Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommuneproposisjonen 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tillit og ansvar Styrket kommuneøkonomi for bedre tjenestetilbud Fellesskapsløsninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommuneproposisjonen 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tillit og ansvar Styrket kommuneøkonomi for bedre tjenestetilbud Fellesskapsløsninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommuneproposisjonen 2010

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tillit og ansvar Styrket kommuneøkonomi for bedre tjenestetilbud Fellesskapsløsninger Tilgang på likeverdige tjenester i hele landet Et sterkt lokaldemokrati

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Soria Moria Inntektsvekst for kommunesektoren Full barnehagedekning Flere hender i pleie og omsorg –10 000 nye årsverk Økt timetall i grunnskolen Gratis læremidler i videregående opplæring

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Kommunene har levert (2006-2008) Mellom 30 000 og 35 000 nye årsverk 38 400 flere barn i barnehage, 87 prosent av alle barn 12 500 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren Flere årstimer per elev i grunnskolen Gratis læremidler i vgo.

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Driftsresultatet i 2008 Det svake netto driftsresultatet i 2008 skyldes –Sterk aktivitetsvekst –Sterk kostnadsvekst –Kurstap på finansplasseringer

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 1,2 mrd. kr 0,3 mrd. kr 1 mrd. kr Vekst i frie inntekter 2009 til 2010 20092010 Nivå tiltakspakken 2,5 mrd. kr Nivå RNB 2009 Nivå saldert 2009 4 mrd. kr 6,5 mrd. kr 4 mrd. kr

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Fordelingen av vekst 6,5 mrd. kr Kommuner = knapt 4,5 mrd. kr -tiltakspakken 960 mill. kr -revidert budsjett 1 mrd. kr -kommuneopplegget 2010 2,5 mrd. kr Fylkeskommuner = 1,7 mrd. kr -tiltakspakken 240 mill. kr -kommuneopplegget 2010 1,5 mrd. kr I tillegg kommer oppjusterte skatteinntekter på 300 mill. kr i RNB 2009

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Tiltakspakken Frie inntekter økt med 1,2 mrd. kr 4 mrd. kr i vedlikeholdstilskudd 1,4 mrd. kr i økt ramme på rentekompensasjonsordningene Tilskudd til bygging av 1 500 omsorgsboliger/sykehjemsplasser Tilskudd til 1 500 utleieboliger 0,8 mrd. kr i momskompensasjon 1,2 mrd. kr i kompensasjon for reduserte skatteinntekter

9 Kommunal- og regionaldepartementet 99 Revidert nasjonalbudsjett 2009 Økt rammetilskudd til kommunene på 1 mrd. kr  960 mill. kr i økt innbyggertilskudd  40 mill. kr i økt skjønnstilskudd Skatteinntekter oppjustert med om lag 300 mill. kr Reduksjon i øremerkede overføringer på om lag 0,5 mrd. kr

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Kommuneopplegget 2010 Vekst i de samlede inntektene: 5 til 6 mrd. kr Vekst i de frie inntektene: 4 mrd. kr Foto: Image Source

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Hva er det rom for i 2010? Demografikostnader Midler til øvrige riksveier som blir fylkesveier fra 1. januar 2010 Styrking av skoletilbudet og kommunalt barnevern Oppfølging av Omsorgsplan 2015

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Sterk inntektsvekst Realvekst i sektorens samlede inntekter 2005 til 2010 - mellom 37 og 38 mrd. kr Av dette er 19,2 mrd. kr frie inntekter

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Forvaltningsreformen – økonomi Rammetilskuddet øker med vel 7,4 mrd. kr –Flytting av midler fra staten: 6,3 mrd. kr –Styrking av områdene med 1 mrd. kr til fylkesveier og 100 mill. kr til årsverk Enkelte tilskudd på områdene til MD, LMD HOD og SD øremerkes

