Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nevropsykologisk utredning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nevropsykologisk utredning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nevropsykologisk utredning
ved mistanke om løsemiddelbetinget encephalopati Elin Western Psykosomatisk avdeling, OUS – Rikshospitalet Seksjon for nevrohabilitering - barn, OUS - Rikshospitalet

2 Mikro Makro Metoder på ulike nivå Genetisk Strukturell & funksjonell
avbildning Kognitive tester Observasjoner/ spørreskjema 2 2

3 Nevropsykologisk undersøkelse
Kartlegging av kognitiv fungering

4 Kognitive funksjonsområder
Anbefaling 1: Kognitive funksjonsområder

5 Nevropsykologisk undersøkelse Kartlegging av kognitiv fungering
Systematisk administrering av motoriske, sensoriske/perseptuelle og kognitive funksjonstester Motorisk funksjon Sensorisk/perseptuell funksjon Kognitive funksjoner Generelt evnenivå/estimater på premorbid funksjon Problemløsning/resonnering/abstraksjon Visuo-konstruktive/visuo-spatiale funksjoner Språkfunksjon Oppmerksomhetsfunksjoner Prosesseringshastighet (psykomotorisk tempo – simultankapasitet) Innlæringsevne og hukommelse (språklig/ikke-språklig) Eksekutive funksjoner Supplerende undersøkelser Tester for symptomvaliditet Event-related potentials (ERP)

6 Typiske nevropsykologiske utfall ved løsemiddelbetinget encephalopati
Sansemotoriske/finmotoriske utfall 6

7 Typiske nevropsykologiske utfall ved løsemiddelbetinget encephalopati
Sansemotoriske/finmotoriske utfall Redusert mentalt tempo/simultankapasitet/psykomotorisk tempo 7

8 Typiske nevropsykologiske utfall ved løsemiddelbetinget encephalopati
Sansemotoriske/finmotoriske utfall Redusert mentalt tempo/simultankapasitet/psykomotorisk tempo Reduserte oppmerksomhetsfunksjoner Forlengs: Person A: Pasient B: Baklengs: Person A: Pasient B: Sekvensiering: Person A: Pasient B: 8

9 Typiske nevropsykologiske utfall ved løsemiddelbetinget encephalopati
Sansemotoriske/finmotoriske utfall Redusert mentalt tempo/simultankapasitet/psykomotorisk tempo Reduserte oppmerksomhetsfunksjoner Nedsatt evne til innlæring av ny informasjon 9

10 Typiske nevropsykologiske utfall ved løsemiddelbetinget encephalopati
Sansemotoriske/finmotoriske utfall Redusert mentalt tempo/simultankapasitet/psykomotorisk tempo Reduserte oppmerksomhetsfunksjoner Nedsatt evne til innlæring av ny informasjon Hukommelsesvansker (kan avhjelpes med stikkord og ved gjenkjenning) (Redusert evne til fleksibel problemløsning) (Eksekutive dysfunksjoner) Emosjonelle endringer – primært eller sekundært Relativt intakte kortikale funksjoner (ingen afasi, apraksi, agnosi, etc.) Ikke lateraliserte eller fokale nevropsyk. utfallsmønstre 10

11 Kognitiv reduksjon og hjernepatologi

12

13 Estimere alvorlighetsgrad av kognitiv funksjonsreduksjon
Anbefaling 2: Estimere alvorlighetsgrad av kognitiv funksjonsreduksjon

14

15 15

16 Nevropsykologiske funksjonsutfall må vurderes i relasjon til antatt premobid funksjon. Hvordan estimere premorbid intellektuell/kognitiv funksjon? Via testresultater ”hold-tester” tester som er lite sårbare for hjerneorganisk affeksjon Innhente event. tidligere undersøkelser Demografiske opplysninger Utdanning/skolegang yrkeskarriere Anamnestiske opplysninger Lærevansker Karakterer Komparentopplysninger Utviklingshistorie (språk, motorikk) Identifisere mulige biologiske og miljømessige risikofaktorer for kognitiv skjevutvikling 16

