Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSY2405: Kap.2: Arbeidspsykologiens historie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSY2405: Kap.2: Arbeidspsykologiens historie"— Utskrift av presentasjonen:

1 PSY2405: Kap.2: Arbeidspsykologiens historie
Aktuell eksamensoppgave Historiske tilnærminger Store tenkere i arbeidspsykologien Tidsutviklingen i arbeidspsykologien

2 Utkast til Eksamensoppgaver
Kap 2: Nevn noen perspektiver som kan anvendes for å beskrive arbeidspsykologiens historie. Ta utgangspunkt i ”de store tenkeres perspektiv” og beskriv hovedtrekkene i disse tenkernes teorier. Diskuter likheter og forskjeller i perspektivene.

3 Historiske tilnærminger/ perspektiver
Menneskemodeller Store tenkere Tidsutviklingen Psykologiske skoleretninger Forskningsprosjekt tilnærming Lærebok-analyse Temaorientert tilnærming

4 Røttene til Organisasjonspsykologi
Fitting the man to the Job (FMJ) og Fitting the job to the man (FJM) vektlegger relasjon mellom arbeider og jobb. FMJ er opptatt av seleksjon, trening og yrkesveiledning FJM er opptatt av utforming av arbeid, utstyr og arbeidsbetingelser slik at det samsvarer med menneskets fysiologiske og psykologiske egenskaper

5 Menneskemodeller McGregor utarbeidet i 1960 teori X og teori Y basert på gjennomgang av mange vitenskapelige studier. Formålet var å få en oppfatning av hvilket menneskesyn som lå til grunn blant ulike forskere

6 Menneskemodeller McGregor: teori x og teori y
Edgar Schein: sosialt aspekt Teori X: mennesker er ikke til å stole på, de er irrasjonelle, upålitelige, late. De må derfor kontrolleres og stimuleres med økonomiske virkemidler og korrigerende tiltak Teori Y: mennesker søker uavhengighet, egenutvikling og kreativitet i arbeidet. De har langsiktige mål, er moralske og ansvarlige, og vil søke å oppnå goder for organisasjonen Sosial: personens atferd er i vesentlig utstrekning påvirket av sosiale interaksjoner, som danner grunnlag for identitet og tilhørighet til arbeidet. Personer er mer ansvarlige til andre mennesker enn til finansielle belønningssystemer.

7 Menneskemodeller Mennesket er: Rasjonelt og økonomisk Sosialt vesen
Selvaktualiserende vesen Komplekst vesen

8 Store tenkere Tyskeren Weber (1864 – 1920)
Franskmannen Fayol (1841 – 1925) Amerikaneren Taylor (1856 – 1915) Tyskeren Hugo Munsterberg (1863 – 1916) Amerikaneren James Cattell (1860 – 1944) Tyskeren Kurt Lewin (1890 – 1947)

9 Max Weber Protestantisk arbeidsetikk Byråkrati

10 Protestantisk arbeidsetikk (PWE)
Utviklet av Weber i 1905 Den ansatte har plikt til å utføre hardt arbeid Det forventes at ansatte anvender mye tid for organisasjonen og begrenset tid til personlig rekreasjon og fritid Ansatte må ha pålitelig fremmøte med lavt sykefravær og være forberedt på å gjøre god innsats Ansatte må være produktive Ansatte må føle yrkesstolthet Ansatte må være lojale til yrket, organisasjonen og arbeidsgruppen Ansatte må være prestasjonsorienterte og strebe mot forfremmelse og karriereutvikling Personlig rikdom må opparbeides gjennom hard innsats, sparsommelighet er ønskelig, ekstravaganse bør unngås

11 Max Weber - Byråkrati Fordeling av arbeidsoppgaver til flere mennesker, enkle oppgaver kan utføres av ufaglærte, kompliserte oppgaver av mennesker med utdanning Enhetlige kommandolinjer; underordnede skal bare ha en leder å forholde seg til Desentralisert makt, delegert ansvar Omfang av kontroll i organisasjonen, antall nivåer Departementalisering, inndeling i spesialiserte avdelinger

