Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 1 Samhandlingsreformen - en utfordring for utdanningsinstitusjonene Helsereform: Endret ansvar/myndighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 1 Samhandlingsreformen - en utfordring for utdanningsinstitusjonene Helsereform: Endret ansvar/myndighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 1 Samhandlingsreformen - en utfordring for utdanningsinstitusjonene Helsereform: Endret ansvar/myndighet Endrede ressursstrømmer Endret tjenesteyting Endring innen helseprofesjoner Endring av det legale grunnlaget En svær kommunehelsereform Helsereform: Endret ansvar/myndighet Endrede ressursstrømmer Endret tjenesteyting Endring innen helseprofesjoner Endring av det legale grunnlaget En svær kommunehelsereform Utdanningsinstitusjonene: Konsekvenser for utdanninger - og fagfelt forskning formidling forholdet mellom UH og primær-/spesialisthelsetjenesten Utdanningsinstitusjonene: Konsekvenser for utdanninger - og fagfelt forskning formidling forholdet mellom UH og primær-/spesialisthelsetjenesten Hvordan møte utfordringene: Ambisjonsnivå? Møte tidlig/ samtidig? Felles sak - felles arbeid? Hvordan møte utfordringene: Ambisjonsnivå? Møte tidlig/ samtidig? Felles sak - felles arbeid?

2 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 2 SH-reformen – lest utenfra 1 Identifisert de områdene som gir mest samhandlingsutfordringer, brukergrupper med behov for sammensatte tjenestetilbud: …kreft, kols, hjertesvikt, slag, diabetes, demens, psykiatri og eldre… Mangel på systematisk samhandling: et organisatorisk og systemmessig problem: – dårlig koordinerte tjenester som ikke understøtter helheten; ulik opplevelse av problemforståelsen … – Ingen systemer eller strukturer bærer ansvaret for helheten, eller understøtter det samlede forløpet.. – Organisering, ansvar og virkemidler er knyttet til de ulike deltjenestene. – fragmenterte organisasjons- og ansvarsstrukturer; systemene har sine egne prioriterings- og beslutningsapparat; understøtter i liten grad prosesser som går på tvers.

3 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 3 SH-reformen – lest utenfra 2 For mange legges inn på sykehus unødig For mange skrives ut uten tilstrekkelig oppfølging (og legges derfor ofte inn igjen) Fordi organiseringen, samhandlingen og ressursfordelingen ikke er god nok I tillegg: For lite satsing på forbyggende helsearbeid Svarene på disse problemene bør utgjøre grunnpilarene i en ny helsereform Halvdan Skard, KS (09.02.09)

4 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 4 SHR-prosjektet – utviklingstiltak bl.a. Søbstad helsehus – Intermediær enhet – 20 plasser TK og St. Olav Havstein sykehjem – Palliativ enhet TK og St. Olav Fosen DMS Avtale mellom 8 kommuner og St. Olav. Tiltak Søbstad HH: Raskt ut fra sykehus Legehjelp, trening daglige aktiviteter Hjem etter ca 18 dager Resultat Færre reinnleggelser Riktig pasient på sykehjem Klarer seg hjemme Lavere dødelighet Sparer penger og senger

5 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 5 SHR-utviklingstiltak - lærdommer Overordnet felles forankring av samarbeidet i avtalesystem og lederstøtte for prosesser på høyt nivå både i kommune og i helseforetak. Felles strategiske prosesser skaper likeverd og gjensidighet, der partene sammen analyserer, setter i gang prosesser og iverksetter tiltak. Fokus på brukerperspektiv/-medvirkning og helhetlige behandlingsforløp – dette motiverer også fagfolkene. Kulturbygging: utvikling av felles forståelse og likeverd mellom aktørene er sentralt. Ta utgangspunkt i lokale utfordringer og behov, og å holde fokus på løsninger (ikke problemer) gir bedre forankring og grunnlag for langsiktig samhandling. Evaluere resultater, dokumentere avvik, sikre overganger fra prosjekt / forsøk til drift Betydning av finansieringssystemet er framhevet

6 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 6 Høyere utdanning – 2008: Samfunnsmandat: utdanne, forske, formidle Statlige utdanningsinstitusjoner:39 7 universiteter, 24 statlige høgskoler, 6 statlige vitenskapelige høgskoler, 2 kunsthøgskoler. Private utdanningsinstitusjoner: 24 193 200 studenter (24 700 ved private) 30 300 årsverk 22 milliarder i bevilgninger. 0,76 til private (2009) Helsefaglige området (inkl. sosialfag): – 37 500 registrerte studenter i Norge, derav: i Trondheim: 4400, i Midt-Norges 3 fylker 7000. – 6 800 kandidater (sykepleie 3300) i Norge

7 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 7 Ett svar: - Trondheim helseklynge

8 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 8 Helseklyngen: interimsavtale Norge står overfor store demografiske, økonomiske og samhandlingsmessige utfordringer i forhold til å kunne innfri befolkningens forventninger om effektive og tilgjengelige helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. Utfordringene må løses i fellesskap av et bredt spekter aktører, som både er problemeiere og som del av løsningene. Trondheim kan vise til tett samhandling mellom aktører innen helse – og omsorgssektoren på tvers av fag, institusjoner og forvaltningsnivåer. Sentrale aktører i Trondheim innenfor helse- og omsorgsområdet har startet en prosess for å etablere et tettere og mer forpliktende samarbeid om utvikling innen vitale innsatsområder. Trondheim helseklynge skal bidra til å oppnå merverdi for hver enkelt aktør og for samfunnet. Et langsiktig mål er at Trondheim helseklynge skal bli et internasjonalt fyrtårn for verdiskapende samhandling innenfor innsatsområdene.

