Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Manuduksjon i kontraktsrett Professor dr. juris Olav Kolstad Institutt for privatrett, Juridisk fakultet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Manuduksjon i kontraktsrett Professor dr. juris Olav Kolstad Institutt for privatrett, Juridisk fakultet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Manuduksjon i kontraktsrett Professor dr. juris Olav Kolstad Institutt for privatrett, Juridisk fakultet

3 Kontraktsretten som rettsdisiplin Kontraktsretten: Læren om kontrakters rettsvirkninger –Kontraktsforpliktelsenes innhold –Kontraktbruddslæren Del av et større hele: Obligasjonsretten –Læren om skyldforhold –I praksis læren om skyldforhold etablert ved kontrakt –Pengeforpliktelser med grunnlag i kontrakt behandles i pengekravsretten –Avgrensning mot andre formuesrettslige skyldforhold Erstatningsrett, familierett mv Fokus: Realforpliktelsen –MEN: Realforpliktelser og pengeforpliktelser står i et kontraktsrettslig avhengighetsforhold Avgrensning mot avtaleretten –En bindende avtale forutsettes Stiftelse av kontrakter vil ikke bli behandlet –Avgrensning mot ugyldighetsreglene Kontraktsrevisjon? –Tolkningsreglene vil ikke bli behandlet som sådan Nært samspill mellom reglene om kontraktforpliktelsene og tolkningsreglene Må anvendes for å fastsette kontrakters innhold

4 Spesiell og alminnelig kontraktsrett Spesiell kontraktsrett –Studiet av reglene for de enkelte kontraktstyper –Løsørekjøp, eiendomskjøp, leie, tjenesteytelser, låne, kausjon, garantier m.v. Alminnelig kontraktsrett –Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper oppstilles –Grunnlaget: Fellestrekk i reguleringen av de enkelte kontrakter –Bruk av analogier Eks: Fra løsørekjøp til eiendomskjøp –Induksjon/deduksjon Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper oppstilles pr. induksjon –Syntese Anvendes i enkelttilfelle pr. deduksjon

5 Kontraktsrettens kilder Avtalefrihet –Kontrakten som rettskilde Kontraktstolking Rimelighet i kontraktstolkingen –Standardkontrakter Lovgivning –Deklaratorisk lov –Ufravikelig/preseptorisk lov Forbrukerbeskyttelse –Betydningen av lovgivning om kontrakter Kjl av 1907 Nyere kontraktslovgivning –Kodifisering av gjeldende prinsipper –Uklart hva som er (ulovfestet) gjeldende prinsipp –På tvers av gjeldende prinsipper »Generell endring eller særregler?

6 Rettspraksis, voldgiftspraksis, nemndspraksis Kutymer, sedvaner og god forretningsskikk –Fast praksis –Krav til utbredelse, fasthet, varighet –Må være en god regel (reelle hensyn, rimelighet) UNIDROIT principles og PECL Reelle hensyn –Rimelighetsvurderinger Avtl. § 36 og alminnelige lojalitetskrav tilsier at det legges vekt på rimelighetsvurderinger Rettsteori

7 Opplegget Mandag –Reglene om forpliktenes innhold Tirsdag –Bortfall av kontraktmessige forpliktelser Avbestilling og oppsigelse Kontraktsrevisjon –Oppfyllelsessvikt Risiko, mislighold, reklamasjon Onsdag –Prinsippet om ytelse mot ytelse –Naturaloppfyllelse –Retting og omlevering Torsdag –Prisavslag –Hevning Fredag –Erstatning

8 Kravet til rett ytelse - mangel Hvilke egenskaper skal kontraktgjenstanden ha? –Etter kontrakten? –Må kontrakten suppleres? Mangelreglenes betydning –Helt sentralt hva prestasjonskravet går ut på –Like sentralt hvilke grunnvilkår som må foreligge før mangelsbeføyelser kan gjøres gjeldende

9 Oversikt over mangelvurderingen Konkret mangelvurdering –Hva er avtalt? –Realdebitors opplysninger –Plikt til å opplyse om forhold ved kontraktsgjenstanden Abstrakt mangelvurdering –Hvilke krav kan i alminnelighet stilles til ytelser av det slag kontrakten gjelder?

