Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN
Forslaget til verdigrunnlaget tar ikke for seg hele kjeden ift målstruktur, handlingsplan, hvordan følge opp/måle de ulike tiltakene. Dette må gruppene og klubben bli enige om underveis i prosessen etter at verdigrunnlag er vedtatt HOVEDSTYREMØTE SVENDSRUD 14 DES 09

2 Hvilke verdier representerer bildene? Hvilke verdier har ILH?

3 Agenda Bakgrunn Hvorfor utarbeide felles verdigrunnlag?
Momenter å ta hensyn til Hva er et verdigrunnlag og hva består det av? Alternativer og forslag Prosessen videre Oppsummering Kort diskusjon

4 Bakgrunn Undergrupper har gjort en del arbeid (ski, fotball), men fragmentert for ILH som helhet Besluttet å gjennomføre klubbutviklingsprogram Et av resultatene var å starte et arbeid for å få et felles verdigrunnlag for hele idrettslaget Arbeidsgruppen: Anne Merethe Groseth - Hovedstyret Rita Hovind - Skigrp Arne Berg - Barneidretten Kaare Tiller/Une Grefsrud - Fotballgrp Et viktig poeng at flere av undergruppene samt styret var representert i arbeidsgruppen.

5 Hvorfor utarbeide felles verdigrunnlag?
Fremstå som én organisasjon, ikke flere forskjellige Ledestjerna, noe å strekke seg mot Identitet og tilhørighet Bidra til tydelig profil (ift media, v/turer, konkurranser osv) Felles plattform, felles måte å gjøre ting på Gir oss en anledning til å korrigere kursen Forenkling (planlegging, rutiner, saksbehandling osv) Skape grunnlag for bedre organisering av klubben Bli mer personuavhengig ift drift Mer attraktiv som samarbeidspartner (klubber, kommune, sponsorer ++) Vi er en stor aktør i nærmiljøet (ca 1500 medl)! Forbedre/skape klubbkultur Bidra til forebygging av- og håndtering av konflikter ++++ Klubbutviklingsprogram, møte med idrettskretsen i juni. Nytt møte i september. Hva var tema på disse to møtene, og hva var konklusjonene fra møtene? Det ble satt ned en arbeidsgruppe på 3-4 personer som har jobbet med å komme frem til en innstilling. Har hatt tre møter. Startet med mange forslag. Har sett på hva som er gjort i undergruppene, spesielt ski og fotball har gjort en del på dette området. Har forkastet enkelte alternativer underveis og har kommet med en anbefaling.

6 Momenter det må tas hensyn til
Vi har både topp- og breddeidrettsutøvere Aldersspenn fra 4 år til oldboys (hovedvekt på barn) Vinter- vs sommeridretter => Helårsidretter? Individuelle- vs lagidretter (se egen foil) Vi er en klubb på flere nivåer: Som klubb Som gruppe eller hovedstyre (alle idretter) Som lag eller undergruppe (lagidretter, skisamarbeidet) Som enkeltindivider (som hver har en eller flere funksjoner og roller) Flere og flere sesongidretter utvikler seg i retning av helårsidretter: Fotball ute om sommeren og innefotball/futsal om vinteren Håndball inne om vinteren og beach-håndball om sommeren Langrenn på ski om vinteren og på rulleski/-skøyter om sommeren Hopp på snø om vinteren og i plastbakker om sommeren. Funksjoner: Formann, kasserer, trener, utøver, banemester, Roller: Sprellemann, humørspreder, organisator, surpompen, mental støttespiller

7 Hva er et verdigrunnlag og en målstruktur - og hva består det av?
Verdigrunnlaget er en del av klubbkulturen (organisasjonskulturen) og består av: Visjon Verdier Virksomhetsidé Målstrukturen består av: Overordnet målsetning (langsiktige mål over flere år) Hovedmål (kortsiktige mål innenfor et år) Delmål ( ” ) Verdigrunnlaget og målstrukturen er to av de viktigste deler av vår strategi

8 Begreper ORGANISASJONSKULTUR noen eksempler på definisjoner:
”Den måten vi gjør tingene på her hos oss..” ”Et delt system av kategoriseringer og vurderinger” ”Det sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene” STRATEGI: En overordnet koordinering av virksomhetens viktigste mål, retningslinjer og aktiviteter.

