Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommuneproposisjonen 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tillit og ansvar Styrket kommuneøkonomi for bedre tjenestetilbud Fellesskapsløsninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommuneproposisjonen 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tillit og ansvar Styrket kommuneøkonomi for bedre tjenestetilbud Fellesskapsløsninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommuneproposisjonen 2010

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tillit og ansvar Styrket kommuneøkonomi for bedre tjenestetilbud Fellesskapsløsninger Tilgang på likeverdige tjenester i hele landet Et sterkt lokaldemokrati

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Soria Moria Inntektsvekst for kommunesektoren Full barnehagedekning Flere hender i pleie og omsorg – nye årsverk Økt timetall i grunnskolen Gratis læremidler i videregående opplæring

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Kommunene har levert ( ) Mellom og nye årsverk flere barn i barnehage, 87 prosent av alle barn flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren Flere årstimer per elev i grunnskolen Gratis læremidler i vgo.

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Driftsresultatet i 2008 Det svake netto driftsresultatet i 2008 skyldes –Sterk aktivitetsvekst –Sterk kostnadsvekst –Kurstap på finansplasseringer

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 1,2 mrd. kr 0,3 mrd. kr 1 mrd. kr Vekst i frie inntekter 2009 til Nivå tiltakspakken 2,5 mrd. kr Nivå RNB 2009 Nivå saldert mrd. kr 6,5 mrd. kr 4 mrd. kr

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Fordelingen av vekst 6,5 mrd. kr Kommuner = knapt 4,5 mrd. kr -tiltakspakken 960 mill. kr -revidert budsjett 1 mrd. kr -kommuneopplegget ,5 mrd. kr Fylkeskommuner = 1,7 mrd. kr -tiltakspakken 240 mill. kr -kommuneopplegget ,5 mrd. kr I tillegg kommer oppjusterte skatteinntekter på 300 mill. kr i RNB 2009

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Tiltakspakken Frie inntekter økt med 1,2 mrd. kr 4 mrd. kr i vedlikeholdstilskudd 1,4 mrd. kr i økt ramme på rentekompensasjonsordningene Tilskudd til bygging av omsorgsboliger/sykehjemsplasser Tilskudd til utleieboliger 0,8 mrd. kr i momskompensasjon 1,2 mrd. kr i kompensasjon for reduserte skatteinntekter

9 Kommunal- og regionaldepartementet 99 Revidert nasjonalbudsjett 2009 Økt rammetilskudd til kommunene på 1 mrd. kr  960 mill. kr i økt innbyggertilskudd  40 mill. kr i økt skjønnstilskudd Skatteinntekter oppjustert med om lag 300 mill. kr Reduksjon i øremerkede overføringer på om lag 0,5 mrd. kr

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Kommuneopplegget 2010 Vekst i de samlede inntektene: 5 til 6 mrd. kr Vekst i de frie inntektene: 4 mrd. kr Foto: Image Source

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Hva er det rom for i 2010? Demografikostnader Midler til øvrige riksveier som blir fylkesveier fra 1. januar 2010 Styrking av skoletilbudet og kommunalt barnevern Oppfølging av Omsorgsplan 2015

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Sterk inntektsvekst Realvekst i sektorens samlede inntekter 2005 til mellom 37 og 38 mrd. kr Av dette er 19,2 mrd. kr frie inntekter

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Forvaltningsreformen – økonomi Rammetilskuddet øker med vel 7,4 mrd. kr –Flytting av midler fra staten: 6,3 mrd. kr –Styrking av områdene med 1 mrd. kr til fylkesveier og 100 mill. kr til årsverk Enkelte tilskudd på områdene til MD, LMD HOD og SD øremerkes

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Forvaltningsreformen – samferdsel Fylkesrammen: –Om lag 6 mrd kr av SDs rammer til investeringer og drift/vedlikehold veg og ferjer overføres –Styrking av frie inntekter: 1 mrd. kr til veg Øremerket: –Etablering av rentekompensasjonsordning med samlet årlig låneramme på 2 mrd. kr –Bevilgning til rassikring styrkes –Nasjonale turistveger

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Skole – forsterket opplæring Plikt til tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk på 1.-4.trinn. Utløser behov for flere lærere: –430 mill. kr i Kommunene kompenseres i 2010 for helårseffekten med 602 mill. kr, totalt 1 mrd. kr (kommer i tillegg til vekst i frie inntekter)

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Ny bostøtte Forenklet og forbedret Iverksettes 1. juli 2009 Om lag nye mottakere Ingen skal tape på overgangen til ny ordning

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Øremerkede tilskudd Innlemming av tilskudd til folkehelse (HOD) og fagskoler (KD) Reversering av innlemming av storbytilskudd til psykiatri