10 Avtalte egenskaper Forpliktelsens innhold følger av avtalen –Tolkningslæren Sentrale tolkningsdata –Ordlyd Partenes betydning Sedvanemessig betydning –Pris –Kreditors synbare formål og forutsetninger –Forhandlingsløpet Har debitor vegret seg mot å ”garantere” visse egenskaper? Er det fremlagt dokumenter i forhandlingsprosessen som må anses som en del kontrakten? –Transaksjonens art

11 –Integrasjonsklausuler Til formål å redusere/utelukke betydningen av andre tolkningsdata enn ordlyd Vil ikke kunne utelukke ”en helhetlig fortolkning av kontrakten, Rt. 1922 s. 796 –Forrangsregler Hovedavtale/biavtale –Tidsprioritet

12 Realdebitors opplysninger om ytelsen Varen mangelfull om den ikke svarer til realdebitors opplysninger –Debitor har risikoen for gitte opplysninger –Ikke krav at debitor kan bebreides Lovregulerte tilfelle –Kjl. §18(1): Mangelfull ”når den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet” –Avhl. § 3-8 (jf. også § 3-3 om arealsvikt), bustadl §27, hvtjl. § 18(1)(a), fkjl. § 16(c), husll. § 2-3 Utenfor de lovregulerte tilfelle –Prinsippet om at debitor hefter gjelder tilsvarende –Regelen om korrigering i § 18 (3) m.v. gjelder ikke utenfor de lovregulerte tilfelle

13 Omfatter positivt gitte opplysninger –Ikke tilbakeholdt informasjon Opplysningene kan ikke være forbeholdne Måten opplysningene er gitt på har ingen betydning –I kontraktsforhandlingene, i markedsføring, på innpakningen Opplysningene må ha hatt betydning for kontraktsinngåelsen (kausalitetskrav) –Må kommet til kreditors kunnskap før bindende avtale er etablert Opplysninger som kommer senere har eventuelt betydning som tolkningsfaktor –Opplysningen må ha vært motiverende for debitor Arealsvikt: Arealet må være vesentlig mindre enn opplyst av selgeren Korrigering av feilaktige opplysninger –Kjl§18(3)

14 Opplysninger gitt på vegne av realdebitor: Identifikasjon –Identifikasjon etter prinsippene for kontrakthjelperansvaret –Videre identifikasjon i de lovregulerte tilfellene Identifikasjon utstrekkes til tidligere omsetningsledd, kjl. § 18(2) Materialleverandør, bustadl. § 27(b), hvtjl. § 18(1)(b) –Kunnskapskrav utenfor forbrukerkjøp

15 Debitors opplysningsplikt Utgangspunktet: Debitor har ingen generell plikt til å korrigere kreditors forventninger –Hver av kontraktspartene har risikoen for egne forventninger og forutsetninger Men: Må opplyse om vesentlige forhold ved ytelsen som den annen hadde grunn til å regne med å få og som kan antas å ha betydning for inngåelsen av avtalen Opplysningsplikt oppstilt i avtaleretten –Stridende mot redelighet og god tro –Avtl. § 33 og ”ulovfestede regler om lojalitet i kontraktsforhold” (Rt. 1984 s 28)

16 Lovfestet i avh. § 3-7, bustadl. § 26, htjl. § 19, kjl. § 19(b) (for as is kjøp), fkjl. § 16(b) (avvikende skyldkrav) –Realkreditor har krav på opplysninger om: vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk, som realdebitor kjente til, som realkreditor hadde grunn til å regne med å få og som kan antas å ha innvirket på kjøpet Gjelder også utenfor lovfestede tilfelle –Alminnelig kontraktsrettslig regel Rt 1953 s 449, Rt 1980 s 1586 –Utslag av prinsippet om gjensidig lojalitet i kontraktsforhold/redelighet

17 Avtalerettslige konsekvenser –Ugyldighet: Rett kan ikke gjøres gjeldende etter løftet om det strider mot redelighet og god tro å fortie opplysninger Kontraktsrettslige konsekvenser –Misligholdt opplysningsplikt medfører at ytelsen skal være i samsvar med det kreditor på bakgrunn av realdebitors taushet kunne forvente