9 Begreper forts. VISJON VERDIER ”Strategitrekanten”
VISJON: Representerer et fremtidsbilde av hvordan man ønsker virksomheten skal utvikle seg. (Roos 1996:17) – Ledestjerna, overordnet formulering. VISJON VERDIER VERDIER: Stadig viktigere del av det strategiske grunnlaget, også i forretningslivet. En del av ”de mentale programmer” vi bruker for å orientere oss i omgivelsene. Grunnpilarer vi ønsker å støtte oss på Hva ønsker vi å stå for Definisjon av en verdi: ”En vedvarende tro på at en spesiell handlemåte eller slutt-tilstand personlig eller sosialt er å foretrekke fremfor en motsatt eller en annerledes handlemåte eller slutt-tilstand” (iflg Rokeach, 1976:345 og Bang, 1988:47) Definisjon av en verdi: ”En vedvarende tro på at en spesiell handlemåte eller slutt-tilstand personlig eller sosialt er å foretrekke fremfor en motsatt eller en annerledes handlemåte eller slutt-tilstand” (iflg Rokeach, 1976:345 og Bang, 1988:47) VERDIER: Stadig viktigere del av det strategiske grunnlaget, også i forretningslivet. En del av ”de mentale programmer” vi bruker for å orientere oss i omgivelsene. Grunnpilarer vi ønsker å støtte oss på Hva ønsker vi å stå for

10 Begreper forts. VISJON VERDIER ”Strategitrekanten”
Virksomhetsidé Mål VERDIER VIRKSOMHETSIDÉ: Relatert til det enkelte virksomhetsområde, evt hvordan virksomheten ønsker å skille seg ut fra andre (presisering av visjonen). I grovt hva som er formål/hva vi skal drive med. Tradisjonelt ut fra strategisk arbeid i forretningslivet. Forslag til virksomhetsområder ILH: Sportslig aktivitet Økonomi Administrative rutiner Disponible anlegg og utstyr (eiendeler) MÅL: Sier noe om hva det er viktig å oppnå innenfor de enkelte virksomhetsområdene.

11 Hvordan henger verdigrunnlaget sammen med målstrukturen?
VISJON VISJON VERDI 1 VERDI 2 VERDI 3 VERDI 4 Felles for hele ILH VIRKSOMHETSIDÉ OVERORDNET MÅLSETTING Undergrp: Hovedmål A Delmål A.1 Delmål A.2 Hovedmål B Delmål B.1 Delmål B.2 Utarb. av styret og gruppene Handlingsplan kan også si noe om hvordan man skal måle måloppnåelsen, rapportering osv. Hovedstyret: Hovedmål A Delmål A.1 Delmål A.2 Hovedmål B Delmål B.1 Delmål B.2 Handlingsplan Handlingsplan

12 Alternativer og forslag
Alternativer VISJON: Tradisjon og framtid – IL Holeværingen Holeværingen – en klubb å bli glad i Aktivt inn i fremtiden Idrettsglede for alle Attraktiv, ansvarlig og langsiktig Trening for glede og fellesskap Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid +++ Alternativer VERDIER: Aktivitetsverdier: Glede, helse, fellesskap, trivsel, trygghet, mestring, inkluderende, fair play, konkurransementalitet, allsidighet, offensiv Organisasjonsverdier: Lojalitet, frivillighet, ærlighet, ryddighet, ydmykhet, løsningsorientert, 3 min. Har vært inne på tanken å bruke organisasjonsverdier i tillegg, men forkastet dette. Innholdet i disse kan bakes inn i de målsetninger vi setter oss og retningslinjer fra Hovedstyret.

13 ”IDRETTSGLEDE FOR ALLE”
FORSLAG TIL VISJON OG VERDIER FOR HOLEVÆRINGEN ”IDRETTSGLEDE FOR ALLE” Visjon ILH: Verdier ILH: FELLESSKAP RESPEKT HELSE Begrunnelse for hvorfor vi har valgt akkurat disse: ”Idrettsglede for alle”: Ligger ILH ”nærmest” slik vi ser det (av de alternativene vi hadde satt opp) Den står best til de kjerneverdiene vi har valgt Er anvendbar omtrent til enhver tid i enhver situasjon Den er kort og konsis, er klar på hvor vi vil. Den signaliserer noe positivt Er en avart av idrettsforbundets visjon ”Idrett for alle” Verdier: Baker inn en del andre momenter fra andre verdier inn i virksomhetsidéen og målsetningene. IDRETTSGLEDE (foreslår kun aktivitetsverdier, ingen organisasjonsverdier)