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Forvaltningsreformen – samferdsel Fylkesrammen: –Om lag 6 mrd kr av SDs rammer til investeringer og drift/vedlikehold veg og ferjer overføres –Styrking av frie inntekter: 1 mrd. kr til veg Øremerket: –Etablering av rentekompensasjonsordning med samlet årlig låneramme på 2 mrd. kr –Bevilgning til rassikring styrkes –Nasjonale turistveger

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Skole – forsterket opplæring Plikt til tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk på 1.-4.trinn. Utløser behov for flere lærere: –430 mill. kr i 2009. Kommunene kompenseres i 2010 for helårseffekten med 602 mill. kr, totalt 1 mrd. kr (kommer i tillegg til vekst i frie inntekter)

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Ny bostøtte Forenklet og forbedret Iverksettes 1. juli 2009 Om lag 50 000 nye mottakere Ingen skal tape på overgangen til ny ordning

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Øremerkede tilskudd Innlemming av tilskudd til folkehelse (HOD) og fagskoler (KD) Reversering av innlemming av storbytilskudd til psykiatri

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Skjønnsrammen i 2010 Totalramme : 2 091 mill. kr. - nedgang på 435 mill. kr. fra 2009 468 mill. kr. overføres fra fylkeskommunenes skjønnsramme til innbyggertilskuddet 100 mill. kr. til inntektssvake kommuner i Sør-Norge

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Kvalitetskommuneprogrammet 138 kommuner deltar Lokalt samarbeid er styrket Positiv tendens i sykefraværsarbeidet Demonstrasjonskommuner

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Kommunen som samfunnsutvikler Lokal samfunnsutvikling prioriteres Tradisjonelle områder dominerer Regjeringen vil styrke kommunens som samfunnsutvikler St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken.

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Tillitskapende forvaltning Ot.prp. nr. 17 (2008-2009) om tillitskapende forvaltning Ot.prp. nr. 50 (2008-2009) om habilitet for styremedlemmer i offentlig eide selskaper Arbeidsgruppe om egenkontroll Årlige etikksamlinger Nettportal

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Endringer i inntektssystemet Fylkeskommunene –Telledato for befolkningstall –Inntektsgarantitilskudd –Reduksjon i skjønnsrammen –Øvrige element vurderes i 2011 Kommunene –Inntektsutjevningen trappes opp fra 57 % til 59 %

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Østfold Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 0101 Halden5,814,2 0104 Moss5,613,7 0105 Sarpsborg10,325,4 0106 Fredrikstad14,535,7 0111 Hvaler0,92,1 0118 Aremark0,41,0 0119 Marker0,82,0 0121 Rømskog0,20,6 0122 Trøgstad1,12,8 0123 Spydeberg1,02,5 0124 Askim2,76,7 0125 Eidsberg2,25,6 0127 Skiptvet0,71,8 0128 Rakkestad1,74,1 0135 Råde1,43,3 0136 Rygge2,87,0 0137 Våler0,82,1 0138 Hobøl0,92,3 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 Akershus Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 0211 Vestby2,56,4 0213 Ski5,113,4 0214 Ås2,97,4 0215 Frogn2,77,5 0216 Nesodden3,28,2 0217 Oppegård4,512,8 0219 Bærum21,368,2 0220 Asker10,031,0 0221 Aurskog-Høland2,86,9 0226 Sørum2,77,0 0227 Fet1,84,8 0228 Rælingen2,66,6 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

25 Kommunal- og regionaldepartementet 25 forts. Akershus Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill.kr) 12 0229 Enebakk1,94,6 0230 Lørenskog5,715,2 0231 Skedsmo8,421,8 0233 Nittedal3,89,8 0234 Gjerdrum1,12,8 0235 Ullensaker4,912,6 0236 Nes3,79,0 0237 Eidsvoll3,99,6 0238 Nannestad2,15,1 0239 Hurdal0,61,5 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

26 Kommunal- og regionaldepartementet 26 Hedmark Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 0402 Kongsvinger3,68,7 0403 Hamar5,714,1 0412 Ringsaker6,716,2 0415 Løten1,53,7 0417 Stange3,99,7 0418 Nord-Odal1,23,0 0419 Sør-Odal1,74,1 0420 Eidskog1,63,9 0423 Grue1,33,2 0425 Åsnes1,94,6 0426 Våler0,92,3 0427 Elverum3,99,6 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

