Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Siste timer før jul-quiz»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Siste timer før jul-quiz»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Siste timer før jul-quiz»
Oppsummer emnene dere har arbeidet med denne høsten Historie Vg3

2 Informasjon til lærer Dette er en quiz som lar deg sjekke hva elevene har fått med seg av de emnene dere har arbeidet med nå i høst. Vi har konsentrert oss om perioden fra ca til ca Slett eventuelt de spørsmålene dere ikke har arbeidet med. Bruk gjerne noen minutter etter hver oppgave til å diskutere med elevene om stikkordene de fikk var gode eller om det var noe som manglet. Hvilke stikkord ville elevene selv valgt? Dette gjør at elevene blir mer bevisste på temaet og på den måten får enda mer ut av opplegget. Framgangsmåte for quizen finner du på neste lysbilde. Vis denne til elevene. Vis quizen i fullskjermvisning da animasjonene i presentasjonen kun fungerer i denne visningen. Lykke til!

3 Framgangsmåte Gå sammen i grupper på 2-3 og finn fram penn og papir
Quizen består av en rekke spørsmål der dere ved hjelp av stikkord skal komme fram til en person, en hendelse, et byggverk eller tilsvarende, alt hentet fra perioden fra ca og til ca i nyere historie Dere skriver ned svarene når dere tror dere vet det – og rekker opp hånden så lærer kan sjekke svaret Jo færre stikkord dere trenger før dere gjetter riktig, jo flere poeng! Poengene summeres opp avslutningsvis, og vinner kåres

4 Oppgave 1: Hvilken hendelse?
5 poeng: Vi kan si at hendelsen vi skal fram til startet 70 år tidligere, med en annen viktig hendelse for landet 4 poeng: Hendelsen har sammenheng med at kongens makt svekkes 3 poeng: Statsrådsak, vetostrid og riksrett er noen av de viktigste elementene i denne hendelsen 2 poeng: Utsagnet «All makt i denne sal», uttalt av Johan Sverdrup, står veldig sentralt i hendelsen 1 poeng: Utsagnet fortsetter: «Det kan ikke lenger regjeres uten Stortinget, det må regjeres med Stortinget» Svar: Parlamentarismen (1884)

5 Oppgave 2: Hvilken hendelse?
5 poeng: Tidligere samme århundre foregikk det en utvikling i et annet land som fikk avgjørende betydning for hendelsen du skal fram til 4 poeng: Dårlig økonomi og ugunstige privilegier trekkes ofte fram som noe av årsaken til hendelsen 3 poeng: Stenderforsamlingen spilte en viktig rolle i denne hendelsen 2 poeng: Stormen på Bastillen er en av de viktigste enkelthendelsene i det du skal fram til 1 poeng: Frankrike hadde ikke hatt 14. juli som nasjonaldag hadde det ikke vært for denne hendelsen Svar: Den franske revolusjon

6 Oppgave 3: Hvem er jeg? 5 poeng: Jeg ble født på starten av 1800-tallet i Storbritannia 4 poeng: Jeg utviklet en teori som har fått stor betydning for flere felt, men kanskje først og fremst innenfor naturforskning 3 poeng: Jeg studerte en mengde planter og dyr og satte sammen en teori kjent som «utviklingslæren» 2 poeng: Teoriene mine har også blitt feilaktig brukt på andre områder, da omtalt som «sosialdarwinisme» 1 poeng: Utviklingslæren kalles også for darwinisme Svar: Charles Darwin

7 Oppgave 4: Hvilken periode?
5 poeng: Avtaler om moralsk opprustning og avskaffelse av slavehandel hører også med i denne perioden 4 poeng: En videreføring av teoriene til Charles Darwin brukes ofte for å forklare hendelser i perioden 3 poeng: Frankrike, Tyskland og Storbritannia var de toneangivende statene i det som ofte omtales som et «kappløp» 2 poeng: Økonomiske motiver, samt ønsket om å sivilisere folk er noen av årsakene til hendelsene i perioden 1 poeng: Perioden omtales ofte som «kolonikappløpet», og handler om hvordan europeiske stater ønsket å legge under seg områder i Afrika Svar: Imperialismen

8 Oppgave 5:Hvilken hendelse?
5 poeng: Denne hendelsen hadde neppe funnet sted hadde det ikke vært for at et nytt tankegods var blitt kjent 4 poeng: Vi befinner oss i siste halvdel av 1700-tallet, og hendelsen har blant annet å gjøre med at noen kolonier ønsket å løsrive seg 3 poeng: Byen Boston spilte en sentral rolle i denne hendelsen 2 poeng: Uavhengighetserklæringen er et meget konkret resultat av denne hendelsen 1 poeng: Hendelsen markerer at landet fikk en ny Grunnlov i 1789 og at Amerikas forente stater ble opprettet Svar: Den amerikanske revolusjon

9 Oppgave 6: Hvem er jeg? 5 poeng: Jeg ble sendt hjemmefra da jeg var ti år gammel for å gå på krigsskole 4 poeng: Jeg har vært hærfører, general og keiser 3 poeng: Jeg fikk vedtatt et lovverk som var preget av opplysningstidens og revolusjonens tankegods 2 poeng: Kriger er oppkalt etter meg, blant annet har jeg kjempet mot østerrikere etter å ha gått over Alpene 1 poeng: Mitt avgjørende slag sto ved byen Waterloo i 1815, et slag jeg tapte. Mitt etternavn er Bonaparte Svar: Napoleon Bonaparte

