Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereform Gran og Lunner Arbeidsgruppe demografi og økonomi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereform Gran og Lunner Arbeidsgruppe demografi og økonomi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereform Gran og Lunner Arbeidsgruppe demografi og økonomi
Dialogmøte for økonomiansvarlige 11. mars 2015 Fylkesmannen i Oppland

2 Bakgrunn Juni 2014: Kommunestyrene i Gran og Lunner fattet like vedtak om å igangsette utredning om kommunesammenslåing. Kommunene ønsker å være med i den første runden i kommunereformen. Vedtak fattet både som følge av Kommunereform og lokalt ønske om utvikling. Oktober 2014: Program for prosess, organisering og framdrift for kommunereformen, fase 1 og 2 vedtatt i kommunestyrene. Sentrale føringer for programmet: Stortingets oppdrag Kriterier for god kommunestruktur Lokale føringer for programmet: Nabokommuner Jevnaker og Nittedal

3 Utredninger ferdigstilles og publiseres fortløpende
Utredninger ferdigstilles og publiseres fortløpende. Kommunestyrene behandler dem i flere møter. Økonomi og demografi Demokrati Samfunnsutvikling Tjenester og myndighetsutøvelse Fremtidsbilde Intensjonsavtale utarbeides våren 2015 og vedtas av kommunestyrene juni 2015. Endelig vedtak fattes av nye kommunestyrer høsten 2015.

4 Medvirkning Medvirkning prioritert og vektlagt:
Målgrupper: innbyggere, ansatte, politikere m.fl. Kanaler for info og medvirkning: felles nettside, infoskriv til innbyggere, folkemøter, ansattmøter, Facebook-side, innbyggerundersøkelse, stands på store, lokale arrangementer m m. Medvirkning: Uansett resultatet av reformprosessen skal de berørte målgruppene ha opplevd prosessen som åpen og inkluderende, og de skal ha fått mulighet til å medvirke.

5 Fase 1 er perioden frem til beslutningspunktet hvor en sier ja eller nei til å bygge ny kommune på Hadeland - juni 2015.

6 Organisering Hovedtillitsvalgte deltar på flere arenaer.
Representanter fra KS og Fylkesmannen i prosjektgruppa. Arbeidsgruppene: Økonomi/demografi, Tjenester/forvaltning og Samfunnsutvikling sammensatt administrativt. Demokrati sammensatt av ordfører, varaordfører, opposisjonen og administrasjon. Telemarksforskning - kvalitetssikring Viktig med koordinering mellom arbeidsgruppene.

7 Utredning om demografi og økonomi
Deltakere i arbeidsgruppa Morten Gausen Økonomisjef, Gran Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklingssjef, Gran Maria Rosenberg Controller, Lunner Ole Øystein Larsen,Rådgiver arbeidsgiver, Lunner Saksbehandler for arbeidsgruppa: Edvin Straume, Gran kommune

8 Arbeidsgruppas mandat
Mandatet vedtatt som del av programmet for prosess, organisering og framdrift. Økonomi: Hva er situasjonen i kommunene når det gjelder økonomiske nøkkeltall? Balansegjennomgang vil være det viktigste Hvordan vil rammeoverføringene påvirkes dersom Gran kommune og Lunner kommune etablerer en ny kommune? Tall hentes gjennom bruk av NY KOMMUNE. Hva er innsparingspotensialet i forhold til administrasjonskostnader? Hva vil det å etablere en ny kommune innebære i forhold til eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrer? Vil en større organisasjon medføre mer byråkrati? Demografi: Befolkningssammensetning og – framskrivninger i dagens kommuner? Resultater fra Folkehelseundersøkelsen for Gran og Lunner kommuner Bosettingsmønster

9 Arbeidsmetode og ressurser
Tidsperiode: Første arbeidsgruppemøte Frist for rapporten (ferdig kvalitetssikret av Telemarksforskning) Ikke mye tid! Maks sideantall 10 sider. Arbeidsgruppemøter (6 stk) og arbeidsmøter (2 stk) kun økonomi-tema Ressurser: NY KOMMUNE Regnearkmodell fra KS om frie inntekter (Ny kommune) Fylkesmannens kommunebilde Folkehelseundersøkelsen SSB Hvilken KOSTRA-gruppe vil ny kommune havne i? Kriterieberegninger

10 Dette omtalte vi Økonomiske nøkkeltall Planlagte investeringer
Balanseoversikt, soliditet, likviditet. Driftsresultat Driftsinntekter og frie inntekter Lånegjeld Fondsbeholdning (frie fond) Planlagte investeringer Interkommunale samarbeid Hvordan vil rammeoverføringene påvirkes? Innsparingspotensial administrasjonskostnader Eiendomsskatt og kommunale avgifter og gebyrer Byråkrati

11 Hva fant vi? Gran og Lunner kommuner står i hovedsak overfor de samme demografiske og økonomiske utfordringene. Det er enkelte forskjeller mellom kommunene, men disse vurderes ikke å være til hinder for en eventuell kommunesammenslåing. Ut fra de økonomiske beregningsmodeller som er tilgjengelige ser det ut til at en viss økonomisk besparelse kan være mulig.

12 Nærmere funn økonomi Begge kommunene har lavere inntekter enn landsgjennomsnittet til å løse oppgavene som er pålagt kommunene. Dårligere netto driftsresultat enn anbefalt og negativ resultatutvikling sett under ett. Gran og Lunner har derfor samme utfordring knyttet til å gi gode tjenester innenfor tilgjengelige ressurser. Forskjell i gjeld og egenkapital. Gran mer solid. Forskjeller i eiendomsskattesats. Gran lavere sats. Ulike avgiftsnivå og struktur på kommunale gebyrer. Omfanget av interkommunale samarbeid er stort. Mulig 2 mill. kroner høyere rammeoverføring til ny kommune. Mulig besparelse på administrasjon 6 mill. kroner (sml. med KOSTRAgruppe 13). Økonomien i en sammenslått kommune vil være politisk styrt og avhenge av politiske prioriteringer, på samme måte som i dag.

13

14 Erfaringer Viktig å finne rett nivå på utredningen:
Hva gir et godt nok beslutningsgrunnlag? Mange detaljer kan være interessante å undersøke, men gir ikke nødvendigvis bedre beslutningsgrunnlag. Er det virkelig nødvendig å bestille ny beregning av kriteriene for sone og nabo fra SSB???

15 Rapporten finner dere Her…


Laste ned ppt "Kommunereform Gran og Lunner Arbeidsgruppe demografi og økonomi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google