Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nevropsykologisk utredning ved mistanke om løsemiddelbetinget encephalopati Elin Western Psykosomatisk avdeling, OUS – Rikshospitalet Seksjon for nevrohabilitering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nevropsykologisk utredning ved mistanke om løsemiddelbetinget encephalopati Elin Western Psykosomatisk avdeling, OUS – Rikshospitalet Seksjon for nevrohabilitering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nevropsykologisk utredning ved mistanke om løsemiddelbetinget encephalopati Elin Western Psykosomatisk avdeling, OUS – Rikshospitalet Seksjon for nevrohabilitering - barn, OUS - Rikshospitalet elin.western@ous-hf.no

2 Metoder på ulike nivå Mikro Makro Kognitivetester Observasjoner/spørreskjema Strukturell & funksjonellavbildning Genetisk

3 Nevropsykologisk undersøkelse Kartlegging av kognitiv fungering

4 Anbefaling 1: Kognitive funksjonsområder

5 Nevropsykologisk undersøkelse Kartlegging av kognitiv fungering Systematisk administrering av motoriske, sensoriske/perseptuelle og kognitive funksjonstester – Motorisk funksjon – Sensorisk/perseptuell funksjon – Kognitive funksjoner Generelt evnenivå/estimater på premorbid funksjon Problemløsning/resonnering/abstraksjon Visuo-konstruktive/visuo-spatiale funksjoner Språkfunksjon Oppmerksomhetsfunksjoner Prosesseringshastighet (psykomotorisk tempo – simultankapasitet) Innlæringsevne og hukommelse (språklig/ikke-språklig) Eksekutive funksjoner – Supplerende undersøkelser Tester for symptomvaliditet Event-related potentials (ERP)

6 Typiske nevropsykologiske utfall ved løsemiddelbetinget encephalopati Sansemotoriske/finmotoriske utfall

7 Typiske nevropsykologiske utfall ved løsemiddelbetinget encephalopati Sansemotoriske/finmotoriske utfall Redusert mentalt tempo/simultankapasitet/psykomotorisk tempo

8 Typiske nevropsykologiske utfall ved løsemiddelbetinget encephalopati Sansemotoriske/finmotoriske utfall Redusert mentalt tempo/simultankapasitet/psykomotorisk tempo Reduserte oppmerksomhetsfunksjoner Forlengs: Person A: 7-2-4-5 Pasient B: 7-2-4-5 Baklengs: Person A:2-9-3-6 Pasient B:6-3-9-2 Sekvensiering: Person A:7-0-3-8 Pasient B:0-3-7-8

9 Typiske nevropsykologiske utfall ved løsemiddelbetinget encephalopati Sansemotoriske/finmotoriske utfall Redusert mentalt tempo/simultankapasitet/psykomotorisk tempo Reduserte oppmerksomhetsfunksjoner Nedsatt evne til innlæring av ny informasjon

10 Typiske nevropsykologiske utfall ved løsemiddelbetinget encephalopati Sansemotoriske/finmotoriske utfall Redusert mentalt tempo/simultankapasitet/psykomotorisk tempo Reduserte oppmerksomhetsfunksjoner Nedsatt evne til innlæring av ny informasjon Hukommelsesvansker (kan avhjelpes med stikkord og ved gjenkjenning) (Redusert evne til fleksibel problemløsning) (Eksekutive dysfunksjoner) Emosjonelle endringer – primært eller sekundært Relativt intakte kortikale funksjoner (ingen afasi, apraksi, agnosi, etc.) Ikke lateraliserte eller fokale nevropsyk. utfallsmønstre

11 Kognitiv reduksjon og hjernepatologi

12

13 Anbefaling 2: Estimere alvorlighetsgrad av kognitiv funksjonsreduksjon

14

15

16 Nevropsykologiske funksjonsutfall må vurderes i relasjon til antatt premobid funksjon. Hvordan estimere premorbid intellektuell/kognitiv funksjon? Via testresultater – ”hold-tester” tester som er lite sårbare for hjerneorganisk affeksjon – Innhente event. tidligere undersøkelser Demografiske opplysninger – Utdanning/skolegang – yrkeskarriere Anamnestiske opplysninger – Lærevansker – Karakterer Komparentopplysninger – Utviklingshistorie (språk, motorikk) – Identifisere mulige biologiske og miljømessige risikofaktorer for kognitiv skjevutvikling

17

18 Nevropsykologisk profil Nevropsykologisk testprofil (%-tiler) Motorikk <5 25 50 75 H__.... *.........*.... V__.... *.........*.... Oppmerksomhet Test 1__.... *.........*.... Test 2__.... *.........*.... Psykomotorisk tempo Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Læring, hukommelse Språklig __.... *.........*.... Visuell__.... *.........*.... Språklige ferdigheter Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Visuell kognisjon Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Eksekutive funksjoner Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Det finnes ingen bestemt nevropsykologisk ”løsemiddelskadeprofil”, men noen kognitive funksjonsområder er mer sårbare og viser større reduksjon enn andre områder.

