Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Case 1 Makt og demokrati i Norge Kristian Stokke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Case 1 Makt og demokrati i Norge Kristian Stokke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Case 1 Makt og demokrati i Norge Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no

2 Makt og demokrati i Norge Hva skjer med makt og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering? Hva skjer med makt og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering? Hva er generelt og hva er spesielt med Norge som case? Hva er generelt og hva er spesielt med Norge som case? Noen hovedtemaer: Noen hovedtemaer: Svekket suverenitet Svekket suverenitet Et svekket representativt folkestyre Et svekket representativt folkestyre Nyliberalt styresett Nyliberalt styresett En velferdsstat i omstilling En velferdsstat i omstilling Lokalt selvstyre og forvaltning Lokalt selvstyre og forvaltning Rettsliggjøring av samfunnet Rettsliggjøring av samfunnet

3 Globalisering: kort oppsummering Økt politisk, økonomisk og kulturell integrasjon på tvers av landegrenser, regioner og kontinenter, med økt flyt av varer, kapital, tjenester og mennesker Økt politisk, økonomisk og kulturell integrasjon på tvers av landegrenser, regioner og kontinenter, med økt flyt av varer, kapital, tjenester og mennesker Forstås som en sammensatt prosess, der utfallet varierer i ulike kontekster og påvirkes av nasjonale og lokale politiske strukturer og aktører Forstås som en sammensatt prosess, der utfallet varierer i ulike kontekster og påvirkes av nasjonale og lokale politiske strukturer og aktører

4 Noen norske politiske faktorer Stabilt politisk system Stabilt politisk system Politisk organisering og mobilisering Politisk organisering og mobilisering En sterk velferdsstat med sterk politisk legitimitet En sterk velferdsstat med sterk politisk legitimitet Korporativt system med formelle og uformelle relasjoner mellom stat, folkelige bevegelser og næringslivsaktører Korporativt system med formelle og uformelle relasjoner mellom stat, folkelige bevegelser og næringslivsaktører Store oljeressurser Store oljeressurser

5 Er Norge en selvstendig stat? Overnasjonale avtaler og innlemmelse av internasjonale rettighetskonvensjoner i norsk lov gjør at Norges lovgivende forsamling, Stortinget, har frasagt seg suverenitet Overnasjonale avtaler og innlemmelse av internasjonale rettighetskonvensjoner i norsk lov gjør at Norges lovgivende forsamling, Stortinget, har frasagt seg suverenitet EØS-avtalen EØS-avtalen Menneskerettighetslovgivning Menneskerettighetslovgivning En rettsliggjøring av samfunnet En rettsliggjøring av samfunnet Skaper usikkerhet rundt Grunnlovens paragraf 1 om Norge som et selvstendig rike Skaper usikkerhet rundt Grunnlovens paragraf 1 om Norge som et selvstendig rike

6 Et folkestyre i endring: Endringer i det formelle demokratiet En forskyvning fra formell politisk deltagelse (valg, partier etc) mot andre former for deltagelse og politiske ytringsformer En forskyvning fra formell politisk deltagelse (valg, partier etc) mot andre former for deltagelse og politiske ytringsformer Politiske partier i en ny virkelighet Politiske partier i en ny virkelighet Fra masseparti til nettverksparti med mer sammensatte velgergrupper Fra masseparti til nettverksparti med mer sammensatte velgergrupper Mindretallsparlamentarismens problem Mindretallsparlamentarismens problem Profesjonalisering av lederskap og sekretariat Profesjonalisering av lederskap og sekretariat Særlig store utfordringer lokalt Særlig store utfordringer lokalt Svekket representativt folkestyre som forsterkes av rettsliggjøringen av det norske samfunnet Svekket representativt folkestyre som forsterkes av rettsliggjøringen av det norske samfunnet

7 Et folkestyre i endring: Nye former for organisering De brede folkebevegelsene er svekket og erstattet av ”her og nå” organisasjoner De brede folkebevegelsene er svekket og erstattet av ”her og nå” organisasjoner Skapt av kulturell globalisering som fremmer individualisering Skapt av kulturell globalisering som fremmer individualisering Fra konflikt- og samfunnsorientert til konsensus- og personorientert Fra konflikt- og samfunnsorientert til konsensus- og personorientert Nytelse heller enn ytelse Nytelse heller enn ytelse Organisering for å tilfredsstille umiddelbart følte behov Organisering for å tilfredsstille umiddelbart følte behov Ulik tilgang til sosiale og politiske ressurser skaper og forsterker sosiale ulikheter Ulik tilgang til sosiale og politiske ressurser skaper og forsterker sosiale ulikheter

8 Nyliberal styringsideologi Staten i etterkrigstida: Den politiserte staten Staten i etterkrigstida: Den politiserte staten Siden 1980-tallet har Norge gradvis beveget seg over mot en nyliberal styringsideologi med en mer tilbaketrukket og koordinerende statlig rolle Siden 1980-tallet har Norge gradvis beveget seg over mot en nyliberal styringsideologi med en mer tilbaketrukket og koordinerende statlig rolle Privatisering, fristilling, konkurranseutsetting og markedsretting av offentlige oppgaver Privatisering, fristilling, konkurranseutsetting og markedsretting av offentlige oppgaver Kostnadseffektivitet har blitt et viktig forvaltningspolitisk mål Kostnadseffektivitet har blitt et viktig forvaltningspolitisk mål