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Skjønnsrammen i 2010 Totalramme : mill. kr. - nedgang på 435 mill. kr. fra mill. kr. overføres fra fylkeskommunenes skjønnsramme til innbyggertilskuddet 100 mill. kr. til inntektssvake kommuner i Sør-Norge

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Kvalitetskommuneprogrammet 138 kommuner deltar Lokalt samarbeid er styrket Positiv tendens i sykefraværsarbeidet Demonstrasjonskommuner

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Kommunen som samfunnsutvikler Lokal samfunnsutvikling prioriteres Tradisjonelle områder dominerer Regjeringen vil styrke kommunens som samfunnsutvikler St.meld. nr. 25 ( ) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken.

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Tillitskapende forvaltning Ot.prp. nr. 17 ( ) om tillitskapende forvaltning Ot.prp. nr. 50 ( ) om habilitet for styremedlemmer i offentlig eide selskaper Arbeidsgruppe om egenkontroll Årlige etikksamlinger Nettportal

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Endringer i inntektssystemet Fylkeskommunene –Telledato for befolkningstall –Inntektsgarantitilskudd –Reduksjon i skjønnsrammen –Øvrige element vurderes i 2011 Kommunene –Inntektsutjevningen trappes opp fra 57 % til 59 %

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Østfold Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Halden5,814, Moss5,613, Sarpsborg10,325, Fredrikstad14,535, Hvaler0,92, Aremark0,41, Marker0,82, Rømskog0,20, Trøgstad1,12, Spydeberg1,02, Askim2,76, Eidsberg2,25, Skiptvet0,71, Rakkestad1,74, Råde1,43, Rygge2,87, Våler0,82, Hobøl0,92,3 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 Akershus Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Vestby2,56, Ski5,113, Ås2,97, Frogn2,77, Nesodden3,28, Oppegård4,512, Bærum21,368, Asker10,031, Aurskog-Høland2,86, Sørum2,77, Fet1,84, Rælingen2,66,6 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

25 Kommunal- og regionaldepartementet 25 forts. Akershus Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill.kr) Enebakk1,94, Lørenskog5,715, Skedsmo8,421, Nittedal3,89, Gjerdrum1,12, Ullensaker4,912, Nes3,79, Eidsvoll3,99, Nannestad2,15, Hurdal0,61,5 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

26 Kommunal- og regionaldepartementet 26 Hedmark Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Kongsvinger3,68, Hamar5,714, Ringsaker6,716, Løten1,53, Stange3,99, Nord-Odal1,23, Sør-Odal1,74, Eidskog1,63, Grue1,33, Åsnes1,94, Våler0,92, Elverum3,99,6 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

27 Kommunal- og regionaldepartementet 27 forts. Hedmark Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill.kr) Trysil1,74, Åmot1,02, Stor-Elvdal0,71, Rendalen0,61, Engerdal0,41, Tolga0,41, Tynset1,33, Alvdal0,61, Folldal0,41, Os0,51,3 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

28 Kommunal- og regionaldepartementet 28 Oppland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Lillehammer5,212, Gjøvik5,714, Dovre0,71, Lesja0,61, Skjåk0,51, Lom0,61, Vågå0,92, Nord-Fron1,33, Sel1,43, Sør-Fron0,81, Ringebu1,12, Øyer1,02, Gausdal1,43,3 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

29 Kommunal- og regionaldepartementet 29 Forts. Oppland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Østre Toten3,27, Vestre Toten2,66, Jevnaker1,33, Lunner1,74, Gran2,97, Søndre Land1,33, Nordre Land1,53, Sør-Aurdal0,92, Etnedal0,41, Nord-Aurdal1,43, Vestre Slidre0,51, Øystre Slidre0,81, Vang0,41,0 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

30 Kommunal- og regionaldepartementet 30 Buskerud Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Drammen11,629, Kongsberg4,912, Ringerike5,814, Hole1,13, Flå0,30, Nes0,82, Gol1,02, Hemsedal0,41, Ål1,12, Hol1,02, Sigdal0,92, Krødsherad0,51,3 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

31 Kommunal- og regionaldepartementet 31 Forts. Buskerud Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Modum2,66, Øvre Eiker3,38, Nedre Eiker4,210, Lier4,311, Røyken3,59, Hurum1,94, Flesberg0,61, Rollag0,41, Nore og Uvdal0,61,6 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

32 Kommunal- og regionaldepartementet 32 Vestfold Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Horten5,112, Holmestrand2,04, Tønsberg7,819, Sandefjord8,721, Larvik8,621, Svelvik1,33, Sande1,74, Hof0,71, Re1,84, Andebu1,12, Stokke2,15, Nøtterøy4,110, Tjøme1,02, Lardal0,51,4 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

