillatelser som danner grunnlag for bosettingstillatelse, forts
Faller inn under formidlingsordningen til OECD; Uttalelse skal innhentes fra NAV (arbeids- og velferdsetaten) Etablerer av varig ervervsvirksomhet; Tillatelser iht øvrig lovgivning må foreligge Økonomisk grunnlag for drift Beskrivelse av bedriftens art, finansieringsplaner, budsjett osv Uttalelse fra NAV Professor eller tilsvarende ved universitet eller høyskole Idrettsutøvere og trenere Kompetansen må anses absolutt nødvendig for virksomheten Uttalelse skal innhentes fra NIF og Olympisk komité

10 Tillatelser som ikke danner grunnlag for bosettingstillatelse
§ 4; utdanning - kultur – idrett Oppholdstillatelse til utdanningsformål Må ha tilsagn om opptak ved utdanningsinstitusjon Formål: heltidsutdanning Studieplan må fremlegges Normalt; en forutsetning at søkeren skal returnere til hjemlandet og at forholdene på søknadstidspunktet ligger til rette for retur Det kreves særskilt tillatelse for å arbeide ved siden av studiene – jf § 17 (1) og (4). Tillatelse til kan gis under forutsetning av At det foreligger et konkret arbeidstilbud Ikke ut over 20 timer i uken Uttalelse fra utdanningsinstitusjonen om at det ikke er til ulempe for gjennomføring av studiet – jf tillatelsens formål

11 Tillatelser som ikke danner grunnlag for bosettingstillatelse
Arbeidstillatelse i til sammen 4 år for søkere formidlet av Norges forskningsråd eller kulturavtale mellom Norge og annen stat eller stipendprogram gjennom Norges forskningsråd Arbeidstillatelser for inntil to år til sammen til Forsker i forskningsøyemed Skapende kunstnere Spredere av norsk kultur i utlandet Idrettsutøvere, der formålet er etablering eller videreutvikling av en idrettsgren

12 Tillatelser som ikke danner grunnlag for bosettingstillatelse
§ 4a – tillatelse gis i inntil 4 år for bl.a vitenskapelig ansatte ved forskningsinstitutt eller utdanningsinstitusjon ansatte i NGO’er som driver ideell eller humanitær virksomhet, og behovet for utenlandsk arbeidskraft anses nødvendig for virksomhetene enkelte typer spesialister i næringslivet og i utenlandske statsselskapet eller multinasjonale selskaper misjonærer Journalister o.a i utenlandske medier au pair’er, hvis nærmere vilkår fastsatt av UDI og NAV er oppfylt Ufaglærte ”Barentsrussere” i enkelte næringer (fiskeindustrien i Nordland, Troms og Finnmark jf retningslinjer fra KRD)

13 Tillatelser som ikke fornyes
§ 5 – gis for bestemt tidsrom og kan normalt ikke fornyes, men i visse tilfeller forlenges innenfor den periode den maksimalt kan gis for. Arbeidstillatelse i inntil ett år kan gis til Personer som har fullført utdanning i Norge, hvis det dokumenteres at arbeidet er av vesentlig betydning for utøvelse av yrket i hjemlandet Musikere/artister/kunstnere med kontrakt om engasjement for bestemt sammenhengende tidsrom

14 Tillatelser som ikke fornyes
Oppholdstillatelse for inntil ett år kan gis til Elever ved folkehøgskole eller livssynsskole. Retur til hjemlandet er en forutsetning, og forholdene må ligge til rette for retur på søknadstidspunktet Personer som har tilbud om medisinsk behandling ved behandlingsinstitusjon i Norge Nødvendig ledsager for slik utlending Uttalelse om antatt varighet og nødvendig medisinsk oppfølging Det må foreligge avtale om at behandlingen skal finansieres gjennom private midler eller offentlige midler i hjemlandet, og finansiering må dokumenteres Det må foreligge uttalelse fra behandlingsinstitusjonen om at behandling ikke vil skje til fortrengsel for pasienter bosatt i Norge

15 Unntak fra kravet om arbeids- eller oppholdstillatelse
Forskriften § 8 Nordiske borgere Utenlandske sjøfolk på utenlandsk registerte skip som frakter gods eller passasjerer mellom norske havner Unntak for et tidsrom av inntil tre måneders varighet – bl.a. handels- og forretningsreisende, forskere, forelesere og lignende invitert av utdannings- eller forskningsinstitusjon eller forening med faglig eller ideelt formål, tekniske eksperter og lignende. Videre; Utlending i privat tjeneste hos personer som oppholder seg på besøk i riket i inntil tre måneder, profesjonelle idrettsutøvere, journalister og annet personell i utenlandsk media, turistguider som følger utenlandske reiseselskap på besøk i riket, personell på utenlandsk fly, tog, buss og lastebil i internasjonal trafikk, nødvendig vakt og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag Musikere og artister, kunstnere og medfølgende hjelpepersonell for oppdrag som samlet ikke overstiger 10 dager i løpet av et kalenderår.

