Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor er kunnskapsbasert praksis viktig? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor er kunnskapsbasert praksis viktig? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor er kunnskapsbasert praksis viktig? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 12.02.2013 www.kunnskapsbasert.no

2 Implementering i utdanning Undervisningspersonell Bachelor Master Phd

3 Implementering i helse- og omsorgstjenestene

4 Nasjonal kvalitetsstrategi

5 Sykehusene er fellesskapets eiendom. Derfor har vi ansvar for å sikre en drift som gir mest og best helse for satsingen.

6 Faglig forsvarlighet – god praksis Uforsvarlig praksis Kunnskapsbasert praksis Optimal behandling Forsvarlig praksis? I tråd med retningslinjer? God praksis Uhensiktsmessig ressursbruk

7 Hvorfor gjør vi det vi gjør i praksis?

8 Som pasient Møtt med respekt Ikke tilfeldig behandling Ikke unødvendige undersøkelser Ikke påføres infeksjoner eller andre unødvendige komplikasjoner

9 Som helsearbeider Gjør alt en kan for å gi det beste tilbudet til pasientene

10 Nesten ikke til å tro 20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt Overført til Norge: –2000 dødsfall –15.000 varige skader BMJ 2005, PE Hjort 2007

11 Stort fokus på pasientsikkerhet

12 30-40 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig Schuster, McGlynn, Brook (1998). Grol R (2001).

13 Utvikling av klinisk praksis LårhalsbruddOperasjon Frisk Rehabilitering Finnes retningslinjer for ernæring, men ikke implementert KBP Bruk av sjekklister Er praksis i tråd med god forskning clinical audit Uoversiktlig, mange studier, skrive systematisk oversikt Kunnskapshull KBP helseforskning Kunnskapshull

14 Forskning utviklingsarbeid St. melding nr 20 (2004/05) Vilje til forskning FoU

15 Stort behov for helsefaglig forskning

16 Trinn I - Refleksjon

17 Trinnene i kunnskapsbasert praksis Trinn I Refleksjon over egen praksis Hvorfor gjør vi det vi gjør? Diskuterer vi med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i vår fagutøvelse? Er det kultur på arbeidsplassene til å stille spørsmål om hva vi gjør? Legger ledere til rette for refleksjon?

18 Dagens medisin 26.11.2009 Prosedyrer for hvordan behandling skal gjennomføres, skal være nedfelt skriftlig på hver enkelt avdeling.

19 Hva er realiteten? 38.115 prosedyrer i 30 helseforetak Fagprosedyrene ligger ikke tilgjengelig på internett Noen fagprosedyrer hadde referanser som ikke hadde noe med innholdet å gjøre 15 år gamle fagprosedyrer uten referanser Mange sykehus hadde helt ulike prosedyrer på de ulike avdelingene - for samme behandling Noen avdelinger hadde ikke prosedyrer i det hele tatt Mange hadde ikke oppdateringsrutiner, og veldig få hadde rutiner for hvordan de skal lage fagprosedyrer Det har ikke vært noen delekultur for fagprosedyrer i sykehusene Borgen K. Dagens Medisin 26.11.09

20 Nasjonale fagprosedyrer

21

22 Trinn II - Spørsmålsformulering

23 KULTURENDRING

24 Kjernespørsmål PICO

25 Hvor kan du lære mer? www.kunnskapsbasertpraksis.no Boken Jobb kunnskapsbasert!

26 Trinn III - Litteratursøk

27 Hva er nytt? Helsearbeidere har alltid vært opptatt av å holde seg oppdatert.

28

29 HJELP! Dyktige bibliotekarer ;-)

30 enkeltstudier

31

32 Systematisk oversikt resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

33 Ulike måter å lese forskning Holde deg orientert For å få svar på et konkret spørsmål fra praksis

34 Systems Systemer Summaries Kunnskapsbaserte oppslagsverk og retningslinjer Synopses of syntheses Oppsummerte systematiske oversikter Syntheses Systematiske oversikter Synopses of single studies Oppsummerte enkeltstudier Single studies Enkeltstudier McMaster PLUS Studies, Trials (Cochrane Library) MEDLINE, CINAHL mfl. Sekundærtidsskrifter: Evidence Based Nursing mfl. McMaster PLUS Syntheses Cochrane Reviews (Cochrane Library) mfl. Other Reviews (Cochrane Library) Sekundærtidsskrifter: Evidence Based Nursing m.fl. Oppslagsverk: BMJ Best Practice, UpToDate Retningslinjer: G-I-N mfl. DiCenso, Bayley & Haynes. Evid Based Nurs 12(4), 2009. S-pyramiden