33 Kommunal- og regionaldepartementet 33 Telemark Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Porsgrunn6,917, Skien10,225, Notodden2,86, Siljan0,51, Bamble2,76, Kragerø2,35, Drangedal1,02, Nome1,53, Bø1,12,9 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

34 Kommunal- og regionaldepartementet 34 Forts. Telemark Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Sauherad1,02, Tinn1,43, Hjartdal0,41, Seljord0,61, Kviteseid0,71, Nissedal0,40, Fyresdal0,40, Tokke0,61, Vinje0,92,2 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

35 Kommunal- og regionaldepartementet 35 Aust-Agder Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Risør1,53, Grimstad3,89, Arendal8,119, Gjerstad0,61, Vegårshei0,51, Tvedestrand1,33, Froland1,02, Lillesand1,94, Birkenes1,02, Åmli0,51, Iveland0,30, Evje og Hornnes0,71, Bygland0,40, Valle0,40, Bykle0,20,7 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

36 Kommunal- og regionaldepartementet 36 Vest-Agder Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Kristiansand15,439, Mandal2,97, Farsund2,04, Flekkefjord2,05, Vennesla2,66, Songdalen1,22, Søgne2,05, Marnardal0,61, Åseral0,30, Audnedal0,41, Lindesnes1,02, Lyngdal1,64, Hægebostad0,41, Kvinesdal1,33, Sirdal0,51,2 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

37 Kommunal- og regionaldepartementet 37 Rogaland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Eigersund2,97, Sandnes11,430, Stavanger21,765, Haugesund6,617, Sokndal0,81, Lund0,71, Bjerkreim0,61, Hå3,07, Klepp3,07, Time2,97, Gjesdal1,94, Sola3,811,7 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

38 Kommunal- og regionaldepartementet 38 Forts. Rogaland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Randaberg1,85, Forsand0,30, Strand2,25, Hjelmeland0,61, Suldal1,02, Sauda1,12, Finnøy0,71, Rennesøy0,82, Kvitsøy0,20, Bokn0,20, Tysvær2,05, Karmøy7,618, Utsira0,10, Vindafjord1,84,7 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

39 Kommunal- og regionaldepartementet 39 Hordaland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Bergen48,2127, Etne0,92, Sveio1,12, Bømlo2,46, Stord3,38, Fitjar0,61, Tysnes0,71, Kvinnherad2,97, Jondal0,30, Odda1,74, Ullensvang0,92, Eidfjord0,20, Ulvik0,30, Granvin0,30, Voss3,17,7 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

40 Kommunal- og regionaldepartementet 40 Forts. Hordaland Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Kvam2,04, Fusa0,92, Samnanger0,51, Os3,07, Austevoll1,03, Sund1,12, Fjell4,010, Askøy4,611, Vaksdal1,02, Modalen0,10, Osterøy1,64, Meland1,33, Øygarden0,92, Radøy1,12, Lindås2,87, Austrheim0,61, Fedje0,20, Masfjorden0,41,1 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

41 Kommunal- og regionaldepartementet 41 Sogn og Fjordane Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Flora2,45, Gulen0,71, Solund0,30, Hyllestad0,41, Høyanger1,12, Vik0,71, Balestrand0,41, Leikanger0,51, Sogndal1,43, Aurland0,41, Lærdal0,51, Årdal1,23,1 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

42 Kommunal- og regionaldepartementet 42 Forts. Sogn og Fjordane Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Luster1,22, Askvoll0,82, Fjaler0,81, Gaular0,71, Jølster0,71, Førde2,15, Naustdal0,61, Bremanger1,12, Vågsøy1,43, Selje0,71, Eid1,33, Hornindal0,30, Gloppen1,43, Stryn1,63,9 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

43 Kommunal- og regionaldepartementet 43 Møre og Romsdal Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Molde4,812, Ålesund8,020, Kristiansund4,611, Vanylven0,92, Sande0,61, Herøy1,84, Ulstein1,54, Hareid1,02, Volda1,84, Ørsta2,15, Ørskog0,51, Norddal0,51, Stranda1,12, Stordal0,30, Sykkylven1,63, Skodje0,82, Sula1,64, Giske1,43,5 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

44 Kommunal- og regionaldepartementet 44 Forts. Møre og Romsdal Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Haram1,95, Vestnes1,43, Rauma1,74, Nesset0,81, Midsund0,51, Sandøy0,41, Aukra0,72, Fræna2,04, Eide0,81, Averøy1,23, Gjemnes0,61, Tingvoll0,82, Sunndal1,63, Surnadal1,43, Rindal0,61, Halsa0,51, Smøla0,61, Aure0,92,2 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

