Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Del 4 Kap. 11 Kontraktsrett Tre hovedproblemstillinger –Kontraktsrettsreglenes virkninger –Hvilke regler bør gjelde for å nå ønskede mål –Begrunnelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Del 4 Kap. 11 Kontraktsrett Tre hovedproblemstillinger –Kontraktsrettsreglenes virkninger –Hvilke regler bør gjelde for å nå ønskede mål –Begrunnelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Del 4 Kap. 11 Kontraktsrett Tre hovedproblemstillinger –Kontraktsrettsreglenes virkninger –Hvilke regler bør gjelde for å nå ønskede mål –Begrunnelser (og evt. forklaringer) på kontraktsrettsregler Hovedspørsmål: Bidrar eksisterende eller alternative regler til Pareto-effektivitet og ønsket fordeling? –Regler som incentiver Tre typer av analyseverktøy –Spillteori for studier av forholdet mellom to parter –Markedsteori (fullkommen konkurranse) for studier av hele markeder. –Kostnadsminimalisering (for gitt aktivitet/produksjon)

2 2 Hovedemner Erstatningsvernet ved kontraktsbrudd –Frivillig valg av avtale om erstatningsplikt –Partene ønsker i egeninteresse å pålegge seg selv sanksjoner Deklaratorisk kontraktsrett og annen utfylling –Betydningen av majoritetssynspunktet og tyngende bakgrunnsrett Mangelsansvaret analysert v.hj.a. modell for fullkommen konkurranse –Teorien anvendt på videospillerdommen

3 3 11.1 Avtalevilkår i et marked Bestemmelse av primære avtalevilkår kan analyseres v.hj.a. markedsteori, herunder modell for fullkommen konkurranse Virkninger av sekundære avtalevilkår på pris og omsatt mengde kan analyseres v.hj.a. samme modell(er) Sekundære avtalevilkår påvirker partenes kostnader og betalingsvillighet, hvilket fører til ”skift” i tilbuds- og etterspørselskurver, og derved forflytninger av likevektsløsninger. Eks. Støvletthældommen

4 4 11.2 Erstatningsvernet ved kontraktsbrudd (forts.) Hvilke kontraktsregler kan partene forventes å bli enige om? Hvilken erstatningsplikt kan partene forventes å bli enige om? Konkl.: Partene vil ønske å underlegge seg selv sanksjoner ved kontraktsbrudd Problemstillinger: –Virkning av erstatning etter oppfyllelsesinteressen på partenes adferd Internalisering av løftemottagers tap hos løftegiver Blir resultatet av partenes adferd effektivt? –Hvilken erstatningsregel bør partene velge om de ønsker mest mulig til fordeling? Problem med erstatning etter oppfyllelsesinteressen: –Hvis løftegiver må erstatte all innrettelse, vil løftemottager øke innrettelsen så lenge dette gir et stadig bedre utfall ved oppfyllelse –Intet å tape på brudd –For høy innrettelse ved erstatning etter (den imperfekte) oppfyllelsesinteressen. Erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteressen gir –et Kaldor-Hicks-effektivt resultat – ”riktig” internalisering av det tap som skyldes adferden til løftegiver

5 5 11.2 Erstatningsvernet ved kontraktsbrudd (forts.) Den (vitenskapsteoretisk) positive analyse viser at erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse gir et K-H-effektivt resultat Betinget normativ konklusjon: Hvis partene ønsker innrettelse som innebærer Kaldor-Hicks-effektivitet (ved kontraktsoppfyllelse eller brudd), bør brudd erstattes etter den perfekte oppfyllelsesinteressen. Innrettelsen blir for høy hvis alle innrettelseskostnader erstattes Hvis kontraktsretten skal ha som formål å bidra til Kaldor-Hicks-effektiv utnyttelse av samfunnet ressurser, bør det ved kontraktsbrudd betales erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteressen.

