Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teoretisk analyse - kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN Sammenhenger mellom prosjektet som oppgave og produkt (kap 2) byggeprosess (kap 3)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teoretisk analyse - kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN Sammenhenger mellom prosjektet som oppgave og produkt (kap 2) byggeprosess (kap 3)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teoretisk analyse - kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN Sammenhenger mellom prosjektet som oppgave og produkt (kap 2) byggeprosess (kap 3) prosjektorganisasjon (kap 4)

2 PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN PRODUKTET (OPPGAVE - RESULTAT) BYGGE- PROSESSEN PROSJEKT- ORGANISA- SJONEN BYGGEPROSJEKTET MYNDIGHETER, MARKED, EKSTERNE AKTØRER BRANSJEKULTUR, INSTITUSJONER BRANSJEKULTUR, INSTITUSJONER TEKNOLOGISKE MULIGHETER

3 KJENNETEGN VED PRODUKTET fra FORMÅL / OPPGAVE til RESULTAT 1.STORT eller LITE ? 2.UKLARE/ USIKRE eller PRESISE MÅL OG KRAV? 3.NYSKAPENDE eller VELKJENTE LØSNINGER? 4.KOMPLEKS eller ENKEL TEKNOLOGI I UTFØRELSE OG RESULTAT?

4 PRODUKTETsSTØRRELSE PRODUKTETs STØRRELSE 1. PRODUKTETS STØRRELSE har betydning for prosjektorganisasjonens størrelse, struktur og spesialiseringsgrad, hvilke firma som har kapasitet osvprosjektorganisasjonens størrelse, struktur og spesialiseringsgrad, hvilke firma som har kapasitet osv byggeprosessens tidsforbruk, ressursbehov, inndeling og koordineringsbehov osvbyggeprosessens tidsforbruk, ressursbehov, inndeling og koordineringsbehov osv

5 PRODUKTETs KOMPLEKSITET 4. GRAD AV TEKNOLOGISK KOMPLEKSITET I UTFØRELSE OG RESULTAT har betydning for arbeidsdeling, spesialiseringsgrad, koordineringsbehov, kontraktsstrategi osvarbeidsdeling, spesialiseringsgrad, koordineringsbehov, kontraktsstrategi osv rutinepregete prosesser eller skreddersydde, detaljplanlagte prosesser, forutsigbarhet eller usikkerhet i byggeprosessenrutinepregete prosesser eller skreddersydde, detaljplanlagte prosesser, forutsigbarhet eller usikkerhet i byggeprosessen

6 PRODUKTETs USIKKERHET 2. USIKKERHET f.eks. mht MÅL OG KRAV har betydning for aktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osvaktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osv indre effektivitet, aktivitetsplanlegging, styringsprinsipper, koordinering, beslutningsprosesser osvindre effektivitet, aktivitetsplanlegging, styringsprinsipper, koordinering, beslutningsprosesser osv

7 PRODUKTETs innovativitet 3.NYSKAPENDE eller VELKJENTE LØSNINGER har betydning for aktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osvaktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osv indre effektivitet, usikkerhet i planleggingen, styringsprinsipper, beslutningsprosesser osvindre effektivitet, usikkerhet i planleggingen, styringsprinsipper, beslutningsprosesser osv

8 PRODUKTETPROSJEKTORGANISASJONEN PRODUKTET - PROSJEKTORGANISASJONEN ORG.-KULTUR LAVE KOSTNADER HIERARKISK, KONTROLL, RUTINER DISIPLIN, ANSVAR, DETALJER KJENTE VELPRØVDE LØSNINGER MÅL ORGANISERING Fritt gjengitt etter Colin Gray, University of Reading TEKNOLOGI ØKT VERDI- SKAPING TEAMARBEID, ORGANISK, FLEKSIBEL INNOVATIVE LØSNINGER ÅPEN, RISIKO- VILLIG

9 PNS (WBS) ProsjektNedbrytningsStruktur (Work Breakdown Structure) - oppdelingen i delprosjekter og arbeidspakkerdanner grunnlag forProsjektNedbrytningsStruktur (Work Breakdown Structure) - oppdelingen i delprosjekter og arbeidspakker - danner grunnlag for byggeprosessens strukturog forbyggeprosessens struktur og for prosjektorganisasjonens strukturprosjektorganisasjonens struktur => vi kan til en viss grad velge PNS, og derved legge til rette for at byggeprosessen og prosjektorganisasjonen blir slik vi ønsker.