17 17

18 Nevropsykologisk profil
Nevropsykologisk testprofil (%-tiler) Motorikk < H__ * * V__ * * Oppmerksomhet Test 1 __ * * Test 2 __ * * Psykomotorisk tempo Test 1 __ * * Test 2 __ * * Læring, hukommelse Språklig __ * * Visuell __ * * Språklige ferdigheter Visuell kognisjon Eksekutive funksjoner Det finnes ingen bestemt nevropsykologisk ”løsemiddelskadeprofil”, men noen kognitive funksjonsområder er mer sårbare og viser større reduksjon enn andre områder. 18

19 Nevropsykologisk profil (pasient)
Nevropsykologisk testprofil (%-tiler) Motorikk < H__ * * V__ * * Oppmerksomhet Test 1 __ * * Test 2 __ * * Psykomotorisk tempo Test 1 __ * * Test 2 __ * * Læring, hukommelse Språklig __ * * Visuell __ * * Språklige ferdigheter Visuell kognisjon Eksekutive funksjoner 19

20 Nevropsykologisk profil
Nevropsykologisk testprofil (%-tiler) Motorikk < H__ * * V__ * * Oppmerksomhet Test 1 __ * * Test 2 __ * * Psykomotorisk tempo Test 1 __ * * Test 2 __ * * Læring, hukommelse Språklig __ * * Visuell __ * * Språklige ferdigheter Visuell kognisjon Eksekutive funksjoner 20

21 Nevropsykologisk profil
Nevropsykologisk testprofil (%-tiler) Motorikk < H__ * * V__ * * Oppmerksomhet Test 1 __ * * Test 2 __ * * Psykomotorisk tempo Test 1 __ * * Test 2 __ * * Læring, hukommelse Språklig __ * * Visuell __ * * Språklige ferdigheter Visuell kognisjon Eksekutive funksjoner Tilsvarende mønster av reduksjoner forekommer ved andre lidelser hvor hjerneskaden/sykdommen antas å være diffus (f. eks MS, mild TBI). 21

22 Kartlegging av symptomer Differensialdiagnostisering
Anbefaling 3: Kartlegging av symptomer Anbefaling 4: Differensialdiagnostisering

23 Kartlegge psykiatrisk (ko)morbiditet

24 Egenrapportert psykologisk symptombelastning (Symptom CheckList – SCL-90. Pasient)
24

25 Reliabilitet og validitet av testprestasjon
Anbefaling 5: Reliabilitet og validitet av testprestasjon

26 Hvordan undersøke symptomvaliditet?
Egne tester for å avdekke manglende symptomvaliditet Ofte basert på enkel assosiasjonslæring og gjenkjenningshukommelse, 50/50 sjansenivå Konsistens i testprofil Forholdet i prestasjoner på tester som krever lite vs. mye kognitiv funksjon Forhold i prestasjoner på tester som erfaringsvis er lite vs. mer sensitive for hjerneorganisk skade/sykdom 26

27 Test of Memory Malingering (TOMM)
Rey 15 items Test of Memory Malingering (TOMM) Basert på visuell gjenkjenning 50 tegninger presenteres umiddelbar gjenkjenning, velge en blant to tegninger hvorav en vist i 1. presentasjon Runde 2: samme bildesett presenteres på nytt med ny umiddelbar gjenkjenning event. ”retention” etter 15 min. Så enkel at pas. med åpenbar nevrologisk skade/sykdom presterer signifikant over sjansenivå

28 Anbefaling 6: Retesting

29 Oppsummering Diagnosen løsemiddelbetinget encephalopati settes ikke på grunnlag av nevropsykologisk undersøkelse alene, men nevropsykologisk undersøkelse er en nødvendig del av det diagnostiske grunnlaget Vurdere om det foreligger signifikant svikt av kognitiv funksjon på hjerneorganisk grunnlag – encephalopati Bestemme grad av encephalopati Vurdere om mønsteret av testresultater er i samsvar med det en vanligvis forventer å finne ved løsemiddelbetinget encephalopati Vurdere eventuelle andre årsaksforklaringer Nevrologisk Psykiatrisk/nevropsykiatrisk Motivasjonelle faktorer - symptomvaliditet 29


Laste ned ppt "Nevropsykologisk utredning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google