Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hei mitt navn er HH og velkommen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hei mitt navn er HH og velkommen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hei mitt navn er HH og velkommen
Hei mitt navn er HH og velkommen. Selv om det er forskjellig hvor langt de ulike kommunene har kommet i VFT satsingen så er mange store utfordringer der samme. Mange ulike fagsystemer som ikke snakker sammen, for dårlige brukergrensesnitt for både ansatt og bruker. Det trengs flere intuitive og løsninger som fører til økt brukermedvirkning. Det er behov for bedre kunnskap om hvordan ny teknologi kan dekke tjenestemottakerne sine behov på en måte som vi kan stole på. Hvordan kan dette bidra til å forebygge eller utsette behov for tjenester? Løsninger som sparer kommunen for ressurser men samtidig ønsker vi at det fører til bedre kvalitet på tjenesten vi leverer.

2 Hva er velferdsteknologi?
«Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.» NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, s.100

3 Innovasjon i omsorg (NOU, 2011:11), deler velferdsteknologi i fire hovedkategorier:
Trygghets- og sikkerhetsteknologi (trygghetsalarm, alarmsensorer, GPS-sporingsteknologi) Kompensasjons- og velværeteknologi (fjernstyring av lys, memo ved redusert hukommelse) Teknologi for sosial kontakt (videotelefoni, skype) Teknologi for behandling og pleie (fjernmonitorering av blodsukkerverdier, BT, aut.dosetter) Kanskje vanskeligere å si hva det ikke er etter den brede definisjonen Hagen-utvalget laget i st.meld «Innovasjon i omsorg»

4 Prosjekter USHT-Rogaland har valgt å ansette meg i 100% stilling i et år fra september med et spesielt fokus på velferdsteknologi. Og jeg kunne gjerne like godt sagt innovasjon og tjenesteutvikling fordi det er der utfordringene kommer når alle pilot-prosjektene skal forsøkes over i drift. Innovasjon handler om å gjøre noe på en ny måte som folk vil ta i bruk. Det er å identifisere brukerens reelle behov og hvilke muligheter som da finnes. Finne teknologi som treffer behovet, er til nytte og som brukeren virkelig ønsker bruke. Det er utfordringer med organiseringen av tjenesten, kartleggingen sammen med bruker, drift og support og hvem tar ansvar for hva og evalueringen av at teknologien fungerer som det er tenkt. Da kan vi ikke jobbe alene i hver kommune for oss selv men utveksle erfaringer og gjerne samarbeide i prosjekter påtvers av kommunegrensene. Jeg er involvert i flere prosjekter, men alle er helt i startfasen.

5 Prosjekter «Morgendagens hjemmeomsorg» med Inventas
Tjenestedesign og brukerbehov «Morgendagens hjemmeomsorg» er et prosjekt der Ipark er eier med midler fra Norsk designråd. Inventas er et tjenestedesign firma skal intervjue brukere/pårørende og skygge ansatte. Så skal de bl.a trekke inn private og offentlige aktører til innovasjonsworkshop mm. Jeg skal bidra i prosessen og med tilgang til deltakere og så formidle resultater. Det kan vise seg være behov for nye arbeidsmetoder, omorganisering av tjenesten De starter med blanke ark og skal studere alle kontaktpunkt mellom tjenestemottakerne og hjemmesykepleierne. 1årig prosjekt der velferdsteknologiske prosjekter kan få fødselshjelp i samarbeid med teknologibedrifter. Starter med brukere sine behov som utgangspunkt

6 Prosjekter «Morgendagens hjemmeomsorg» med Inventas
Tjenestedesign og brukerbehov COSDOC+ på nettbrett Journaltilgang ute i felt Arbeidslistestyring Beslutningsstøtte Mange muligheter Er en pilot der vi kjøper inn 15 nettbrett og tester ut i ett team i hjemmesykepleien. Det vil kunne bidra til bedre kvalitet på tjenesten, med tilgang til mer enn journal men og mulighet for virksomhetsleder til å flytte på ansatte gjennom dagen via arbeidslistestyring og GPS. Ansatte logger inn og ut av oppdrag og kan få tilgang ikke bare på kartleggingsskjema som kan utførers sammen med bruker, men eks felleskatalog (bilder av piller) nettsider for prosedyrer og mange andre apper og utvidelsemuligheter. Bruk av videotelefoni/kamera og meldingsutveksling med lege/spesialisttjeneste osv. Vi tenker å gjøre en vurdering av både den økonomisk og kvalitative gevinsten.

