Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UiO 7. mars 2013 Vigdis Vevstad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UiO 7. mars 2013 Vigdis Vevstad"— Utskrift av presentasjonen:

1 UiO 7. mars 2013 Vigdis Vevstad
Dublin-samarbeidet UiO 7. mars 2013 Vigdis Vevstad

2 Rettskildebildet utl § 3
Internasjonale forpliktelser og Dublin-samarbeidet: Barnekonvensjonen: art 3: hensynet til barnets beste (ivaretas i sterkere grad i DIII). Art 22 pkt 2: barn som søker asyl skal sikres behørig beskyttelse og humanitær hjelp i utøvelse av rettigheter etter BK og andre konvensjoner Non-refoulement prinsippet: for eksempel Flyktningkonvensjonen art 33,EMK art 3, torturkonv. art 3, (EUs MR charter art 19). Utl § 32, 3 ledd og § 73

3 Juridisk/historisk bakteppe
Første asyllandsprinsippet – unilateral praksis, noen avtaler Dublin konvensjonen, (1990) Dublin I og Schengen-konvensjonen (1990) Amsterdam-traktaten (1997) art 63 Etablering av et felles europeisk asylsystem (CEAS) Dublin forordningen, EC No. 343/2003, Dublin II Kommisjonens forslag til Dublin II(COM(2008)820 final, recast, politisk vedtatt høst 2012 rådet og EP

4 Felles europeisk asylsystem (CEAS)
Første fase CEAS ( ): Statusdirektiv 2004/83/EC Prosedyredirektiv 2005/85/EC Mottaksdirektiv 2003/9/EC Dublin forordning EC No 343/2003 Andre fase: (2013)

5 Hvilke land er med i Dublin II
EU MS nye og gamle, inkl Storbritannia og Irland Danmark (siden 2006) Norge (siden 2003) Island (siden 2003) Sveits (siden 2008) Liechtenstein (siden 2011)

6 Formål med Dublin-samarbeidet
Fastslå hvilket land som er ansvarlig for en asylsøknad (art 1) Sikre at søknad behandles av et land, kun ett (art 3(1)) Unngå ”asyl shopping” (pol) Unngå ”refugee in orbit” situasjoner (pol) Sikre effektivitet i asylsaksbehandlingen (art 4(1)

7 Formål forts. Fremme fri bevegelse i EU-området uten indre grenser
Sikre beskyttelse i tråd med internasjonale forpliktelser (fortale pkt (2), (12), (15) Sikre overholdelse av prinsippet om familiens enhet (fortale pkt (6) Fremme byrde- og ansvarsfordeling?

8 Forutsetninger for samarbeidet
Felles forståelse og anvendelse av øvrige CEAS-regelverk Eurodac (2003) VIS (2004) Gjensidig tillit. Automatikk? Minner om EMD M.S.S.-saken (2011)

9 Solidaritet TFEU art 80 Vedtatt rådskonklusjoner «tool-box for EU wide solidarity» mars 2012 Ikke gjennom ikke-bruk av Dublin som opprinnelig foreslått til Dublin III (frys-mekanisme), men solidaritetsfondene: avsatt 3,9 milliarder euro i Asylum & Migration Fund (sml Internal Security Fund, avsatt 4,6 milliarder euro)

10 Eks. på bruk Til bruk for å hjelpe MS med størst press på asylsystemet (teknisk, finansielt og praktisk), for eksempel Hellas. Nå gis hjelp både mht grensekontroll,asyl- og migrasjons-håndtering Samarbeid med Frontex, EASO Reallokering av søkere «Early warning» system i Dublin III

11 Dublin II Innhold Artikkel 3(1): kravet om at en asylsøknad skal behandles Artikkel 3(2): suverenitetsklausulen Artikkel 4(1): effektivitet i saksbehandlingen (skal starte så fort som mulig) Artiklene 5-14: om ansvarskriteriene og hierarki Artikkel 15: humanitærklausulen Artiklene 16-20: returmekanismene (overtakelse («taking charge» og tilbaketakelse (taking back»

12 Art 3(1) Member States shall examine the application of any third country national who applies at the border or in their territory to any one of them for asylum. The application shall be examined by a single MS, which shall be the one which the criteria set out in chapter III indicate is responsible