45 Kommunal- og regionaldepartementet 45 Sør-Trøndelag Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Trondheim30,176, Hemne0,92, Snillfjord0,30, Hitra1,02, Frøya1,02, Ørland1,12, Agdenes0,51, Rissa1,53, Bjugn1,02, Åfjord0,82, Roan0,30, Osen0,30,8 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

46 Kommunal- og regionaldepartementet 46 Forts. Sør-Trøndelag Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Oppdal1,43, Rennebu0,71, Meldal1,02, Orkdal2,25, Røros1,33, Holtålen0,51, Midtre Gauldal1,43, Melhus2,97, Skaun1,33, Klæbu1,02, Malvik2,45, Selbu1,02, Tydal0,20,6 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

47 Kommunal- og regionaldepartementet 47 Nord-Trøndelag Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Steinkjer4,410, Namsos2,76, Meråker0,61, Stjørdal4,210, Frosta0,61, Leksvik0,92, Levanger3,79, Verdal2,97, Mosvik0,30, Verran0,71, Namdalseid0,51, Inderøy1,33,2 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

48 Kommunal- og regionaldepartementet 48 Forts. Nord-Trøndelag Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Snåsa0,61, Lierne0,41, Røyrvik0,20, Namsskogan0,30, Grong0,61, Høylandet0,41, Overhalla0,82, Fosnes0,20, Flatanger0,40, Vikna0,92, Nærøy1,23, Leka0,20,4 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

49 Kommunal- og regionaldepartementet 49 Nordland Ekstra bevilgning frie innt. RNB 2009, 1 mrd (i mill. kr) Anslag vekst frie innt fra RNB 2009, 2,5 mrd (i mill. kr) Bodø8,520, Narvik3,89, Bindal0,51, Sømna0,51, Brønnøy1,74, Vega0,30, Vevelstad0,20, Herøy0,41, Alstahaug1,53, Leirfjord0,51, Vefsn2,97, Grane0,41, Hattfjelldal0,41, Dønna0,41, Nesna0,41, Hemnes1,12, Rana5,112, Lurøy0,71, Træna0,20, Rødøy0,51, Meløy1,64, Gildeskål0,61,5 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

50 Kommunal- og regionaldepartementet 50 Forts. Nordland Ekstra bevilgning frie innt. RNB mrd (mill. kr) Anslag vekst frie innt fra RNB ,5 mrd (mill. kr) Beiarn0,30, Saltdal1,12, Fauske2,04, Sørfold0,61, Steigen0,71, Hamarøy0,51, Tysfjord0,61, Lødingen0,61, Tjeldsund0,41, Evenes0,40, Ballangen0,71, Røst0,20, Værøy0,20, Flakstad0,41, Vestvågøy2,45, Vågan1,94, Hadsel1,84, Bø0,82, Øksnes1,02, Sortland2,15, Andøy1,33, Moskenes0,30,8 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

51 Kommunal- og regionaldepartementet 51 Troms Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Harstad4,510, Tromsø11,428, Kvæfjord0,81, Skånland0,71, Bjarkøy0,20, Ibestad0,51, Gratangen0,30, Lavangen0,30, Bardu0,82, Salangen0,51, Målselv1,43, Sørreisa0,71,8 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

52 Kommunal- og regionaldepartementet 52 Forts. Troms Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Dyrøy0,40, Tranøy0,51, Torsken0,30, Berg0,30, Lenvik2,56, Balsfjord1,33, Karlsøy0,61, Lyngen0,92, Storfjord0,51, Kåfjord0,61, Skjervøy0,71, Nordreisa1,12, Kvænangen0,41,0 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd

53 Kommunal- og regionaldepartementet 53 Finnmark Ekstra bevilgning frie inntekter RNB milliard (mill. kr) Anslag vekst frie inntekter 2010 fra RNB ,5 milliarder (mill. kr) Vardø0,51, Vadsø1,22, Hammerfest1,75, Kautokeino0,71, Alta3,79, Loppa0,30, Hasvik0,30, Kvalsund0,30, Måsøy0,40, Nordkapp0,71, Porsanger0,92, Karasjok0,61, Lebesby0,41, Gamvik0,30, Berlevåg0,30, Tana0,71, Nesseby0,30, Båtsfjord0,51, Sør-Varanger2,05,0 Sum hele landet1 000*2 500 * Inkluderer 40 mill i ekstra skjønnstilskudd


Laste ned ppt "1 Kommuneproposisjonen 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tillit og ansvar Styrket kommuneøkonomi for bedre tjenestetilbud Fellesskapsløsninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google