16 Foreløpig tillatelse - § 14
Hvis det er sannsynlig at en søknad vil bli innvilget kan det etter anmodning gis en foreløpig tillatelse til å tiltre arbeid i påvente av første gangs søknad om arbeidstillatelse. Det er et vilkår at ordinær søknadsprosedyre er fulgt. En slik foreløpig tillatelse har ikke betydning for søknaden eller for beregning av oppholdstid etter § 44 – dvs. i sammenheng med bosettingstillatelse

17 Kravet til at tillatelse er gitt før innreise
Lovens § 6 (7) – forskriften § 10 Utgangspunktet er at tillatelse må være gitt før innreise, men det er åpnet for at det kan forskriftsfestes unntak fra lovens utgangspunkt Er en selvstendig avslagsgrunn – dvs. at søknaden kan avslås selv om de materielle vilkårene for en tillatelse kan være oppfylt Forarbeider til forskriften: en rekke rundskriv og høringsbrev ligger tilgjengelig på ODIN, UDI har en rekke retningslinjer som ligger tilgjengelig på deres hjemmeside;

18 Kravet til at tillatelse er gitt før innreise Unntak
I utg.pkt. vid adgang til innreise før tillatelse er gitt til s.k. spesialister - § 3 (2) a-e, når de oppholder seg i riket, men ikke hvis man er her som asylsøker eller i påvente av utreise etter avslag på søknad om asyl - § 10 (2) a Etterkommere av norske borgere § 3 (1) a - § 10 (2) b Sjømenn og rederiansatte – under bestemte vilkår - § 10 (2) c Fagutdannet/”spesialist” ansatt i utenlandsk statsselskap eller multinasjonal selskap i riket § 4a (1) d Oppholder seg i Norge med ”gruppearbeidstillatelse” - § 10 (2) k

19 Kravet til at tillatelse er gitt før innreise Unntak forts.
Nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag i riket § 4a (2) d - § 10 (3) a Ved midlertidig tillatelse i ett år for person som har fullført utdanning i Norge § 5 (1) a - § 10 (3) b Kortidsarbeid inntil 3 måneder for fagutdannet/spesialist under bestmte vilkår § 5 (4) a - § 10 (3) c

20 Formalia Forskriften § 11
krav om at søknad fremsettes på fastsatt skjema, med foto og underskrift Krav til hvor søknad skal fremmes; norsk utenriksstasjon i hjemlandet eller i det land søkeren har hatt arbeids- eller oppholdstillatelse de siste seks måneder Særskilte spørsmål knyttet til mindreårige Arbeidsgiver kan søke på vegne av søker og fremme søknad fra riket, dersom det foreligger skriftlig fullmakt For de som kan søke fra riket skal søknad fremmes gjennom politiet i det distrikt søkeren har sitt faste opphold evt. der arbeidsgiver har sitt forretningssted Søknad fremmet i strid med bestemmelsen, avslås på det grunnlag

21 Varighet av tillatelse
Forskriften § 15 – tillatelse gis for ett, to eller tre år For arbeids- og oppholdstillatelser etter de innvandringsregulerende bestemmelsene i §§ 2-5a, er utgangspunktet at tillatelse gis for 1 (ett) år Unntak: første gangs oppholdstillatelse etter § 4 (2) - utlending formidlet av Norsk forskningsråd osv.- og (3) - vitenskapelig ansatte, kunstnere og kulturformidlere og idrettsutøvere

22 Fornyelse av tillatelse
Lovens § 11 – forskriften §§ 32 flg Fornyes når forutsetningen for den tidligere tillatelsen fortsatt er tilstede, dersom det fremgår av grunnlaget for den opprinnelige tillatelsen (jf at noen ikke kan fornyes eller bare kan gis for et visst antall ganger) Frister for søknad: lovens § 11 (3), forskriften § 39 (1) Utlending som søker en tillatelse fornyet minst en måned før tillatelsen utløper har rett til fortsatt opphold i Norge på samme vilkår inntil søknaden er avgjort – selv om vilkårene for fornyelse viser seg ikke å være oppfylt. Vilkår; tillatelsen som søkes fornyet må kunne fornyes.