12 Henri Fayol Publiserte i 1919 Generell og industriell ledelse, hvor han argumenterte for at all ledelse i prinsippet inkluderer de samme funksjonene: Kontroll Organisering Planlegging Ledelse utviklet seg til å bli en egen fagdisiplin

13 Henri Fayol Planlegging innebærer å studere fremtiden og å lage en plan for aktiviteter Organisering innebærer å skape materiell og personell slik at arbeidet kan skapes Kommandolinjer innebærer system for at de ansatte utfører sine oppgaver Koordinering innebærer enhetlig tilnærming til aktivitetene Kontroll innebærer at arbeidet blir utført iht regler og instrukser

14 Frederic Taylor Publiserte i 1911 ”Principles of scientific management”. Formålet var Vise nasjonens tap av verdiskaping ved daglig ineffektivt arbeid Overbevise leseren om at nøkkelen ligger i systematisk ledelse fremfor å lete etter ekstraordinære arbeidere Å overbevise om at ledelse må bygge på vitenskapelige prinsipper som inkluderer lover, regler og prinsipper i arbeidslivet

15 Frederick Taylor Han anbefalte bl.a.
Tids- og bevegelsesstudier for mer effektiv utforming av arbeid Et differensiert arbeidssystem slik at arbeidstakerne kan få ekstra belønning dersom de overskrider standarden Utpeke formenn som skal planlegge, kontrollere, registrere og forklare arbeidsprosedyrene Standardisering av redskap, systemer og prosedyrer

16 Tidsutviklingen 1900-1910: Stoppeklokke-vitenskapen
: Moderne tid : Oppdagelsen av organisasjonen : Oppdagelsen av mennesket : Lærdommen av krigen : Virkeliggjøring av drømmen : Forståelse for strategier : Organiserte paralyser : En fremragende fremtid : Ny maktbalanse

17 Psykologiske skoleretninger
Den klassiske skolen( Weber, Fayol, Taylor) Sosial atferdsretning: Ideen om at tilfredse arbeidstakere utførte godt arbeid Nyere ledelsesmodeller: Sosioteknisk retning kombinerer klassisk og sosial atferdsretning

18 Forskningsprosjekt tilnærminger
Hawthorne stuiene Norge: Det store samarbeidsprosjektet

19 Lærebok-analyser Gjennomgang av hva lærebøkene har vært opptatt av fra 1900 til i dag. Dagens lærebøker i stor utstrekning opptatt av organisasjonsendringer.

20 Temaorientert tilnærming
Hawthorne studiene ved Western Electric Company fra 1924 – En studie som startet med å undersøke effekter av fysiske forhold på arbeidsplassen og som endte opp med å konstatere at psykologiske faktorer var viktigere: Individuelle forskjeller Grupper og gruppeprosesser Individene i grupper Organisasjons-design: et sosialt system

21 Temaorientert tilnærming - kritikk
Mangel på vitenskapelig validitet og tendens henimot mystisisme Overvurdering av grupper og fokus på gruppe-beslutninger Konflikter ble hovedsakelig ansett som destruktive De er ”evangelistiske” Det var ingen reell effekt

22 Integrering av perspektiver
Det forventes at studentene skal være i stand til å integrere forskjellige perspektiver. Store deler av pensumboka er organisert i tema, og for hvert tema er det mulig å følge en historisk utvikling langs noe forskjellige retninger.

23 Oppsummering Aktuell oppgave til kap. 2 er knyttet til de store tenkeres perspektiv: Weber, Fayol og Taylor. Arbeidspsykologiens historie kan beskrives i forhold til flere perspektiver. De fleste av dagens tema i praktisk arbeidspsykologi har gjennomgått markerte endringen i arbeidspsykologiens historie.


Laste ned ppt "PSY2405: Kap.2: Arbeidspsykologiens historie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google