Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsrett – den individuelle del

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsrett – den individuelle del"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsrett – den individuelle del
Helga Aune

2 Om Jur 5511 Dere: Bachelor-nivå – 10 studiepoeng, bestått/ikke bestått
Masternivå – 15 studiepoeng, vanlig karakter (A-F) Del av det juridiske masterstudium eller Et tilleggsvalgemne etter avsluttet jus-studium

3 Formålet med forelesningene?
Supplement til litteraturen 10 dobbelt timer Gi en helhet og systemforståelse Går gjennom noen utvalgte emner Spørsmål om pensumangivelse rettes til Spørsmål generelt kan også rettes til

4 Eksamen 12. desember (4 t) Lovlige hjelpemidler: Lovsamlingen
Hovedavtalen i Staten Verksteds-overenskomsten (VO) Hovedavtalen LO-NHO

5 Skrive masteroppgave? Juridisk fakultet har mange som arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger Inst. for off.rett: Jakhelln/Aune, Avd for kvinnerett (alle diskrimineringsgrunnlag) Inst. for priv.rett: Evju, Smith Ulseth, Sjåfjell, stipendiater og vit.ass Andre fagområder med flater inn mot arbeidsrett

6 Kart og terreng – rettskilder og vår globale verden
Menneskerettigheter/ FN/ILO Regionale avtaler / EØS/EU Nasjonal lovgivning og tariffavtaler

7 Den individuelle arbeidsavtale

8 Kompleks rettskildevirkelighet
Grunnleggende menneskerettslige verdier: Forbud mot diskriminering: kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne, religion- og tro, seksuell legning Likestillingsloven, 1978 (CEDAW) Diskrimineringsloven, 2005 (CERD) Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 2008 EMK art. 14, SP art. 2 og ØSK art. 2 Sosialpakten (1996) Retten til arbeid Grunnlovens § 110, første ledd Arbeidstakeres rett til medbestemmelse Grunnlovens § 110, annet ledd Forskrifter til aksjel, allmennaksjelov m.v.

9 Markedshensynet - EØS Fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital, EØS avtalens Del III Forbud mot alle hindringer som hemmer den frie flyt: Forbud mot diskriminering på grunn av kjønn, EØS art. 70 (Romatraktaten art. 119, nå art. 141) + direktiver Forbud mot nasjonalitetsdiskriminering, EØS art. 28 Godkjenning av eksamner/utdanninger, EØS art. 30

10 EØS-avtalens artikkel 29
For å gjennomføre den frie bevegelighet for arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende skal avtalepartene,.., med hensyn til sosial trygghet særlig sikre arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende og deres pårørende: At alle tidsrom som de enkelte nasjonale lovgivninger tillegger betydning for å oppnå og beholde retten til ytelser og for beregningen av dem, blir lagt sammen, og At ytelser som tilkommer personer bosatt på avtalepartenes territorium, blir utbetalt.

11 Konsekvenser for organisasjonenes måte å tenke på:
Sak C-346/06 - Rüffert Sak C-341/05 - Laval Sak C-438/05 – Viking Arbeidskamp med sikte på å få tariffavtalt bestemmelser i strid med den frie bevegelighet er i strid med EU/EØS

12 Konsekvenser for myndigheters måte å tenke på:
NAV, innmelding i folketrygden for polske arbeidere i Norge (Aftenposten, ) Vi er med i EUs tredje søyle og har medlemskap som EU-borgere, arbeidstakerbegrepet tolkes vidt: alle potensielle arbeidstakere, nåværende og fortidige arbeidstakere, rett til sosiale goder som følge av deltakelse i arbeidslivet (TRYGDERETT), rett til å ta med pensjon, rett til helse (HELSE OG VELFERDSRETT) og skolegang for barn (UTDANNINGSRETT) og mye mer

