Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 2 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 2 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 2 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

2 Hva skal ytes? Mangel Forsinkelse Når og hvor skal det ytes? Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Misligholdsbeføyelser Reklamasjon Passivitet [Foreldelse] Forbehold Undersøkelses plikt Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Virkninger for mislig-holderens ytelse Brudd som kreditor ikke svarer for Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Kreditormora

3 Hevning Kreditor opphever partenes gjensidige rett og plikt til å oppfylle avtalen in natura: Kjl. § 64(1) – Utelukker ikke erstatning – Lojalitetskrav består

4 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon

5 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon

6 Vesentilghetskrav - hjemmel – Rt. 1998 s. 1510 Ekte hussopp – Rt. 1999 s. 408 Borettslagsleilighet – Rt. 2010 s. 710 Garage – Kjl. § 25, 39, 54, 55 – Avhl. § 4-3, 4-13, 5-3 – Husll. § 2-12 jf. §§ 5-7, 9-9 – Buofl. § 20, 34, 57 – Pantelov § 1-9 – Selskapslov § 2-36 (1) b – Pakkereiselov § § 5-1

7 Vesentlighetskrav - innhold Mislighold av slik art og omfang at det gir kreditor rimelig grunn for å si seg løst fra kontrakten Sammensatt helhetsvurdering

8 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon Avviket Synbarhet Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

9 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon Avviket Synbarhet Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

10 Avvik fra kontraktsmessige oppfyllelse Avvikets betydning for kreditor kan avhenge av kontraktsforholdet – Oppfyllelsesnytte avhenger av avtalt leveringstid: Rt. 1925 s. 484 – Høyere terskel når Kontrakten er langvarig: Rt. 1973 s. 375 Kreditor har handlingsalternativer: Rt. 1980 s. 901 Kan være kontraktsfestet – Default-, Early termination-klausuler for å unngå skjønnsmessige helhetsvurderinger. Men: Rt. 1922 s. 308 Kure – “Time is of the essence” Sjølov § 348, § 375

11 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon Avviket Synbarhet Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

12 Synbarhetsrekvisitt Hva misligholderen hadde grunn til å regne som betydningsfullt for kreditor – Rt. 1923 I s. 468 Individuelle forhold av betydning for kreditor som misligholderen hadde eller burde ha hatt kjennskap til – Rt. 1953 s. 449

13 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon Avviket Synbarhet Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

14 Virkning for misligholderen at kontrakten bortfaller Rt. 1922 s. 308 Kure: klausul om at alle forsinkelser er vesentlige antas ikke å omfatte hevning når denne rammer debitor hardt. – Nå lovfestet i Kjl. § 26: Gjelder kjøpet en ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen etter hans oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan kjøperen bare heve dersom forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet.

15 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon Avviket Synbarhet Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

16 Misligholderens skyld Debitors grove skyld eller bevisste uredelighet (grove skyld) gjør at hans interesse veier mindre – Rt. 2010 s. 710 Garage (misligholdt opplysningsplikt)

17 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon Avviket Synbarhet Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

18 Risiko for fremtidig mislighold Kontrakter som har lang løpetid (rateytelser, løpende forpliktelser), Kontraktsbrudd gir god grunn til å regne med at det blir vesentlig kontraktsbrudd ved senere oppfyllelser: Kjl. § 44 (2), 56 [sml. med kjl. § 62 om antesipert mislighold: Når det er klart at kontraktsbrudd vil inntre]

19 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon Avviket Synbarhet Betydning for debitor Årsak til mislighol d Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

20 Tigjengelighet av andre misligholdsbeføyelser Om f.eks. prisavslag eller erstatning kan gi kreditor (delvis) kompensasjon, kan ha betydning ved vesentlighetsbedømmelsen – Rt. 1998 s. 1510 Ekte hussopp – Rt. 1999 s. 408 Borettslagsleilighet Tilgjengelighet av prisavslag ble ikke tillagt betydning ved selgerens misligholdte opplysningsplikt – Rt. 2010 s. 710 Garage

21 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon Avviket Synbarhet Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

22 Tidsforløpet fra misligholdet til hevningskravet Misligholderen kan ha innrettet seg på at andre misligholdsbeføyelser blir gjort gjeldende: Rt. 1999 s. 408 Borettslagsleilighet Det skaper uforholdsmessig usikkerhet for debitor om kontrakten kan heves lang tid etter den er oppfylt – samme hensyn som for absolutt reklamasjonsfrist: Rt. 1998 s. 1510 Ekte hussopp jf. Avhl. § 4-19(2), (3)

23 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon Avviket Synbarhet Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet Skjerpet vesentilghets krav Tilleggsfrist

24 Skjerpet vesentlighetskrav Tilvirkningskjøp – Kjl. § 26 – Rt. 1922 s. 308 Kure Arbeidsavtaler – Aml. § 15-14 Entreprisekontrakter – NS 8405 pkt. 39.1: skritftlig varsel om hevning med påbud om å rette forholdet innen rimelig frist

