Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgang Oppfølging Telling Anne Gerd Strand. Oppfølgingsprosjektet 29. mars 2015Oppfølgingsprosjektet2 Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 21 år som står.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgang Oppfølging Telling Anne Gerd Strand. Oppfølgingsprosjektet 29. mars 2015Oppfølgingsprosjektet2 Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 21 år som står."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgang Oppfølging Telling Anne Gerd Strand

2 Oppfølgingsprosjektet 29. mars 2015Oppfølgingsprosjektet2 Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 21 år som står utanfor både utdanning og arbeid = oppfølgingstenesta si målgruppe Mål: 1.Målgruppa skal få ei meir praktisk vidaregåande opplæring - eventuelt i kombinasjon med arbeidspraksis/arbeid 2.Oppfølgingsteamet skal vere på plass - før eleven vert skriven ut av skulen 3.Ingen ungdommar skal være ukjende for OT  Overordna mål = auka gjennomføring!

3 Hovudmål Auka gjennomføring i videregåande opplæring. Ungdom som står utanfor opplæring og arbeid skal primært motiverast tilbake til vidaregåande opplæring eller sekundært inn i ordinært løna arbeid. ” Fullføring av videregående opplæring fører til betydelig bedre arbeidsmarkedstilknytningen og mindre tilbøyelighet til å bruke offentlige trygde- og stønadsordninger” Torberg Falch Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

4 29. mars 2015Tittel på presentasjon4 Tidleg inn – etablere oppfølginga FØR fråfall Praksisnære opplæringsmodellar/ Arbeidstrening - NAV tiltak/ Kombinasjonsløysningar Praksisnære opplæringsmodellar/ Arbeidstrening - NAV tiltak/ Kombinasjonsløysningar Oppsøkande arbeid - oppfølging av ungdom som har vore lenge utanfor Kompetanseutvikling Korleis nå måla?

5 Innsatsområde Prosjektet skal gjennom sine innsatsområder sørge for at: Skulane og oppfølgingstjenesta samarbeider om å etablere tverrsektorielle oppfølgingsteam/-avtaler rundt elevar som er i ferd med å slutte. Avklaringssamtalar og oppfølgingsavtalar (I Hordaland frå 3. oktober på alle skulane i fylket)

6 Innsatsområde Skulane, OT, fagopplæring og NAV samarbeider om å tilby målgruppa praktiske og fleksible tiltak som:  planlagt grunnkompetanse (praksisbrev/lærekandidatløp)  opplæringsløp som kombinerar skule og arbeidspraksis  arbeidsretta NAV-tiltak med opplæringselement frå dei aktuelle programområda

7 Innsatsområde Det vert arbeidd oppsøkande og det vert etablert tverrsektorielle oppfølgingsteam også rundt ungdom som er utanfor opplæring og arbeid, med særleg fokus på dei som har vore utanfor lenge.  Fleire gode forslag til prosjekt i fylke  Forskjell på by og land

8 Fleksibelt system for skreddarsaum Avklaringssamtale Aktivitetsplan Kommunale tiltak (LOS Bergen) Kombinasjon Praksisplass/vidaregåande opplæring Opplæringskontrakt Praksisplass m/oppfølging og avklaring Lærekontrakt Arbeid Ungdomsmottaket Bergen Rapporterer til OT Jobbkubbar/ Ungdomskontakt Rapporterer til OT NAV/HFK Kommunale tiltak Skule

9 Målretting av innsats  Treff vi den den mest krevande delen av målgruppa?  Driv vi skumming av fløyten der relevante aktørar målrettar innsatsen inn mot nokre utvalde deler av den totale målgruppa?  Eitt år eller mindre eller eitt år eller meir? Indikatorar for kartlegging/evaluering

10 Arbeidsdeling  Korleis er den faktiske arbeidsdelinga mellom dei ulike etatane? (Kommunikasjon/organisering/ressursar)  Understøttar eller undergraver arbeidsdelinga dei ulike tiltaka?  Målkonflikt mellom arbeidstrening og inntektssikring gjennom NAV og fullføring av VGO? Indikatorar for kartlegging/evaluering

11 Vurderingar av opplevd utbytte  Korleis ungdommar oppfattar OT sin rolle når det gjeld avklaring, koordinering og gjennomføring av tiltak  Kva var forventningane?  Har det blitt skrive individuelle oppfølgingsplanar?  Kor lang tid gjekk det før oppfølginga var i gang etter at ungdommen slutta på skulen? Indikatorar for kartlegging/evaluering

12  Korleis var samarbeidet mellom etatane for å legge til rette for alternativ vidaregåande opplæring? (grunnkompetanse)  I kva grad opplevde ungdommane at tiltaksgjennomføringa i NAV bygde på ein reell kombinasjon av arbeidstrening og opplæringselement eller læreplanelement?  I kva grad var det oppsøkande arbeidet organisert som tverretatlege oppfølgingsmodellar? Indikatorar for kartlegging/evaluering

13 Effektanalysar av deltaking i ulike tiltak  Grunnkompetanse (fører deltaking til større sjanse for å gjennomføre ordinær vidaregåande opplæring og/eller vere i ordinær sysselsetting  Fører deltaking i eitt av følgjande tiltak forvalta av NAV til auka sjanse for å vere i ordinær sysselsetting; Avklaring, oppfølging, lønstilskot, arbeidspraksis og tilrettelagt arbeid Indikatorar for kartlegging/evaluering

14 Sammansette årsaker til avbrot Hilde Marie Thrana: Forsker /stipendiat Senter for barn og unges kompetanseutvikling – HIL: Nordlandsforskning Intervju av 57 ungdom i alderen 15-23 år Tene pengar Fortener et friår Vanskeleg å velge Teori- problemet Helse psykisk/fysisk Vil arbeide Problemer i familie/miljø Avbrot må sjåast i lys av tidlegare skulehistorie, sosiale forhold, helse, miljø/kultur

15 Kva som kan nytte i skolen  Rådgjevarar - reklameagentar? Realistiske bilete av yrkesretta fag  Alternative praktiske læringsformer på alternative arenaer. Testing i ferdigheiter og handtverk, utan teori  Informasjon om konsekvensar for avbrot, frå u. skolen.  Kompetanse og opplæring utanfor skulen. Eit reelt alternativ ( 13 valet)  Utviding av rettigheitstida. Skulegang når ein er motivert

16 SKULE NAV FAMILIE FRITID OPPFØLGINGSTENESTEBARNEVERN HELSTENESTER ?? Reidun Follesø: Ungdom i svevet: Universitetet i Nordland

17 Finn oss der vi er! Nokon må ut og leite – og møte. Nokon må informere – kor er de, og kven er de? Hjelp må være tilgjengeleg – og lokala må vere tilgjengelige. Bry deg. Ikkje gje oss opp. Hold ut!

18 Snakk med oss! …ikke sånn…

19 Spør etter draumane våre - … allier deg med dei og gje viljen mogelegheit!

20 Fryd og gammen!


Laste ned ppt "Overgang Oppfølging Telling Anne Gerd Strand. Oppfølgingsprosjektet 29. mars 2015Oppfølgingsprosjektet2 Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 21 år som står."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google