18 Avtl. § 33 eller den alminnelige kontraktsrettslig regel om opplysningsplikt –I rettsteorien har prinsippet om opplysningsplikt vært utviklet med utgangspunkt i avtl. § 33 –Ikke samme gjennomslag i rettspraksis Ikke hatt praktisk betydning i næringsforhold Viktigst funksjons som supplement til andre ugyldighetsregler –Viktig premiss ved anvendelsen av den kontraktsrettslige opplysningsplikt p.g.a. samme redelighetskrav

19 Objektive momenter: Redelighetsvurderingen –Det må dreie seg om konkrete forhold Ikke hypoteser, antagelser om fremtidig utvikling –Må være vesentlige forhold –Partenes sakkunnskap og stilling –Informasjonens art Informasjon om kontraktsytelsen –Egenskaper –Heftelser Informasjon om eksterne forhold –Markedsutvikling –Offentligrettslige regler »Ikke opplysningsplikt om generelle rammeregler »Ny regler: “utgangspunktet ved vurderingen [må] være at selger har risikoen for nye offentligrettslige regler om varens kvalitet m.v. som er vedtatt før avtaleslutningen” Rt. 1980.1586, fkjl. §15(f), avhl. §3-2(2) »Enkeltvedtak

20 –Er en av partene særlig kyndig? –Er det særlige risikomomenter knyttet til oppfyllelse? Nok kapasitet? Sviktende solvens? –Kontraktforholdets art Opplysningsplikten videre der styrkeforholdet er skjevt –Forbrukerkjøp –Forhandlingssituasjonen –Undersøkelsespliktens betydning Forhold realkreditor burde ha oppdaget ved forundersøkelse, eller der plikten til å undersøke ved levering er misligholdt Misligholdt opplysningsplikt slår igjennom overfor misligholdt undersøkelsesplikt –Kjl. § 20(2), avhl. § 3-10(2), husl. §2-6, 2 ledd, Rt. 1958.444 MEN: ”Når tingen selv taler, kan selgeren tie” –Forhold som burde ha vært oppdaget –Selgeren plikter ikke opplyse om forhold han har observert som kjøper kan observere og forstå

21 Subjektive momenter: Skyldkravet –I lovregulerte tilfelle Forsett, men beviskravene forsett lempet –Kjl. § 19(b), avhl. § 3-7, bustadl. § 26, htjl § 19, husll. § 2-4 Forsett: Realdebitor har kjent til opplysningene, eller holdt det for overveiende sannsynlig at de forelå –Det må ikke foreligge noen rimelig unnskyldning for selgerens uvitenhet –Etter avtl. § 33 Rammer tilfelle der feilaktige opplysninger er gitt ved uaktsomhet –Burde kjent til –Fkjl. § 16(b): ”burde kjenne til” Forbrukerrettslig begrunnelse for strengere selgeransvar –Hva er det alminnelige skyldkrav i de ulovfestede tilfelle? I tråd med nyere lovgivning: Forsett

22 Abstrakt mangelsbedømmelse Der krav til ytelsen ikke spesifiseres i avtalen, må realdebitors forpliktelse fastlegges ved en mer allmenn vurdering –Vedrører forventninger som ikke kommer uttrykkelig frem i avtalen –Utfyllende tolkningsmomenter Det ulovfestede krav til alminnelig god vare –Rt 1998.774 Videospillerdommen –HR grep til alminnelige kontraktrettslige prinsipper for å fastlegge innholdet i kjøpslovens mangelbegrep Kjøpslovens mangeldefinisjon må suppleres av ”en tolkning av kjøpslovens §34(1) jfr §30(1) sammenholdt med rettspraksis, alminnelige rettsgrunnsetninger og teori” Kjøpslovens bestemmelser om mangel i 17(2) kan ses som viktige utslag av det overordnede kravet

23 Normalstandarden: alminnelig god vare –Utgangspunkt: Hva har kjøperen grunn til å vente seg av kontraktsgjenstanden? HR: ”begrunnet normalforventning” Rt. 1998.774 Vanlig praksis i bransjen sentralt (kutyme) Det perfekte kan ikke forventes –Risikoplassering: Hvem bør bære risikoen for funksjonssvikt i en gitt periode

