Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 2
Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

2 Kontrakten Erstatning Forsinkelse Innholdet av ytelsespliktene
Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Mangel Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Forbehold Reklamasjon Avtaletolkning Undersøkelsesplikt Passivitet Debitors opplysninger [Foreldelse] Misligholdsbeføyelser Brudd som kreditor ikke svarer for Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Natural-oppfyllelse Avhjelp Kreditormora Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering Erstatning Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse

3 Hevning Kreditor opphever partenes gjensidige rett og plikt til å oppfylle avtalen in natura: Kjl. § 64(1) Utelukker ikke erstatning Lojalitetskrav består

4 Vesentlig kontraktsbrudd
Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Virknings-tidspunkt Restitusjon Kumulasjon Hevningserklæring

5 Vesentlig kontraktsbrudd
Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Virknings-tidspunkt Restitusjon Kumulasjon Hevningserklæring

6 Vesentilghetskrav - hjemmel
Rt s Ekte hussopp Rt s. 408 Borettslagsleilighet Rt s. 710 Garage Kjl. § 25, 39, 54, 55 Avhl. § 4-3, 4-13, 5-3 Husll. § 2-12 jf. §§ 5-7, 9-9 Buofl. § 20, 34, 57 Pantelov § 1-9 Selskapslov § 2-36 (1) b Pakkereiselov § § 5-1

7 Vesentlighetskrav - innhold
Mislighold av slik art og omfang at det gir kreditor rimelig grunn for å si seg løst fra kontrakten Sammensatt helhetsvurdering

8 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd
Virknings-tidspunkt Avviket Restitusjon Kumulasjon Synbarhet Hevningserklæring Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

9 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd
Virknings-tidspunkt Avviket Restitusjon Kumulasjon Synbarhet Hevningserklæring Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

10 Avvik fra kontraktsmessige oppfyllelse
Avvikets betydning for kreditor kan avhenge av kontraktsforholdet Oppfyllelsesnytte avhenger av avtalt leveringstid: Rt s. 484 Høyere terskel når Kontrakten er langvarig: Rt s. 375 Kreditor har handlingsalternativer: Rt s. 901 Kan være kontraktsfestet Default-, Early termination-klausuler for å unngå skjønnsmessige helhetsvurderinger. Men: Rt s. 308 Kure “Time is of the essence” Sjølov § 348, § 375

11 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd
Virknings-tidspunkt Avviket Restitusjon Kumulasjon Synbarhet Hevningserklæring Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

12 Synbarhetsrekvisitt Hva misligholderen hadde grunn til å regne som betydningsfullt for kreditor Rt I s. 468 Individuelle forhold av betydning for kreditor som misligholderen hadde eller burde ha hatt kjennskap til Rt s. 449

13 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd
Virknings-tidspunkt Avviket Restitusjon Kumulasjon Synbarhet Hevningserklæring Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

14 Virkning for misligholderen at kontrakten bortfaller
Rt s. 308 Kure: klausul om at alle forsinkelser er vesentlige antas ikke å omfatte hevning når denne rammer debitor hardt. Nå lovfestet i Kjl. § 26: Gjelder kjøpet en ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen etter hans oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan kjøperen bare heve dersom forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet.

15 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd
Virknings-tidspunkt Avviket Restitusjon Kumulasjon Synbarhet Hevningserklæring Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

16 Misligholderens skyld
Debitors grove skyld eller bevisste uredelighet (grove skyld) gjør at hans interesse veier mindre Rt s. 710 Garage (misligholdt opplysningsplikt)

17 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd
Virknings-tidspunkt Avviket Restitusjon Kumulasjon Synbarhet Hevningserklæring Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

18 Risiko for fremtidig mislighold
Kontrakter som har lang løpetid (rateytelser, løpende forpliktelser), Kontraktsbrudd gir god grunn til å regne med at det blir vesentlig kontraktsbrudd ved senere oppfyllelser: Kjl. § 44 (2), 56 [sml. med kjl. § 62 om antesipert mislighold: Når det er klart at kontraktsbrudd vil inntre]

19 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd
Virknings-tidspunkt Avviket Restitusjon Kumulasjon Synbarhet Hevningserklæring Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

20 Tigjengelighet av andre misligholdsbeføyelser
Om f.eks. prisavslag eller erstatning kan gi kreditor (delvis) kompensasjon, kan ha betydning ved vesentlighetsbedømmelsen Rt s Ekte hussopp Rt s. 408 Borettslagsleilighet Tilgjengelighet av prisavslag ble ikke tillagt betydning ved selgerens misligholdte opplysningsplikt Rt s. 710 Garage

21 Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd
Virknings-tidspunkt Avviket Restitusjon Kumulasjon Synbarhet Hevningserklæring Betydning for debitor Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet

22 Tidsforløpet fra misligholdet til hevningskravet
Misligholderen kan ha innrettet seg på at andre misligholdsbeføyelser blir gjort gjeldende: Rt s. 408 Borettslagsleilighet Det skaper uforholdsmessig usikkerhet for debitor om kontrakten kan heves lang tid etter den er oppfylt – samme hensyn som for absolutt reklamasjonsfrist: Rt s Ekte hussopp jf. Avhl. § 4-19(2), (3)

23 Vilkår for hevning Vesentlig kontraktsbrudd Hevning
Virknings-tidspunkt Avviket Synbarhet Restitusjon Kumulasjon Betydning for debitor Hevningserklæring Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet Skjerpet vesentilghetskrav Tilleggsfrist

24 Skjerpet vesentlighetskrav
Tilvirkningskjøp Kjl. § 26 Rt s. 308 Kure Arbeidsavtaler Aml. § 15-14 Entreprisekontrakter NS 8405 pkt. 39.1: skritftlig varsel om hevning med påbud om å rette forholdet innen rimelig frist