27 Kommunal- og regionaldepartementet 27 forts. Hedmark Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill.kr) 12 0428 Trysil1,74,2 0429 Åmot1,02,5 0430 Stor-Elvdal0,71,7 0432 Rendalen0,61,4 0434 Engerdal0,41,0 0436 Tolga0,41,1 0437 Tynset1,33,2 0438 Alvdal0,61,5 0439 Folldal0,41,1 0441 Os0,51,3 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

28 Kommunal- og regionaldepartementet 28 Oppland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 0501 Lillehammer5,212,9 0502 Gjøvik5,714,1 0511 Dovre0,71,7 0512 Lesja0,61,4 0513 Skjåk0,51,3 0514 Lom0,61,4 0515 Vågå0,92,3 0516 Nord-Fron1,33,2 0517 Sel1,43,4 0519 Sør-Fron0,81,9 0520 Ringebu1,12,7 0521 Øyer1,02,6 0522 Gausdal1,43,3 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

29 Kommunal- og regionaldepartementet 29 Forts. Oppland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 0528 Østre Toten3,27,7 0529 Vestre Toten2,66,4 0532 Jevnaker1,33,2 0533 Lunner1,74,0 0534 Gran2,97,0 0536 Søndre Land1,33,2 0538 Nordre Land1,53,7 0540 Sør-Aurdal0,92,2 0541 Etnedal0,41,0 0542 Nord-Aurdal1,43,5 0543 Vestre Slidre0,51,2 0544 Øystre Slidre0,81,9 0545 Vang0,41,0 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

30 Kommunal- og regionaldepartementet 30 Buskerud Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 0602 Drammen11,629,7 0604 Kongsberg4,912,9 0605 Ringerike5,814,2 0612 Hole1,13,8 0615 Flå0,30,8 0616 Nes0,82,0 0617 Gol1,02,6 0618 Hemsedal0,41,2 0619 Ål1,12,8 0620 Hol1,02,7 0621 Sigdal0,92,2 0622 Krødsherad0,51,3 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

31 Kommunal- og regionaldepartementet 31 Forts. Buskerud Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 0623 Modum2,66,5 0624 Øvre Eiker3,38,1 0625 Nedre Eiker4,210,3 0626 Lier4,311,6 0627 Røyken3,59,1 0628 Hurum1,94,7 0631 Flesberg0,61,5 0632 Rollag0,41,0 0633 Nore og Uvdal0,61,6 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

32 Kommunal- og regionaldepartementet 32 Vestfold Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 0701 Horten5,112,5 0702 Holmestrand2,04,9 0704 Tønsberg7,819,7 0706 Sandefjord8,721,6 0709 Larvik8,621,3 0711 Svelvik1,33,3 0713 Sande1,74,3 0714 Hof0,71,7 0716 Re1,84,4 0719 Andebu1,12,7 0720 Stokke2,15,2 0722 Nøtterøy4,110,6 0723 Tjøme1,02,5 0728 Lardal0,51,4 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

33 Kommunal- og regionaldepartementet 33 Telemark Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 0805 Porsgrunn6,917,0 0806 Skien10,225,0 0807 Notodden2,86,8 0811 Siljan0,51,3 0814 Bamble2,76,6 0815 Kragerø2,35,5 0817 Drangedal1,02,5 0819 Nome1,53,6 0821 Bø1,12,9 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

34 Kommunal- og regionaldepartementet 34 Forts. Telemark Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 0822 Sauherad1,02,3 0826 Tinn1,43,5 0827 Hjartdal0,41,1 0828 Seljord0,61,6 0829 Kviteseid0,71,7 0830 Nissedal0,40,9 0831 Fyresdal0,40,9 0833 Tokke0,61,5 0834 Vinje0,92,2 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