6 6 11.3 Deklaratorisk kontraktsrett og annen utfylling RØs tre typer av spørsmål anvendt på utfylling av kontrakter: –Fører deklaratoriske kontraktsrettsregler til effektiv ressursbruk? –Hvordan bør reglene være for å oppnå effektiv ressursbruk? –Kan forskjellige kontraktsrettsregler begrunnes og/eller forklares som resultat av et ønske om effektivitet? Svarene vil avhenge av –transaksjonskostnader og av –om det ved strategisk adferd kan lønne seg å unnlate å gi informasjon til den annen part. Disse faktorers betydning for tolkning av kontrakter og for bakgrunnsretten vil bli drøftet Majoritetssynspunktet og tyngende bakgrunnsrett Analyse av mangelsansvaret ved hjelp av en modell for fullkommen konkurranse Anvendelse av teorien om mangelsansvaret i drøftelse av innholdet i Videospillerdommen

7 7 11.3.1 Generell eller konkret utfylling Hvorfor ikke fullstendige kontrakter? –Høye TK skaper behov for deklaratoriske kontraktsrettsregler og utfylling –Strategisk adferd (tilbakeholdt informasjon) Skaper behov for tyngende bakgrunnsrett Eks: Hadley-regelen Generell eller konkret utfylling? –Konkret utfylling (tolkning) kan ta utgangspunkt i imitasjon av den ideelle kontrakt To elementer i imitasjonen av den ideelle kontrakt: –Minstekostnadsprinsippet (mht risikobærer og risikounnviker) –Eventuell justering av prisen –Generell utfylling: Majoritetssynspunktet Bakgrunnsrett som vil passe de fleste (lave TK) Mindretall kan avtale seg rundt (lave TK ved lite mindretall)

8 8 11.3.2 Tyngende bakgrunnsrett Hadley vs Baxendale (forsinket transport av aksel til mølle) Hadley-regel: Befrakter må informere om særlig høyt tap ved forsinkelse 11.3.2.1 Uformell analyse Forutsetninger –Fullkommen konkurranse på transportmarkedet –Høy-tap møllere og lav-tap møllere med henholdsvis høye og lave tap ved forsinkelser –Transportørene kan ikke observere hvilken gruppe en møller tilhører. –Transportpris uavhengig av risiko. –Lave TK (ved transportavtaler) Deklaratorisk bortfrakteransvar ikke effektivt –Høy-tap møllere vil få full beskyttelse uten å måtte betale for ekstra risiko –For omfattende forholdsregler for lav-tap møllere og for begrensede for høy-tap møllere Hadley-regelen eliminerer ineffektiviteten (tyngende bakgrunnsrett) –To separate markeder med forskjellig pris 11.3.2.2 Betydningen av høye TK: For dyrt for mølleeieren med spesifikk avtale. 11.3.2.3 Oppsummering: Ingen regel sikrer effektive løsninger i alle situasjoner 11.3.3.4 Teori til begrunnelse og/eller forklaring av bakgrunnsrett Bakgrunnsrett (generell utfylling) dominerende der TK er høye? Tolkning (konkret utfylling) dominerende der strategisk adferd er beskjeden?

9 9 11.4 Teoretisk analyse av mangelsansvaret 11.4.1 Talleksempel : Hver 5. videospiller må repareres for 1000 kroner A: betale 6000 kroner for en videospiller med ansvar for selv å dekke reparasjonskostnadene B: betale 6200 kroner hvor selgeren dekker slike kostnader. En persons holdning til risiko: A foretrekkes fremfor B: Risikovillig B foretrekkes fremfor A: Risikouvillig A like god som B: Risikonøytral Tabell 11.1 Konstellasjoner av partenes informasjoner og holdning til risiko

10 10 11.4.2 Positiv analyse Alternativ 1-4: Selger er risikonøytral og har full informasjon Alternativ 1: Kjøper er risikonøytral og har full informasjon T0T0 E0E0 P0P0 M0M0 MENGDE PRIS Figur 11.3 Referansesituasjon, ingen feil eller mangler R0R0

11 11 11.4.2 Positiv analyse (forts.) Alt. 1: Risikonøytralitet og full informasjon hos kjøper (forts.) - Mangelsansvar T0T0 E0E0 P0P0 M0M0 MENGDE PRIS Figur 11.4 Mangelsansvar T1T1 200 P 1k P 1s M1M1 R1R1 a b d c