13 Suverenitetsklausulen art 3(2)
By way of derogation from para 1, each Member State may examine an application for asylum lodged with it by a third-country national, even if such examination is not its responsibility under the criteria laid down in this Regulation

14 Humanitærklausulen art 15
Any Member State, even where it is not responsible under the criteria set out in this Regulation, may bring together family members, as well as other dependent relatives, on humanitarian grounds based in particular on family or cultural considerations Søker må samtykke I Dublin III: diskresjonærklausulene fordelt annerledes D II art 3(2) og 15 delvis slått sammen

15 Artikkel 4(1) The process of determining the MS responsible under this Regulation shall start as soon as an application for asylum is first lodged with a MS

16 Artikkel 5 kriterienes hierarki
The criteria for determining the Member State responsible shall be applied in the order in which they are set out in this Chapter

17 Kriteriene Art 6: enslig, mindreårig asylsøker
Art 7-8: familiens enhet Art 9: oppholdstillatelse og visa Art 10: irregulær grensepassering og irregulært opphold Art 11: hvis visum ikke nødvendig Art 12: transittsituasjoner Art 13: første asylland

18 Overtakelse og tilbaketakelse
Artikkel 16 (1)(a)-(b): Overtakelse jf nærmere i artiklene 17-19 Hovedregel: må anmode innen 3 mnd/svar innen 2 mnd. Tilsv. i recast. Artikkel 16 (1)(c)-(e): Tilbaketakelse jf nærmere i artikkel 20. Gjelder hvis det dreier seg om sak under behandling, sak trukket tilbake eller sak m/negativt vedtak Hovedregel: Ingen frist for å anmode/ svar innen 1 mnd. Overføring innen 6 mnd. I recast settes frist: «as soon as possible» , ikke over 2 mnd/svar 1 mnd.

19 Folkeretten, Norge og Dublin
Asylsøker må gis adgang til territorium og asylprosedyrer (FK, implisitt +art 33 non-refoulement prinsippet) Rett til å søke asyl (MR erklæringen art 14)kan i norsk rett avledes av utl § 28 Rettslig utg.pkt. konvensjonsforpliktelser om beskyttelse innebærer ikke at asylsøker har rett til fritt valg av asylland

20 utl/uf Hovedregel Dublin-samarbeid pga Schengen-samarbeid
Utl § 32 b En søknad om oppholdstillatelse etter § 28 kan nektes realitetsbehandlet dersom søkeren kan kreves mottatt av et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet slik dette er nærmere angitt av Kongen i forskrift Uf §§ 7-3 definerer Dublin-samarbeidet

21 Unntak utl § 32, 2. ledd jf. uf § 7-4
Hensikt med unntak er å ivareta hensyn som ikke alltid lar seg innfortolke under ansvarskriteriene i artiklene 5-14, men Ot.prp. nr. 75 ( ): bebuder videreføring av praksis (streng) + ytterligere innstramming kommet til i 2009 hvoretter Dublin regler anvendes på barn Utl § 32, 2: søknad skal realitetsbehandles i Norge dersom utlendingen har en tilknytning til riket som gjør at Norge er nærmest til å behandle søknaden. Tilknytningskrav gjentatt i uf § 7-4

22 Forts. unntak Ellers, behandles søknad i Norge bare hvis det foreligger særlige grunner. Helsemessige forhold som hovedregel ikke å anse som slik grunn. Utl § 32, 3 ledd jf § 73: non-refoulement prinsippet. Gjelder mao også innenfor Dublin-samarbeidet

23 Typetilfeller og kumulasjon
Søknad behandlet i Norge hvis oppholds- eller arbeidstillatelse i ett år eller mer. (Midlertidig arbeidstillatelse teller ikke). Familietilknytning, uf § 7-4 jf. DII art 2(i) definisjon av familiebegrepet. Minner om art 15! Recast, videre fam.def. Inkluderer søsken Samboerforhold: konkret helhetsvurdering (RS )

24 Forts. typetilfeller ”Særlige grunner”: terskelen skal være høy for anvendelse (jf ordlyden i selve uf § 7-4 om helsemessige forhold) Recast, større oppmerksomhet viet sårbare asylsøkere, særlig hensynet til barnets beste vurderinger. Betydning for norsk praksis?

