Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter 8.juni 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter 8.juni 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter 8.juni 2011

2 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Mål for dagen Øke kunnskap om loven Økt kompetanse til å gjenkjenne situasjoner som inneholder tvang Økt mot til å gå inn i utfordrende situasjoner, refleksjoner og diskusjoner Endre praksis i avdeling med fokus på tillitsskapende tiltak

3 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Pasientrettighetsloven 4A Handler om å sikre nødvendig helsehjelp til alle også til de som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen

4 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter

5 Setter kritisk søkelys på våre: -Holdninger -Handlinger -Vår felles praksis Hva styrer vår praksis?

6 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Etikk Det gode, det rette og det rettferdige Din etikk og min etikk er det vi gjør når ingen ser oss (Marie Aakre, leder i rådet for sykepleieetikk)

7 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Hva må ligge i bunn? Menneskerettighetene Etiske grunnprinsipper Faglig forsvarlighet

8 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Det store dilemma Omsorgssvikt eller Ulovlig bruk av tvang

9 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter

10 Etiske utfordringer  Respekt  Autonomi  Ikke skade  Velgjørenhet  Paternalisme  Faglig forsvarlig  Vaner  Verdighet  Verdier  Informasjon  Frivillighet  Tillit  Omsorg  Makt  Identitet

11 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Oppsummering Når gjelder Pasientrettighetsloven 4A? Har vi opplevd situasjoner som omhandler tvang? Hva var tiltaket? Hva skal den enkelte gjøre?

12 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Pasientrettighetsloven kapittel 4A Formål § 4 A-1 Virkeområde § 4 A-2 Vilkår § 4 A-3 (Gjennomføring § 4 A-4 )

13 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Formål - pasrl § 4 A-1 Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

14 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Stedlig virkeområde - pasrl § 1- 2 og § 4 A-4 annet ledd I Norge Uavhengig av arena, men tvungen innleggelse og tilbakeholdelse kan bare skje i helseinstitusjon. Hele helsetjenesten

15 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Saklig virkeområde – pasrl § 4 A-2 Hvilke handlinger omfattes av kapittel 4 A? Helsehjelp som ytes av helsepersonell Somatisk helsehjelp Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke skal skje etter reglene i psykisk helsevernloven

16 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter | Personelt virkeområde - pasrl § 4 A-2, første ledd Hvilke pasienter gjelder kapittel 4 A for? Pasienter må - være over 16 år, - mangle samtykkekompetanse, og - motsette seg helsehjelpen Diagnoseuavhengig

17 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Nærmere om samtykke Hovedregel: helsehjelp kan bare gis med samtykke fra pasienten Unntak: helsehjelp kan gis uten samtykke dersom det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag

18 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Rettstilstand fra 01.01.09 Samtykke- kompetanse Mangler samtykke- kompetanse Ikke motstand Hovedregel pasrl §4-1 pasrl §§ 4-5 – 4-7 Motstand Ingen helsehjelpKap. 4A

19 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår for bruk av tvang – pasrl § 4 A-3 første ledd Tillitskapende tiltak Hovedregel: Før det kan ytes helsehjelp, må tillitskapende tiltak ha vært forsøkt Unntak: Kan unnlates når det er åpenbart formålsløst |

20 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd Tre kumulative vilkår: En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade på pasienten Helsehjelpen anses nødvendig Tiltakene må stå i forhold til behovet for helsehjelpen

21 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav a a) En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten Skade på pasienten – ikke skade på andre Både fysisk og psykisk skade Alle typer helsehjelp, jf. pasrl § 1-3 c Vesentlighetskravet –Betydelig omfang og/eller alvorlige konsekvenser –Grense oppad: Mindre helseskade enn det som utløser øyeblikkelig hjelp-plikt –Grense nedad: Mer enn ”helseplager”

22 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav b b) Helsehjelpen anses nødvendig Konkret medisinskfaglig vurdering av det helsemessige behovet –Mindre nødvendig enn ”påtrengende nødvendig” (jfr øyeblikkelig hjelp sit.) –”Nødvendig helsehjelp”, jf. pasl. § 2-1, men avgrenset til det som er nødvendig for å hindre vesentlig helseskade –Ikke krav om fullstendig helbredelse

23 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav c c) Tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen Tiltakene (tvangen) må virke klart mer positivt enn de negative konsekvensene av å bruke tvang Tvangen må ikke gå lenger enn nødvendig.

24 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 tredje ledd Til slutt skal det gjøres en helhetsvurdering Helsehjelpen skal bare gis der den fremstår som den klart beste løsningen for pasienten. Vurdere bl.a.: Graden av motstand Om pasienten kan gjenvinne samtykkekompetansen i nær fremtid

25 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Gjennomføringen – pasrl § 4 A-4 første ledd Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av helsehjelp skje ved tvang, eller andre tiltak for å omgå motstand Loven er ikke uttømmende om tillatte tiltak Velg tiltak som er minst mulig inngripende |

26 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Gjennomføringen - pasrl § 4 A-4 Loven omtaler særskilt noen inngripende tiltak: Innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon Varslingssystemer Bevegelseshindrende tiltak

27 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Viktige kilder: Rundskriv / studiehefte 4A – Helsedirektoratet E-læring 4A – CD-rom eller internett: http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/ http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/ E-læring samtykkekompetanse CD-rom eller internett: http://samtykketilhelsehjelp.helsedir.nohttp://samtykketilhelsehjelp.helsedir.no Etisk refleksjon KS – DVD eller internett: http://195.159.101.129/http://195.159.101.129/ Demensportal: http://helsedirektoratet.no/demens/ http://helsedirektoratet.no/demens/ Aldring og helse Tvang helst ikke, studieprogram Aldring og helse Tvang og makt, studieprogram (utviklingshemming) Refleksjonskort, aldring og helse http://www.aldringoghelse.no/?pageID=1613&ItemID=2583 http://www.aldringoghelse.no/?pageID=1613&ItemID=2583 NAKU, læringsportal http://naku.no/portalhttp://naku.no/portal

28 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter


Laste ned ppt "Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter 8.juni 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google