10 Eks på overordnet ”PNS” som vi kan bruke til å STRUKTURERE BYGGEPROSESSEN INSTALLASJONER, FAST INNREDNING TOMT OG GRUNNARBEIDER LUKKET RÅBYGG, FELLES INST. TOMT OG GRUNNARBEIDER

11 HANDLEFRIHET og BEHOV FOR HANDLEFRIHET USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER HANDLEFRIHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET

12 ”PNS” KAN GI ØKT HANDLEFRIHET USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER HANDLEFRIHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET VED OPPDELING I GRUNNARBEIDER - LUKKET RÅBYGG - INNREDNINGSARBEIDER, HAR VI FÅTT ØKT HANDLEFRIHET, OG DERMED LAGT TIL RETTE FOR ØKT YTRE EFFEKTIVITET GRUNNARBEIDER LUKKET RÅBYGG INNREDNING

13 ØKT HANDLEFRIHET ER VEL BRA? bedre muligheter for å skape et riktig produktbedre muligheter for å skape et riktig produkt mer rom for kreativitet og innovasjonmer rom for kreativitet og innovasjon JA, FOR YTRE EFFEKTIVITET: EFFEKTIVITET økt usikkerhetøkt usikkerhet mindre forutsigbarhetmindre forutsigbarhet økt koordineringsbehovøkt koordineringsbehov NEI, FOR INDRE EFFEKTIVITET:

14 SAMSPILL MELLOM PNS OG FORMELLE FASER FASE 1 BYGGEPROGRAM KONSEPTSKISSER FASE 2 DETALJPROGRAM FORPROSJEKT FASE 3 DETALJPROSJEKT PRODUKSJON PROGRAMMERINGSPROSESSEN PROSJEKTERINGSPROSESSEN PRODUKSJON

15 INTEGRERT, ÅPEN BYGGEPROSESS FASE 2 DETALJPROGRAM FORPROSJEKT for G + R + I FASE 3 DETALJPROSJEKT PRODUKSJON for Grunnarbeider FASE 1 BYGGEPROGRAM KONSEPTSKISSER for Grunnarb + R + I FASE 3.1 DETALJPROSJEKT PRODUKSJON for Råbygg FASE 3.2 DETALJPROSJEKT PRODUKSJON for Innredning FASE 1.1 JUSTERT BP OG SKISSER for Råbygg + Innredning FASE 1.2 JUSTERT BP JUST. SKISSER for Innredning FASE 2.1 JUST DP JUST FORPROSJEKT for R + I FASE 2.2 JUST DETALJPROGRAM JUST FORPROSJEKT for Innredning G= Grunnarbeider R= Råbygg I= Innredning

16 ”PRODUKT-PAKKER” KAN OGSÅ STRUKTURERE BESLUTNINGSPROSESSEN INSTALLASJONER, FAST INNREDNING UTSTYR OG INVENTAR TOMT OG GRUNNARBEIDER LUKKET RÅBYGG, FELLES INST. LANGSIKTIGE, STRATEGISKE BESLUTNINGER KORTSIKTIGE, TAKTISKE BESLUTNINGER

17 ”PRODUKT-PAKKER” KAN OGSÅ STRUKTURERE ANSKAFFELSESPROSESSEN K04: (c) INSTALL., FAST INNREDNING K05: (d) UTSTYR OG INVENTAR K02: (a) TOMT OG GRUNNARBEIDER K03: (b) LUKKET RÅBYGG K01: PROSJEKTERING + RAMMEAVTALE Eks. på trinnvis kontrahering:

18 HANDLEFRIHET og BEHOV FOR HANDLEFRIHET USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER HANDLEFRIHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET

19 BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U GJENNOM- FØRINGSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS- FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER IDEFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER DR. ING. PER T. EIKELAND teknologisk handlefrihet endringer som har bare teknologiske konsekvenser, ikke forretningsmessige formelle avtaler

20 BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U GJENNOM- FØRINGSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS- FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER IDEFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER DR. ING. PER T. EIKELAND teknologisk prosess endringer som har teknologiske konsekvenser formelle avtaler endringer som har forretningsmessige konsekvenser

21 GJENNOMFØRINGSMODELL ULIKE GJENNOMFØRINGSMODELLER GIR HOVEDTREKKENE I HVORDAN BYGGEPROSESSEN ORGANISERES I ULIKE FASER. PROSJEKTORGANISASJONEN BYGGEPROSESSENBEGREPET GJENNOMFØRINGSMODELL OMFATTER ALTSÅ PROSJEKTORGANISASJONEN OG BYGGEPROSESSEN, MEN IKKE PROSJEKTET SOM MÅL/PRODUKT

22 GJENNOMFØRINGSMODELL SOM VIRKEMIDDEL - Hvordan bør byggeprosessen organiseres, planlegges og gjennomføres for at eierens og brukernes krav skal kunne utvikles og få virke inn på programmering, prosjektering og utførelse på en best mulig måte? Spørsmålet er hvordan ulike gjennomføringsmodeller kan utformes og praktiseres slik at verdien av bygget for eier og brukere, sett i forhold til ressursbruken kan bli størst mulig, innenfor gitte rammer for tid og kostnader.

23 Bygge- prosjekter har 3 hoved- dimensjoner: produkt prosess organisasjon Bygge- prosjekter har 3 hoved- dimensjoner: - produkt - prosess - organisasjon


Laste ned ppt "Teoretisk analyse - kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN Sammenhenger mellom prosjektet som oppgave og produkt (kap 2) byggeprosess (kap 3)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google