Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 1 Innledning – bakgrunnsretten Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 1 Innledning – bakgrunnsretten Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 1 Innledning – bakgrunnsretten Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 : Rettsspørsmål: Overordnet Hvor finner jeg normsystem
reglene om heving? Heving Rettslig kategorisering av problemstillingen Rettsspørsmål: Kari Ås nekter å betale for et oppdrag som er utført. Lasse Simonsen

4 Tre kategorier med overordnede normsystemer:
Bakgrunnsretten Avtalen Lover Alminnelige prinsipper Rettsspørsmålet Lasse Simonsen

5 Partsspesifikke normer
Primærkilden så langt avtalefriheten rekker: D K Avtale Partsspesifikke normer Bakgrunnsretten Utfyller avtalen der denne er taus Generelle normer Lasse Simonsen

6 Lovfestet og ulovfestet bakgrunnsrett:
Bakgrunnsretten Kontrakts- lovgivning Ulovfestet Rt Reklamasjon (28) ”Denne rettslige standard [avhl § 4-19] sammenfaller med alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper.” Avhendingslova Lov 3 juli 1992 nr 93 Lasse Simonsen

7 Rettsutviklingen: Lovgivning Bakgrunns- retten Kjøp Husleie Avhl Hvtjl
Buofl Tomtefeste Osv Kjøp Husleie Lovgivning For øvrig For øvrig Bakgrunns- retten Lasse Simonsen

8 Hovedtyper av eksempler:
Kontraktstyper Kjøp Leie Entreprise Tjenester Løsøre Fast eiendom Løsøre Fast eiendom Buofl Prof. Hvtjl Prosjekt NS Finans Rådg. Fkjl Kjl Avhl Tidsp Husll Tfl Aml Osv Transp. Agl Hotell Fritid Husrom Lasse Simonsen

9 Komplette standarder som (nesten) fortrenger bakgrunnsretten:
Avtaler Individuelle avtaler Standarder NS 8405: 2008 Ofte ufullstendige Fullstendige Bakgrunns- retten Lasse Simonsen

10 2 Lovfestet bakgrunnsrett

11 Betydningen av en samlet analyse:
Lovgiverens mal Kjl Hvtjl Avhl Mange regler er bygget over en felles mal (f eks reklamasjonsreglene) Grunn til å anlegge en felles fortolkning Lasse Simonsen

12 Lovens virkeområde: Lov 1 Tidsmessig virkeområde (når)
Rt Ekte hussopp Avtale inngått før avhl ikrafttreden 1 Tidsmessig virkeområde (når) Lov 4 Geografisk virkeområde (hvor) 2 Saklige virkeområde (hva) 3 Personelle virkeområde (hvem) Forbrukerbegrepet Avhl § 1-1/§1-1a Rt (27) ”Det er på det rene, og partene er enige om dette, at avhendingsloven får anvendelse selv om det er aksjer med tilhørende borett, som er avhendet.” Lasse Simonsen

13 Saklig virkeområde (arten av ytelse): Eksempel Kjl § 1 – «Loven gjelder kjøp …»:
Overføring av eiendomsretten (ikke bare bruksrett) «Ting» «Overdragelse» Alle fysiske objekter Immateriale- rettigheter Ikke stiftelse av rettigheter Ikke tjenester Fkjl § 2: Vann og elektrisk energi Lasse Simonsen

14 Ufravikelig lovgivning – forbrukerbegrepet:
Avhl § 1-2 (3) ”Med forbrukarkjøp er meint kjøp av eigedom når kjøparen er ein fysisk person som ikkje hovudsakeleg handlar som ledd i næringsverksemd.” Ikke osv ”hovudsakeleg handlar som ledd i næringsverksemd” Negativt definert Riktig spørsmålsstilling: Er det en person som i hovedsak handler som ledd i næring? Feil spørsmålsstilling: Er det en person som i hovedsak handler i egenskap av forbruker? Lasse Simonsen

15 Bygger bolig(er) på egen tomt for salg
Eksempel nr 1: Eplehageutbygging: Buofl § 1,1: ”Lova gjeld avtale mellom entreprenør og ein forbrukar …” Bygger bolig(er) på egen tomt for salg Eksempel nr 2: Forbruker som kjøper aksjer Lasse Simonsen

16 Ufravikelig lovgivning:
(1) (2) (3) Ensidig ufravikelig Forhåndsavtaler Gjelder ikke: Ytelsesbeskrivelsen Særlig adgang til avvik Partiell ugyldighet Må påberopes Preseptivitetens virkeområde Preseptivitet Virkning av brudd på preseptiviteten Lasse Simonsen

17 § 3 første ledd Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her.

