Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOSTRA og miljødata og rapportering Julie L. Hass Seksjon for miljøstatistikk, SSB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOSTRA og miljødata og rapportering Julie L. Hass Seksjon for miljøstatistikk, SSB."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOSTRA og miljødata og rapportering Julie L. Hass Seksjon for miljøstatistikk, SSB

2 2 Miljø rapportering - databruk  Internasjonale avtaler og rapportering  F.eks. Nordsjøavtalen (avløp)  Nasjonale mål og nøkkeltall - Rikets miljøtilstand  Bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold  Friluftsliv  Kulturminner og kulturmiljøer  Overgjødsling og oljeforurensning  Helse- og miljøfarlige kjemikalier  Avfall og gjenvinning  Klimaendringer, luftforurensning og støy  Internasjonalt miljøvernsamarbeid og miljøvern i polarområdene

3 3 Skjema ansvarlig  Skjema 20: Kultur, natur og nærmiljø Henning Høie  Skjema 21: Avfall og Avløp Svein Erik Stave  Skjema 22: Gebyrsatser - bolig Tone Smith  Skjema 23: Kostnadsdekning i vann-, avløp- og avfallssektoren Tone Smith

4 4 Skjema 20: Kultur, natur og nærmiljø  Miljøverndepartementet (MD)  Riksantikvaren (RA)  Statens forurensningstilsyn (SFT)  Direktoratet for naturforvaltning (DN)  Nasjonale miljø-nøkkeltall / indikatorer

5 5 Skjema 20  7 hovedtema  Inntekter/utgifter til plansaksbehandling og byggesaksbehandling  Plansaksbehandling  Byggesaksbehandling  Kart og oppmåling  Rekreasjon/friluftsliv  Kulturminner og/eller kulturmiljøer  Vern mot forurensning

6 6 Skjema 20 Mulige problemområder 2001 (1)  Problem: Mer enn 1 person må fylle ut skjema  Problem: Vanskelig å fordele utgifter og inntekter av funksjon 300. Tiltak: Skjema er teknisk forbedret og veiledning er utvidet

7 7 Skjema 20 Mulige problemområder 2001 (2)  Problem: Vanskelig å definere lekeareal og turveglengder. Tiltak: Bedre presisering i veiledning  Nytt tema om kulturminner/kulturmiljøer  Generelt anbefales det at kommunen sjekker oppgaver mot fjoråret - sjekk ekstremverdier  Tettstedsdefinisjon og kart som viser tettsteder - se SSBs webside (www.ssb.no)

8 8 Teknisk sektor - Vann, Avløp, Avfall Rapporteringsveier i 2001  Vannregister - fysiske data  SESAM - avløp - fysiske data  Avfall - papir basert undersøkelse - data for mengde avfall Sendt til avfallsselskaper og til kommuner som har egne avfallsordninger (utvalg)  KOSTRA - økonomi, gebyrsatser, tjeneste informasjon

9 9 Skjema 21 - Avfall og avløp  Avfall  Fraksjoner - tilbud i kommunen  Totalabonnent og husholdningsabonnent - se veiledning  Avfallsmengde - egen undersøkelse utenfor KOSTRA (2001 utvalg, 2002 full telling)  Avløp  Lengde av avløpsnett (internasjonal rapportering, kostnader og utskifting av avløpsnett)  SESAM (avløp) - fysiske data

10 10 Skjema 22 - Gebyrsatser tilknyttet boliger  Erstatter 3 undersøkelser  KPI (konsumprisindeks) (fokus: endringer pr 2 år)  Vannregister (Folkehelsa)  SESAM - avløp (SFT)  Mulige problemer  Problem: Ingen svar i 1999 Tiltak: kryss av i boks ”kommunen har ikke slikt gebyr”  120 m 2 bruksareal - leieareal (140 bruks m 2 :100 leie m 2 )  Tilknytningsgebyr - forskjellige definisjoner  Spørsmål 4.5 c og d: volum (m 3 ) av minimumsforbruk

11 11 Skjema 23: Kostnadsdekning i vann-, avløp- og avfallssektoren  KOSTRA regnskap gir ikke nok informasjon til å fylle ut Skjema 23  Kostnader skal rapporteres i 1000 Kr  Finansiell dekningsgrad beregnes før bruk eller avsetning til fond  Kryss av i boks kommunen har ikke utgifter eller inntekter for følgende funksjoner:  Vann - f.eks. Enebakk - privat vannverk  Avløp - alle har avløpsanlegg  Avfall - mange forskjellige løsninger

12 12 Skjema 23: Avfall  Avfall - To deler av skjema  Del 1 - bare for kommuner som ikke har utgifter eller inntekter i kommuneregnskap.  Spør etter tall som kommunestyret har brukt til fastsetting av gebyrsatser. Inntekter og utgifter. 100% finansiell dekn  Del 2 - for kommuner som har utgifter og inntekter i kommuneregnskap  Kan også bli bare to tall -- inntekt fra gebyr og betaling til andre (overføring til interkommunale selskaper, private bedrifter, osv.)  Sykepenger => Fradrag for inntekter eks. gebyr (”e”)


Laste ned ppt "KOSTRA og miljødata og rapportering Julie L. Hass Seksjon for miljøstatistikk, SSB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google