12 12 Alt. 1: Riskonøytralitet og full informasjon hos kjøper (forts.) - Kjøper har reparasjonsansvaret Konklusjon for alternativ 1 Når (a) begge parter er risikonøytrale (b) begge parter har full informasjon, vil (i) så vel mangelsansvar som kjøperansvar for feil gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) begge ha samme fordelingsvirkning mellom kjøpere og selgere. Ansvarsregulering vil ikke påvirke disse resultater. T0T0 E0E0 P0P0 M0M0 PRIS Figur 11.5 Kjøperansvar for feil 200 P 1k P 1s M1M1 R1’R1’ E1E1 a' b' c' d'

13 13 Alternativ 2: Kjøper har risikoaversjon. Sikkerhetsekv: 100 Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig.11.4) Kjøperansvar (fig. 11.6) Konklusjon for alternativ 2: Når (a) kjøper er risikouvillig, (b) selger er risikonøytral, og (c) begge har full informasjon vil (i)mangelsansvar og kjøperansvar for feil gi samme Pareto-effektive likevektsløsning (ii) mangelsansvar og kjøperansvar for feil gi samme fordeling. Partene vil forhandle seg rundt eventuell deklaratorisk rett. Eventuell preseptorisk rett som legger ansvaret på den part som har høyest risikoaversjon påfører samfunnet et effektivitetstap. Figur 11.6 Risikoaversjon hos kjøper og kjøperansvar for feil T0T0 E0E0 P0P0 M0M0 MENGDE PRIS 300 P 2k P 2s M1M1 E2E2 M2M2 R2R2

14 14 Alternativ 3 Mangelfull informasjon hos kjøper Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig. 11.4) Kjøper har reparasjonsansvar (fig 11.7). JFR. FIG. 11.6! Konklusjon for alternativ 3 Når (a) begge parter er risikonøytrale (b) selger har full informasjon (c) kjøper har mangelfull informasjon vil (i) mangelsansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) kjøperansvar for feil føre til en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene (spontant selgeransvar) (Fig. 11.6) (iii) kjøperansvar være en ulempe for kjøper og en fordel for selger hvis kjøper undervurderer reparasjonskostnadene. Partene vil forhandle seg rundt deklaratorisk kjøperansvar hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene. T0T0 E0E0 M0M0 MENGDE PRIS Figur 11.7 Kjøperansvar, mangelfull informasjon hos kjøper 100 P 3s M1M1 E2E2 M2M2 M3M3

15 15 Alternativ 4: Kjøper er risikouvillig og har mangelfull informasjon - Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig. 11.4) - Reparasjonsansvar hos kjøper (fig. 11.8) Konklusjon for alternativ 4 Når (a) kjøper er risikouvilling og har manglende informasjon og (b) selger er risikonøytral og har full informasjon, vil (i) mangelsansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) kjøperansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene (partene vil avtale selgeransvar) (iii) kjøperansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøpers sikkerhetsekvivalent er høyere enn kjøpers undervurdering av reparasjonskostnadene (iv) kjøperansvar gir ikke gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøpers sikkerhetsekvivalent er lavere enn kjøpers undervurdering av reparasjonskostnader. Partene vil forhandle seg rundt deklaratorisk kjøperansvar under forutsetningen i (ii) og i (iii), men ikke under forutsetningen i (iv). Preseptorisk kjøperansvar vil forhindre en effektiv løsning under forutsetningen i (ii) og i (iii). T0T0 E0E0 M0M0 MENGDE PRIS Figur 11.8 Konsument- og produsentoverskudd ved kjøperansvar og mangelfull informasjon hos kjøper 100 P 3s M1M1 E2E2 M4M4 M3M3 a' b' c' d' ef g h E1E1