19 Nevropsykologisk profil (pasient) Nevropsykologisk testprofil (%-tiler) Motorikk <5 25 50 75 H__.... *.........*.... V__.... *.........*.... Oppmerksomhet Test 1__.... *.........*.... Test 2__.... *.........*.... Psykomotorisk tempo Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Læring, hukommelse Språklig __.... *.........*.... Visuell__.... *.........*.... Språklige ferdigheter Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Visuell kognisjon Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Eksekutive funksjoner Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*....

20 Nevropsykologisk profil Nevropsykologisk testprofil (%-tiler) Motorikk <5 25 50 75 H__.... *.........*.... V__.... *.........*.... Oppmerksomhet Test 1__.... *.........*.... Test 2__.... *.........*.... Psykomotorisk tempo Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Læring, hukommelse Språklig __.... *.........*.... Visuell__.... *.........*.... Språklige ferdigheter Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Visuell kognisjon Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Eksekutive funksjoner Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*....

21 Nevropsykologisk profil Tilsvarende mønster av reduksjoner forekommer ved andre lidelser hvor hjerneskaden/sykdommen antas å være diffus (f. eks MS, mild TBI). Nevropsykologisk testprofil (%-tiler) Motorikk <5 25 50 75 H__.... *.........*.... V__.... *.........*.... Oppmerksomhet Test 1__.... *.........*.... Test 2__.... *.........*.... Psykomotorisk tempo Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Læring, hukommelse Språklig __.... *.........*.... Visuell__.... *.........*.... Språklige ferdigheter Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Visuell kognisjon Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*.... Eksekutive funksjoner Test 1 __.... *.........*.... Test 2 __.... *.........*....

22 Anbefaling 3: Kartlegging av symptomer Anbefaling 4: Differensialdiagnostisering

23 Kartlegge psykiatrisk (ko)morbiditet

24 Egenrapportert psykologisk symptombelastning (Symptom CheckList – SCL-90. Pasient)

25 Anbefaling 5: Reliabilitet og validitet av testprestasjon

26 Hvordan undersøke symptomvaliditet? Egne tester for å avdekke manglende symptomvaliditet – Ofte basert på enkel assosiasjonslæring og gjenkjenningshukommelse, 50/50 sjansenivå Konsistens i testprofil – Forholdet i prestasjoner på tester som krever lite vs. mye kognitiv funksjon – Forhold i prestasjoner på tester som erfaringsvis er lite vs. mer sensitive for hjerneorganisk skade/sykdom

27 Rey 15 items Test of Memory Malingering (TOMM) Basert på visuell gjenkjenning 50 tegninger presenteres umiddelbar gjenkjenning, velge en blant to tegninger hvorav en vist i 1. presentasjon Runde 2: samme bildesett presenteres på nytt med ny umiddelbar gjenkjenning event. ”retention” etter 15 min. Så enkel at pas. med åpenbar nevrologisk skade/sykdom presterer signifikant over sjansenivå

28 Anbefaling 6: Retesting

29 Oppsummering Diagnosen løsemiddelbetinget encephalopati settes ikke på grunnlag av nevropsykologisk undersøkelse alene, men nevropsykologisk undersøkelse er en nødvendig del av det diagnostiske grunnlaget Vurdere om det foreligger signifikant svikt av kognitiv funksjon på hjerneorganisk grunnlag – encephalopati Bestemme grad av encephalopati Vurdere om mønsteret av testresultater er i samsvar med det en vanligvis forventer å finne ved løsemiddelbetinget encephalopati Vurdere eventuelle andre årsaksforklaringer – Nevrologisk – Psykiatrisk/nevropsykiatrisk – Motivasjonelle faktorer - symptomvaliditet


Laste ned ppt "Nevropsykologisk utredning ved mistanke om løsemiddelbetinget encephalopati Elin Western Psykosomatisk avdeling, OUS – Rikshospitalet Seksjon for nevrohabilitering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google