10 Oppgave 7: Hvilken hendelse?
5 poeng: Hendelsen du skal fram til er en bakgrunn for krigshandlingene i Europa i 4 poeng: Hendelsen forgikk i Europa, men handlet egentlig om et annet kontinent 3 poeng: Du skal fram til en konferanse, og på denne deltok representanter fra 14 europeiske land, men ikke en eneste fra andre kontinenter 2 poeng: Målet med konferansen var blant annet å bli enige om retningslinjer for hvordan europeiske stater skulle gå fram når de la under seg områder i Afrika 1 poeng: Konferansen ble holdt i en stor, tysk by i 1884, og den har navn etter denne byen Svar: Berlinkonferansen

11 Oppgave 8: Hvilken -isme?
5 poeng: Ismen hadde røtter i det gamle, førindustrielle samfunnet 4 poeng: Tilhengerne av -ismen mente at brå forandringer ikke førte til noe godt for samfunnet 3 poeng: Irske Edmund Burke regnes som -ismens grunnlegger 2 poeng: Samfunnet bør endres gjennom små, gradvise tilpasninger, hevdet tilhengerne 1 poeng: Navnet på -ismen kommer av «conservare», som betyr å bevare Svar: Konservatismen

12 Oppgave 9: Hvilken hendelse?
5 poeng: En av virkningene av denne hendelsen var at kongens makt ble svekket 4 poeng: En av de viktigste årsakene til hendelsen var utfallet av Napoleonskrigen 3 poeng: En sentral aktør i denne hendelsen, var Kristian Fredrik 2 poeng: I mai 2014 feirer vi her i landet et stort jubileum grunnet denne hendelsen 1 poeng: 17. mai 1814 ble dokumentet som markerer denne hendelsen undertegnet Svar: Norge får egen grunnlov, 1814

13 Oppgave 10: Hvilken periode?
5 poeng: Perioden var en forutsetning for de endringene som kom i tiårene etter 4 poeng: Tankene som kom til uttrykk i perioden bar preg av en ny tid 3 poeng: «Våg å vite» er en oppfordring som gjerne knyttes til perioden 2 poeng: Montesquieu, Rousseau og Voltaire er sentrale personer innenfor perioden 1 poeng: Vi befinner oss på starten av 1700-tallet, og maktfordeling, ytringsfrihet og tro på like rettigheter er sentrale i retningen/perioden du skal fram til Svar: Opplysningstiden

14 Oppgave 11: Hvilken hendelse?
5 poeng: Et nytt system som ble innført 21 år tidligere har betydning for hendelsen du nå skal fram til 4 poeng:7. juni er en viktig dato i denne hendelsen 3 poeng: En strid om en såkalt «konsulatsak» var den direkte årsaken til hendelsen 2 poeng: Hendelsen skjedde i 1905, og to naboland var involvert 1 poeng: Hendelsen gjorde at Norge ble et fritt og selvstendig rike Svar: Bruddet med Sverige, 1905

15 Oppgave 12: Hvilket begrep?
5 poeng: Begrepet vi skal fram til er et samlebegrep for et fenomen som har eksistert til alle tider, og som fortsatt eksisterer 4 poeng: Nomadene i førhistorisk tid og flyktninger i dag dekkes begge av begrepet 3 poeng: Push- og pull-faktorer bruker vi gjerne for å forklare årsaker til det begrepet omtaler 2 poeng: Fra bygdene til byene, fra Norge til Amerika, fra bondesamfunn til industrisamfunn er noen av bevegelsene begrepet dekker 1 poeng: Et annet navn på begrepet er «folkevandring» Svar: Migrasjon

16 Oppgave 13: Hvilken hendelse?
5 poeng: Flere engelske fotballbyer er sentrale i denne hendelsen 4 poeng: Et voksende marked i Europa er en viktig drivkraft for hendelsen 3 poeng: Kraftig befolkningsvekst, økt jordbruksproduksjon og bedre kommunikasjon er også årsaker til hendelsen 2 poeng: En viktig virkning av hendelsen er økt urbanisering 1 poeng: Hendelsen kalles en revolusjon, og spesielt tekstilproduksjonen sto sentralt i utviklingen Svar: Den industrielle revolusjon

17 Oppgave 14: Hvilke bevegelser?
5 poeng: Bevegelsene samles under en fellesbetegnelse og foregikk på 1800-tallet 4 poeng: Bevegelsene hadde røtter i brede lag av befolkningen og fikk stor betydning for den politiske utviklingen i landet 3 poeng: Bevegelsene førte til at flere lag av befolkningen fikk innflytelse i landets offentlighet 2 poeng: Både språkspørsmål, religionsspørsmål og alkoholspørsmål samles i disse bevegelsene 1 poeng: Bevegelsene var en avgjørende faktor for innføringen av parlamentarismen i 1884 Svar: Motkulturer

18 Oppgave 15: Hvem er jeg? 5 poeng: Jeg har vært statsminister og jeg levde på tallet 4 poeng: Jeg er tysk 3 poeng: Jeg er blant annet kjent for utsaget «Tidens store spørsmål avgjøres ikke med taler og flertallsbeslutninger, men med blod og jern» 2 poeng: Jeg skaffet meg ganske mange fiender i min levetid, spesielt i Frankrike 1 poeng: Jeg var hovedarkitekten bak samlingen av Tyskland i 1871 Svar: Otto von Bismarck

19 Og vinneren er ... GRATULERER!

20 God jul og godt nytt år!


Laste ned ppt "«Siste timer før jul-quiz»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google