Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen, ISP, 20061 Rådgivningsferdigheter n Fase 2- Personliggjøring av ståsted n Fase 3- Igangsetting av handling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen, ISP, 20061 Rådgivningsferdigheter n Fase 2- Personliggjøring av ståsted n Fase 3- Igangsetting av handling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen, ISP, 20061 Rådgivningsferdigheter n Fase 2- Personliggjøring av ståsted n Fase 3- Igangsetting av handling

2 Liv M. Lassen, ISP, 20062 Personliggjøring “Eg ser” Eg ser at du er trøtt, men eg kan ikkje gå alle skritt for deg, Du må gå å dei sjølv, men eg vil gå dei med deg- Eg ser du har det vondt, men eg kan ikkje grina tårene for deg. Du må grina deie sjølv, men eg vil grina med deg- Eg ser du vil gi opp, men eg kan ikkje leva for deg. Du må leva det sjølv, men eg vil leva med deg - Bjørn Eidsvåg 1995

3 Liv M. Lassen, ISP, 20063 Rådsøkers prosess: Rådgivers personliggjøringsferdigheter Mål med den 2. fasen: innsikt & forståelse – Helhetlig deltagelse i sin utviklingsprosess – Dypere kartlegging av situasjon & ønske – Videreutvikler perpektiv som gjør det mulig å definere sin ønsket ståsted Ferdigheter som fremmer prosessen: – Avklaring av personlige implikasjoner (“å eie”) – Utfordring/konfrontasjon av blokkeringer

4 Liv M. Lassen, ISP, 20064 Grunnlaget n Etablert kontakt : trygghet n Etablert kommunikasjon : dialog n Identifisering av det dominante tema som rådsøker ønsker/ velger å arbeide med

5 Liv M. Lassen, ISP, 20065 Personlige Implikasjoner Å forstå egen posisjon i forhold til den nåværende situasjonen og ønsket situasjon. n å “eie” sin del n å kunne skifte perpektiv fra noe utenfor til å ta seg selv med – å inkludere personlig ansvar – å erkjenne grad av kontrol – å erkjenne personlige mangler – å erkjenne personlige styrker

6 Liv M. Lassen, ISP, 20066 Analyse av mangler n Kristisk vurdering over hva rådsøker kan ha kontroll over, kunne påvirke, ta ansvar for. n Hva hindrer rådsøker i å ta affære i forhold til løse situasjonen. n Hva hindrer rådsøker i å lære ny adferd. n Hva av dette har direkte sammenheng med problemet og ønske. n Caplan’s fire kategorier: kunnskap, ferdigheter, selvtillit, objektivitet.

7 Liv M. Lassen, ISP, 20067 Analyse av Ressurser n Identifisere: mestring, positive erfaringer, styrkeområder: n Beskyttende ressurser: “resilience”, selvtillit n Personlige ressurser: talenter, alder, helse, mot, håp n Sosio-øklogiske ressurer: familie, skole/barnehage, fritidsaktiviteter, frivillige organsisajoner, formelle hjelpeapparat.

8 Liv M. Lassen, ISP, 20068 Hva hemmer/ vanskeliggjør ! n Livsløgn n Forsvar n Gamle løsninger ANGST n Ureflekterte vaner SMERTE n Miljøet USIKKERHET n Forskjellige nivåer n Redsel for forandring n Utvikling

9 Liv M. Lassen, ISP, 20069 Noen vanlige forsvarsmekanismer n Prosjeksjon n Overføring n Rasjonalisering n Benekting n Glemme n Kompensere

10 Liv M. Lassen, ISP, 200610 Hva Fremmer Innsikt! n Ønske om en bedring/ utvikling n Krise som utløser nødvendige forandringer n Nye situasjoner eller nye responser n Helhetstrang A-Ha - Befrielse - Egen akseptering

11 Liv M. Lassen, ISP, 200611 Personliggjørende responsformer n Utvidet speiling: – Du føler……. fordi du…… – Du føler……. fordi du ikke kan………. – Du føler……..fordi du ikke kan….. og du ønsker å…. n Konfrontasjoner: – Hva ville skje hvis du…… – På den ene siden sier du…på den andre siden sier du…. – Du sier…..men det ser ut for meg som…….. n Relatering til her/nå situasjon

