Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 1 Innledning – bakgrunnsretten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 1 Innledning – bakgrunnsretten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 1 Innledning – bakgrunnsretten

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen : Rettsspørsmål: Kari Ås nekter å betale for et oppdrag som er utført. Rettsspørsmål: Kari Ås nekter å betale for et oppdrag som er utført. Heving Overordnet normsystem Overordnet normsystem Hvor finner jeg reglene om heving? Rettslig kategorisering av problemstillingen

4 Lasse Simonsen Tre kategorier med overordnede normsystemer: Avtalen Lover Alminnelige prinsipper Alminnelige prinsipper Rettsspørsmålet Bakgrunnsretten

5 Lasse Simonsen Primærkilden så langt avtalefriheten rekker: D D K K Bakgrunnsretten Utfyller avtalen der denne er taus Avtale Partsspesifikke normer Generelle normer

6 Lasse Simonsen Lovfestet og ulovfestet bakgrunnsrett: Kontrakts- lovgivning Kontrakts- lovgivning Ulovfestet Bakgrunnsretten Rt-2011-1768 Reklamasjon (28) ”Denne rettslige standard [avhl § 4-19] sammenfaller med alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper.” Avhendingslova Lov 3 juli 1992 nr 93

7 Lasse Simonsen Rettsutviklingen: -Kjøp -Husleie -Kjøp -Husleie For øvrig -Kjøp -Husleie -Avhl -Hvtjl -Buofl -Tomtefeste -Osv -Kjøp -Husleie -Avhl -Hvtjl -Buofl -Tomtefeste -Osv For øvrig Lovgivning Bakgrunns- retten

8 Lasse Simonsen Kjøp Leie Entreprise Tjenester Løsøre Fast eiendom Fast eiendom Avhl Tfl Kjl Fkjl Løsøre Fast eiendom Fast eiendom Husll Buofl Prof. Tidsp Kontraktstyper Hvtjl Prosjekt Finans Rådg. Osv Aml Agl NS Transp. Hovedtyper av eksempler: Hotell Fritid Hotell Fritid Husrom

9 Lasse Simonsen Komplette standarder som (nesten) fortrenger bakgrunnsretten: Avtaler Individuelle avtaler Individuelle avtaler Standarder Ofte ufullstendigeFullstendige Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten NS 8405: 2008

10 2 Lovfestet bakgrunnsrett

11 Lasse Simonsen Betydningen av en samlet analyse: Lovgiverens mal Lovgiverens mal Hvtjl Mange regler er bygget over en felles mal (f eks reklamasjonsreglene) Kjl Avhl Grunn til å anlegge en felles fortolkning

12 Lasse Simonsen Lovens virkeområde: Lov 2 Saklige virkeområde (hva) 3 Personelle virkeområde (hvem) Avhl § 1-1/§1-1a Rt-2011-1768 (27) ”Det er på det rene, og partene er enige om dette, at avhendingsloven får anvendelse selv om det er aksjer med tilhørende borett, som er avhendet.” Forbrukerbegrepet 1 Tidsmessig virkeområde (når) Rt-1998-1530 Ekte hussopp Avtale inngått før avhl ikrafttreden 4 Geografisk virkeområde (hvor)

13 Lasse Simonsen Saklig virkeområde (arten av ytelse): Eksempel Kjl § 1 – «Loven gjelder kjøp …»: Kjøp «Ting» «Overdragelse» Ikke tjenester Ikke stiftelse av rettigheter Ikke stiftelse av rettigheter Alle fysiske objekter Alle fysiske objekter Immateriale- rettigheter Immateriale- rettigheter Fkjl § 2: Vann og elektrisk energi Overføring av eiendomsretten (ikke bare bruksrett)

14 Lasse Simonsen Ufravikelig lovgivning – forbrukerbegrepet: Avhl § 1-2 (3) ”Med forbrukarkjøp er meint kjøp av eigedom når kjøparen er ein fysisk person som ikkje hovudsakeleg handlar som ledd i næringsverksemd.” Ikke osv ”hovudsakeleg handlar som ledd i næringsverksemd” Negativt definert Riktig spørsmålsstilling: Er det en person som i hovedsak handler som ledd i næring? Feil spørsmålsstilling: Er det en person som i hovedsak handler i egenskap av forbruker?