18 Forhåndsavtale: Rammes ikke av preseptiviteten Men avtl § 36
Opprinnelig avtale Forliks- løsninger Rammes ikke av preseptiviteten Men avtl § 36 Preseptorisk lovgivning representerer minimumsløsninger sett fra forbrukerens ståsted Når er en løsning ugunstig? Dagmulktklausuler Avtale om overtakelse av en bolig (Villedende informasjon fra debitor) Lasse Simonsen

19 Når er lovens regler satt til side:
Eksempel: Regulering av hevingsspørsmålet. Har partene avtalt bort vesentlighetskriteriet? Avtale Krever en viss grad av klarhet ? Kontraktslovgivning V Lasse Simonsen

20 (ett felles arrangement)
Sammensatte avtaler: Avtale som består av elementer som normalt reguleres av ulik bakgrunnsrett (lovgivning) Avtale (ett felles arrangement) + 1 2 Arbeidselement (entrepriseelement) Kjøpselement Lasse Simonsen

21 Hva problemet består i:
Rettsspørsmål Tjeneste/ entreprise Kjøp Kjøp Alternativ 2 Ett sett med bakgrunnsrett, f eks kjøpsloven Alternativ 1 To sett med bakgrunnsrett Lasse Simonsen

22 Eksamen praktikum høsten 2010:
Eksempel: Arbeid (tjeneste) Eksamen praktikum høsten 2010: PÅ fikk i oppdrag å utføre utsmykningsoppdrag i inngangspartiet til huset til LH. Det ble videre avtalt at PÅ skulle levere en skulptur som skulle være en del av dekorasjonen. Kjøp Lasse Simonsen

23 Kjl § 2: (1) Loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet. Loven gjelder ikke avtale om oppføring av bygning eller annet anlegg på fast eiendom. (2) Loven gjelder ikke avtale som pålegger den part som skal levere tingen, også å utføre arbeid eller annen tjeneste, og dette utgjør den overveiende del av hans forpliktelser. Tilvirkning Etterfølgende

24 Arbeidselementet: Arbeids- elementet Kjl § 2 (1)2 Entreprise Ikke kjøp
Tilvirkning (tingen lages) Kjl § 2 (1)1 Materialene Annet Arbeids- elementet Kjl § 2 (2) Ikke kjøp Overveiende Etterfølgende Ellers Kjøp Lasse Simonsen

25 Avhendingslova: Uvesentlig del Avhl gjelder for begge elementene
Arbeid Gjenstand Avhl § 1 (3) Sammensatt avtale (avhl gjelder i utgangspunktet bare for avhendingsdelen) Lasse Simonsen

26 3 Ulovfestet bakgrunnsrett (alminnelig kontraktsrett)

27 Den alminnelige kontraktsrettens oppgaver:
Samling av problemstillinger (pedagogisk) Fellesregler (prinsipper) Mange av de samme hensynene kan gjøre seg gjeldende Lasse Simonsen

28 Alminnelige prinsipper:
Eks – adgangen til å kreve retting av mangel Prinsipp (utgangspunkt/hovedsynspunkt) Kontraktstypen kan tilsi en avvikende regel (avhending av fast eiendom) Tre eksempler fra HR-praksis: Rt Heving – spesifisert reklamasjon Rt Ulovfestede lojalitetsregler (spørsmål om varsling) Rt (27) Ulovfestede reklamasjonsregler Lasse Simonsen

29 Lojalitetsprinsippet:
Avtaleinngåelse Utførelse av realforpliktene Varsling Rt Stiftelse av kausjon Rt Kina Hansen Prekontraktuelt ansvar Rt Varsling og informasjon Rt Sveaas-dommen Buofl § 7 første ledd: Entreprenøren skal utføre arbeidet på fagleg godt vis og elles vareta forbrukarens interesser og omsynet til miljøet med tilbørleg omsut. Så langt tilhøva gjev grunn til det, skal entreprenøren samrå seg med eller rettleie forbrukaren. Lasse Simonsen

