Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturgass til Trøndelag Infrastruktur. Kort historikk - regionalt partnerskap Trøndelagsrådet Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturgass til Trøndelag Infrastruktur. Kort historikk - regionalt partnerskap Trøndelagsrådet Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturgass til Trøndelag Infrastruktur

2 Kort historikk - regionalt partnerskap Trøndelagsrådet Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Gassforum Trøndelag NHO, Bedriftsforbundet, Næringsforeninger, Næringsforum, MidGas, regionråd og samarbeidende kommuner LO, Fellesforbundet, NITO, NIF m.v.

3 Trøndelagsrådet. Styrings- og arbeidsgrupper Styringsgruppe på 4 personer, og noe senere en breiere referansegruppe To arbeidsgrupper: - en ledet av NTFK for å se på mulighetene for selskapsdannelse og fremskaffe grunnlag for alternative finansieringsmodeller - den andre for å se nærmere på miljøperspektivet og spesielt CO 2 - håndtering EN INFRASTUKTUR FOR HELE REGIONEN !

4 Forretningsplan for ”Trønderpipe AS” Arbeidet med forretningsplanen ga et godt grunnlag for koordinerte innspill til Stortingets behandling av St. meld. nr 47 i mars. Stortingets behandling resulterte i et politisk forlik som åpner for statlig medvirkning til gassrør inn Trondheimsfjorden. Trøndelagsrådets arbeide så langt har gitt et resultat så bra som det realistisk kan forventes!

5 Stortingets behandling av St. meld. nr 47 (2003-2004) Inst.S nr 135 (2004 – 2005): Stortinget ber Regjeringen gi Statnett, eventuelt annet statlig selskap, sammen med kommersielle aktører i oppdrag å gå inn i konkrete drøftinger med industrien i Grenland og Trøndelag med sikte på å realisere rørløsninger for transport av gass. En statlig støtte til rør inn Trondheimsfjorden begrenses til å støtte grenrør inn til for eksempel Trondheim, Orkdal og Verdal og eventuelt utvidelse av rørdiameter for hovedrøret for å gi plass til gass til disse mottakssteder. Resultatene av disse prosessene kan danne grunnlag for distribusjon av gass til andre steder langs kysten, for eksempel Mongstad.

6 Arbeidet videre - del I Nødvendig med videre forberedende arbeide knyttet til selskapsetablering og finansiering, også i en mellomfase før IMN har grunnlaget for å fatte inv.beslutning Komiteen og energiministeren har pekt på nødvendigheten av et betydelig engasjement fra brukersiden (industrien – energiaktørene) Ut fra dette er det ført samtaler med NTE som har sagt seg villig til og fattet styrebeslutning om å ta en oppmannsrolle i det videre arbeidet inntil grunn- laget for en selskapsstiftelse er på plass *) *) (IMNs inv.beslutning).

7 Arbeidet videre – del II NTE er et fylkeskommunalt foretak og følgelig en del av den juridiske personen NTFK og undergitt fylkestingets overordnede styring. NTE har i tilknytning til saken hatt en viss kontakt med Trønder Energi AS og for så vidt også TEV og Statnett om bl. a. nettselskapenes eventuelle rolle. Energiselskapene, fylkeskommunene og Trondheim kommune stiller etter søknad midler til rådighet for regionens videre forprosjektarbeide fram til IMNs investeringsbeslutning er tatt.

8 Oppfølgning av St. meld. nr 47 i revidert nasjonalbudsjett 2005 I revidert nasjonalbudsjett blir Gassco bedt om å forberede seg på å ta initiativ til konkrete drøftinger mellom aktuelle parter og sørge for framdrift i saken, initiere prosessen med statlig finansiell medvirkning og inngå forpliktende prinsippavtaler om bygging av gassrør. (OED sr det som naturlig at Statnett deltar). Gasscos egne kostnader ved dette oppdraget dekkes gjennom særskilt bevilgning og det foreslås en tilleggsbevilgning på 5 mill kr i 2005 (altså ikke investeringsmidler i denne omgang) På dette grunnlag er det sendt ut invitasjon til møte på Rica Hell Hotell 06.06.2005.


Laste ned ppt "Naturgass til Trøndelag Infrastruktur. Kort historikk - regionalt partnerskap Trøndelagsrådet Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google