Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneproposisjonen 20041. 2 Balanse mellom oppgaver og rammer Vekst i kommunenes frie inntekter Styrket lokaldemokrati Økt kommunalt handlingsrom Gode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneproposisjonen 20041. 2 Balanse mellom oppgaver og rammer Vekst i kommunenes frie inntekter Styrket lokaldemokrati Økt kommunalt handlingsrom Gode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneproposisjonen 20041

2 2 Balanse mellom oppgaver og rammer Vekst i kommunenes frie inntekter Styrket lokaldemokrati Økt kommunalt handlingsrom Gode rammebetingelser for fornyelse Modernisering i kommunesektoren

3 Kommuneproposisjonen 20043 Styrket lokaldemokrati og økt handlefrihet Styrket lokaldemokrati - innbyggerne skal ha innflytelse på beslutningene - likeverdige tjenester tilpasset lokale behov - best mulig tjenester til lavest mulig kostnad Økt kommunal handlefrihet - innlemming av øremerkede tilskudd - forenkling av lover og regler - samordning av tilsyn - alternative styringsformer

4 Kommuneproposisjonen 20044 Mer igjen for pengene Hvorfor: - begrensede inntektsrammer - knapphet på arbeidskraft - økte behov og forventninger Hvordan: -fornyelse i den kommunale organisasjonen -kommunesamarbeid og kommunesammenslutning -konkurranseeksponering

5 Kommuneproposisjonen 20045 RNB 2003 – inntektsvekst 2002-2003 Vekst i totale inntekter anslås til ca. 4 mrd. kr (2 pst.) Vekst i frie inntekter anslås til ca. 1¼ mrd. kr (1 pst.) Skattesvikt på 1 mrd. kr i forhold til vedtatt budsjett 2003 kompenseres ikke Kommunesektoren nyter godt av rentenedsettelse på 2 pst. siste halvår – tilsvarer om lag 1,6 mrd. kr

6 Kommuneproposisjonen 20046 Inntektsvekst 2004 Vekst i totale inntekter på 3¾ - 4¼ mrd. kr (2 pst) Vekst i frie inntekter på om lag 2¼ mrd. kr (1½ pst) Skolepakke II kompenseres fullt ut med 240 mill. kr - kommer i tillegg til veksten i frie inntekter

7 Kommuneproposisjonen 20047 Varslet vekst i frie inntekter i kommune- proposisjonen de senere år i millioner kroner Større frihet i 2004

8 Kommuneproposisjonen 20048 Samlet vekst varslet i kommuneproposisjonen

9 Kommuneproposisjonen 20049 Historisk plan for innlemming I dag er det 45 øremerkede tilskudd til kommuner og fylkeskommuner (17,2 mrd. kr) For 2004 foreslås innlemmet/avviklet 15 tilskudd tilsvarende om lag 8 mrd. kr – nærmere en halvering For perioden 2005-2007 foreslås ytterligere 9 tilskudd innlemmet/avviklet tilsvarende om lag 3 mrd. kr

10 Kommuneproposisjonen 200410 Innlemming 2004 221.61Tilskudd til institusjoner (grunnskoleoppl. elever i helse- og sosialinst.) 221.66Tilskudd til leirskoler 221.67 Musikk- og kulturskoler 223.60Tilskudd til landslinjer 243.60Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner (pp-tjenesten) 320.60Lokale og regionale kulturbygg 474.60Overføringer til kommuner (konfliktråd) 621.66Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede 718.61Rehabilitering (lavterskel helsetilbud rusmiddelmisbrukere) 840.60Tilskudd til krisetiltak 856.60Driftstilskudd barnehager 1400.60Tilskudd til lokalt miljøvern 1410.60Kommunal overvåkning og kartlegging av biologisk mangfold 1441.63Avløpstiltak 1441.65Tilskudd til helhetlig vannforvaltning

11 Kommuneproposisjonen 200411 Regelverks- og rapporteringsforenkling Kommunene må være ansvarlige for å: - finne egnede måter å organisere oppgaveløsningen - delegere etter behov - planlegge tjenestene - ansette de rette medarbeiderne Gjennomgang og forenkling i løpet av 2004: - barnehageregelverket - kommunehelse- og sosialtjenesteloven - alkohollovgivningen - opplæringsloven

12 Kommuneproposisjonen 200412 Samordnet tilsyn Prinsipper for statlig tilsyn med kommunesektoren: - økt lokal handlefrihet krever ikke nødvendigvis styrket tilsyn – mer fokus på innbyggerkontroll - tilsynsorganene må være underlagt politisk kontroll -tilsyn må være samordnet gjennom fylkesmannen -både tilsyns- og veiledningsfunksjon Regjeringsoppnevnt utvalg skal: - vurdere tilsyn i et helhetlig perspektiv basert på disse prinsippene - se tilsyn i sammenheng med andre kontrollordninger

13 Kommuneproposisjonen 200413 Andre satsinger Barnehager: Full behovsdekning og gradvis lavere foreldrebetaling Skole: Utvidet låneramme med 1 mrd. kr – full kompensasjon for Skolepakke II Pleie- og omsorg: Handlingsplanen følges opp – eneromsreformen gjennomføres som planlagt Psykiatri: Opptrappingsplanen fortsetter

