Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra ASVL Tariffkonferanse Distrikt Nord 27. og 28. februar 2008 Dag Sandvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra ASVL Tariffkonferanse Distrikt Nord 27. og 28. februar 2008 Dag Sandvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra ASVL Tariffkonferanse Distrikt Nord 27. og 28. februar 2008 Dag Sandvik

2 Nytt fra ASVL Forslag til nye godkjennings regler AIDs tildelingsbrev for 2008 Små nytt

3 Forslag til nye godkjenningsregler Ny godkjenning hvert 3. år Krav om : skatteattest, HMS erklæring, eierforbud, primærvirksomhet, regnskap, økonomisk og finansielle stilling, tekniske og faglige kvalifikasjoner, fortsetter.

4 Mer om nye godkjenningsregler: Sertifisering, overskuddsdisponering, utbytte, kryssubsidiering, forholdet til annen offentlig støtte, habilitet og konkurransevridning

5 Standard avtaler utfyller reglene og: Stiller bla. krav om kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon.

6 ASVLs reaksjon: Enig i krav om kvalitet Usikker på om det kan kreves ny godkjenning uten at dette har hjemmel i lov eller forskrift Usikker på om at det kan kreves kvalitetssikringssystem med ekstern revisor uten at dette har hjemmel i lov eller forskrift

7 Asvls reaksjon fortsetter: Kvalitetssikringssystem med ekstern revisor krever uansett utgifter som må kompenseres og slikt system krever god tid til gjennomføring. Er usikre på om slikt system finnes som er tilpasset små bedrifter.

8 NAVs reaksjon på høringssvaret: Ny behandling før oversendelse til AID

9 AIDs tildelingsbrev 2008 1% øking av satsene Direktoratet bes fortsett arbeidet med å opprette flere tiltaksplasser f.eks VTA for de som faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Kvalifiseringsprogrammet og psykiatri. Sammenslåing av postene ordinære og spesielle arbeidsmarkedstiltak

10 Små nytt Kurs i kosthold og helse Ny hovedavtale LO LO/NHO ordningene Skjematikk kvalifiseringsprogrammet Tuba Boklansering ”Arbeidsglede” 5. mai Politiattest i Vestbedrifter

11 Mer små nytt Nytt høyskolestudium i kreativ kommunikasjon fra høsten 2008 Utarbeider e-læring begynner kurs for ansatte i de ulike tiltak. Starter opp med VTA

12 Tariffkonferanse Begrepsbruk og grunnleggende arbeidsrett Tariffavtalene Tariffoppgjøret 2008

13 Styringsretten  Bedriftenes rett til å  Lede, fordele og kontrollere arbeidet  Ansette og si opp ansatte Vesentlig begrenset

14 Lover - Arbeidsrett Ferieloven Folketrygdloven Sykelønn Fødselspenger Arbeidsledighetstrygd Arbeidsmiljøloven Forskrifter Arbeidstvistloven

15 Avtaler - Arbeidsrett Ansettelsesavtaler Avtale mellom bedrift og ansatt Tariffavtaler Avtale mellom fagforening og Arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening Må være skriftlige

16 Ansettelsesavtaler AML § 14 - 5 Skriftlighet Skal foreligge senest 1 mnd etter arbeidsforholdets begynnelse AML § 14 - 6 En rekke bestemmelser om innhold: Identitet Arbeidsplassen Beskrivelse av arbeidet

17 LO tariffavtalenes oppbygning Del I:Hovedavtale Del II:De enkelte fagavtalene Del III:Bilagene Sluttvederlag Opplysnings- og utviklingsfondet Avtalefestet pensjon (AFP) Prosenttrekk av fagforeningskontingent Nedsettelse av arbeidstiden pr 1. januar 1987 Godtgjørelse for bevegelige helligdager A- ordningen Korte velferdspermisjoner Diverse spesielle bilag

18 Hvorfor har vi tariffavtaler??? Arbeidstakerne: Garanterte rettigheter/goder/bestemmelser Bedriftene: Fredsplikt Folkeretten

19 Fredsplikten Arbeidstvistloven: En tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller beståen eller om krav som grunner seg på en tariffavtale, må ikke søkes løst ved arbeidsnedleggelse, arbeidsstegning eller annen arbeidskamp. Hovedavtalen: Hvor det er tariffavtale, må arbeidsstans eller annen arbeidskamp ikke finne sted Betydningen er den samme

20 Tvisteløsning Forskjellige metoder avhengig av problem Forståelse av lover Oppsigelse og avskjed Tarifftvister Rettstvister Interessetvister (Tariffrevisjoner) Forvaltningsavgjørelser

21 De ordinære domstoler – sivile saker Tingretten Høyesteretts kjæremålsutvalg Lagmannsrett Høyesterett Forliksrådet

22 De ordinære domstoler - oppsigelse - og avskjedssaker Oppsigelse Rett til å stå i stilling Avskjed Ikke rett til å stå i stilling Tingretten Høyesteretts kjæremålsutvalg Lagmannsrett Høyesterett Forhandlinger