9 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 9 Helseklyngen - innsatsområdene Helse- og omsorgstjenester Forebyggende og helsefremmende arbeid Utdanning Forskning og utvikling Kunnskapsformidling til pasienter, pårørende, profesjoner, skole Innovasjon/nyskaping/næringsutvikling som fremmer helse og omsorg Campus- og byutvikling som fremmer samhandling og rekruttering

10 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 10 Øya HelsehusHiST/DMF NTNU/DMF St. Olavs Hospital Integrert universitetssykehus 186 000 m 2 25 % NTNU-areal

11 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 11

12 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 12 Samlokalisert Øya - fortrinn Øya Helsehus: Undervisningssykehjemkonsept HiST/sykepleierutdanning + VU NTNU/samfunnsmedisin Trondheim komm. St. Olavs Hospital – bioingeniørutd. radiografutd. St. Olavs Hospital og DMF- Integrerte universitetssykehus: * integrering teori og praksis * kopling basalforskn/klinisk forskn HiSTs fysio, ergo, vernepl, sosionom, barnevern, audiograf... også til Øya? Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene… Senter for helsefremmende forskning SUM = potensialet for faglige synergier i mange retninger og krysninger: ikke utbetydelig – langt utover Midt-Norge

13 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 13 Helseklyngen Øya - tall STUDENTER, ØYA NTNU Medisin:900 HiST: Sykepleier:930 Bioingeniør170 Radiograf160 Totalt p.t: 2160 stipendiater 300 Dersom HiSTs øvrige helse - og sosialfag- kommer til Øya: Tilvekst:1200 TILSATTE, ØYA NTNU:630 HiST:120 St. OLAV: 8000 TK: Totalt ca 9000 ++ PASIENTER og BRUKERE St. Olav: 53000 ld 111 sh Øya HH: Andre: Pluss Dragvoll: 1000Omsetning: 8-9 milliarder?

14 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 14 Helseklyngen – arbeid nå Prosjektgruppen: 18-20 medlemmer, ledet av Paul Hellandsvik. Organisert i 7 arbeidsgrupper ut fra de 7 innsatsområdene. Et dobbelt arbeid fram til sommeren: Utarbeide forslag til samarbeidsavtale for Helseklyngen Komme opp med utviklingstiltak – pågående og/eller framtidige – som har potensiale til bli lyssterke fyrtårn i et samhandlingsperspektiv. Tema som er aktuelle å skissere i utdannings-gruppen: Pasientforløp Studentaktive avdelinger Individuell plan

15 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 15 Utviklingstiltak - pasientforløp Diagnose (Samhandlingsprosjektet): Manglende beslutningssystem på politisk myndighetsnivå Ulik forståelse av målet for tjenesten Ingen framstår som eier av den helhetlige prosessen som skal svare på pasientens behov Pasientens posisjon er uklar

16 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 16 Pasientforløp – uten brudd i overgangene KommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenesten Helse- stasjon Fastlege Pleie- og omsorg Habili- tering Univ.- sykehus Lokal- sykehus

17 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 17 Utviklingstiltak– Studentaktiv avdeling Samvirke helsehus, universitetssykehus, universitet og høgskole, og mellom ulike profesjoner. Løfter fram kliniske koblinger mellom ulike fagområder Større studentaktivitet enn i en vanlig sengepost, ulike studentgrupper Studentaktiv avdeling skal øke studentens interesse for geriatri og utfordringene innen eldreomsorg Prosjektet studentaktiv avdeling skal bidra til å utvikle studentenes tverrfaglige samhandlingskompetanse Sektorovergripende og på tvers av forvaltningsnivåer Studenter bidrar inn i tverrfaglige FoU arbeid Et kompetansesenter for eldreomsorg Studenter fra ulike helseprofesjoner jobber sammen. Eksperter i team ved HiST Modeller for kombinerte stillinger høgskole/St. Olav/Tr.komm

18 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 18 Utviklingstiltak – Individuell plan Individuell plan – en lovpålagt rettighet for pasienter (Pasientrettighetsloven). Det å få etablert en individuell plan for en bruker går rett inn i kjernen som ligger som hovedintensjon bak Samhandlingsreformen: individuell plan skal sikre helhetlige og sammenhengende tjenester når du har behov for tjenester fra ulike instanser over tid. Planen kan innebære flere vedtak fra ulike organer. Planen er en rettighet, og for profesjonsutøvere en plikt å kunne håndtere. I realiteten er utfordringene/problemene relativt store. I Nord-Trøndelag har det vært et kompetanseutviklingsprogram (”Best på tvers”) som bl.a. har tematisert individuell plan, jfr. Evalueringsrapport (Inga- Karin Ellingsen Aune).

19 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 19 Reformtid: hva fremmer, hva hemmer? Samarbeid med kolleger som kompletterer og inspirerer hverandre felles visjon Samling av helse-/sosialfag på Øya (Pluss utviklings- midler) Praktiske ting- ulike ”greier” i utdanningene, bindinger i rammeplaner og nedarvet sedvane (vanskeliggjør synkronisering) - og avstander - fysiske og andre

20 Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 20 Hva slags kandidatkompetanse... Kanskje disse, utover solid profesjonskompetanse etc…? Forstå at vi må omstille Være villig til å omstille Skjønne hva vi må gjøre for å omstille Omstille Evaluere (Gunnar Bovim, 13.01.09.).. og nye profesjonsutøvere som bidrar til å dempe FORVENTNINGS- GAPET …


Laste ned ppt "Samhandlingskonferanse 27.04.09_Arnulf Omdal_HiST 1 Samhandlingsreformen - en utfordring for utdanningsinstitusjonene Helsereform: Endret ansvar/myndighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google