23 Søknad om tillatelse på nytt faktisk grunnlag
Forskriften § 42 – samme rett som etter § 39 (1) til å oppholde seg i riket inntil søknaden er behandlet dersom søkna er fremmet minst en måned før utløp av tidligere tillatelse. Vilkår: lovlig opphold i Norge i minst 9 måneder i medhold av forrige tillatelse. Utelukker søkere med tillatelser av kortere varighet; eks ”foreldrebesøk” og tillatelser i medhold av forskriften § 5 (3) Unntak: Studenter som endrer studieplan og au pairer med ny vertsfamilie; søknaden skal behandles som en fornyelsessøknad

24 Bosettingstillatelse
Tidsmessig og formålsmessig ubegrenset tillatelse til opphold og arbeid i Norge Utvidet vern mot bortvisning og utvisning Lovens § 30; utlending som har eller fyller vilkårene for å få bosettingstillatelse Kan ikke utvises ved brudd på utlendingslovens bestemmelser De objektive vilkårene for utvise er strengere ; utvisning kan bare skje ved straffbare handlinger som kan før til fengsel på tre år eller mer, eller ved brudd på straffeloven §§ 162 og 162a, uavhengig av strafferamme (straffelovens narkotikabestemmelser)

25 Bosettingstillatelse
Rett til bosettingstillatelse – lovens § 12 Formelle krav Krav om fremsettelse av søknad, § 12 jf forskriften § 43 (1) Hovedregel - Lovens § 12(1) og forskriftens § 43 (1) Rett til bosettingstillatelse til utlending som har oppholdt seg sammenhengende i riket de siste tre år med tillatelse uten begrensninger Tillatelsen må danne grunnlag for bosettingstillatelse Vilkårene for den tidligere gitte tillatelsen må fortsatt være oppfylt på søknadstidspunktet

26 Bosettingstillatelse
Nærmere om kravet til tre års sammenhengende botid Krav til opphold i riket Anses oppfylt når utlendingen i løpet av tre års perioden ikke har oppholdt seg utenfor Norge i mer enn 7 måneder til sammen Kravet til 3 års sammenhengende arbeids- eller oppholdstillatelse Forvaltningspraksis; sammenhengende betyr tillatelse på samme grunnlag – bytte av grunnlag innebærer at man må begynne på nytt Betydningen av perioder uten tillatelse Sammenhengende tillatelse – dvs. at tillatelsene er fornyet innen utløpet av den tidligere tillatelsen ”glipper” – på til sammen tre måneder i treårsperioden uten vekt

27 Bosettingstillatelse
Unntak fra 3 års kravet Barn og adoptivbarn; identifisering med foreldrene. Krav; søknad om bos må fremsettes innen ett år etter fødsel/ankomst Særregler ved kollektiv beskyttelse. Betydningen av straffbare forhold Vilkår om at det ikke må foreligge forhold som kan gi grunn til å utvise utlendingen etter lovens § 29 Krav om at det fremlegges politiattest Tillegg i botid ved straffbare forhold; UDI har regulert utgangspunkt nærmere i retningslinjer

28 Bosettingstillatelse
Skjønnsmessig adgang til å innvilge bosettingstillatelse – lovens § 12 (1) siste pkt – forskriften § 45 Grunnvilkår: Ett års opphold med arbeids- eller oppholdstillatelse uten begrensning forut for søknadstidspunktet og Tidligere langvarig opphold, eller Særlig sterke rimelighetsgrunner Langvarig opphold: i praksis 8 – 10 år Særlig sterke rimelighetsgrunner: skal mye til ikke nok at nesten fyller vilkårene. Langvarig opphold faller utenfor, jf eget vilkår Hensynet til barn og familiens enhet tillegges gjerne vekt

29 Bosettingstillatelse
Bortfall Ved bopel eller faktisk opphold utenfor Norge i mer enn to år sammenhengende Vilkåret anses oppfylt hvis det i løpet av en 4 års periode er flere opphold i utlandet på til sammen 2 år Må søke tillatelse etter de vanlige reglene ved ønske om nytt opphold – tidligere langvarig opphold og for eksempel tilknytning gjennom familie tilsier ikke at lovens § 8 annet ledd nødvendigvis kommer til anvendelse Adgang til opphold i riket utover 2 år Må fremmes søknad i god tid før 2-årsfristens utløp Bestemte grunner; eks verneplikt i hjemlandet, opphold ifbm arbeid, utdanning og oppfostring når det er klart at vedkommende på nytt skal bosette seg i Norge Opphold i utlandet sammen med ektefelle, samboer eller foreldre ifbm arbeid for den norske stat eller som ansatt i mellomstatlig organisasjon (FN – EU – EFTA)

30 Tilbakekall av tillatelse
Utlendingsloven § 13 Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper Fvl 35 (1) c Tilbakekall kan skje dersom det i søknaden mot bedre vitende er gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, eller dersom det ellers følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper Kan regel; beror på skjønn om adgangen skal benyttes Vurdere forholdsmessigheten av inngrepet Benyttes i praksis ofte hvis det er avdekket at det er gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket


Laste ned ppt "Arbeidstillatelser og bosettingstillatelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google