24 Kvalitetskrav –Ot. Prp. 80 (1986-87): ”Tingen skal … oppfylle en viss generell standard når det gjelder egenskaper”. –Skal ha like kvaliteter som sammenlignbare varer Selger har lagt frem prøve eller modell, kjl §17(2)c Avvik fra en produksjonsserie –Tjenestekontrakter: Krav om innsats i overensstemmelse med vanlig god praksis Hvjtl. § 5(1): Fagmessig Bustadl. § 7: ”på fagleg godt vis –Høy pris vil skjerpe kravene –Offentligrettslige krav Offentligerettslige krav vil kunne være krav til egenskaper, for eksempel sikkerhetskrav

25 Funksjonelt krav –Alminnelig funksjonsdyktighet i en rimelig driftsperiode Funksjon Holdbarhet –Tingen skal passe til de formål tilsvarende ting vanligvis brukes til §17(2)a Rt 1984 s 356; Egnet til gårdsdrift, brukt til tungarbeid i grustak - ikke mangel Svikt mht bestemt formål relevant om dette er synbart (kjl. §17(2)b) –Selgeren må kjenne formålet –Kjøperen må basere seg på selgers sakkunnskap –Tingen må ha slik holdbarhet som kreves av vanlig god vare ved ordinær bruk Risiko-/pulveriseringshensyn –Hva er den statistiske risiko for feil? »Feilens art –Er risikoen så vanlig at den bør utjevnes på alle kjøpere?

26 Alminnelig god vare: Kun en regel for ytelser som kan sammenlignes med andre? –Det abstrakte forpliktelsesbegrep kan individualiseres Samme vurderingstema: Har realkreditor ”skjellig eller rimelig grunn til å besvære seg”? Rt 1998.774 Ser om de sentrale karakteristika ved tingen tilsier en ytelse som erlagt –Fast eiendom: Eiendommens type Alder Innretning, synlig vedlikeholdstilstand Andre konkrete omstendigheter –Individualisering kan foretas også for andre ytelser/kontraktstyper –Uttømmende kontrakter gir begrenset plass for et abstrakt forpliktelsesbegrep Eks: Entreprisekontrakter –Men: Også entreprisekontrakter vil kunne vise til ”kvalitetskrav som er vanlige for tilsvarende arbeider”

27 Rettsmangler (vanhjemmel) Rettsmangel: Tredjemann har rett i tingen –Total vanhjemmel: eiendomsrett, videresalgsforbud Avtalen kan ikke gjennomføres –Partiell vanhjemmel: panterett, annen rett Kan gjennomføres, men begrensninger i rådigheten –(immaterialrett) Objektivt ansvar for total vanhjemmel –Kjl § 41(2) uttrykk for generell regel –Men ikke for partiell utenfor kjøp Krav til konstatering av vanhjemmel –Kjl. § 41(3)Tredjemanns krav på rett i tingen tilstrekkelig for mangel Unntak: Kravet er klart uholdbart –Ikke nok for ansvar utenfor kjøp Men kan være mangel som gir grunnlag for heving mv Godtroervervsloven –Tredjemanns rett i løsøre kan ekstingveres –Kjøper kan uansett gjøre mangel gjeldende

28 Forbehold for mangel Ansvar for mangler kan fraskrives –Kontraktsfriheten –Avtl. § 36 Spesifiserte forbehold –Uproblematisk at realkreditor aksepterer at ytelsen er mindreverdig Kjl. § 20(1), fkjl. § 15 –Et forbehold kan være uttrykkelig, eller fremgå av omstendighetene Alminnelige forbehold

29 ”Som den er” og lignende forbehold Særlig praktisk ved salg av brukte ting –men kan også tas ved salg av nye ting Vanlige forbehold –”som den er”/”as is” –”uten ansvar for mulige feil og mangler” –”uten ansvar for skjulte mangler” –selv helt generelle forbehold vil vanligvis være gyldige, jfr dog avtl §36 Klausuler som skal fraskrive mangelansvar tolkes strengt Rt. 2002.696