14 Hva legger vi i de valgte verdiene?
Idrettsglede Fellesskap Respekt Helse Trygghet Likeverd – Delta uavhengig av bakgrunn. For egne prestasjoner Sunne vaner Mestring/ Utfordringer Identitet For egne klubbkamerater, utøvere, supportere og ledere fra andre klubber. Økt livskvalitet gjennom allsidig aktivitet gjennom livet. Trivsel Gjøre noe sammen med andre. For de normer og regler som gjelder i idretten Allsidige bevegelsesmønstre – Skadeforebygging. Variasjon og allsidighet Fellesskap skaper frivillighet. 1+1=3 Fair play Dopingfritt. Lek og humor Viktig å tone ned den medisinske delen av begrepet ”Helse”. Dette handler i stor grad om sunne vaner og livskvalitet.

15 Forslag virksomhetsidé ILH
IL Holeværingen skal være en breddeidrettsklubb. Holeværingen skal bidra til et positivt fellesskap i bygda. Klubben tilrettelegger aktiviteter for at utøverne skal utfordre, øve og mestre sin idrettsgren. Vi vil at alle barn kan oppleve at de har anledning til å delta på lik linje, uavhengig av prestasjoner og nivå, sosial status og økonomi. Vi ønsker å tilby idrett hele året (men på ulike felter) Vi skal fremme gode holdninger og rollemodeller, også blant foreldre og trenere. Bredden er en forutsetning for å skape toppen, og toppen en forutsetning for ettervekst. Der det faller naturlig kan klubben inngå samarbeid med andre klubber for videre satsning på et høyere nivå, eller for å gi flest mulig et tilbud. Vi tilrettelegger for god helse ved vårt aktivitetstilbud.

16 Knytning mellom verdigrunnlag og målstruktur/handlingsplan
Felles overordnet målsetning for hele ILH: Hva skal vi oppnå for å underbygge virksomhetsidéen (langsiktige mål) Hovedstyret og undergruppene lager/gjenbruker hovedmål og delmål (kortsiktige mål innen et år) så langt ned det er hensiktsmessig innen følgende kategorier: Sportslig aktivitet Økonomi Administrative rutiner Disponible anlegg og eiendeler (utstyr) Hovedstyret og undergruppene lager så en handlingsplan for å beskrive hvordan man skal nå målene og hvordan man ønsker å følge opp resultatene ift de mål man har satt. Hvorfor lager man en handlingsplan? Den er ikke til for sin egen del, den er til for å bidra til at målene nås.

17 Forslag overordnet målsetning IL Holeværingen
Klubben er åpen for alle typer idrettsaktivitet, og tilbyr pr dd Hopp, Fotball, Håndball, Langrenn, Allidrettstrening og Aerobicgruppe. Vi er åpne for nye idrettsgrener. Vi balanserer sommer og vinteridrett iht retningslinjer fra hovedstyret (se egen foil) Laget skal opptre ryddig og herunder etterleve idrettens regelverk og etiske retningslinjer. Vi skal videreutvikle og ivareta klubbens anlegg til alles glede, i samarbeid med Hole Kommune. Vi skal kontinuerlig rekruttere og følge opp utøvere, ledere og trenere. Laget tilstreber kontinuitet i arbeidet på alle nivåer. Klubben skal ha en organisasjonsmodell som gir grunnlag for gode informasjons og kommunikasjonsrutiner.

18 Sommer- vs vinteridrett i ILH (vedtak hovedstyre)
IL Holeværingen ønsker å oppfordre til allsidighet, og vil skille mellom sommer- og vinteridrett for aktive medlemmer til og med barneskolealder. På den måten kan barn som ønsker å drive idrett hele året rullere mellom flere idretter. ILH mener at dette vil bidra til økt allsidighet, og at vi beholder barna lenger som aktive utøvere innen idrett. I praksis vil dette si at bytte mellom sommer- og vinteridrett gjøres ved påsketider og rundt høstferie. Det betyr igjen at IL Holeværingen for de yngste årsklassene ikke tilbyr organisert trening om vinteren for fotball eller tilsvarende for håndball/langrenn om sommeren. Skillet går ved 12 år, og følger NIF’s anbefalinger. IL Holeværingen tilbyr barneidrett (allidrett) hele året gjennom. Omfattende forskning viser at barn som driver allsidig idrett/flere idrettsgrener blir lenger i idretten enn de som har kun én idrett. Kilde: Øystein Sjurseth, instruktør Buskerud Idrettskrets/Idrettslærer Videregående Skole i Drammen.