25 Vilkår for hevning Vesentlig kontraktsbrudd Hevning
Virknings-tidspunkt Avviket Synbarhet Restitusjon Kumulasjon Betydning for debitor Hevningserklæring Årsak til mislighold Risiko for gjentagelse Andre misligholdsbeføyelser Tidsforløpet Sjerpet vesentilghetskrav Tilleggsfrist

26 Tilleggsfrist Ved forsinkelse fastsetter kreditor ensidig en tilleggsfrist Etter tilleggsfristens utløp har kreditor ubetinget hevningsrett Tilleggsfristen skal være rimelig Forsinkelsens vesentlighet er ikke relevant Kjl. § 25(2), 54(2), 55(2) Avhl. § 4-3(2), 5-3(3) Fkjl. § 23 (1) NS 8405 pkt. 39.1(3) Anses ikke som uttrykk for alminnelig prinsipp i norsk rett

27 Vesentlig kontraktsbrudd
Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Virknings-tidspunkt Restitusjon Kumulasjon Hevningserklæring

28 Restitusjon Etteroppgjør: Det mottatte leveres tilbake
Utveksling skjer ytelse mot ytelse Kjl. § 64 (2) Avhl. § 4-4 (2) Pengeytelse: Absolutt restitusjonskrav Realytelse tilbakeleveres i vesentlig samme stand og mengde Kjl. § 66

29 Restitusjon av realytelse
Hevning er sterkt begrenset Realdebitor har oppfylt, realkreditor har misligholdt Restitusjon i vesentlig samme stand kan være vanskelig Hvis tingen er overtatt og misligholderen er insolvent, ville restitusjonskrav innebære separatistrett Hvtjl. § 43: Hevning for den del av tjenesten som står igjen (ex nunc) Hvtjl. § 15, 26: Hvis formålet blir vesentlig forfeilet Kjl- § 54(4): Er tingen overtatt av kjøper, kan selger heve kun hvis han har tatt forbehold (salgspant, pantel. § 3-22) eller kjøper avviser tingen Avhl. § 5-3(4): Er skjøte gitt kjøperen og eiendommen overtatt, kan selger heve kun hvis han har tatt forbehold eller kjøper avviser eiendommen Buofl. § 57, 58

30 Restitusjon av realytelse
Realdebitor har oppfylt, men er i mislighold Hevning ikke avskåret selv om tingen er sterkt forringet Realytelsen skal restitueres i vesentlig samme stand og mengde Kjl. § 66 Avhl. § 4-3 (3) Fkjl. § 51 Forringelse skyldes Tingens egen beskaffenhet Forhold som ikke beror på kreditor Ved hevning går ikke risikoen over etter kjl. § 13 (1) eller avhl. § 2-4 (2) Som følge av undersøkelse Tingen er solgt videre i vanlig omsetning Forutsatt bruk Kjøper erstatter verdireduksjon

31 Restitusjon av berikelse
Kjøper Selger I tillegg til å tilbakeføre det mottatte, må kjøper betale Pengeverdien av avkastningen han har hatt av tingen Rimelig vederlag for vesentlig nytte han har hatt av tingen (netto) Kjl. § 65(1) Fkjl. § 50(1) Rt s. 91 Rt s. 61 Sjablongmessig beregning på grunnlag av tingens markedsverdi og levealder Rt s. 173 Kjøpesummen betales tilbake med morarenter Kjl. § 65 (2) jf § 71 Fkjl. § 50 (2)

32 Vesentlig kontraktsbrudd
Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Virknings-tidspunkt Restitusjon Kumulasjon Hevningserklæring

33 Hevningserklæring - tidspunktet
Avtl. § 40, Kjl. § 82: avsendelsesprinsipp (ved forsvarlig avsendelse har ikke avsenderen risikoen for forsinkelse) Alminnelig obligasjonsrettslige prinsipp: Virkning fra tidspunktet det kommer frem til mottageren

34 Hevningserklæring - innhold
Må signalisere at kreditor betrakter kontrakten som bortfalt Ikke adgang til å skifte hevningsgrunnlag – Rt s. 1617 Spesiell erklæring innen rimelig tid etter at kreditor fikk eller burde ha fått kjennskap til mislighold – kjl. § 39

35 Vesentlig kontraktsbrudd
Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Virknings-tidspunkt Restitusjon Kumulasjon Hevningserklæring

36 Kumulasjon Hevning kan kumuleres med erstatning Kjl.§ 22, 30
Avhl. § 4-1, 4-8, 5-1 Hvtjl. § 11, 21 Buofl. § 17, 29, 55

37 Vesentlig kontraktsbrudd
Vilkår for hevning Hevning Vesentlig kontraktsbrudd Virknings-tidspunkt Restitusjon Kumulasjon Hevningserklæring

38 Virkninger Ex tunc Ex nunc
Hovedregelen: partens gjensidige forpliktelser opphører og det mottatte restitueres Kan tingen ikke restitueres, er restitusjon avskåret Kan kontrakten unntaksvis heves ex tunc, mister realdebitoren krav på vederlag for det som er prestert Hvtjl. § 15, 26: Hvis formålet blir vesentlig forfeilet Når restitusjon ikke er mulig, men kontrakten har forpliktelser som går over lang tid, kan kontrakten heves for fremtiden Realdebitoren har krav på vederlag for det som er prestert Kjl. § 44, 56 (kombinert med antesipert mislighold) Hvtjl. § 15, 26 Buofl. § 21, 23 NS 8405 pkt. 39.2


Laste ned ppt "Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google