9 Konsekvenser av nyliberal styringsideologi En fragmentert stat En fragmentert stat Politisk ledelse mister makt men likevel har ansvar Politisk ledelse mister makt men likevel har ansvar Fristilte etater og private aktører får mer makt men fraskriver seg ansvar Fristilte etater og private aktører får mer makt men fraskriver seg ansvar Uklar rollefordeling mellom politikk og forvaltning Uklar rollefordeling mellom politikk og forvaltning Administrative handlingsrom utvidet på bekostning av politisk ledelse. Administrative handlingsrom utvidet på bekostning av politisk ledelse. Fra statsborger med makt gjennom stemme- seddelen, til forbruker med makt som kjøpekraft Fra statsborger med makt gjennom stemme- seddelen, til forbruker med makt som kjøpekraft

10 Konsekvenser av nyliberal styringsideologi Norge har institusjonelle forutsetninger som likevel gjør oss i stand til å håndtere utfordringer skapt av globaliseringen, også gjennom offentlig sektor Norge har institusjonelle forutsetninger som likevel gjør oss i stand til å håndtere utfordringer skapt av globaliseringen, også gjennom offentlig sektor Bl.a. store olje- og gassinntekter som sikrer ressursgrunnlag for velferdsordninger Bl.a. store olje- og gassinntekter som sikrer ressursgrunnlag for velferdsordninger

11 Hva skjer med lokaldemokratiet? Lokalt folkestyre redusert gjennom rettighetslovgivning og effektivitetshensyn Lokalt folkestyre redusert gjennom rettighetslovgivning og effektivitetshensyn Fra forvaltningskommuner til servicekommuner Fra forvaltningskommuner til servicekommuner Reformene på 1980-tallet som skulle gi økt kommunalt selvstyre har i praksis begrenset den lokale autonomien Reformene på 1980-tallet som skulle gi økt kommunalt selvstyre har i praksis begrenset den lokale autonomien Rettighetslovgivning, nasjonale standarder, øremerking, detaljstyring og stramme budsjettvilkår Rettighetslovgivning, nasjonale standarder, øremerking, detaljstyring og stramme budsjettvilkår

12 Lokaldemokrati og rettsliggjøring Nye åpninger for individuelle rettskrav dersom kommunen ikke sikrer de velferdstjenestene vi har krav på Nye åpninger for individuelle rettskrav dersom kommunen ikke sikrer de velferdstjenestene vi har krav på Ressurser til å utnytte rettslige kanaler er ujevnt fordelt Ressurser til å utnytte rettslige kanaler er ujevnt fordelt Skaper ulikhet for loven og forsterker og skaper nye ulikheter innenfor og mellom grupper av velferdstrengende. Skaper ulikhet for loven og forsterker og skaper nye ulikheter innenfor og mellom grupper av velferdstrengende.

13 Nye former for styresett Partnerskap mellom stat, sivilsamfunn og marked Partnerskap mellom stat, sivilsamfunn og marked Fra en ide om å sikre aktører politisk innflytelse i viktige sektorer, til et argument om å sikre effektivitet og kostnadsreduksjon Fra en ide om å sikre aktører politisk innflytelse i viktige sektorer, til et argument om å sikre effektivitet og kostnadsreduksjon Nyliberal styringsideologi, men det offentlige har fremdeles en sentral rolle gjennom overordnet politisk styring og finansiering av tjenestene Nyliberal styringsideologi, men det offentlige har fremdeles en sentral rolle gjennom overordnet politisk styring og finansiering av tjenestene Privatisering gjennom sub-contracting og konkurranseutsetting som åpner for flere ikke- statlige aktører i tjenesteytende sektor Privatisering gjennom sub-contracting og konkurranseutsetting som åpner for flere ikke- statlige aktører i tjenesteytende sektor

14 Nye former for styresett Ideologiske grunnlaget for kollektive løsninger som sikres av en sterk velferdsstat er likevel svekket Ideologiske grunnlaget for kollektive løsninger som sikres av en sterk velferdsstat er likevel svekket Maktutredningen mener den ideologiske kampen om velferdsstaten er tapt Maktutredningen mener den ideologiske kampen om velferdsstaten er tapt

15 Oppsummering Den norske stat har betydelig statlig kapasitet i forhold til evnen til omstilling og kapasitet til å handle i forhold til andre aktører Den norske stat har betydelig statlig kapasitet i forhold til evnen til omstilling og kapasitet til å handle i forhold til andre aktører Staten har overordnet politisk styring, finansierer tjenestene uavhengig av om det er offentlig eller privat tjenesteprodusent osv Staten har overordnet politisk styring, finansierer tjenestene uavhengig av om det er offentlig eller privat tjenesteprodusent osv Stabilt politisk system, høy utdanning og evne til innovasjon kan være et konkurransefortrinn i det globale markedet Stabilt politisk system, høy utdanning og evne til innovasjon kan være et konkurransefortrinn i det globale markedet Har betydelig handlingsrom i forhold andre aktører Har betydelig handlingsrom i forhold andre aktører

16 Oppsummering Men skaper også sosial ekskludering av en liten gruppe av befolkningen Men skaper også sosial ekskludering av en liten gruppe av befolkningen Velferdstrengende, innvandrergrupper som vår nye underklasse Velferdstrengende, innvandrergrupper som vår nye underklasse


Laste ned ppt "Case 1 Makt og demokrati i Norge Kristian Stokke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google