Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevernet i Norge - fakta og utfordringer Nina Hjertø Ingebrigtsen, KS nina.ingebrigtsen@ks.no tlf: 24 13 27 07/99 46 27 45 Anne Jensen, KS anne.jensen@ks.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevernet i Norge - fakta og utfordringer Nina Hjertø Ingebrigtsen, KS nina.ingebrigtsen@ks.no tlf: 24 13 27 07/99 46 27 45 Anne Jensen, KS anne.jensen@ks.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevernet i Norge - fakta og utfordringer Nina Hjertø Ingebrigtsen, KS tlf: / Anne Jensen, KS tlf: /

2 KS Myndighetskontakt KONSULTASJONSORDNINGEN:
Formidle medlemmenes behov og påvirke statlige rammebetingelser 4 konsultasjonsmøter med regjeringen i året 10 avtaler på ulike tjenesteområder BARNEVERNAVTALEN: Den første barnevernavtalen fra sept sept. 2008 Ny barnevernavtale fra 1. sep 2008 – 1.sept. 2010 I revisjonsarbeidet med avtalen har KS lagt vekt på en dreining mot en samhandlingsavtale Målsetning er å bedre kommunenes muligheter for et godt samarbeid med det statlige barnevernet

3 Samarbeid = felles forståelse av viktige utfordringer

4 Barnevernavtalen Noen av avtalens målsetninger:
Legge et godt grunnlag for bedre samarbeid mellom stat og kommune Bedre samordning av tjenester og utvikling av et helhetlig tjenestetilbud for utsatte barn og unge Styrke barnevernets legitimitet blant brukere, samarbeidspartnere og befolkningen Styrke forebyggende innsats Bidra til kvalitetsutvikling

5 Barnevernavtalen forts.
Noen prosesser/arenaer: Partene vil arbeide for en konkretisering av roller og ansvarsfordeling mellom det statlige og kommunale barnevernet Partene vi utarbeide en veileder som kan benyttes ved inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommune og Bufetat/fagteam Partene vil bistå til at det opprettes faste møteplasser mellom de største kommunene og det statlige barnevernet Partene vil etablere en tvisteløsningsorgan for ”gråsoner” der det er tvist mellom kommune og stat om betalingsansvaret

6 Vi har et bra barnevern i Norge!
- og vi har noen utfordringer..

7 Nasjonale målsettinger for barnevernet - NOU 2000:12 – Befring-utvalget
Mindre bruk av institusjonsbasert omsorg, mer fosterhjem og hjemmebaserte tiltak Brukermedvirkning Forebygging og tidlig innsats Større deltakelse fra folkevalgte organer

8

9 Barn med tiltak i løpet av året

10 Andre nasjonale tall Ca. 30 prosent har tiltak utenfor hjemmet, men rundt 50 prosent av kostnadene Ca. 85 prosent har tiltak i kommunal regi, tendens til at andelen øker 2008: årsverk i kommunalt barnevern, i det statlige Flere unge får ettervern – antallet i alderen år er mer enn fordoblet siste ti år Antall årsverk i kommunalt barnevern har økt hvert år men hver ansatt har fått mer å gjøre Fristoverskridelser: stabilt på ca. 12 prosent siste ti år Positiv utvikling for andre kvalitetsindikatorer: - tiltaksplaner (to av tre saker) og behandlingstid under tre mndr. Ca. 125 kommuner inngår i interkommunalt samarbeid og mange vurderer det

11 Andre nasjonale nøkkeltall
4,2 prosent av barn/unge 0-17 år har barneverntiltak i løpet av året Ca. 30 prosent har tiltak utenfor hjemmet Ca. 85 prosent av alle barn i barnevernet har tiltak i kommunal regi, tendens til at andelen blir høyere 2008: årsverk i kommunalt barnevern, i det statlige Flere unge får ettervern – antallet i alderen år er mer enn fordoblet siste ti år Positiv utvikling for andre kvalitetsindikatorer: - tiltaksplaner og behandlingstid under tre mndr. Hvem melder? – foreldre, politi, skole Ca. 125 inngår i vertskommunesamarbeid Ca. 90 kommuner har to eller færre årsverk til barnevern

12 Bakgrunn for KS-styrets engasjement
Utviklingen i forholdet mellom statlig og kommunalt barnevern bekymrer. Kommunene melder om uklare ansvarsforhold, overstyring og et voksende statlig byråkrati. Ressurser kanaliseres gjennom Bufetat i stedet for der barna er: i kommunene.

13 Styrets uttalelse fra 15.april 2010:
Grunnleggende forutsetning: Barnevernet må fremstå som en helhetlig tjeneste. Avgjørelser må tas så nær brukerne som mulig. Hva må til? Tydeligere oppgave- og ansvarsforhold Vurdering av barnevernets organisering, herunder vurdering av betalingsordningene Kommunene bør kunne overta oppgaver og ressurser Sterkere bestillerrolle Like rettigheter for fosterhjem Satsing på kompetanse i kommunebarnevernet

14 Fortsett å være engasjerte!


Laste ned ppt "Barnevernet i Norge - fakta og utfordringer Nina Hjertø Ingebrigtsen, KS nina.ingebrigtsen@ks.no tlf: 24 13 27 07/99 46 27 45 Anne Jensen, KS anne.jensen@ks.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google