Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan regionalt nivå bidra til verdiskaping og regional utvikling? Hva er ambisjonene for neste regionalmelding? Kommunal- og regionalminister Erna.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan regionalt nivå bidra til verdiskaping og regional utvikling? Hva er ambisjonene for neste regionalmelding? Kommunal- og regionalminister Erna."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan regionalt nivå bidra til verdiskaping og regional utvikling? Hva er ambisjonene for neste regionalmelding? Kommunal- og regionalminister Erna Solbergs innlegg på regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene 23.03.04

2 2 Vår største utfordring er:

3 3

4 4 Entreprenørskap er høyt prioritert ” Vi må så nå, for å ha noe å leve av i framtiden”

5 5 Samfunnsutfordringer – med organisatorisk tilsnitt Demokratiunderskudd jf Maktutredningen Modernisering av offentlig sektor Mangfold og statlige forvaltningsenheter på ulike nivå har ført til en fragmentert og oppsplittet offentlig forvaltning Brukermedvirkning Regional tilpasning (prioriteringseffektivitet)

6 6 Regionalisering - teori og politikk Begrep. –Hva innebærer det å ha en regionalpolitikk –Regionalisering -desentralisering av oppgaver, ansvar og ressurser fra staten til regionale partnerskap, fordi regionens politikk skal fungere bedre. –Regionalisering henger sammen med brukerorientering Endring i styringsform: –Bottom-up –Flernivåstyring Politisk består diskusjonen av flere elementer: –Behov for mellomnivå –Oppgavefordeling –Valgordning – direkte eller indirekte valg –Fylkesinndeling

7 7 Europapolitisk plattform For samarbeid mellom regionalt og sentralt nivå. Europapolitisk forum Stimulere Europadebatten på lokalt og regionalt nivå, med særlig vekt på regionenes plass i fremtidens Europa Det demokratiske elementet styrkes ved økt åpenhet, systematisk dialog mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter Første gang en etablerer en systematisk dialog mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter om viktige europapolitiske problemstillinger ( 18+2 politikere)

8 8 Hva skjer i Danmark og Sverige? Strukturkommisjonen i DK. De mest sannsynlige alternativene er bred amtsmodell eller en bred kommunemodell. Tre nivå, økt desentralisering, mer konsistens og sammenheng mellom nivåer, større kommuner og større amt. Ansvarskomiteen i Sverige Utreder nå tre strategier som skal bidra til økt utviklingskraft i offentlig virksomhet.

9 9 Dagens fylkeskommune Regional utvikling –Samferdsel –Næringsutvikling –Fylkesplanlegging –Kulturtiltak og kulturminnevern –Folkehelse Tjenesteproduksjon –Videregående opplæring –Tannhelse

10 10 Nytt grep i regionalpolitikken: ”Fylkeskommunen som utviklingsaktør”

11 11 Hva skjer i Norge? Ny regionalmelding våren 2005 Globalisering, økt internasjonal konkurranse og sårbarhet Likeverdige levekår, velferd, mangfold og økonomisk vekst nasjonalt og regionalt Balansert utvikling i bosettingen på landsdelsnivå og næringsutvikling og verdiskaping i hele landet Regionalpolitikk i hele landet, men distriktspolitisk ekstrainnsats videreføres

12 12 Bosetting, verdiskapingen og levedyktige lokalsamfunn i hele landet. “ Vi må føre en fremtidsrettet og mulighetsorientert regional- og distriktspolitikk”

13 13 Viktige tema i meldingen Måldiskusjon Styrke vekstkraft gjennom regional innovasjon og nyskaping Møte omstillingsutfordringer offensivt i samfunn og næringsliv - utvikle vekstkraftige regioner Sikre grunnlag for likeverdige levekår Mer regionalt differensiert politikk. Regionalt ansvar for utviklingspolitikken, i samarbeid mellom offentlig og privat sektor Innspill fra Effektutvalget og Distriktskommisjonen

14 14 Vurdering og evalueringer 1. Vurdering av fylkeskommunene (2005) –Ansvarsreformen, og utvikling av partnerskap med kommuner, næringsliv og regional stat, og –integrering av fylkeskommunenes og partnerskapets ansvarsområder i det regionale utviklingsarbeidet 2. Evaluering av forsøk med oppgavedifferensiering og enhetsfylke (2007) –Effekter og resultat av forsøkene, og konsekvenser for statlig styring 3. Evaluering av fylkeskommunene –Bred forskningsbasert evaluering –Ikke igangsatt

15 15 Modeller for det regionale nivået Avvikling av et eget folkevalgt regionalt nivå Differensiert modell Landsdelsregioner Enhetsfylket Samarbeidsmodell

16 16 Hva bør debatten rundt regionalisering og regioninndeling inneholde? Hvilke samfunnsutfordringer skal løses? Næringslivets forventninger til det offentlige som tilrettelegger for næringsutvikling Hvilke regioner eller landsdelsregioner ser kommuner og næringsliv seg tjent med? Om organisering av forvaltningen kan bidra til økt verdiskaping, bedre konkurransevilkår og konkurranseevne. Tydeliggjøring av hvilke gevinster større regioner vil tilføre innbyggere og næringsliv Erfaringer fra pågående forsøk og utredninger. Løsningen må ta hensyn til at Norge er stort geografisk, men har folketall som en region i et av de store europeiske landene. Regjeringen ønsker desentralisering og styrket lokaldemokrati – ikke sentralisering eller for ensidig sektorfokusering.


Laste ned ppt "Hvordan kan regionalt nivå bidra til verdiskaping og regional utvikling? Hva er ambisjonene for neste regionalmelding? Kommunal- og regionalminister Erna."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google