30 Mangelsansvar tross forbehold Kjl. § 19(1) a-c gir uttrykk for alminnelig prinsipp –Avhl. §3-9, 1. pkt, fkjl. § 17, rettspraksis Mangelsansvar tross forbehold dersom: –det er gitt uriktige opplysninger om tingen –opplysningsplikten er misligholdt –tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med Gjelder skjulte feil Har selger oppfylt sin opplysningsplikt vil feilen neppe føre til at ytelsen er vesentlig dårligere enn man kan regne med Ansvar som beskrevet i kjl §19(1)a-c kan fraskrives –Krever uttrykkelig spesifikasjon –Avtl §36

31 Realkreditors undersøkelsesplikt Realkreditor må akseptere feil han kjenner til –Feilen i så fall ingen mangel –Når må det legges til grunn at kreditor kjenner til feilen? Det må ikke foreligge noen rimelig unnskyldning for kjøpers uvitenhet Et krav at kjøper også forsto forholdets betydning Undersøkelse av andre på kjøpers vegne Har kreditor en plikt til å undersøke ytelsen for å kartlegge mulige (synbare) kontraktsavvik?

32 Forundersøkelser –Ingen plikt til forundersøkelse etter kjl. § 20(2) eller avhl § 3-10(2) –Dersom undersøkelse har funnet sted eller selger oppfordrer til det I praksis vil oppfordringen til å undersøke ved eiendomskjøp pga prospekter, visning mv være så sterk –Sedvanlig med forundersøkelser i eiendomskjøp? Kjøper forspiller sin rett til å påberope mangel for forhold som burde ha vært oppdaget –Krav til undersøkelsen Selgers opplysningsplikt ”slår igjennom”

33 Etter kjøpet –Undersøkelsesplikt ved levering etter kjl. § 31 og rimelif tid etter overtagelse etter avhl. § 3-9 Konsekvensen ikke rettstap, men at reklamasjonsfristen begynner å løpe Entrepriseretten (relevant for andre tilvirkningskontrakter) –Entreprenøren Undersøkelsesplikt i forhold til prosjektmateriale levert av byggherren Misligholdt undersøkelsesplikt: Risikofordeling –Byggherren Ingen undersøkelsesplikt under selve utførelsen Undersøkelsesplikt knyttet til overtakelse

34 Tidspunktet for mangelsbedømmelsen Varens egenskaper ved tidspunktet for risikoens overgang avgjørende –Kjl. § 21(1), avhl. § 3-1(2), bustadl. § 45, hvtjl. § 20(1) –D v s ved levering/overtagelse –Skjult mangel Det har ingen betydning når mangelen viser seg Bevisspørsmål: Når oppsto mangelen –Unntak: Realdebitor har innestått for ytelsen ut over levering Årsaken til beskadigelsen kan tilbakeføres debitor –Dårlig emballering ved forsendelse –Feilaktig monteringsanvisning mv Mislighold av biforpliktelser Mangelvurderingen kan ”fremskyndes” etter reglene om forventet kontraktsbrudd

35 Pengeforpliktelser Vederlagets størrelse og betalingstidspunkt vil normalt fremgå av avtalen Hvis ikke: ”Gjengs pris” for tilsvarende ytelser på avtaletiden betales ved påkrav –Rimelig pris dersom gjengs pris ikke lar seg fastsette

36 Oppfyllelsesforpliktelsen Innbefatter det realdebitor plikter å foreta seg for å få overført tingen til eller presentert ytelsen for realkreditor –Overføring av eiendomsrett som skal gi realkreditor eksklusiv faktisk og rettslig eierrådighet over kontraktsgjenstanden –Presentasjonen av tjenesten skal være komplett Oppfyllelsespliktene fremgår av den konkrete avtale –Resultatforpliktelse Plikter å frembringe et bestemt resultat –Innsatsforpliktelse (omsorgsforpliktelse) Plikter å gjøre en faglig god innsats Realdebitor har krav på vederlag selv om resultatet uteblir Oppfyllelse skal skje til rett tid på rett sted Misligholdt oppfyllelsesplikt: Forsinkelse