14 Kommuneproposisjonen 200414 Ressurskrevende brukere Ny toppfinansieringsordning fra 1.1.2004 Bevilgningsøkning på 300 mill. kr i 2004 til totalt 950 mill. kr Kan gi støtte til flere brukere og/eller øke støtten til hver bruker Støtten fra ordningen vil avhenge av utgiftene til ressurskrevende brukere i forhold til folketallet i kommunen

15 Kommuneproposisjonen 200415 Rus og psykiatri – Storbymeldingen følges opp Nytt kriterium i inntektssystemet fra 2004 basert på folketall Vil fange opp variasjoner i kommunenes utgiftsbehov knyttet til rus og psykiatri Også oppdatering av andre kriterier i sosialnøkkelen Gir økte inntekter til storbyene Hovedstadstilskuddet og storbytilskuddet avvikles

16 Kommuneproposisjonen 200416 Storbymeldingen følges opp Endringen i sosialhjelpsnøkkelen vil medføre økt inntekt til de største byene: Oslo: + 188 mill. kr Bergen: + 71 mill. kr Trondheim: + 22 mill. kr Stavanger: + 13 mill. kr Tromsø: + 4 mill. kr Kristiansand: - 1 mill. kr

17 Kommuneproposisjonen 200417 Ny kostnadsnøkkel for miljø og landbruk Ny delkostnadsnøkkel i inntektssystemet fra 2004 Bedre sammenhengen mellom ressurstildeling og oppgaver/utfordringer på miljø og landbruk Gir omfordeling av de innlemmede tilskuddene til miljøvernledere og landbrukskontorer

18 Kommuneproposisjonen 200418 Eksempler fra noen landbrukskommuner KommuneGevinst 1000 krkr pr. innbygger Ringsaker:2 900 91 Bjerkreim: 998405 Holtålen: 781356 Kautokeino:1 119367

19 Kommuneproposisjonen 200419 Regionaltilskudd I dag: Kommuner med færre enn 3000 innbyggere og skatteinntekt under 110 prosent av landsgjennomsnittet Ny ordning trappetrinnsordning fra 2004 for kommuner med inntil 3200 innbyggere: 3000 – 3049: 80% av satsen 3050 – 3099: 60% av satsen 3100 – 3149: 40% av satsen 3150 – 3199: 20% av satsen Fortsatt vurdering fra fylkesmannen av skjønn ifht. endring i regionaltilskudd

20 Kommuneproposisjonen 200420 Differensiert arbeidsgiveravgift Gradvis omlegging av ordningen i perioden 2004-2007 Medfører økte kostnader for kommunesektoren på om lag 2,1 mrd. kr ved full omlegging (2007) Nullsats videreføres i tiltakssonen (Nord-Troms og Finnmark) Kostnader kompenseres fullt ut gjennom økning av Nord-Norgetilskudd og skjønnstilskudd 940 mill. kr i 2004

21 Kommuneproposisjonen 200421 Oppgaveendringer fylkeskommunene/uttrekk Ansvar for barne- og familievern til staten og ansvar for rusområdet til staten/kommunene (rusreform II) Uttrekk baseres på regnskapstall for 2002 - korrigert for ekstraordinært høye pensjonsutgifter i 2002 - delvis framskrevet med utgiftsvekst siste 5 år Kompensasjon for: - omlegging av feriepengeordningen i 1991/92 - gjeld - balanseførte pensjonsutgifter i 2002

22 Kommuneproposisjonen 200422 Selskapsskatt og inntektsutjevning To alternative modeller for tilbakeføring av selskapsskatten til kommunene på høring våren 2003 Hensikt å stimulere kommuner til å drive næringsutvikling uavhengig av skattenivå Også endring i inntektsutjevningen på høring (symmetrisk inntektsutjevning) Planlagt iverksetting i 2005 - forslag fremmes i kommuneproposisjonen for 2005

23 Kommuneproposisjonen 200423 Frihet, tillit og ansvar gjennom forsøk Samferdsel og regional utvikling Kulturminnevern Barne- og familievern SATS Videregående skole Kollektivtrafikk Bygdeutviklingsmidler Samkommune

24 Kommuneproposisjonen 200424 Mer igjen for pengene – vi tilrettelegger Nøytralt momssystem sikrer reell konkurranse Åpner for konkurranseutsetting kommunal revisjon Avgiftsregime for vann- og avløpssektoren Kommunalt omstillingsprogram Prosjekt ”Friere brukervalg” Effektivitetsnettverkene Utfordringsrett Servicestrategi Forsøk oppgavedifferensiering

25 Kommuneproposisjonen 200425 Nøytral merverdiavgift for kommunesektoren Utvalg har foreslått å innføre generell kompensasjonsordning Finansiering ved engangsreduksjon i frie inntekter Utvalgets forslag på høring vinteren 2003 Forslag presenteres for Stortinget i statsbudsjettet Ordning som sikrer nøytralitet trer i kraft 1. januar 2004

26 Kommuneproposisjonen 200426 Mer igjen for pengene – vi har forventninger Kommune-Norge må bruke nye rammebetingelser: -for oppnå en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon -for å øke valgfriheten for innbyggerne -for å gi innbyggerne klar beskjed om hvilke forventninger til tjenestetilbudet som skal innfris -for å informere åpent om hvilke resultater egen kommune oppnår


Laste ned ppt "Kommuneproposisjonen 20041. 2 Balanse mellom oppgaver og rammer Vekst i kommunenes frie inntekter Styrket lokaldemokrati Økt kommunalt handlingsrom Gode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google