19 Forslag verdigrunnlag og målstruktur IL Holeværingen
VISJON IDRETTSGLEDE FOR ALLE VERDIER Idrettsglede Fellesskap Respekt Helse Felles for hele ILH VIRKSOMHETSIDÉ (egen tekst) OVERORDNET MÅLSETTING (egen tekst) Undergrp: A. Hovedmål – Sportslig aktivitet Delmål A.1 Delmål A.2 B. Hovedmål Økonomi Delmål B.1 Delmål B.2 C. Hovedmål Adm. rutiner Delmål C.1 Delmål C.2 D. Hovedmål Anlegg/utstyr Delmål D.1 Delmål D.2 Hovedstyret: A. Hovedmål - Tilrettelegging sportslig aktivitet Delmål A.1 Delmål A.2 B. Hovedmål Økonomi Delmål B.1 Delmål B.2 C. Hovedmål Adm. rutiner Delmål C.1 Delmål C.2 D. Hovedmål Anlegg/utstyr Delmål D.1 Delmål D.2 Utarb. av hhv styret og gruppene Handlingsplan Handlingsplan

20 Prosessen videre Vi legger forslaget ut på ILH’s hjemmesider
Ta med forslag til verdigrunnlag inn i undergruppene (la alle få komme med sin mening) , vurdér det og kom med tilbakemelding og forslag til leder Hovedstyret innen 1 februar 2010. Arbeidsgruppa går gjennom innspillene og leverer evt forslag til formulering som kan vedtas på ILH’s årsmøte i slutten av februar. Når årsmøtet er gjennomført og man har kommet frem til en endelig tekst, legges dette inn som en del av idrettslagets styrende dokumenter og synliggjøres for øvrig slik klubben bestemmer. Forhåpentligvis vil dette bidra til fremtidig videreutvikling av Holeværingen som lag. Vi har laget et forslag (ikke fasit). Klubben på alle nivåer må få si sin mening (utøvere, trenere, ledere), Ikke noe ledelsen kan tre ned over hodet på folk.

21 ”IDRETTSGLEDE FOR ALLE”
FORSLAG TIL VISJON OG VERDIER FOR HOLEVÆRINGEN ”IDRETTSGLEDE FOR ALLE” Visjon ILH: Repetisjon av forslaget Kjerne-verdier ILH: FELLESSKAP RESPEKT HELSE IDRETTSGLEDE

22 Forslag virksomhetsidé ILH
IL Holeværingen skal være en breddeidrettsklubb. Holeværingen skal bidra til et positivt fellesskap i bygda. Klubben tilrettelegger aktiviteter for at utøverne skal utfordre, øve og mestre sin idrettsgren. Vi vil at alle barn kan oppleve at de har anledning til å delta på lik linje, uavhengig av prestasjoner og nivå, sosial status og økonomi. Vi ønsker å tilby idrett hele året (men på ulike felter) Vi skal fremme gode holdninger og rollemodeller, også blant foreldre og trenere. Bredden er en forutsetning for å skape toppen, og toppen en forutsetning for ettervekst. Der det faller naturlig kan klubben inngå samarbeid med andre klubber for videre satsning på et høyere nivå, eller for å gi flest mulig et tilbud. Vi tilrettelegger for god helse ved vårt aktivitetstilbud.

23 Forslag overordnet målsetning IL Holeværingen
Klubben er åpen for alle typer idrettsaktivitet, og tilbyr pr dd Hopp, Fotball, Håndball, Langrenn, Allidrettstrening og Aerobicgruppe. Vi er åpne for nye idrettsgrener. Vi balanserer sommer og vinteridrett iht retningslinjer fra hovedstyret (se egen foil) Laget skal opptre ryddig og herunder etterleve idrettens regelverk og etiske retningslinjer. Vi skal videreutvikle og ivareta klubbens anlegg til alles glede, i samarbeid med Hole Kommune. Vi skal kontinuerlig rekruttere og følge opp utøvere, ledere og trenere. Laget tilstreber kontinuitet i arbeidet på alle nivåer. Klubben skal ha en organisasjonsmodell som gir grunnlag for gode informasjons og kommunikasjonsrutiner.


Laste ned ppt "FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google