Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonalt samarbeid - interreg og muligheter i europeiske programmer Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune Hamarregionen, den 25. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonalt samarbeid - interreg og muligheter i europeiske programmer Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune Hamarregionen, den 25. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalt samarbeid - interreg og muligheter i europeiske programmer Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune Hamarregionen, den 25. november 2014

2 Startet på godt samarbeid med kommunene Hedmark fylkeskommune har kompetanse på; Programkunnskap – hva er mulig i de ulike programmene? Søknadsskriving og “søknadologi” – hvordan skrive en god søknad som sikrer gjennomslag? Metodikk og arbeidsform – hvordan planlegge et europeisk partnerskapsprosjekt? Mål; nye program og muligheter 2015 - 2020 skal gi forsterket samarbeid - utløse de gode prosjektene Hamarregionen, Hfk og EUs sektorprogrammer /Interreg B/C

3 Increasing litteracy skills, Comenius Regio 2009-2011 Preventing Early school leaving, Comenius Regio 2013- 2015. Fellesprosjekt mellom Hamarregionen, HFK v/VGO og Slagelse kommune og Xclass i Danmark Næringslivet som motor for inkludering (HrU) Kompetansetilførsel Hamar-Falun-Borlänge (HrU) Mangfoldskompetanse i foretak (HrU) Nordens beste innlandsregion (HrU) Eksempler på samarbeid og interregprosjekter i Hamarregionen

4 Mål 2007 – 2014 : 400 mill Resultat 2007 – 2014: 520 mill A programmet 462 mill Nor/Sve B programmet 8 mill Østersjøen C programmet 50 mill Europa Hedmark fylkeskommune 42 mill over 7 år Europeisk samarbeid – interreg; Hvordan har det gått i perioden 2007 – 2014 - Interreg Norge Sverige, Østersjøen og Europa?

5 Norge Sverige programmet – interreg 2007 - 2014

6 Eksempel; 5.800 bedrifter har deltatt i aktiviteter 1.100 bedrifter fra Hedmark 36.000 deltakere Bachelor Music Management etablert Bachelor Music Production etablert Måloppnåelse Norge Sverige 2007 - 2014

7 Hedmark fylkeskommune satser i Interreg Sverige-Norge på entreprenørskap i hele skoleløpet. Entreprenørskap utvides til å bli et gjennomgående tema i både grunnskole og høyere utdanning Sammen med partnerne Dalarna, Värmland og Akershus, satser Hedmark fylkeskommune i Interreg Sverige-Norge systematisk på entreprenørskap i hele skoleløpet. Det vil si at entreprenørskap utvides fra hovedsakelig å utøves i Ungdomsbedrift i videregående skole, til å bli et gjennomgående tema både i grunnskolen og ved høgskolene og universitetet. Lekent samarbeid om entreprenørskap i skolen

8 Regionalpolitikken i EU 2014 – 2020 Hva blir sentralt i neste programperiode? 1.Konsentrasjon og resultater Tematisk konsentrasjon om 11 prioriteter fra Europa 2020 – strategien Resultatorientert – investeringsstrategier i tråd med regionenes behov Konsentrasjon om tre kategorier av regioner, men alle er med

9 Internasjonalisering og globalisering - bakteppe Globaliseringen og internasjonalisering innebærer – sterkere internasjonal konkurranse – større mobilitet – raskere teknologiske endringer Det stiller krav til – mer effektiv drift i næringslivet og i det offentlige – mer målrettet og helhetlig politikk – vilje og evne til omstillinger – bedre utnyttelse av de samlede ressurser, - spesielt kunnskap og kapital Lykkes man med dette, kan internasjonalisering og globalisering bidra til vekst og utvikling …hvis ikke kan det lett bli en trussel..

10 Oss og omgivelsene Regionale utviklingstypologier Norden De sterkest voksende regionene i Norden er internasjonaliserte og med i den globale økonomien (Hedmark har relativt høy sysselsettingsgrad, - mens BNP per capita er relativt lav)

11

12

13 Regionalpolitikken - har fire elementer; i) Stimulere reduksjon av økonomiske forskjeller ii) Fremme økologisk bærekraft iii) Forsterke og forbedre de territorielle styringsnettverkene iv) Utvikle en balansert og fler-kjernet struktur av byer og tettsteder Grenseregionene har en spesiell posisjon i EUs regionalpolitikk og Lisboa-traktaten framhever rollen til grenseregionene, sammen med fjellregioner, øyer og områder med lav befolkningstetthet

14 Muligheter i Interreg Sverige-Norge programmet (2014-2020) NN

15 Metode – grenseoverskridende samarbeid 1.Utnytte grenseregionenes samlede ressurser 2.Redusere grensehinder 3.Kople sammen små- og mellomstore byer over grensen

16 Budsjettmessige forutsetninger interreg Norge Sverige Delområde tentativ SEK/NOK

17 Øke organisasjonenes og bedriftenes FoU og innovasjons evne Bedrifter i klynger og nettverk som deltar i grense- overskridende FoU prosjekt FoU institusjoner i grenseoverskridende prosjekt Langsiktig formalisert samarbeid mellom FoU institusjoner Test- og demonstrasjons prosjekt Budsjett Indre Skandinavia 85,6 MSEK 42,1 MNOK

18 Økt internasjonalt samarbeide og handel i SMB-er Internasjonalisering av bedrifter i nettverk/ klynger gjennom innovasjonsprosesser marked, kompetanse, teknisk utvikling Ungt entreprenørskap, rådgivning – inkubatorfunksjon Budsjett Indre Skandinavia 100,8 MSEK 49,6 MNOK Økt etablerer frekvens Øke konkurransekraften i SMB-er