37 Realdebitors forsinkelse Forsinkelse: Avvik mellom avtalt oppfyllelsestidspunkt og faktisk levering –Årsaken til forsinkelsen ikke relevant for om det foreligger forsinkelse Oppfyllelsestidspunkt fastsettes normalt i kontrakt –Hvis ikke: Leveringsplikt krever påkrav Realdebitors frigjøringstid må være kommet Levering må skje på korrekt oppfyllelsessted –Oppfyllelsessted for realforpliktelser er selgers forretningssted Selger plikter m.a.o. ikke å sende tingen –Selger har sendeforpliktelse Oppfyllelsessted hos kjøper om selger frakter selv Oppfyllelsessted fraktfører om dette benyttes –Fast eiendom oppfyllelsessted ved salg og utleie –Ingen alminnelig regel om oppfyllelsessted for tjenester

38 Forsinkelsessituasjoner; –Det leveres for sent –Det blir ikke levert –”Svevende forsinkelse” Oppfyllelsestiden oversittes, og man vet ikke om varen uteblir eller om den blir levert for sent –Forventet forsinkelse ”Antesipert mislighold”

39 Kravet til tidsmessig oppfyllelse Oppfyllelsestiden: Det tidspunkt da oppfyllelse senest må finne sted for å være rettidig Oppfyllelsestidspunkt fremgår normalt av kontrakten Ellers: Ved påkrav, uten opphold Oppfyllelse skal skje innenfor et tidsrom: –Normalregel: Selger har valgrett –Frigjøringstid: Det tidspunkt realdebitor tidligst kan yte Samtidig utveksling hovedregel der dette er praktisk mulig –Ytelse mot ytelse

40 Rett leveringssted Realforpliktelser –Normalregel: Realkreditors forretningssted Kjl §6: hentekjøp Selgeren har i utgangspunktet m a o ingen plikt til å bringe tingen til kjøperen – Kjøper har aktivitetsbyrden –Bringe- eller sendeplikt krever avtale Jfr kjl. §7(1) og (2) der ”skal” henviser til hva som er avtalt Tjenestekontrakter –Leveringssted må utledes ved tolkningen av den enkelte kontrakt –Ingen alminnelig regel

41 Hentekjøp kjl §6 Selgeren plikter å holde tingen ”klar for henting” På forretningssted jfr §83(1) På bosted –I mangel av forretningssted jfr §83(2) –Private salg Leveringssted når tingen skal ”tas fra” et annet sted –Ved butikkjøp vil salgsstedet være leveringssted Levering har skjedd når tingen er ”overtatt” av kjøper –Når kjøperen har besittelsen

42 Plasskjøp kjl §7(1) Varen bringes innenfor selgers område –Utbringelse m a o et ledd i selgerens leveringsplikter –Selgeren tar kostnadene med utbringelse §11(1) Varen må være av en slik art som selgeren vanligvis utbringer Hvis ikke sendekjøp Levering: Når kjøper har mottatt tingen –Kjøperen plikter å holde seg klar –Mottatt når kjøperen har besittelsen

43 Sendekjøp kjl §7(2) Kjøp som fordrer transport –Kjøper bærer kostnadene etter overgivelse til transportør §11(1) Krav til transportopplegget §8(1) –på egnet måte og på vanlige vilkår Levering ved overgivelse til fraktfører –Men; når tingen mottas av kjøper dersom selger utfører transporten –Fkjl: Når tingen overtas av forbrukeren § 7

44 Avtalte leveringsklausuler ”fritt”, ”levert”, ”fritt levert” §7(3) –Sendekjøp med levering på bestemmelsesstedet Andre avtalte leveringsklausuler –Eksempelvis cif, fob Sendekjøp med levering transportør Betydningen av definisjoner av leveringsklausuler i standardkontrakter

45 Levering der realkreditor ikke yter Tilbakeholdsretten/detensjonsretten modifiserer realdebitors oppfyllelsesplikt –Dersom realkreditor ikke oppfyller sine plikter fryses eller utsettes realdebitors oppfyllelsesplikt Kjl. § 10(1) –Sendekjøp: Tingen må sendes, men tiltak kan treffes som hindrer at kjøper får rådighet over tingen Kjl §10(2)


Laste ned ppt "Manuduksjon i kontraktsrett Professor dr. juris Olav Kolstad Institutt for privatrett, Juridisk fakultet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google