35 Kommunal- og regionaldepartementet 35 Aust-Agder Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 0901 Risør1,53,8 0904 Grimstad3,89,7 0906 Arendal8,119,9 0911 Gjerstad0,61,5 0912 Vegårshei0,51,1 0914 Tvedestrand1,33,1 0919 Froland1,02,4 0926 Lillesand1,94,8 0928 Birkenes1,02,4 0929 Åmli0,51,3 0935 Iveland0,30,8 0937 Evje og Hornnes0,71,8 0938 Bygland0,40,9 0940 Valle0,40,9 0941 Bykle0,20,7 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

36 Kommunal- og regionaldepartementet 36 Vest-Agder Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1001 Kristiansand15,439,2 1002 Mandal2,97,1 1003 Farsund2,04,9 1004 Flekkefjord2,05,1 1014 Vennesla2,66,4 1017 Songdalen1,22,9 1018 Søgne2,05,0 1021 Marnardal0,61,5 1026 Åseral0,30,7 1027 Audnedal0,41,1 1029 Lindesnes1,02,5 1032 Lyngdal1,64,0 1034 Hægebostad0,41,0 1037 Kvinesdal1,33,2 1046 Sirdal0,51,2 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

37 Kommunal- og regionaldepartementet 37 Rogaland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1101 Eigersund2,97,3 1102 Sandnes11,430,9 1103 Stavanger21,765,6 1106 Haugesund6,617,4 1111 Sokndal0,81,9 1112 Lund0,71,7 1114 Bjerkreim0,61,4 1119 Hå3,07,8 1120 Klepp3,07,9 1121 Time2,97,6 1122 Gjesdal1,94,8 1124 Sola3,811,7 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

38 Kommunal- og regionaldepartementet 38 Forts. Rogaland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1127 Randaberg1,85,1 1129 Forsand0,30,8 1130 Strand2,25,5 1133 Hjelmeland0,61,6 1134 Suldal1,02,4 1135 Sauda1,12,7 1141 Finnøy0,71,8 1142 Rennesøy0,82,2 1144 Kvitsøy0,20,4 1145 Bokn0,20,6 1146 Tysvær2,05,0 1149 Karmøy7,618,9 1151 Utsira0,10,3 1160 Vindafjord1,84,7 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

39 Kommunal- og regionaldepartementet 39 Hordaland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1201 Bergen48,2127,9 1211 Etne0,92,2 1216 Sveio1,12,6 1219 Bømlo2,46,1 1221 Stord3,38,3 1222 Fitjar0,61,6 1223 Tysnes0,71,9 1224 Kvinnherad2,97,3 1227 Jondal0,30,8 1228 Odda1,74,1 1231 Ullensvang0,92,2 1232 Eidfjord0,20,6 1233 Ulvik0,30,8 1234 Granvin0,30,7 1235 Voss3,17,7 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

40 Kommunal- og regionaldepartementet 40 Forts. Hordaland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1238 Kvam2,04,9 1241 Fusa0,92,4 1242 Samnanger0,51,3 1243 Os3,07,6 1244 Austevoll1,03,0 1245 Sund1,12,8 1246 Fjell4,010,1 1247 Askøy4,611,3 1251 Vaksdal1,02,6 1252 Modalen0,10,3 1253 Osterøy1,64,0 1256 Meland1,33,1 1259 Øygarden0,92,2 1260 Radøy1,12,6 1263 Lindås2,87,2 1264 Austrheim0,61,5 1265 Fedje0,20,5 1266 Masfjorden0,41,1 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

41 Kommunal- og regionaldepartementet 41 Sogn og Fjordane Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1401 Flora2,45,9 1411 Gulen0,71,7 1412 Solund0,30,7 1413 Hyllestad0,41,0 1416 Høyanger1,12,6 1417 Vik0,71,8 1418 Balestrand0,41,0 1419 Leikanger0,51,1 1420 Sogndal1,43,3 1421 Aurland0,41,0 1422 Lærdal0,51,3 1424 Årdal1,23,1 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