16 16 11.4.3 Positiv analyse (forts.) Andre modellalternativ Alternative konstellasjoner av holdning til risiko og asymmetrisk informasjon –Alt. 5-16 Fremskaffelse av informasjon om feil og mangler (lettest for selger?) Andre modeller –Forskjellige reparasjonskostnader for partene –Forskjellige forsikringskostnader for partene –Transaksjonskostnader (ang. risikofordeling) 11.4.4 Betinget normativ analyse Effektivitet eller/og ønsket fordeling TK kan forhindre Pareto-effektivitet Deklaratorisk rett ved høye TK –Ansvar bør plasseres hos den part som med de laveste kostnader kan bære det. –Regler bør være klare, slik at partene lett forstår når det er i deres interesse å kontrahere seg rundt ineffektive regler –Regler bør passe for flest mulig faktiske tilfeller for å spare TK (jf standardkontrakter) Et ønske om Pareto-effektivitet ved plassering av ansvaret for produktfeil vil i visse tilfeller bli oppfylt av markedet, mens det i andre tilfeller er nødvendig med regulering. For å bestemme når det er behov for regulering, er det nødvendig å klargjøre aktørenes forutsetninger m.h.t. bl.a. informasjon og holdning til risiko.

17 17 11.4.4 Anvendelse av mangelsanalysen på Videospillerdommen Utdrag av konklusjon i Videospillerdommen "Risikoplasseringen mellom selger og kjøper bør være slik at innen det nevnte tidsperspektiv [fem år] bør Føreland som forbrukerkjøper ha rett til å forvente at IR-mottageren ikke blir funksjonsudyktig på grunn av svakheter som forelå ved leveringen, altså at selgeren bør ha risikoen for svakheter som i løpet av fem år leder til funksjonssvikt i en så viktig del i en videospiller som IR-mottageren er. Jeg finner denne løsning rettspolitisk velbegrunnet, og legger også vekt på at funksjonsudyktighet i en videospiller er statistisk påregnelig, og at det for selgersiden derfor langt på vei er et spørsmål om å plassere omkostninger. En utligning gjennom prisene på samtlige produkter har mer for seg enn å plassere omkostningen hos den enkelte forbrukerkjøper som tilfeldig rammes av svikten." (Rt. 1998 s 781) [Mine understrekninger]

18 18 11.5 Anvendelse av mangelsanalysen på Videospillerdommen 11.5.1 Positiv analyse - rasjonalisering av dommen Samsvar mellom dom og modell? 11.5.1.1 Dommerens virkelighetsoppfatning. Markedsform: Fullkommen konkurranse? –Mange kjøpere og selger? –Full informasjon? –Risikonøytrale aktører? –Ingen transaksjonskostnader? –Konklusjon: Fullkommen konkurranse med tillegg: Alternativ 4 11.5.1.2 Dommerens verdier (reelle hensyn) Ønske om effektivitet Ønske om fordeling: Tilgodese kjøper? Konklusjon: –Effektivitetsønsket felles for dom og betinget normativ analyse av alternativene 1-4 –Den betingede normative analyse gir et resultat der kjøpergruppen kommer best mulig ut 11.5.1.3 Samlet konklusjon Alternativ 4 (med tillegg om TK) er en akseptabel rasjonalisering av dommen

19 19 11.5.2 Betinget normativ analyse 11.5.2.1 Konsekvenser for ansvarsplassering av et eventuelt ønske om effektivitet avhenger av forutsetninger om –partenes holdning til risiko –deres informasjon –transaksjonskostnadenes eventuelle betydning –Selgeransvar ”tryggest” for alt. 1-4, men trolig kjøperansvar for enkelte andre alternativ 11.5.2.2 Konsekvenser av fordelingsønsker avhenger av samme forutsetninger Ansvarsplassering irrelevant for visse alternativ (Jfr. positiv analyse av konsument- og produsentoverskudd under forskjellige forutsetninger) 11.5.2.3 ”Rettspolitisk velbegrunnet” dom? Dommen ikke særlig presis Vår analyse viser at dommen under visse forutsetninger –gir et Pareto-effektivt resultat –avlaster kjøperne for problemet med risiko 11.5.3 Er dommen forbrukervennlig? Ja, hvis poenget er å gi kjøperne en forsikringsordning Nei, hvis kjøperne påtvinges en produktkvalitet der fordelene er lavere enn kostnadene Krüger: ”Rettspolitisk kontroversiell kjøpsrettstenkning”


Laste ned ppt "1 Del 4 Kap. 11 Kontraktsrett Tre hovedproblemstillinger –Kontraktsrettsreglenes virkninger –Hvilke regler bør gjelde for å nå ønskede mål –Begrunnelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google