25 Stornemndsaker Okt 2009: 3 saker om enslig mindreårige asylsøkere. En fikk, etter helhetsvurdering realitetsbehandlet sak i Norge: Tillagt vekt at han hadde fjern slektning i Norge + usikkerhet mht mottaksforhold i Italia. Feb 2010: Retur til Hellas, irakisk asylsøker. Votering 6-1 i favør av retur til Hellas til tross for at stornemndas flertall anså asylprosedyren i Hellas som ”mangelfull”. Mindretallet la til grunn at klager ikke ville få tilgang til asylprosessen ved retur til Hellas og ikke sikret rettssikker realitetsbehandling.

26 M.S.S. v. Belgia og Hellas (2011)
EMD Soering v UK (1989) T.I. v. UK (2000) K.R.S. v. UK (2008) M.S.S. v. Belgia og Hellas (2011)

27 CJEU 29 jan 2009, Petrosian and others/Sverige: avgjørelse om ansvar for sak overføres hvis 6 mnd frist ikke overholdt pga utsatt iverksettelse 21 desember 2011, N.S. og M.E. et al./ Storbritannia og Irland : avgjørelse i 2 Dublin saker om forholdet Dublin-praksis & EUs «MR acquis». Dom bekrefter retur ikke tillatt hvis risiko for nedverdigende eller umenneskelig behandling

28 CJEU 2011-dom forts. Konkl: Art 4 of the Charter of Fundamental Rights of the EU must be interpreted as meaning that the MS, including the national courts, may not transfer an asylum seeker to the MS responsible within the meaning of DR II where they cannot be unaware that systematic deficiencies in the asylum procedure and in the reception conditions of the asylum seekers in that MS

29 CJEU Forts. amount to substantial grounds for believing that the asylum seeker would face a real risk of being subjected to inhuman or degrading treatment within the meaning of that provision. EU law precludes a conclusive presumption that the MS designated as responsible by the Dublin regulation observes the fundamental rights of the EU

30 CJEU 6 November 2012: Chechen mother K entered Poland irregularly via 3rd country,applied for asylum March Moved to Austria in April. Applied for asylum. Adult son with wife in Austria. Poland agreed to take back. Did not ask Austria to apply art 15. Court: art 15 «refers not only to the situations in which MS «bring together» the asylum seeker and another member of his family, but also those where they «keep» them together, the persons concerned being already on the territory of a MS other thatn that which is responsible under the criteria…» Humanitærklausulen styrket

31 EU Kommisjonen, 2007 rapport
”…overall, the main objectives of the system, notably to establish a clear and workable mechanism for determining responsibility for asylum applications, have, to a large extent been achieved,…” Mer nyansert i Dublin er ikke i samsvar med formålet med de andre CEAS-instrumentene Recast bekrefter

32 Eavlueringsrapporter i hopetall bekrefter problemområder
Feb 2013 ECRE m/fl: «Dublin II Regulation Lives on Hold» komparativ studie om Dublin-forordningens anvendelse i Østerrike, Bulgaria, Frankrike, Hellas, Ungarn, Italia, Slovakia, Spania, Sveits og Nederland Mai 2012 Proasyl rapport 2010: Odysseus nettverket rapport til EP «Setting up a Common European Asylum System» (om Dublin II og III)

33 Kritiske momenter Adgang til asylprosedyrer forts. problem
Barns og andre asylsøkeres sårbarhet lite ivaretatt Hensynet til familiens enhet lite ivaretatt CEAS-regelverk tolkes og anvendes forskjellig Asylsøkere samarbeider ikke. Ingen/liten integreringsbonus Suverenitets- og humanitærklausulene lite brukt Ineffektivitet (færre enn 35% av «accepted requests resulting in transfers» (Odysseus,ECRE m/fl) Kostander aldri vurdert (Odysseus, ECRE m/fl)

34 Viktige forslag i Dublin III
styrket rett til informasjon rett til intervju rett til domstolsprøving, inkl tid til klageadgang Rett til oppsettende virkning under domstols-behandling rett til juridisk assistanse Forslag om «frys-mekanisme», ikke godtatt, men

35 Dublin III «early warning» bestemmelse som skal sikre «prevensjon» istedenfor «reparasjon» i forhold til stater som har problemer med adekvat asylsystem (del av solidaritets- verktøykasse vedtatt av rådet mars 2012)

36 vigdis@sonconsult.no www.sonconsult.no


Laste ned ppt "UiO 7. mars 2013 Vigdis Vevstad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google