42 Kommunal- og regionaldepartementet 42 Forts. Sogn og Fjordane Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1426 Luster1,22,9 1428 Askvoll0,82,0 1429 Fjaler0,81,9 1430 Gaular0,71,7 1431 Jølster0,71,8 1432 Førde2,15,3 1433 Naustdal0,61,6 1438 Bremanger1,12,6 1439 Vågsøy1,43,3 1441 Selje0,71,8 1443 Eid1,33,1 1444 Hornindal0,30,8 1445 Gloppen1,43,4 1449 Stryn1,63,9 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

43 Kommunal- og regionaldepartementet 43 Møre og Romsdal Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1502 Molde4,812,5 1504 Ålesund8,020,7 1505 Kristiansund4,611,3 1511 Vanylven0,92,3 1514 Sande0,61,6 1515 Herøy1,84,6 1516 Ulstein1,54,0 1517 Hareid1,02,4 1519 Volda1,84,5 1520 Ørsta2,15,3 1523 Ørskog0,51,2 1524 Norddal0,51,2 1525 Stranda1,12,6 1526 Stordal0,30,6 1528 Sykkylven1,63,8 1529 Skodje0,82,1 1531 Sula1,64,0 1532 Giske1,43,5 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

44 Kommunal- og regionaldepartementet 44 Forts. Møre og Romsdal Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1534 Haram1,95,0 1535 Vestnes1,43,4 1539 Rauma1,74,2 1543 Nesset0,81,9 1545 Midsund0,51,2 1546 Sandøy0,41,0 1547 Aukra0,72,1 1548 Fræna2,04,8 1551 Eide0,81,9 1554 Averøy1,23,0 1557 Gjemnes0,61,6 1560 Tingvoll0,82,0 1563 Sunndal1,63,8 1566 Surnadal1,43,5 1567 Rindal0,61,4 1571 Halsa0,51,2 1573 Smøla0,61,4 1576 Aure0,92,2 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

45 Kommunal- og regionaldepartementet 45 Sør-Trøndelag Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1601 Trondheim30,176,4 1612 Hemne0,92,2 1613 Snillfjord0,30,8 1617 Hitra1,02,4 1620 Frøya1,02,5 1621 Ørland1,12,6 1622 Agdenes0,51,3 1624 Rissa1,53,7 1627 Bjugn1,02,5 1630 Åfjord0,82,0 1632 Roan0,30,8 1633 Osen0,30,8 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

46 Kommunal- og regionaldepartementet 46 Forts. Sør-Trøndelag Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1634 Oppdal1,43,4 1635 Rennebu0,71,6 1636 Meldal1,02,4 1638 Orkdal2,25,4 1640 Røros1,33,1 1644 Holtålen0,51,3 1648 Midtre Gauldal1,43,4 1653 Melhus2,97,1 1657 Skaun1,33,1 1662 Klæbu1,02,5 1663 Malvik2,45,9 1664 Selbu1,02,4 1665 Tydal0,20,6 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

47 Kommunal- og regionaldepartementet 47 Nord-Trøndelag Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1702 Steinkjer4,410,8 1703 Namsos2,76,5 1711 Meråker0,61,5 1714 Stjørdal4,210,4 1717 Frosta0,61,5 1718 Leksvik0,92,2 1719 Levanger3,79,1 1721 Verdal2,97,1 1723 Mosvik0,30,6 1724 Verran0,71,7 1725 Namdalseid0,51,2 1729 Inderøy1,33,2 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

48 Kommunal- og regionaldepartementet 48 Forts. Nord-Trøndelag Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1736 Snåsa0,61,4 1738 Lierne0,41,1 1739 Røyrvik0,20,4 1740 Namsskogan0,30,8 1742 Grong0,61,5 1743 Høylandet0,41,0 1744 Overhalla0,82,0 1748 Fosnes0,20,5 1749 Flatanger0,40,9 1750 Vikna0,92,3 1751 Nærøy1,23,0 1755 Leka0,20,4 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

