Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emneportaler: en gjennomgang av kjennetegn og oppbygging med sideblikk til BIBSYS emneportal Oslo Georg Sverdrup-seminaret 2000 Ole Husby BIBSYS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emneportaler: en gjennomgang av kjennetegn og oppbygging med sideblikk til BIBSYS emneportal Oslo Georg Sverdrup-seminaret 2000 Ole Husby BIBSYS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emneportaler: en gjennomgang av kjennetegn og oppbygging med sideblikk til BIBSYS emneportal Oslo Georg Sverdrup-seminaret 2000 Ole Husby BIBSYS

2 Hva er en emneportal? Enkelt sagt: En web-tjeneste hvor du kan lete etter nett-dokumenter Eller: Internettets svar på biblioteks- katalogen

3 Eksempel på en emneportal

4 Men hva er en emneportal? (Lenkesamling) (Fagportal) (SBIG: Subject Based Information Gateway) (Database over internett-ressurser) En søkbar samling av kvalitetsikrete lenker som er organisert i emnekategorier og beskrevet på en standardisert måte.

5 Viktige egenskaper Utvalget av ressurser i portalen er faglig kvalitetskontrollert Innholdet i portalen blir rutinemessig sjekket med hensyn til –relevans –tilgjengelighet Portalen lar seg organisere i et enhetlig emnehierarki

6 Avgrensing I denne presentasjonen vil fokus være på ”faglige” emneportaler F.eks. slike som er av spesiell interesse for fag- og forskningsbibliotek Men mye av beskrivelsen vil være generell!

7 Hva har vi fra før En flora av fagsider, lenkesamlinger etc. –organisert på forskjellig måte –vedlikeholdt på forskjellig måte Noen fagspesifikke norske portaler Mange utenlandske generelle og fagspesifikke portaler Et tilfeldig utvalg av nettdokumenter i BIBSYS-databasen

8 Noen emneportaler BUBL Link DutchESS Internet Pointer Guide Yggdrasil AHDS ADAM Kuopio University Virtual Library OMNI OWL MathGuide Biz/ed Juridisk nettviser SOSIG RUDI EELS EEVL Novagate

9 Emneportal-oversikter DEF: –http://www.deff.dk/vejviser/ SVEBIB: –http://www.kb.se/svebib/amnesresurser.htm BIBSYS: –http://www.bibsys.no/emneportal/portaler.html

10 Kvalitetskriteria Pålitelig informasjon Nyttig informasjon Selektivt utvalg God beskrivelse God organisering Kontrollert mengde Tilgjengelige ressurser

11 Mer om kvalitetssikring Utvalg utøves av kvalifiserte og pålitelige fagpersoner Tilgjengelighet kvalitetssikres gjennom lenkekontroll Rutinemessig revisjon av utvalget: –Nye ressurser erstatter gamle –Foreldete ressurser slettes

12 Formelle utvalgskriterier Hvilke ressurstyper som skal med: Bare nettdokumenter? Bare ”lenkesamlinger”, ikke ”enkeltdokumenter”? Skal bare åpent tilgjengelige ressurser tas med? Hva med databaser, søkelenker o.l.?

13 Emneorganisering Forutsetter en enhetlig emnemessig beskrivelse av ressursene, vha: –Et kjent klassifikasjonsystem eller emneordsystem –Eller et spesial-laget klassifikasjonsystem eller emneordsystem Alle disse metodene er i bruk

14 Katalogisering Ressursene må beskrives på en enhetlig måte; vi har bruk for –et metadata-skjema (dvs et sett med felter: tittel, forfatter, emneord, sammendrag, URL osv.) –og et regelverk Bruk av ”standardsystemer” kan medvirke til sammankopling av portaler Dublin Core er ett slikt standardsystem

15 Kontrollmekanismer Kvalitetskontrollen utøves ved innlegging (utvalg, registrering) men det er avgjørende viktig med en løpende oppfølging Denne kan delvis automatiseres –f.eks. verifisering av URL’er Men det må også utøves en systematisk overvåking av innholdskriteriene

16 Teknisk realisering En emneportal er en database med store likheter med en bibliotekskatalog –Og bibliotekskatalogen kan brukes til dette formålet! Men det finnes også spesialverktøy for emneportaler –f.eks. ROADS Og det finnes kooperative systemer –f.eks. CORC

17 Samvirke med andre portaler Samsøking –Et felles grensesnitt for søking i flere portaler –Krever en felles standardisert søkeprotokoll (Z39.50, LDAP, Whois++ e.l.) Innpoding (sammenkopling) –En annen faglig avgrenset emneportal registreres som en ressurs, og utgjør dermed ei grein

18 Om prosjektet BIBSYS emneportal

19 Forhistorien Aktivitet i BDB (BIBSYS Digitalt Bibliotek) Initiativer fra HiO og UBO Forberedende møte august 1999 Behandling i BIBSYS råd Temamøte på BIBSYS høstmøte 1999 Behandling i BIBSYS styre Oppnevning av styringsgruppe og redaksjonsgruppe

20 Målgruppe Den primære målgruppen for BIBSYS emneportal er studenter og ansatte ved norske institusjoner for høyere utdanning Dvs universitet og høgskoler Dvs stort sett BIBSYS-institusjonene Men ikke nødvendigvis avgrenset til disse