35

36

37

38 Trinn IV – Kritisk vurdere

39 Dette kan læres ;-)

40 Sjekklister kan brukes Kan du stole på resultatene? Setter metodedelen av artikkelen under lupen. Hva er resultatene? De sentrale hovedfunnene i studien skal komme klart frem. Kan resultatene brukes i din praksis? Her trenger du din fagekspertise. www.kunnskapssenteret.no

41 Trinn V - Anvende

42 Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholdt B, Reinar LM, 2007

43 Tiger Woods vurderer sitt neste slag 40% information 60% interpretation

44 www.kunnskapsbasertpraksis.no

45

46 Hvorfor tror dere det er så vanskelig å endre praksis?

47 Hvorfor tror dere at praksis varierer så mye?

48 PANORAMAPOST Vi ønsker å gi de beste tiltakene på pasientenes behov og problem. Vi vil være eksperter innen sykepleie til vår pasientgruppe. Vi skal være en pilotpost for å se på hvordan en sengepost kan arbeide kunnskapsbasert

49 Hva har skjedd med personalgruppen? Økt bevissthet over egen praksis Økt motivasjon for fagutvikling Stiller spørsmål ved egen praksis Annen argumentasjon i faglige diskusjoner Ser at det kommer pasienter til gode – bedre praksis Konsekvenser for praksis (pasientinformasjon) Flere opplever at KBP er nyttig og praksisnært

50 Delekultur Mest mulig gratis tilgjengelig

51 Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, OUS

52 Seminar etter videreutdanning OUS Skal pasienter med osteogent sarkom å ha drikkerestriksjoner under høydose Methorexat behandling? V/ Lotta Våde Når skal intravenøs preoperativ antibiotikaprofylakse administreres for å gi optimal effekt? V/ Ragnhild Fossum Hvilken innvirkning har ernæring på palliative kreftpasienters livskvalitet og opplevelse? V/ Kirsti Stray Hvordan opplever kreftpasienter i poliklinikk å ha pasientansvarlig sykepleier? V/ Hilde Ulriksen Reduseres antall kateterassosierte urinveisinfeksjoner ved å vaske Klorhexidin før kateterisering? v/ Arnhild Fredriksen Trenger neutropene leukemipasienter å isoleres for å unngå infeksjon? v/ Anja Rolandsson

53 Hvordan få det til? Flere systematiske Cochrane-oversikter har oppsummert det som er dokumentert av virkemidler for å fremme en kunnskapsbasert praksis. EPOC gruppen i Cochrane- samarbeidet. For å få til endringer i praksis, bør det være system og rutiner for hvordan endringer skal kunne gjennomføres. Endringer bør tilpasses de lokale utfordringene og barrierene. LEDELSE Grimshaw, Thomas, MacLennan et al. (2004)

54 Sykepleien Forskning 2011 6(2):158-165

55 Hva viser studier? kartlegging av lokale barrierer med samhandlende tiltak synes å ha en betydning for å lykkes med implementering av kunnskapsbasert praksis betydning av å ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne lese og forstå forskning samt at forskningen bør være relevant for praksis og ha betydning for pasientpleien for å fremme bruken av kunnskapsbasert praksis fremheves positive og resultatorienterte ledere ha gode rollemodeller i praksis – Sandvik, Stokke, Nortvedt Sykepleien Forskning 2011

56 Undervisningssykehjem OUS, Radiumhospitalet Helse Bergen Nordlandssykehuset Samarbeider med

57 Kunnskapsbasert praksis har bidratt til at forskningsbasert kunnskap er blitt lettere tilgjengelig og forståelig for utøvende helsepersonell, og har bidratt til at kunnskapen kan understøtte beslutninger.

58 Du trenger ikke å være dårlig for å jobbe systematisk for å bli bedre KULTURENDRING

59 Velkommen til Bergen den 8. og 9. april Innovative tiltak for implementering - den nasjonale nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis http://www.hib.no/senter/kunnskapsbasert


Laste ned ppt "Hvorfor er kunnskapsbasert praksis viktig? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google