13 Dere må kunne: Arbeidsmiljøloven (2005), aml
20 kapitler Forstå samspillet med andre lover: Tjenestemannsloven , tjml Ferieloven Diskrimineringslovene m.m. Forstå samspillet med Hovedavtalene/tariffavtalene

14 Aml – Lovens formål § 1-1 – Lovens formål er: ”a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,”.

15 § 1-1 b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan i vareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, d) Å bidra til et inkluderende arbeidsliv

16 Arbeidstakerbegrepet
§ 1-2 (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker § 1-6 Personer som ikke er arbeidstakere, NB - HMS § 1-8 (1) ”Med arbeidstaker menes enhver som utfører arbeid i annens tjeneste” Avgrensning mot selvstendig næringsdrivende /enkeltforetakene – eget ansvar og egen regning

17 Arbeidsgiverbegrepet
§ 1-8 (2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten Se § 1-6 (2) arbeidsgiveransvar for personer som ikke er arbeidstakere..

18 Virksomhetsbegrepet Ikke definisjon i aml, men praksis:
”Leif Larsen AS” Konserner, avdelingskontorer, filialer Internasjonale konserner (Rt s 1126 – Wärtsilä, felles arbeidsgiveransvar for mor/datter) Kommuner, bydeler (Rt s Furuseth) Staten NOU 1996:6- Arb.takers stilling i konsernforhold

19 Aml. Kap.2 AG og ATs plikter
§ 2-1 ”Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt” Formfeil, kan svekke AGs argumentasjon i tvister, eks kap 15 om opphør av arb.forhold Arbeidstilsynet kan sanksjonere, kap. 18 Straffansvar, påtalemyndigheten, kap. 19

20 § 2-2 AGs plikter overfor andre enn egne arbeidstakere
(1) ”Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver: a) sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, b) samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

21 § 2-2 AGs plikter overfor andre enn egne arbeidstakere
(2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Dersom det ikke er en klar hovedbedrift, så skal det lages skriftlig avtale om hvem som har hovedansvaret. Hvis partene ikke klarer å lage en slik avtale skal Arbeidstilsynet utpeke en hovedansvarlig.

22 § 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt
(1) ”Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.”

23 § 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt
(2) Arbeidstaker skal: a) bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader b) underrette om feil og mangler som kan medføre fare for liv eller helse c) avbryte arbeidet dersom det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse d) underrette arbeidsgiver eller verneombud så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen (jf § 4-3 (3) og kap. 13)

24 § 2-3 (2) Arbeidstakers medvirkningsplikt
e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet f) Medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgningsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende g) delta i dialogmøte med arbeidsgiver, jf § 4-6 fjerde ledd, nedsatt funksjonsevne h) rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet

25 § 2-3 (3) Arbeidstakers medvirkningsplikt
Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde

26 Kontakt mellom arbeidssøker og arbeidsgiver – Kap. 14 m.m
§ 14-1 Informasjon om ledige stillinger i virksomheten Likestillingslovens § 4, jf § 3 Aml. § 13-4 Innhenting av opplysninger ved ansettelse Diskrimineringslovens § 7 Diskr. og tilgjengelighetsloven § 4, jf § 14

27 Arbeidsformidling NAV Vikarbyråer
Arbeids og velferdsforvaltningsloven av 2006 nr. 20 Vikarbyråer Arbeidsmarkedsloven av 2004 nr. 76, § 27

28 Arbeidstakere med fortrinnsrett
§ 14-2 – Fortrinnsrett til ny ansettelse § 14-3 – Fortrinnsrett for deltidsansatte § 14-4 – Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett

29 Arbeidskontrakten § 14-5 Krav om skriftlig arbeidsavtale
§ 14-6 Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen § 14-7 Utenlandsstasjonerte arbeidstakere, særs behov for informasjon § 14-8 Endringer i arbeidsforholdet Konsekvenser av formmangler?


Laste ned ppt "Arbeidsrett – den individuelle del"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google