30 To typer skrevne kilder av (stor) betydning for fastleggelse
av de alminnelige prinsippene: Prinsipp (utgangspunkt) Lover Standarder Lasse Simonsen

31 Alminnelige prinsipper – avhendingslova som eksempel:
Opplysningsplikt Viktig bidrag Avhl § 3-7 Manglende opplysninger Lovgivning Rettspraksis Teori, etc Avhl Kjl Buofl Husll Osv «Læreboken» Rt (27) Avhl § 4-19 et alm. obl. rettslig prinsipp Jeg bruker ofte avhl som eksempel Lasse Simonsen

32 Betydningen av standarder:
(agreed documents) Ofte mer detaljerte enn kontraktslovene Ensidig utarbeidet Agreed documents Favoriserer normalt den ene part Tolkes ofte innskrenkende Balanserte Ofte modell for alminnelige prinsipper Se betydningen av NS 3430 (nå NS 8405:2008) for utarbeidelsen av buofl Lasse Simonsen

33 4 Internasjonale kilder

34 Konvensjonstilknyttet lovgivning:
(harmoniserende tolking) EU/EØS- domstolen NB! Convention on Contracts for the International Sale of Goods CISG EU-direktiv (1999/44/EF) Kjøpsloven Forbruker kjøpsloven Andre eksempler: Angrerettslova Tidspartlova Agenturlova Finansavtalelova (delvis) Pakkereiselova Osv Transformasjon Nasjonale Internasjonale Forbilde Inkorporasjon (CISG gjelder som norsk lov) Lasse Simonsen

35 ? Anasjonale prinsipper: UNIDROIT DCFR PECL Norsk kontraktsrett
Pursuing this goal, the Commission on European Contract Law (an organization independent from any national obligations) started work in 1982 under the chairmanship of Ole Lando, a lawyer and professor from Denmark. The Commission consisted of 22 members from all member states of the European Union and was partly financed by the EU. In the year 1995 the first part of the PECL was published; since 1999 the second part has been available and the third part was completed in 2002. 1 utg 1994 3 utg 2010 1 utg 2008 2 utg 2009 UNIDROIT Part I 1995 Part II 1998 Part III 2002 DCFR Principles of International Commercial Contracts PECL Draft Common Frame of Reference Principles of European Contract Law ? Norsk kontraktsrett Eksempel – hardship Se UNIDROIT-Principles Art 6.2.2 Lasse Simonsen

36 Utviklingen: Den politiske linjen (forpliktelser) Den akademiske
Gjennombruddet CISG EU-direktiver EU-lovbok? Den politiske linjen (forpliktelser) 11. april 1980 UNIDROIT PECL Den akademiske linjen DCFR Common Frame Lasse Simonsen

37 5 Partene og deres ytelser

38 Aktørene: Pengeytelse Pengekreditor Pengedebitor D K Realdebitor
Realkreditor Realytelse Medvirkningsforpliktelse (se eldre lære om kreditormora) Lasse Simonsen

39 6 Det videre opplegget

40 Opplegget: Del I Innledning Del II Kontraktsbrudd Del III
Dag 3 Mangel Bilder Disposisjon Dommer Del I Innledning Dag 1 Rettskildebildet Del II Kontraktsbrudd Dag 2a Ytelsesplikten Dag 2b Forsinkelse Dag 3 Mangel Del III Sanksjonssystemet Vederlagsrisikoen – ytelse mot ytelse Dag 4a Innledning Dag 4b Heving Dag 5 Avbestilling (ikke sanksjon) Dag 6a Prisavslag Oppfyllelsesrisikoen Dag 6b Naturaloppfyllelse – retting Dag 7 Erstatning – culpa Dag 8 Erstatning – kontrollansvar Dag 9 Erstatningsutmåling Valg av ansvarssubjekt Dag 10 Direktekrav Forhold på kreditorsiden (årsaken) Dag 11a Bestilte endringer Dag 11b Kreditorrisikoen Urimelighet/lemping (virkningen) Dag 12 Avtl § 36/Hardship Del IV Kontraktsomlegging Lasse Simonsen

41 : Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 1 Innledning – bakgrunnsretten Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google