12 Liv M. Lassen, ISP, 200612 n Omramming - se ting fra annet perspektiv, drama, lek, tegning, video. n Deling av egen erfaring - hvis nyttig n Intervensjoner - informasjon, ide’, uro n Oppgaver - registrering, rolle bytte, utprøving n Oppsummering-inkludere tolkning/ hunches

13 Liv M. Lassen, ISP, 200613 Utfordring - “challenging” n Rett til utfordring: Effektiv livsmåte, egenutfordring, kapasitet for intimitet. n Grunn til utfordring: fremme utvikling n 5 aspekter: n eget-ansvar n forsiktighet n spørrende n styrker n gradvishet

14 Liv M. Lassen, ISP, 200614 Konfrontasjon – Når rådsøker unngår grunnleggende spørsmål – Når rådsøker ikke erkjenner selvdestruktive eller selvbekjempende atferd – Når rådsøker ikke er i kontakt med realiteten – Når rådsøker har selvmotsigende utsagn – Hvis kun opptatt av fortid/ fremtid – Hvis rådsøker gjentar samme historie – Når diskrepans mellom verbal/nonverbale signaler.

15 Liv M. Lassen, ISP, 200615 3 Elementer I Konfrontasjon n 1. Refleksjon over / kort oppsummerong av hva rådsøker har sagt. n 2. Uttalelse av rådgivers opplevelser og følelser i nuet. n 3. Kort utsagn om hva rådgiveren har lagt merke til eller observert.

16 Liv M. Lassen, ISP, 200616 Personliggjøring: Ved Systemisk Arbeid n Fellesfokus og forståelse men forskjellige roller og deler av ansvar n “Eierskap” mot forandring til “det bedre” n Interaksjon/ samspill mellom partene n Samarbeidsnettverk

17 Liv M. Lassen, ISP, 200617 Igangsetting av handling Perspektiver Smedsvik Den som venter venter ofte forgjeves. Vent til du er fri Vent til du finner Vent til du får I drømmene og forventningene ligger ikke bare livets inspirasjonskilde men også spikrene til din egen likkiste.

18 Liv M. Lassen, ISP, 200618 Rådgivers ferdigheter kan hjelpe til å fremme rådsøkers handling n Igansettingferdigheter (stimulering av): n Målavklaring n Analysering av alternative for å oppnå mål n Vurdering av alternativer i forhold til verdier n Laging av en handlingsplan n Deling opp handlingsplanen n Sette i gang tiltak/ handling n Evaluering / justering av handling n Resirkulering /Avslutting rådgivningssamarbeidet.

19 Liv M. Lassen, ISP, 200619 Motiverende Aspekter n “comprehensibility”: fremme klarhet til det som skal utprøves n “manageability”: sikre samsvar med ressurer som eksisterer/ kan utvikles n “meaningfulness”:synliggjøre sammenheng med det rådsøker finner meningsfullt

20 Liv M. Lassen, ISP, 200620 Flow Grad av utfordring Høy Angst Kjedsomhet Lav Kompetanse Høy

21 Liv M. Lassen, ISP, 200621 Måldefinisjon n Målbar - konkret/ klar/ presiss rådsøker må vite når han nådd målet n Realistisk- i forhold til eksisterende ressurser / eller med mulige utvidelse av ressurser (personlige/ sosio-øklogiske) n Meningsfylt - i forhold til problemet & det rådsøker selv ønsker å oppnå

22 Liv M. Lassen, ISP, 200622 Rådgivers arbeidsoppgaver n Å følge rådsøkers tankegang n Å være behjelpelig med å spesifisere målet ved bruk av spesifikke spørsmål og undring n Å oppsummere målformulering klart n Carkhuff’s forslag: Så målet ditt er……… som definert ved……………..