23 Tarifftvister - rettstvister Problem: Hva er rett? Lokale forhandlinger Forhandlinger ASVL- Forbund Forhandlinger LO - ASVL Evt. YS - ASVL Arbeidsretten

24 Tarifftvister - interessetvister Problem: Hva skal bli rett? (Tariffrevisjoner) OppsigelseForhandlinger Mekling Forhandlings/meklingsløsning Lønnsnemd Enighet Evig fortapelse

25 ASVL har tariffavtaler med: FLT, som er et LO forbund, LO’s Hovedavtale Delta, (tidl. KFO) som er et YS forbund, egen Hovedavtale Lederne, som er frittstående forbund, egen Hovedavtale For de tiltaksansatt:: Fellesforbundet og Los Hovedavtale

26 Tariffoppgjøret 2008 AFP, Økonomi, sannsynelig forhandlingsresultat og lokale forhandlinger

27 Tariffoppgjøret 2008 1.Politiske og økonomiske forutsetninger 2.AFP 3.Sannsynelig sentralt resultat 4.De lokale forhandlingene

28 Some like it hot Kilde: Aftenposten 31.1.2007 – OECD sier norsk økonomi er overopphetet. Finansministeren lurer på hvor mye av dette skyldes global oppvarming.

29 Sterk vekst i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge, prosentvis endring fra foregående år

30 Lav prisstigning Prosentvis endring fra samme måned året før TBU 2007 1,8, prognose 2008, 2,2%, KPI 3,6% Prisvekst uten avgifter og elektrisitet, KPI-JAE Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og Statistisk sentralbyrå

31 Uvanlig sterk vekst i sysselsettingen og meget lav ledighet, tusen personer

32 Årslønnsvekst alle grupper og arbeidsledighetsrate (AKU) Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntekts- oppgjørene og Statistisk sentralbyrå

33 Årslønnsvekst LO/NHO-området Prosent Årslønnsvekst 20062007 LO/NHO totalt4,35,4 Arbeidere4,25,5 Hotell og restaurant3,34,25 Industri3,65,5 Byggevirksomhet4,15,5 Samferdsel3,94,5 Oljevirksomhet5,1 Funksjonærer5,16,25 Industri4,65,75 Oljevirksomhet6,1

34 Andre områder og alle grupper Årslønnsvekst 20062007 HSH varehandel4,25,0 Finanstjenester5,65,2 Statsansatte4,55,0 Kommuneansatte4,14,5 Alle grupper4,15,4

35 Årslønnsvekst- ASVL 20062007 5,4%5,7%

36 Svekket konkurranseevne Lønnskostnader per arbeidet time i Norge i forhold til handelspartnere (= 100) industriarbeidere Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

37 Tariffoppgjøret 2007 1.Økonomiske forutsetninger 2.Sannsynelig resultatet av oppgjøret 3.De lokale forhandlingene

38 SANNSYNELIG AVTALE LO/NHO AFP ordner seg Lavt generelt tillegg

39 God reallønnsutvikling Alle grupper, i prosent

40 Tariffoppgjøret 2008 1.Økonomiske forutsetninger 2.Resultatet av oppgjøret 3.De lokale forhandlingene

41 Etter gode tider kommer dårlige Registrert arbeidsledighet, i prosent av arbeidsstyrken Kilde: Arbeids- og velferdsetaten, NAV

42 Hovedgrunnlaget for lokale forhandlinger Bedriftens økonomi Tildelingsbrevet for 2008 gir dårlig fremtidts tro

43 Økonomi Hvilke forhold beskriver bedriftens økonomiske situasjon? –Regnskapsforståelse –Informasjon gjennom året (gjelder alle kriterier) –Bør gode resultater medføre engangsutbetalinger?

44 Lokal lønnsdannelse – lokal lønnspolitikk Hvordan skal lønnstilleggene fordeles? –Sjekk overenskomstenes regler –Hva er bedriftens lønnspolitikk? Hvis ikke alle medarbeidere skal motta et likt lønnstillegg – hva skal være begrunnelsen for eventuelle forskjeller? Medarbeiderne må kjenne til hva som vurderes – og lederne hva de skal se etter/vurdere

45 Det skal føres reelle forhandlinger Arbeidsgivers ansvar å gjennomføre en reell lokal forhandlingsprosess og forsøke å komme til enighet med klubben. –De skal legge fram og motta dokumentasjon, og lytte til de tillitsvalgtes argumenter – og begrunne sine egne standpunkter.

46 Hvis det ikke oppnås enighet Tvist/Uenighet i lokale forhandlinger –Spilleregler i overenskomstene –Hovedregel: Bedriften gjennomfører oppgjøret selv om det er lokal uenighet organisjonsmessigbehandling –Siste tilbud – ultimatum? Det skal skrives protokoll fra forhandlingene

47 Hva blir lønnsveksten i 2008 i Norge? SSB: 6,% Norges Bank 5,75 % DNB 6 %


Laste ned ppt "Nytt fra ASVL Tariffkonferanse Distrikt Nord 27. og 28. februar 2008 Dag Sandvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google