Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Strafferett for ikke-jurister våren 2007 Lærer: Maria Astrup Hjort, Institutt for offentlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Strafferett for ikke-jurister våren 2007 Lærer: Maria Astrup Hjort, Institutt for offentlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Strafferett for ikke-jurister våren 2007 Lærer: Maria Astrup Hjort, Institutt for offentlig rett

2 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Relevans, slutning og vekt Relevans: Hva den som avgjør et rettsspørsmål kan legge vekt på. Rettskildefaktorer. Slutning: Faktorenes innhold. Vekt: Avveining og harmonisering av argumenter. Trinnhøydeprinsippet: lex superior, lex posterior, lex specialis.

3 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Tolking og subsumsjon Tolking: overveielser av hva regelen går ut på. Subsumsjon: regelens anvendelse på faktum. –Innskrenkende/ Presiserende tolkning –Utvidende tolkning –Antitetisk tolkning –Analogisk tolkning

4 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Praktisk eksempel Lars Holm, 24 år, var sommeren 2004 på ferietur til Kypros. Under oppholdet ble han kjent med et eldre ektepar, Liv og Jan Mo, som var på et lengre ferieopphold. De var 75 år gamle. Da Holm skulle reise hjem igjen i august, spurte Jan Mo om ikke Holm kunne ta med en pakke hjem til en venn av ham i Oslo, Tor Lie. Dette sa Holm ja til. Holm spurte hva som var i pakken. Mo svarte at det var en gave til Tor Lie. Etter at Holm hadde fått pakken lurte han på om det kanskje kunne være narkotika, men så gamle folk drev ikke med narkotikasmugling, tenkte han. Han undersøkte ikke pakken nærmere. Holm la pakken i kofferten. Han passerte gjennom tollen på Oslo Lufthavn uten å bli kontrollert. Eksamen i 4. avd. høst 2005, dag 1.

5 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Straffbarhetsvilkår nr. 1: Lovprinsippet 1.Hvilke rettskildefaktorer (relevans)? 2.Innholdet i bestemmelsen (slutning)? 3.Kun én slutning → ikke noe spørsmål om vekt.

6 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Strl. § 162 ”Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter. Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år 5 idømmes. Uaktsom narkotikaforbrytelse straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Medvirkning til narkotikaforbrytelse straffes som bestemt ellers i denne paragraf. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraff.”

7 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Straffbarhetsvilkår nr. 2: Rettsstrid Strl. §§ 47 og 48 Samtykke

8 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Straffbarhetsvilkår nr. 3: Skyld Hovedregel: strl. § 40 : Forsett Spesialbestemmelser i § 162 fjerde og femte ledd: –Uaktsomhet. Tolkningskilder: Juridisk litteratur og forarbeider. –Medvirkning.

9 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Forts. Skyld Rt. 1991 s. 600 (Skoheroindommen): ”Men også når gjerningsmannen bare har ansett en slik følge som mulig, kan det tenkes å foreligge forsett, såkalt dolus eventualis” Prejudikater og deres vekt –Domstolsnivå –Domstolens sammensetning (plenum eller i avdeling) –Ratio decidendi/ obter dicta –Dommens alder –Innrettelse i etterkant –Prinsipiell avklaring

10 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Straffbarhetsvilkår nr. 4: Tilregnelighet Strl. §§ 44 og 46.

11 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Bevisbyrde Påtalemyndigheten har bevisbyrden Uskyldspresumsjonen: All rimelig tvil må komme den tiltalte til gode

12 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Konkurrens Konkurrens: sammenstøt/sammentreff av flere straffbare handlinger eller brudd på flere straffebud i samme handling. Idealkonkurrens: Én straffbar handling Realkonkurrens: Flere straffbare handlinger Har betydning for straffeutmålingen; strl. §§ 62 og 63

13 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Forts. konkurrens RealkonkurrensIdealkonkurrens Like- artet Flere handlinger, samme straffebud, eks. en serie biltyverier. I utgangspunktet selvstendige handlinger, men kan vurderes under ett, avhenging av tidsaspektet. Samme lovbrudd brytes i samme handling, eks. flere drap når en bombe går av. I utgangspunktet ett straffbart forhold for hver enkelt fornærmet, men kan vurderes under ett, avhengig av tidsaspektet Ulike- artet Flere handlinger, ulike straffebestemmelser, eks. skattesvik, promillekjøring og tyveri. Vurderes hver for seg. Flere ulike lovbrudd i samme handling, eks. voldtekt, utuktig omgang med barn og incest. Dømme etter det strengeste straffebudet.


Laste ned ppt "Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Strafferett for ikke-jurister våren 2007 Lærer: Maria Astrup Hjort, Institutt for offentlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google