21 Hvorfor en felles emneportal Samarbeid om kvalitetssikring Gjenbruk av registreringsarbeid Samarbeid om teknisk infrastruktur Samarbeid om administrasjon Deltakerinstitusjonene har erfart at vedlikehold av lenkeoversikter er arbeidskrevende –og de gjør mye overlappende arbeid

22 Organisering Rådgivende styringsruppe Prosjektgruppe i BIBSYS Redaksjonsgruppe Faggrupper Biblioteksansatte

23 Hovedprinsipper En felles database for universitet og høgskoler Ett felles emnehierarki - "bygd på Dewey" Bruk av Dewey som felles klassifikasjonsystem Registreringsformat bygd på Dublin Core, og enkle registreringsregler

24 Flere hovedprinsipper Bruk av spesialverktøy (ROADS) Ressursutvalg med basis i ”lenkesamlinger”, ikke ”enkeltdokumenter” Veiledende omfang: ca 10.000 dokumenter

25 Gjenfinningsmetoder A. Navigering i emnehierarkiet –Velg hovedgruppe, deretter undergruppe B. Søking –Tast inn ett eller flere søkebegreper i ett eller flere søkefelter C. Blaing –i alfabetiske eller systematiske emnelister D. Avgrensing –Eksplisitt eller automatisk oppsatt

26 Mer om bruk av Dewey Dewey (DDC21) er obligatorisk! Dewey-numrene brukes for å tilordne en post til en eller flere hierarkigrupper Det registreres ikke emneord på postene Emnehierarkiet kan endres eller bygges ut dynamisk

27 Emnehierarkiet Emnehierarkiet er ”bygd på” Dewey Det betyr at hver kategori er beskrevet vha ett eller flere Dewey-nummer men hierarkiet har en annen struktur enn det rene ”Dewey-hierarkiet” –og det kommer av at Dewey-hierarkiet ikke er godt nok balansert for vårt formål

28 Emnehierarkiet er under arbeid Arbeidet utføres av redaksjonsgruppa Foreløpig finnes 15 hovedkategorier + underkategorier på et 2. nivå Hierarkiet kan endres underveis –dette er mulig fordi en ressurs ”koples til” en eller flere kategorier bare via Dewey-numrene

29 Emnehierarkiets 1. nivå Generelle hjelpemidler / Offentlig informasjon Filosofi og religion Historie og arkeologi Kunst, estetiske fag og arkitektur Leik og idrett Medie- og informasjonsvitenskap Medisin, helse- og sosialfag Natur- og miljøvern Naturvitenskap, matematikk, databehandling Pedagogikk Rettsvitenskap Samfunnsvitenskap, psykologi Språk og litteratur Teknologi og ingeniørfag Økonomi, ledelse og næringsliv

30 Emnehierarkiets 2. nivå Generelle samfunnsvitenskaplige ressurser (300) Psykologi (150) Sosiologi (301-307) Statsvitenskap (320) Samfunnsøkonomi (330) Offentlig forvaltning (350) Samfunnsgeografi (304.2) Demografi (304.6) Sosialantropologi (306) Etnologi og folkloristikk (390

31 Registrering

32 Registrering - forts.

33 Om emneregistre Emneregistre til Dewey vil bli vurdert som gjenfinningshjelpemiddel Bruk av eksterne registre kan medføre rettighetsproblematikk BIBSYS samarbeider med NB og OCLC om dette

34 Praktiske samarbeidsformer Redaksjonsgruppa overvåker og samordner registreringsarbeidet Faggrupper har operativ oppgave BIBSYS bidrar med teknisk infrastruktur, f.eks. epost-grupper, websider, rapporter fra databasen o.l.

35 Hva er gjort hittil Hovedprinsippene er godkjent av styringsgruppa Redaksjonsgruppa har laget utkast til –Emnehierarki, Registreringsformat, Utvalgsregler og Registreringsregler Databasen (ROADS) er installert Faggruppene er under oppretting

36 Igangsetting Emneportalen starter som en operativ tjeneste mandag 27. november 2000 Det betyr at brukergrensesnitt for registrering er ferdig –og at regelverk for utvalg, beskrivelse og klassifikasjon er ferdig Søking for sluttbrukere kan starte i løpet av mars 2001

37 Juridisk nettviser Juridisk nettviser er et samarbeid mellom UBO, UBB og UBTØ Teknisk drift av databasen (ROADS) er alt overtatt av BIBSYS Juridisk nettviser vil i starten være en separat tjeneste, og "innpodes" i BIBSYS emneportal Tettere integrering vurderes etter hvert

38 Internasjonalt samarbeid NISBIG (NORDINFO) Renardus (EU) IMesh Toolkit (UK + US) BIBSYS har uformell kontakt med NISBIG og Renardus BIBSYS har sammen med DTV og NetLab fått Nordunet2-finansiering for å delta i IMesh Toolkit


Laste ned ppt "Emneportaler: en gjennomgang av kjennetegn og oppbygging med sideblikk til BIBSYS emneportal Oslo Georg Sverdrup-seminaret 2000 Ole Husby BIBSYS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google