23 Liv M. Lassen, ISP, 200623 Bred Analyse Grunnlag n “Brainstorming” n Innhenting av informasjon / ideer n individer n modeller n institusjoner n utstyr n interesseorganisasjoner n Nå uten begrensing (fornuft, lettvinthet, gjennomførbarhet)

24 Liv M. Lassen, ISP, 200624 “Best fit”- Valg/Balanse Skjema Fordeler og ulemper for: n For seg selv n For vesentlige andre n For miljøet

25 Liv M. Lassen, ISP, 200625 Handlingrprogram n Klarhet i steg mot målet: n Begynnelse: baseline n Slutt: definert mål n Omvendt kjeding n Store steg & understeg n 1. Steg = må være overkommelig n IOP, ADL, Habiliteringsplan n Synliggjøres for all aktørene

26 Liv M. Lassen, ISP, 200626 Igangsetting av handling n Tidsskjema n Sikring ved trening/ gjennomgang n “tenkesteg” - kognitiv selvmotivering n Forsterkning & belønning n Oppfølging

27 Liv M. Lassen, ISP, 200627 Evaluering & Justering n Avtalt på forhånd n I forhold til spesifikke steg n Best om rådsøker selv foretar evalueringen n Sikre realistisk bedømming n Påpeke fremgang med utprøving n Undersøke vansker med undring n Holde ut / ikke gi opp forhastet

28 Liv M. Lassen, ISP, 200628 Handling vs. refleksjon n Noen situasjoner kan ikke løses men kan læres hvordan å leve med n Problem-fokuserte strategier n utivkle atferd, kognisjon & selvtilitt n utvikle støtteaparattet n Emosjonell-fokuserte strategier n omprioritering & unngåelse n omraming & perspektiv skift n humor & avspredelse

29 Liv M. Lassen, ISP, 200629 Resirkluering n Når kartlegging & personliggjøring ikke grundig nok for igangsetting av handling n Når nye temaer og ønsker kommer frem

30 Liv M. Lassen, ISP, 200630 Avslutning n Hvert møte n oppsummering n ny avtale n Hele prosessen n legge tilrette for selvstendighet n minimalisere avhengighet n innse mulig savn n sikre mulighet for oppsøking hvis nødvendig

31 Liv M. Lassen, ISP, 200631 Ektra Resultat av Rådgivning Lært problemløsning modell & strategier “Empowerment” Salutogenese

32 Liv M. Lassen, ISP, 200632 Igansetting av handling ved systemisk arbeid n Valg mål - defineres for alle / deles i ansvarsområder n Alternative strategier - stimulere ide’forslag n Valg av handlingsplan - enighet hvis mulig - komprimiss hvis ønskelig -forpliktelse ønskelig n Tidsplan & justering & evaluering n Overføre oppfølgingsansvar & avslutte.

33 Liv M. Lassen, ISP, 200633 Oppsummering Spesialpedagogiske utfordringer & muligheter For å ivareta barn og ungdoms utvikling og trivsel er det viktig å sikre gode systemer. For å ivareta systemene må pedagogene & foreldres arbeidsglede og mestring sikres. For å følge opp barn/ungdom i sin helhet må kontakt mellom skole/barnehage/hjem sikres

34 Liv M. Lassen, ISP, 200634 Rådgivningsprosessen mer enn en statisk modell n Et eksistensielt møte n Betydning for all parter n Levende relasjon - en sirkulær prosess n Kan ikke skille mellom fasene n Men tyngdepunktet skifter - dermed fordres noe forskjellig vektlegging av kommunikative ferdigheter av rådgiver.

35 Liv M. Lassen, ISP, 200635 Rådgivningsprosessens gang n Møte i forhold til et eksistensielt dilemma n Rådsøkers involvering i egen utviklingsprosess & rådgivers medlevelse n Kartlegging av nåværende & ønsket situasjon med professjonell distanse n Samspill i forhold til tilrettelegging for en endringsprosess( utvidelse av forståelse & perspektiver & strategier).

36 Liv M. Lassen, ISP, 200636 Vellykket Rådgivning n Innebærer både refleksjon & handling. n Carkhuff’s tre “criteria”: n opplevelse av konstruktiv atferdsforandring n utvidelse av følelsesmessig dimensjon n økt grad av personlig kontroll n En sirkulær virkning mot vekst n Krever: omtanke, energi, kommunikasjon & innsikt av rådgiveren.


Laste ned ppt "Liv M. Lassen, ISP, 20061 Rådgivningsferdigheter n Fase 2- Personliggjøring av ståsted n Fase 3- Igangsetting av handling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google