7 Prosjekter «Morgendagens hjemmeomsorg» med Inventas
Tjenestedesign og brukerbehov COSDOC+ på nettbrett Journaltilgang ute i felt Arbeidslistestyring Beslutningsstøtte Mange muligheter TRYGGHETSPAKKE Smart-Gateway som alarmsentral for en trygghetspakke SK er en av 33 kommuner som høsten 2013 valgt ut til å delta i Nasjonalt velferdsteknologiProgram (NVP). Disse mottok tilskudd fra Helsedirektoratet til utprøving av teknologiske løsninger og tjenesteinnovasjon i kommunene skal bidra til at velferdsteknologiske løsninger er en integrert del av omsorgstjenestene innen Erfaringene som kommunene gjør danner grunnlaget for opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC. I SK brukes midlene til "Trygghetspakken" som er et utvalg av teknologiske løsninger og kommunale omsorgstjenester som tilsammen kan bidra til økt trygghet, sikkerhet og selvstendighet i hjemmet for beboeren og hans/hennes pårørende. Løsninger som kan inngå i en trygghetspakke kan være ulike digitale huske-hjelpemidler (f.eks. kalenderhendelser eller påslått komfyr), fall-sensor, kommunikasjonsløsninger, bevegelsessensorer som styrer lys, dør-alarm, GPS-sporing utendørs og kroppssensorer for måling av vitale fysiologiske data.

8 Programmet har et kommunalt perspektiv, der tjenesteinnovasjon er et sentralt virkemiddel. Hovedoppgavene er: Utvikle og prøve ut velferdsteknologiske løsninger i kommunene Skape og spre kunnskap om velferdsteknologi Bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi Kompetanseheving Etablere standarder og IT-arkitektur for velferdsteknologi Velferdsteknologiens ABC skal utvikles av KS etter systematisk kunnskapsinnhenting fra prosjekter som foregår i kommunene. Praktisk kunnskap hentet fra prosjekter i kommunene skal analyseres og systematiseres før det utvikles metoder, praktiske arbeidsverktøy og tjenestemodeller. Avtalen omfatter blant annet: Verktøy for vurdering av brukerbehov Verktøy for forvaltning og saksbehandling Verktøy for etisk vurdering Verktøy for teknologiløsninger Verktøy for utvikling av tjenester Medio 2015 og medio 2016 vil «Veikart for velferdsteknologi» lanseres med nye arbeidsverktøy, opplæringspakker mv.

9 Erfaringer så lang er bl. a
Erfaringer så lang er bl.a. at åpne plattformer/grensenitt er forutsetning for å lykkes med kostnadseffektive IKT-løsninger. Teknologien for digitale trygghetsalarmer er noe umoden (digitalisering av telefonnettet innen 2018 anbefales IP-basert (internett på bredbånd/mobil) Private leverandører kjenner ikke brukernes hverdag og behov Mobildekning varierer (inne i bygg) Sliter med dårlig lyd og backup vansker ved bl.a. strømbrudd i trygghetsalarmene En rekke andre utfordring viser seg knyttet til organisering av tjenestene, drift, vedlikehold, eierskap og finansiering. Helsedirektoratets anbefaling til kommunene akkurat nå er å konsentrere ressurser på og starte planleggingen av overgangen fra analog til digital basert trygghetsalarm med anbudsprosess for utskiftingen av de gamle. Hdir kommer med anbefalinger i midten av Imens anbefales å få overblikk over ulike løsninger og leverandører. Vurder innovative anskaffelser (www.leverandorutvikling.no).

10 USHT har et mandat på å videreformidle kunnskap og offentlige føringer
USHT har et mandat på å videreformidle kunnskap og offentlige føringer. Vi ønsker blant annet holde dere i nettverket oppdatert

11 Forventningene til morgendagens helse- og omsorgstjenester er store!
Oppslag i VG i januar i 2014

12 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen
«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» Kåre Hagen Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg Vi må tenke annerledes og nytt om hvordan de kommunale tjenestene skal utformes fremover. Vi kan ikke fortsette å gi tjenester på samme måte som før, da vi verken kommer til å ha nok folk eller penger til det. Film https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4sC14B5HFNU

13 Diskuter i pausen så tar vi en oppsummering i plenum.
Minglediskusjon Hva ønsker dere å få ut av dette nettverket? Hvilke behov har dere for å komme i gang / komme videre i deres prosjekter? Hvordan kan USHT, Smart Cluster, KS, Fylkesmannen eller annen kommune bidra? Forslag til tema, aktiviteter, undervisning? Noe vi ikke har tenkt på… Diskuter i pausen så tar vi en oppsummering i plenum.


Laste ned ppt "Hei mitt navn er HH og velkommen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google