19 Grenseregionens natur- og kulturarv skal utvikles på en bærekraftig måte Felles forvaltning av naturområder, vann, og biologisk mangfold Budsjett Indre Skandinavia 27,5 MSEK 13,5 MNOK Bevare miljø og fremme en bærekraftig bruk av ressurser Felles kulturarv og tilgjengelighet, kulturelle og historiske identitet i grenseregion

20 Økt andel reisende med grenseoverskridende kollektivtrafikk Kunnskapsunderlag og planlegging av infrastruktur- satsninger i grenseregionen Budsjett Indre Skandinavia 27,5 MSEK 13,5 MNOK Fremme bærekraftig infrastruktur og fjerne flaskehalser Økt andel kollektiv- trafikk Gods- og persontrafikk på CO2 fri transport

21 Økt grenseoverskridende mobilitet på arbeidsmarkedet Prosjekt som bidra til en bedre matching av kompetanse og arbeidsmarkedets behov, og utvikling av nye felles utdanningstilbud Grensetjeneste, om arbeidsmarked behov for kompetanse, informasjon, metoder og modeller samt grensehindringer Budsjett Indre Skandinavia 42,8 MSEK 21,0 MNOK Fremme sysselsetting og arbeidskraftens mobilitet, felles sysselsettingsinitiativ og felles grenseoverskridende utdanning

22 Muligheter i utvalgte programmer: Horisont2020: EUs innovasjonsprogram Erasmus+: Eus program for utdanning, ungdom og idrett Urbact: Byutviklingsprogram

23 -Omstilling og kutt i offentlig sektor – også norske kommuner -Krever ny kompetanse og nye arbeidsformer -Fra egen virksomhet og utover….. EU- programmer som virkemiddel Bakteppe Hvordan kan europeisk samarbeid bidra til å løse konkrete utfordringer i kommunen? Hvordan kan europeisk samarbeid bidra til å løse konkrete problemer innenfor kommunens tjenesteområder?

24 EKS 1: Problem: utgifter til elektrisitet, nye energikrav i eksisterende og nye bygg, effektivisering -Pilot/demonstrasjonspartner i H2020 prosjekt for testing av energieffektive løsninger i offentlige bygg -Kommunen som partner sammen med europeiske ledende FoU-miljøer og bedrifter -Mulig samarbeid med fylkeskommunen? EKS 2: Problem: Behov for å bedre overgang mellom ungdomsskole og videregående skole. Hindre frafall. - Videreutvikle Comenius Regio prosjektet «Early School leaving» - Flere europeiske partnere og utvikle allerede eksisterende forskingskomponent i prosjektet - Mulig samarbeid med fylkeskommunen? EKS 3: Problem: Utfordringer innen helse og omsorg - Pilot demonstrasjonspartner for utprøving av teknologi / organisatoriske grep H2020 – mulige prosjektideer

25 Mer enn et rent elevutvekslingsprogram! Mulige aktiviteter: - Utveksling elever, lærere og ansatte i barnehager - Etterutdanning av skole og barnehagelærere - Utprøving av nye læringsmetoder og læringsmateriell - Tilnærminger til å fremme læring av nøkkelkompetanser, inkludert grunnleggende ferdigheter, entreprenørskap, fremmedspråk og digitale ferdigheter - Samarbeid mellom utdanning, opplæring og arbeidsliv - Kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte - Samarbeid mellom regionale utdanningsmyndigheter for å sikre at utdanning og opplæring blir en integrert del av den lokale og regionale utviklingen ERASMUS+ (tidligere livslang læring) Arena for utveksling og kompetansebygging

26 -By- og planutvikling i europeiske partnerskap -Hamarregionens store potensiale -Byutvikling -Sjøfront/strandsoner - Skal ende i forpliktene tiltaksplaner Krever både administrativ og politisk oppfølging URBACT

27 Muligheter Interreg B og Interreg Europa (2014- 2020)

28 Interreg Østersjøen

29 Interreg Nordsjøen

30 Økt FoU-innsats Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Konkurransekraft for små- og mellomstore bedrifter Skifte til lavkarbon-økonomi Tilpassing til klimaendringer, risikoforebygging Miljøbeskyttelse og effektiv ressursutnyttelse Bærekraftig transport, fjerning av flaskehalser Sysselsetting og støtte til arbeidskraftmobilitet Sosial inkludering og bekjempelse av fattigdom Utdanning, kompetanse og livslang læring Institusjonell kapasitetsbygging og effektiv offentlig administrasjon INTERREG V Europa – 2014-2020 Politikkutvikling

31 Interreg B Nordsjøen IKT og Digital Agenda Interreg B Østersjøen Ungdom og sysselsetting Interreg Europa «Silver economy». Ny programperiode 2013-2020 Interreg B og Interreg Europa

32 Kommunene har mange muligheter her, Hedmark fylkeskommune har spesialkompetanse på EØS prosjekter Lively old Town, gamlebyer, Slovenia 2 prosjekter innen helse/utdanning, Litauen Kompetanseprosjekt med Zlin - regionen, Tsjekkia Bedre offentlige innkjøp, Estland Nye prosjekter inne for Tsjekkia og Slovenia Hva har vi fått ut av deltakelsen?; - lærerikt, utviklende, krevende og varige kontakter EØS - finansieringsordning


Laste ned ppt "Internasjonalt samarbeid - interreg og muligheter i europeiske programmer Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune Hamarregionen, den 25. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google