15 Lasse Simonsen Eksempel nr 1: Eplehageutbygging: Buofl § 1,1: ”Lova gjeld avtale mellom entreprenør og ein forbrukar …” Bygger bolig(er) på egen tomt for salg Eksempel nr 2: Forbruker som kjøper aksjer

16 Lasse Simonsen Ufravikelig lovgivning: -Ensidig ufravikelig -Forhåndsavtaler -Ensidig ufravikelig -Forhåndsavtaler Gjelder ikke: -Ytelsesbeskrivelsen -Særlig adgang til avvik Gjelder ikke: -Ytelsesbeskrivelsen -Særlig adgang til avvik -Partiell ugyldighet -Må påberopes -Partiell ugyldighet -Må påberopes Preseptivitet Preseptivitetens virkeområde Virkning av brudd på preseptiviteten (1) (2) (3)

17 § 3 første ledd Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her.

18 Lasse Simonsen Forhåndsavtale: Opprinnelig avtale Opprinnelig avtale Preseptorisk lovgivning representerer minimumsløsninger sett fra forbrukerens ståsted Forliks- løsninger Forliks- løsninger Rammes ikke av preseptiviteten Men avtl § 36 Når er en løsning ugunstig? Dagmulktklausuler Avtale om overtakelse av en bolig (Villedende informasjon fra debitor)

19 Lasse Simonsen Når er lovens regler satt til side: Eksempel: Regulering av hevingsspørsmålet. Har partene avtalt bort vesentlighetskriteriet? Avtale Kontraktslovgivning ? ? V V Krever en viss grad av klarhet

20 Lasse Simonsen Sammensatte avtaler: Avtale som består av elementer som normalt reguleres av ulik bakgrunnsrett (lovgivning) + + 1 1 2 2 Avtale (ett felles arrangement) Arbeidselement (entrepriseelement) Kjøpselement

21 Lasse Simonsen Hva problemet består i: Rettsspørsmål Tjeneste/ entreprise Tjeneste/ entreprise Kjøp Alternativ 1 To sett med bakgrunnsrett Kjøp Alternativ 2 Ett sett med bakgrunnsrett, f eks kjøpsloven

22 Lasse Simonsen Eksempel: Eksamen praktikum høsten 2010: PÅ fikk i oppdrag å utføre utsmykningsoppdrag i inngangspartiet til huset til LH. Det ble videre avtalt at PÅ skulle levere en skulptur som skulle være en del av dekorasjonen. Arbeid (tjeneste) Kjøp

23 Kjl § 2: (1) Loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet. Loven gjelder ikke avtale om oppføring av bygning eller annet anlegg på fast eiendom. (2) Loven gjelder ikke avtale som pålegger den part som skal levere tingen, også å utføre arbeid eller annen tjeneste, og dette utgjør den overveiende del av hans forpliktelser. Tilvirkning Etterfølgende

24 Lasse Simonsen Arbeidselementet: Arbeids- elementet Arbeids- elementet Tilvirkning (tingen lages) Tilvirkning (tingen lages) Etterfølgende Entreprise Annet Kjl § 2 (1)1 Materialene Kjl § 2 (1)2 Ikke kjøp Overveiende Ellers Kjøp Kjl § 2 (2) Ikke kjøp

25 Lasse Simonsen Avhendingslova: Gjenstand Arbeid Avhl § 1 (3) Sammensatt avtale (avhl gjelder i utgangspunktet bare for avhendingsdelen) Uvesentlig del Avhl gjelder for begge elementene

26 3 Ulovfestet bakgrunnsrett (alminnelig kontraktsrett)

27 Lasse Simonsen Den alminnelige kontraktsrettens oppgaver: Fellesregler (prinsipper) Fellesregler (prinsipper) Samling av problemstillinger (pedagogisk) Samling av problemstillinger (pedagogisk) Mange av de samme hensynene kan gjøre seg gjeldende

28 Lasse Simonsen Alminnelige prinsipper: Eks – adgangen til å kreve retting av mangel Prinsipp (utgangspunkt/hovedsynspunkt) Prinsipp (utgangspunkt/hovedsynspunkt) Kontraktstypen kan tilsi en avvikende regel (avhending av fast eiendom) Tre eksempler fra HR-praksis: -Rt-1998-1510 Heving – spesifisert reklamasjon -Rt-2011-65 Ulovfestede lojalitetsregler (spørsmål om varsling) -Rt-2011-1768 (27) Ulovfestede reklamasjonsregler

29 Lasse Simonsen Lojalitetsprinsippet: Lojalitet Avtaleinngåelse Utførelse av realforpliktene Utførelse av realforpliktene Varsling Buofl § 7 første ledd: Entreprenøren skal utføre arbeidet på fagleg godt vis og elles vareta forbrukarens interesser og omsynet til miljøet med tilbørleg omsut. Så langt tilhøva gjev grunn til det, skal entreprenøren samrå seg med eller rettleie forbrukaren. Rt-2011-1768 Varsling og informasjon Rt-2004-1256 Sveaas-dommen Rt-1988-1078 Stiftelse av kausjon Rt-1998-761 Kina Hansen Prekontraktuelt ansvar