49 Kommunal- og regionaldepartementet 49 Nordland Ekstra bevilgning frie innt. RNB 2009, 1 mrd (i mill. kr) Anslag vekst frie innt. 2010 fra RNB 2009, 2,5 mrd (i mill. kr) 12 1804 Bodø8,520,8 1805 Narvik3,89,2 1811 Bindal0,51,2 1812 Sømna0,51,3 1813 Brønnøy1,74,3 1815 Vega0,30,8 1816 Vevelstad0,20,4 1818 Herøy0,41,0 1820 Alstahaug1,53,6 1822 Leirfjord0,51,3 1824 Vefsn2,97,0 1825 Grane0,41,0 1826 Hattfjelldal0,41,0 1827 Dønna0,41,1 1828 Nesna0,41,1 1832 Hemnes1,12,7 1833 Rana5,112,5 1834 Lurøy0,71,7 1835 Træna0,20,4 1836 Rødøy0,51,1 1837 Meløy1,64,1 1838 Gildeskål0,61,5 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

50 Kommunal- og regionaldepartementet 50 Forts. Nordland Ekstra bevilgning frie innt. RNB 2009 1 mrd (mill. kr) Anslag vekst frie innt. 2010 fra RNB 2009 2,5 mrd (mill. kr) 12 1839 Beiarn0,30,8 1840 Saltdal1,12,7 1841 Fauske2,04,8 1845 Sørfold0,61,4 1848 Steigen0,71,8 1849 Hamarøy0,51,3 1850 Tysfjord0,61,4 1851 Lødingen0,61,5 1852 Tjeldsund0,41,0 1853 Evenes0,40,9 1854 Ballangen0,71,6 1856 Røst0,20,4 1857 Værøy0,20,6 1859 Flakstad0,41,0 1860 Vestvågøy2,45,9 1865 Vågan1,94,7 1866 Hadsel1,84,4 1867 Bø0,82,0 1868 Øksnes1,02,5 1870 Sortland2,15,0 1871 Andøy1,33,1 1874 Moskenes0,30,8 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

51 Kommunal- og regionaldepartementet 51 Troms Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1901 Harstad4,510,8 1902 Tromsø11,428,0 1911 Kvæfjord0,81,9 1913 Skånland0,71,8 1915 Bjarkøy0,20,5 1917 Ibestad0,51,1 1919 Gratangen0,30,9 1920 Lavangen0,30,8 1922 Bardu0,82,1 1923 Salangen0,51,3 1924 Målselv1,43,5 1925 Sørreisa0,71,8 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

52 Kommunal- og regionaldepartementet 52 Forts. Troms Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 1926 Dyrøy0,40,9 1927 Tranøy0,51,1 1928 Torsken0,30,7 1929 Berg0,30,7 1931 Lenvik2,56,1 1933 Balsfjord1,33,3 1936 Karlsøy0,61,6 1938 Lyngen0,92,1 1939 Storfjord0,51,2 1940 Kåfjord0,61,4 1941 Skjervøy0,71,7 1942 Nordreisa1,12,7 1943 Kvænangen0,41,0 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

53 Kommunal- og regionaldepartementet 53 Finnmark Ekstra bevilgning frie inntekter RNB 2009 1 milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB 2009 2,5 milliarder (mill. kr) 12 2002 Vardø0,51,2 2003 Vadsø1,22,9 2004 Hammerfest1,75,0 2011 Kautokeino0,71,6 2012 Alta3,79,0 2014 Loppa0,30,9 2015 Hasvik0,30,6 2017 Kvalsund0,30,7 2018 Måsøy0,40,9 2019 Nordkapp0,71,7 2020 Porsanger0,92,0 2021 Karasjok0,61,4 2022 Lebesby0,41,0 2023 Gamvik0,30,7 2024 Berlevåg0,30,7 2025 Tana0,71,8 2027 Nesseby0,30,7 2028 Båtsfjord0,51,1 2030 Sør-Varanger2,05,0 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd


Laste ned ppt "1 Kommuneproposisjonen 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tillit og ansvar Styrket kommuneøkonomi for bedre tjenestetilbud Fellesskapsløsninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google