Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgang Oppfølging Telling Anne Gerd Strand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgang Oppfølging Telling Anne Gerd Strand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgang Oppfølging Telling Anne Gerd Strand

2 Oppfølgingsprosjektet
Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 21 år som står utanfor både utdanning og arbeid = oppfølgingstenesta si målgruppe Mål: Målgruppa skal få ei meir praktisk vidaregåande opplæring - eventuelt i kombinasjon med arbeidspraksis/arbeid Oppfølgingsteamet skal vere på plass - før eleven vert skriven ut av skulen Ingen ungdommar skal være ukjende for OT Overordna mål = auka gjennomføring! 2 Oppfølgingsprosjektet 9. april 2017

3 Hovudmål Auka gjennomføring i videregåande opplæring. Ungdom som står utanfor opplæring og arbeid skal primært motiverast tilbake til vidaregåande opplæring eller sekundært inn i ordinært løna arbeid. ”Fullføring av videregående opplæring fører til betydelig bedre arbeidsmarkedstilknytningen og mindre tilbøyelighet til å bruke offentlige trygde- og stønadsordninger” Torberg Falch Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

4 Arbeidstrening - NAV tiltak/ Kombinasjonsløysningar
Korleis nå måla? Praksisnære opplæringsmodellar/ Arbeidstrening - NAV tiltak/ Kombinasjonsløysningar Tidleg inn – etablere oppfølginga FØR fråfall Oppsøkande arbeid - oppfølging av ungdom som har vore lenge utanfor Kompetanseutvikling 4 Tittel på presentasjon 9. april 2017

5 Prosjektet skal gjennom sine innsatsområder sørge for at:
Skulane og oppfølgingstjenesta samarbeider om å etablere tverrsektorielle oppfølgingsteam/-avtaler rundt elevar som er i ferd med å slutte . Avklaringssamtalar og oppfølgingsavtalar (I Hordaland frå 3. oktober på alle skulane i fylket)

6 Innsatsområde Skulane, OT, fagopplæring og NAV samarbeider om å tilby målgruppa praktiske og fleksible tiltak som: planlagt grunnkompetanse (praksisbrev/lærekandidatløp) opplæringsløp som kombinerar skule og arbeidspraksis arbeidsretta NAV-tiltak med opplæringselement frå dei aktuelle programområda

7 Innsatsområde Det vert arbeidd oppsøkande og det vert etablert tverrsektorielle oppfølgingsteam også rundt ungdom som er utanfor opplæring og arbeid, med særleg fokus på dei som har vore utanfor lenge. Fleire gode forslag til prosjekt i fylke Forskjell på by og land

8 Fleksibelt system for skreddarsaum
Kombinasjon Praksisplass/vidaregåande opplæring Avklaringssamtale Aktivitetsplan Kommunale tiltak (LOS Bergen) Opplæringskontrakt Ungdomsmottaket Bergen Rapporterer til OT Praksisplass m/oppfølging og avklaring NAV/HFK Lærekontrakt Jobbkubbar/ Ungdomskontakt Rapporterer til OT Arbeid Kommunale tiltak Skule

9 Indikatorar for kartlegging/evaluering
Målretting av innsats Treff vi den den mest krevande delen av målgruppa? Driv vi skumming av fløyten der relevante aktørar målrettar innsatsen inn mot nokre utvalde deler av den totale målgruppa? Eitt år eller mindre eller eitt år eller meir?

10 Indikatorar for kartlegging/evaluering
Arbeidsdeling Korleis er den faktiske arbeidsdelinga mellom dei ulike etatane? (Kommunikasjon/organisering/ressursar) Understøttar eller undergraver arbeidsdelinga dei ulike tiltaka? Målkonflikt mellom arbeidstrening og inntektssikring gjennom NAV og fullføring av VGO?

11 Indikatorar for kartlegging/evaluering
Vurderingar av opplevd utbytte Korleis ungdommar oppfattar OT sin rolle når det gjeld avklaring, koordinering og gjennomføring av tiltak Kva var forventningane? Har det blitt skrive individuelle oppfølgingsplanar? Kor lang tid gjekk det før oppfølginga var i gang etter at ungdommen slutta på skulen?

12 Indikatorar for kartlegging/evaluering
Korleis var samarbeidet mellom etatane for å legge til rette for alternativ vidaregåande opplæring? (grunnkompetanse) I kva grad opplevde ungdommane at tiltaksgjennomføringa i NAV bygde på ein reell kombinasjon av arbeidstrening og opplæringselement eller læreplanelement? I kva grad var det oppsøkande arbeidet organisert som tverretatlege oppfølgingsmodellar?

13 Indikatorar for kartlegging/evaluering
Effektanalysar av deltaking i ulike tiltak Grunnkompetanse (fører deltaking til større sjanse for å gjennomføre ordinær vidaregåande opplæring og/eller vere i ordinær sysselsetting Fører deltaking i eitt av følgjande tiltak forvalta av NAV til auka sjanse for å vere i ordinær sysselsetting; Avklaring, oppfølging, lønstilskot, arbeidspraksis og tilrettelagt arbeid

14 Sammansette årsaker til avbrot
Hilde Marie Thrana: Forsker /stipendiat Senter for barn og unges kompetanseutvikling – HIL: Nordlandsforskning Intervju av 57 ungdom i alderen år Avbrot må sjåast i lys av tidlegare skulehistorie, sosiale forhold, helse, miljø/kultur Helse psykisk/fysisk Fortener et friår Tene pengar Vil arbeide Vanskeleg å velge Teori-problemet Problemer i familie/miljø

15 Kva som kan nytte i skolen
Rådgjevarar - reklameagentar? Realistiske bilete av yrkesretta fag Alternative praktiske læringsformer på alternative arenaer. Testing i ferdigheiter og handtverk, utan teori Informasjon om konsekvensar for avbrot, frå u. skolen. Kompetanse og opplæring utanfor skulen. Eit reelt alternativ ( 13 valet) Utviding av rettigheitstida. Skulegang når ein er motivert

16 ? ? Reidun Follesø: Ungdom i svevet: Universitetet i Nordland NAV
SKULE FRITID FAMILIE OPPFØLGINGSTENESTE BARNEVERN ? HELSTENESTER ?

17 Bry deg. Ikkje gje oss opp. Hold ut!
Finn oss der vi er! Nokon må ut og leite – og møte. Nokon må informere – kor er de, og kven er de? Hjelp må være tilgjengeleg – og lokala må vere tilgjengelige. Bry deg. Ikkje gje oss opp. Hold ut!

18 Snakk med oss! …ikke sånn…

19 Spør etter draumane våre -
… allier deg med dei og gje viljen mogelegheit!

20 Fryd og gammen!


Laste ned ppt "Overgang Oppfølging Telling Anne Gerd Strand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google