25 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon Avviket Synbarhet Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet Sjerpet vesentilghets krav Tilleggsfrist

26 Ved forsinkelse fastsetter kreditor ensidig en tilleggsfrist Etter tilleggsfristens utløp har kreditor ubetinget hevningsrett Tilleggsfristen skal være rimelig Forsinkelsens vesentlighet er ikke relevant – Kjl. § 25(2), 54(2), 55(2) – Avhl. § 4-3(2), 5-3(3) – Fkjl. § 23 (1) – NS 8405 pkt. 39.1(3) – Anses ikke som uttrykk for alminnelig prinsipp i norsk rett

27 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon

28 Restitusjon Etteroppgjør: Det mottatte leveres tilbake Utveksling skjer ytelse mot ytelse – Kjl. § 64 (2) – Avhl. § 4-4 (2) Pengeytelse: Absolutt restitusjonskrav Realytelse tilbakeleveres i vesentlig samme stand og mengde Kjl. § 66

29 Restitusjon av realytelse Realdebitor har oppfylt, realkreditor har misligholdt Restitusjon i vesentlig samme stand kan være vanskelig Hvis tingen er overtatt og misligholderen er insolvent, ville restitusjonskrav innebære separatistrett Hevning er sterkt begrenset Hvtjl. § 43: Hevning for den del av tjenesten som står igjen (ex nunc) Hvtjl. § 15, 26: Hvis formålet blir vesentlig forfeilet Kjl- § 54(4): Er tingen overtatt av kjøper, kan selger heve kun hvis han har tatt forbehold (salgspant, pantel. § 3-22) eller kjøper avviser tingen Avhl. § 5-3(4): Er skjøte gitt kjøperen og eiendommen overtatt, kan selger heve kun hvis han har tatt forbehold eller kjøper avviser eiendommen Buofl. § 57, 58

30 Restitusjon av realytelse Realdebitor har oppfylt, men er i mislighold Realytelsen skal restitueres i vesentlig samme stand og mengde – Kjl. § 66 – Avhl. § 4-3 (3) – Fkjl. § 51 Hevning ikke avskåret selv om tingen er sterkt forringet Forringelse skyldes – Tingens egen beskaffenhet – Forhold som ikke beror på kreditor Ved hevning går ikke risikoen over etter kjl. § 13 (1) eller avhl. § 2-4 (2) – Som følge av undersøkelse – Tingen er solgt videre i vanlig omsetning – Forutsatt bruk Kjøper erstatter verdireduksjon

31 Restitusjon av berikelse Kjøper I tillegg til å tilbakeføre det mottatte, må kjøper betale – Pengeverdien av avkastningen han har hatt av tingen – Rimelig vederlag for vesentlig nytte han har hatt av tingen (netto) Kjl. § 65(1) Fkjl. § 50(1) Rt. 1965 s. 91 Rt. 1973 s. 61 – Sjablongmessig beregning på grunnlag av tingens markedsverdi og levealder Rt. 2002 s. 173 Selger Kjøpesummen betales tilbake med morarenter – Kjl. § 65 (2) jf § 71 – Fkjl. § 50 (2)

32 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon

33 Hevningserklæring - tidspunktet Avtl. § 40, Kjl. § 82: avsendelsesprinsipp (ved forsvarlig avsendelse har ikke avsenderen risikoen for forsinkelse) Alminnelig obligasjonsrettslige prinsipp: Virkning fra tidspunktet det kommer frem til mottageren

34 Hevningserklæring - innhold Må signalisere at kreditor betrakter kontrakten som bortfalt Ikke adgang til å skifte hevningsgrunnlag – Rt. 1994 s. 1617 Spesiell erklæring innen rimelig tid etter at kreditor fikk eller burde ha fått kjennskap til mislighold – kjl. § 39

35 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon

36 Hevning kan kumuleres med erstatning – Kjl.§ 22, 30 – Avhl. § 4-1, 4-8, 5-1 – Hvtjl. § 11, 21 – Buofl. § 17, 29, 55

37 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Restitusjon Hevningserklæring Virknings- tidspunkt Kumulasjon

38 Virkninger Ex tunc Hovedregelen: partens gjensidige forpliktelser opphører og det mottatte restitueres Kan tingen ikke restitueres, er restitusjon avskåret – Kan kontrakten unntaksvis heves ex tunc, mister realdebitoren krav på vederlag for det som er prestert Hvtjl. § 15, 26: Hvis formålet blir vesentlig forfeilet Ex nunc Når restitusjon ikke er mulig, men kontrakten har forpliktelser som går over lang tid, kan kontrakten heves for fremtiden Realdebitoren har krav på vederlag for det som er prestert – Kjl. § 44, 56 (kombinert med antesipert mislighold) – Hvtjl. § 15, 26 – Buofl. § 21, 23 – NS 8405 pkt. 39.2


Laste ned ppt "Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 2 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google