30 Lasse Simonsen To typer skrevne kilder av (stor) betydning for fastleggelse av de alminnelige prinsippene: Prinsipp (utgangspunkt) Prinsipp (utgangspunkt) Lover Standarder

31 Lasse Simonsen Alminnelige prinsipper – avhendingslova som eksempel: Opplysningsplikt Lovgivning Avhl Kjl Buofl Husll Osv Rettspraksis Teori, etc Viktig bidrag Jeg bruker ofte avhl som eksempel Rt-2011-1768 (27) Avhl § 4-19 et alm. obl. rettslig prinsipp «Læreboken» Avhl § 3-7 Manglende opplysninger

32 Lasse Simonsen Betydningen av standarder: (agreed documents) Ensidig utarbeidet Ensidig utarbeidet Agreed documents Agreed documents -Favoriserer normalt den ene part -Tolkes ofte innskrenkende -Balanserte -Ofte modell for alminnelige prinsipper Se betydningen av NS 3430 (nå NS 8405:2008) for utarbeidelsen av buofl Ofte mer detaljerte enn kontraktslovene

33 4 Internasjonale kilder

34 Lasse Simonsen Konvensjonstilknyttet lovgivning: (harmoniserende tolking) Kjøpsloven CISG Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven EU-direktiv (1999/44/EF) EU-direktiv (1999/44/EF) EU/EØS- domstolen EU/EØS- domstolen Andre eksempler: -Angrerettslova -Tidspartlova -Agenturlova -Finansavtalelova (delvis) -Pakkereiselova -Osv Convention on Contracts for the International Sale of Goods NB! Nasjonale Internasjonale Inkorporasjon (CISG gjelder som norsk lov) Forbilde Transformasjon

35 Lasse Simonsen Anasjonale prinsipper: Draft Common Frame of Reference DCFR Principles of International Commercial Contracts UNIDROIT Principles of European Contract Law PECL Norsk kontraktsrett ? 1 utg 1994 3 utg 2010 Part I 1995 Part II 1998 Part III 2002 Pursuing this goal, the Commission on European Contract Law (an organization independent from any national obligations) started work in 1982 under the chairmanship of Ole Lando, a lawyer and professor from Denmark. The Commission consisted of 22 members from all member states of the European Union and was partly financed by the EU. In the year 1995 the first part of the PECL was published; since 1999 the second part has been available and the third part was completed in 2002. 1 utg 2008 2 utg 2009 Eksempel – hardship Se UNIDROIT-Principles Art 6.2.2

36 Lasse Simonsen Utviklingen: CISG UNIDROIT Gjennombruddet PECL DCFR EU-direktiver Den akademiske linjen Den politiske linjen (forpliktelser) EU-lovbok? Common Frame 11. april 1980

37 5 Partene og deres ytelser

38 Lasse Simonsen Aktørene: D D K K Pengeytelse Realytelse Pengekreditor Realdebitor Pengedebitor Realkreditor Medvirkningsforpliktelse (se eldre lære om kreditormora)

39 6 Det videre opplegget

40 Lasse Simonsen Opplegget: Del I Innledning Del I Innledning Del II Kontraktsbrudd Del II Kontraktsbrudd Del III Sanksjonssystemet Del III Sanksjonssystemet Del IV Kontraktsomlegging Del IV Kontraktsomlegging Dag 1 Rettskildebildet Dag 2a Ytelsesplikten Dag 2b Forsinkelse Dag 3 Mangel Vederlagsrisikoen – ytelse mot ytelse Dag 4a Innledning Dag 4b Heving Dag 5 Avbestilling (ikke sanksjon) Dag 6a Prisavslag Oppfyllelsesrisikoen Dag 6b Naturaloppfyllelse – retting Dag 7 Erstatning – culpa Dag 8 Erstatning – kontrollansvar Dag 9 Erstatningsutmåling Valg av ansvarssubjekt Dag 10 Direktekrav Forhold på kreditorsiden (årsaken) Dag 11a Bestilte endringer Dag 11b Kreditorrisikoen Urimelighet/lemping (virkningen) Dag 12 Avtl § 36/Hardship Dag 3 Mangel -Bilder -Disposisjon -Dommer

41 Lasse Simonsen :


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 1 Innledning – bakgrunnsretten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google